Wstęp Drukuj
wtorek, 20 marca 2012 08:46
„Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Gorzowa Wielkopolskiego: Gorzów Wlkp. 2000+” jest dokumentem kierunkowym, określającym perspektywy rozwojowe miasta w ujęciu długofalowym (4-5 kadencji samorządu). Koncentruje się na zidentyfikowaniu potencjału miasta, jego walorów, atutów i szans oraz na możliwościach ich wszechstronnego wykorzystania. Nie zamyka się ona naturalnie w granicach administracyjnych miasta, lecz odnosi się do obszaru widzianego jako miasto wraz z przyległymi doń gminami. Opracowując ten dokument kierowano się definicją zrównoważonego rozwoju jako rozwoju społeczno-gospodarczego w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości procesów przyrodniczych. Strategia jest dokumentem o charakterze otwartym, umożliwiającym stałą weryfikację, wprowadzanie zmian i konkretyzację poszczególnych celów rozwoju. Koncentruje się na dwóch sferach funkcjonowania miasta: polityce społecznej i gospodarce przestrzennej. Wskazuje na możliwości rozwoju mocno osadzone w miejscowych realiach. Przy jej budowaniu uwzględnione zostały zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne uwarunkowania.

Do uwarunkowań zewnętrznych zaliczono między innymi: położenie w miejscu przecinania międzynarodowych szlaków komunikacyjnych na kierunkach północ-południe (ze Skandynawii na Bałkany) i zachód-wschód ( z Berlina przez Gorzów w stronę Gdańska czy Kaliningradu), bliskość granicy, oddziaływanie aglomeracji berlińskiej, walory krajobrazowe i turystyczne.

Do uwarunkowań wewnętrznych natomiast zaliczono między innymi: czyste środowisko, niewykorzystane rezerwy istniejące w podstawowych mediach (woda, ciepło, gaz), rezerwy terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą, strukturę demograficzną, rozwiniętą strukturę instytucji okołobiznesowych, przedsiębiorczość mieszkańców.
Zawarte w strategii cele i zadania oraz stopień ich konkretyzacji pozwalają na dokonywanie okresowych ocen realizacji.

Celem opracowania strategii było przygotowanie takiego dokumentu, dzięki któremu władza samorządowa będzie mogła racjonalnie organizować swoje przyszłe działania.

Prezentowany materiał jest pierwszym tego typu opracowaniem wykonanym w warunkach funkcjonowania struktur samorządowych i gospodarki rynkowej. Jego motywem przewodnim jest misja sformułowana w następujący sposób: „Umacnianie roli Gorzowa Wlkp. jako silnego ośrodka o charakterze regionalnym – największego miasta środkowego pogranicza polsko-niemieckiego oraz Euroregionu Pro Europa Viadrina”
Sposób realizacji tej misji zapisany jest w pięciu równorzędnych celach głównych:
  • systematyczne podnoszenie poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego,
  • skuteczna polityka pro społeczna,
  • kształtowanie ładu przestrzennego,
  • poprawa stanu środowiska,
  • rozwinięta infrastruktura techniczna, komunalna i komunikacyjna.
Wymienionym celom głównym podporządkowane są cele operacyjne.
Wpisany przez Kulczynski   
Poprawiony: wtorek, 15 maja 2012 07:09
 

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl