Gorzów Przystań
Dziś jest: 12 Kwietnia 2021        Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Strona główna Strona główna Urząd Miasta Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 19 marca 2012 17:24
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Fot. Bartłomiej Nowosielski

Zarządzenie Nr  203 /W/III/2011
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia  29 września  2011 rokuw sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego pracowników
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.


            Na podstawie § 9 zarządzenia nr  100/W/III/2011  Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., zmienionego Zarządzeniem nr 169/W/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., z dnia 5 sierpnia 2011 zarządzam co następuje:

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA GORZOWA WLKP.

PREAMBUŁA

            Kodeks Etyczny jest zbiorem norm moralnych, którymi powinni kierować się Pracownicy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w kontaktach z Obywatelami oraz w relacjach pomiędzy Pracownikami.
Celem Kodeksu jest przyczynianie się do respektowania fundamentalnych wartości i standardów zachowania Pracowników Urzędu.
Zapisy zawarte w Kodeksie Etycznym służą kształtowaniu prawidłowych postaw etycznych wśród Pracowników, poprawie jakości ich pracy, promowaniu otwartości i uczciwości Pracowników oraz zwiększeniu zaufania Mieszkańców do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)        urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
2)        kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
3)        pracowniku - należy przez to rozumieć Pracownika Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

ZASADY OGÓLNE

§ 2. 1. Kodeks zawiera normy regulujące sferę moralną związaną z wykonywaniem  przez    pracowników zadań służby publicznej.
2.  Za podstawową zasadę, której przestrzegają pracownicy, uważa się służenie interesom państwa oraz społeczności lokalnej.
3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik postępuje zgodnie z wartościami   przyjętymi w demokratycznym społeczeństwie.

4.   Reprezentując urząd, pracownik dba o jego dobre imię w miejscu pracy i poza nim.

ZASADY POSTĘPOWANIA

§ 3. W swoich działaniach pracownik kieruje się następującymi zasadami:

1)        praworządności,
2)         uczciwości i rzetelności,
3)        współmierności,
4)        odpowiedzialności,
5)        bezstronności,
6)        niedyskryminowania,
7)        przejrzystości i jawności postępowania,
8)        profesjonalizmu,
9)        uprzejmości i życzliwości.

§ 4. Pracownik wykonuje powierzone mu obowiązki z zachowaniem zasady praworządności:

1)        działa w zgodzie z obowiązującymi przepisów prawa,
2)        korzysta z nadanych mu uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celu, dla którego uprawnienia te zostały mu powierzone.

§ 5. Pracownik kieruje się zasadą uczciwości i rzetelności:

1)        wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, sumiennie i sprawnie,
2)        nie podejmuje prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
3)        racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi, a powierzone mu zasoby oraz mienie komunalne wykorzystuje jedynie w celach służbowych,
4)        nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy,
5)        przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska,
6)        podejmuje decyzje niezwłocznie, nie później niż w terminie przewidzianym przepisami prawa.

§ 6. Pracownik stosuje zasady współmierności:

1)        przestrzega zasady racjonalności działań w stosunku do zamierzonego celu,
2)        unika w szczególności ograniczania praw obywateli lub nakładania na nich zbędnych obciążeń.

§ 7. Pracownik postępuje w sposób odpowiedzialny:

1)        odpowiada ze efekty swojej pracy, niezależnie od zajmowanego stanowiska,
2)        nie uchyla się od podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji,
3)        wszystkie działania podejmuje z pełną świadomością konsekwencji jakie za sobą niosą lub mogą przynieść,
4)        dochowuje tajemnicy ustawowo chronionej. Nie ujawnia i nie wykorzystuje informacji poufnych dla osobistych korzyści w czasie trwania stosunku pracy, ani po jego zakończeniu.

§ 8. Pracownik realizuje powierzone mu zadania z zachowaniem zasady bezstronności:

1)        na decyzje oraz działania przez niego podejmowane nie ma wpływu presja polityczna lub interes osobisty,
2)        nie manifestuje publicznie swoich poglądów politycznych,
3)        dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne,
4)        nie angażuje się w działania, które mogą wpływać negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji lub na wizerunek urzędu.

§ 9. Przy wykonywaniu zadań pracownik stosuje zasadę niedyskryminowania:

1)        przestrzega zasady równego traktowania,
2)        wykonuje swoje obowiązki  bez przejawów dyskryminacji i faworyzowania z jakichkolwiek przyczyn, bez względu na motywy takiego postępowania.

§ 10. Pracownik kieruje się zasadą przejrzystości i jawności postępowania:

1)        dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z otoczeniem,
2)        dokłada wszelkich starań, by prowadzone przez niego czynności były jawne, zrozumiałe oraz wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności,
3)        mając na względzie jawność działania administracji publicznej, umożliwia obywatelom dostęp do informacji publicznych, zgodnie z przepisami prawa.

§ 11. Pracownik działa w sposób profesjonalny:

1)        stale rozwija swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności,
2)        dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz procedur administracyjnych niezbędnych do wykonywania powierzonych mu obowiązków,
3)        potrafi w sposób merytoryczny i prawny uzasadnić podejmowane przez siebie decyzje i sposób postępowania,
4)        działa w oparciu o zasady dobrej praktyki administracyjnej.

§ 12. Pracownik jest uprzejmy i życzliwy:

1)        w relacjach zawodowych zachowuje się uprzejmie oraz służy pomocą,
2)        przestrzega zasad kultury osobistej zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, dba o dobre stosunki międzyludzkie we wzajemnych relacjach pomiędzy pracownikami i w kontaktach z obywatelami.

§ 13.1. Każdy pracownik  reprezentuje urząd, a jego godna postawa wpływa na wizerunek całego urzędu.

2     Zachowanie urzędnika w urzędzie i na spotkaniach zewnętrznych powinno być godne, odpowiedzialne, uprzejme i kulturalne.
3.    Pracownicy zobowiązani są do stonowanego i schludnego ubioru godnego pracownika samorządowego, wyrażając tym samym szacunek dla klienta jednostki w której wykonują powierzoną pracę.
4.    Pracownik dba o własną higienę i porządek w miejscu pracy, a jego stosowny wizerunek harmonizuje z powagą urzędu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.  1. Kodeks jest dokumentem wewnętrznym Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

2.        Zapisy kodeksu obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy.
3.        Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie kodeksu oraz kierowanie się jego zasadami.
4.        Postanowienia niniejszego kodeksu naruszają ci pracownicy, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego przy realizacji zadań publicznych lub naruszają wartości i zasady, o których mowa w kodeksie.
5.        Za nie przestrzeganie niniejszego kodeksu pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową przewidzianą prawem za naruszenie zasad organizacji pracy.

§ 15.  1. Kodeks jest poddawany okresowym ocenom wewnętrznym i zewnętrznym,
a wypracowane wnioski będą wykorzystywane do doskonalenia jego zapisów
oraz podnoszenia standardu usług świadczonych przez pracowników urzędu.

2.        Zasady przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. zawierają załączniki nr 1 - 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 16.  1. Dyrektorzy wydziałów/biur Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  upowszechniają  zasady zawarte w niniejszym kodeksie wśród podległych im pracowników.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym kodeksem zamieszczane jest w części B akt osobowych pracownika.

§ 17. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 18.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.
Wpisany przez Kulczynski   
Poprawiony: wtorek, 03 kwietnia 2012 12:34
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O wielkanocnych tradycjach z Marią Szupiluk

O nadchodzących świętach Wielkiej Nocy można pisać na wiele sposobów. Dla jednych jest to istotny czas pod względem religii,...

O czystej robocie z Januszem Gładyszem

Produkuje i naprawia torby, walizki i różne wyroby skórzane. Od 1976 roku ma swój zakład przy ul. Jagiełły 5, do którego...

Więcej artykułów…

Czy wiesz...

co łączy 'Kunę' z 'Titanikiem' ?

Czy największy w chwili wodowania pasażerski statek parowy może mieć coś wspólnego z najstarszym pływającym lodołamaczem?...

że Romane Dyvesa to nic innego jak Cygańskie Dni.
I w tym roku będą to dni wyjątkowe. Cygańskie świętowanie rozpocznie się już dziś (5.07) o godz. 18:00 mszą świętą w Katedrze,...
Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl