Gorzów Przystań
Dziś jest: 23 Września 2020        Imieniny: Tekla, Bogusław
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Infrastruktura techniczna PDF Drukuj Email
czwartek, 19 stycznia 2012 11:20

Wobec posiadania przez miasto Gorzów Wlkp. źródeł wraz z techniczna możliwością uzdatniania wody, urządzeń do oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów stałych w skali perspektywicznej dalszy rozwój tych działów infrastruktury technicznej skierowany będzie na rozbudowę systemów doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków z terenów w granicach administracyjnych miasta jak również wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródeł.
Wykorzystując techniczne możliwości miasta w powyższych dziedzinach planuje się zintegrowanie gmin otaczających Gorzów Wlkp. poprzez wspólne działanie w ramach powołanego Celowego Związku Gmin.

 

4.1 Zaopatrzenie miasta w wodę

Miasto Gorzów Wlkp. wyróżnia się pod względem zasobów wody i gęstości rozdzielczej sieci wodociągowej. Miasto zaopatrywane jest w wodę z trzech ujęć o średniej dobowej wydajności 68 696 m3. Z uwagi na znaczne zmniejszenie poboru wody przez przemysł oraz gospodarstwa domowe możliwości produkcyjne ujęć wody wykorzystywane są tylko w 30%.
Jednak na terenie miasta znaczne obszary nadal pozbawione są rozdzielczej sieci wodociągowej. Należą do nich: rejony ul. Kasprzaka, Skrajnej, rejon Baczyny i Chróścika, ulic Srebrnej, Czartoryskiego, Żwirowej oraz tereny sąsiadujące z ulicami Myśliborską i Szczecińską.
Można przyjąć, że podłączenie tych rejonów spowoduje wzrost wykorzystania istniejących ujęć wodnych miasta do 45-50%.

 

4.2 Kanalizacja sanitarna

Podstawowymi obiektami istniejącego w Gorzowie Wlkp. systemu kanalizacji sanitarnej wybudowanymi w połowie lat 70 - tych są:

  • mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków zmodernizowana w latach 1994 – 1999 (w celu spełnienia norm które będą obowiązywały po 2000r),
  • centralna przepompownia ścieków, zmodernizowana w 1999;
  • dwa równolegle ułożone kolektory tłoczne 800 mm łączące oba powyższe obiekty;
  • lokalne przepompownie ścieków.

Gorzów posiada sieć kanalizacji sanitarnej w zakresie wystarczającym dla prawobrzeżnej części miasta z wyjątkiem dzielnic Wieprzyce, Janice oraz nowo powstających osiedli satelitarnych.
Słabo zurbanizowana, lewobrzeżna część miasta pozbawiona jest prawie całkowicie sieci kanalizacyjnych stanowiąc poważne zagrożenie dla środowiska, wynikające z faktu istnienia, indywidualnych zbiorników ścieków, których stan techniczny jest niezadowalający. Obecnie władze Miasta są w trakcie przygotowań do rozwiązania tego problemu.
Tak jak w przypadku systemu wodociągowego istniejące oraz projektowane układy kanalizacji sanitarnej posiadają i posiadać będą możliwości integrujące gospodarkę ściekową miasta z gminami ościennymi.

 

4.3 Ciepłownictwo

Energetyka cieplna Gorzowa posiada zróżnicowaną strukturę własnościową i opiera się na funkcjonowaniu trzech podstawowych - niezależnych rejonów ciepłowniczych oraz około 180 kotłowni lokalnych. Największym, i jednocześnie najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, jest zmodernizowana Elektrociepłownia „Gorzów” S.A., natomiast głównym dystrybutorem i drugim producentem ciepła w mieście jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Aktualne zapotrzebowanie miasta na ciepło wynosi od 50 - 70 % możliwości wytwórczych istniejących źródeł. Rozwój ciepłownictwa oraz ulepszenie jego funkcjonowania uwarunkowane są koniecznością eliminacji źródeł ciepła o niskiej sprawności tj. kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych jak również zmniejszenia zapotrzebowania ciepła w wyniku zwiększenia izolacyjności przegród budowlanych i sprawności systemów cieplnych.
Pierwszy z przytoczonych elementów występuje w dużym zakresie w całym śródmieściu Gorzowa , a jego wyeliminowanie wymaga wymiany lub budowy ok. 17 km sieci ciepłowniczej wraz z węzłami oraz wykonania instalacji wewnętrznych c.o. w budynkach.
Realizacja drugiego elementu związana jest z koniecznością wykonania stosownych opracowań projektowych, w tym audytów energetycznych, a następnie modernizacji budowlanej obiektów wraz z ich dociepleniem, wymianą stolarki, a następnie przyłączeniem do miejskiego systemu ciepłowniczego.

 

4.4 Energetyka

Gorzów zasilany jest w energię elektryczną pochodzącą z krajowego systemu elektroenergetycznego linią 220 kV poprzez rozdzielnię sieciową 220/110 kV „EC Gorzów”.
W mieście zlokalizowanych jest 8 stacji elektroenergetycznych 110/15 kV w tym dwie zasilające wydzielonych odbiorców przemysłowych. Dodatkowo miasto zasilane jest ze stacji Łupowo na terenie gminy Bogdaniec. Są to stacje: Przemysłowa, Słoneczna, Jedwabie, Słowiańska, ZM Baczyna, Stilon, Łupowo, Wawrów. Wymienione obiekty zasilane są liniami 110 kV z rozdzielni 220/110 kV z EC Gorzów. Wszyscy odbiorcy miasta zasilani są bezpośrednio z czterystu stacji transformatorowych 15/0,4 kV z czego 60 zasila wydzielonych odbiorców przemysłowych. Większość tych stacji zasilana jest liniami kablowymi 15 kV, jedynie na obszarach peryferyjnych zlokalizowane są stacje słupowe i wieżowe w ilości 25 szt. Najliczniejszą grupę odbiorców energii elektrycznej stanowią gospodarstwa domowe –
ponad 81 %.
Stacje transformatorowe 15/0,4 kV zlokalizowane są na wszystkich zurbanizowanych obszarach miasta, natomiast w najbliższych latach zostaną wybudowane kolejne obejmujące swym zasięgiem tereny przyszłych osiedli mieszkaniowych. Dla obszarów peryferyjnych przewiduje się budowę słupowych stacji transformatorowych zasilanych liniami napowietrznymi.

 

4.5 Gazownictwo

Gorzów Wlkp. zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy GZ 50 poprzez podłączenie do krajowego systemu przesyłowego Odolanów - Police. Rejon Gorzowa pozostaje w zasięgu sieci gazowniczej Wielkopolskich Zakładów Gazownictwa - Zakładu Gazowniczego Szczecin.
Długość miejskiej sieci rozdzielczej na koniec 1995 r. wynosiła 184,9 km. Dla potrzeb miasta funkcjonuje jedna stacja redukcyjno - pomiarowa o przepustowości 30.000 m3 zlokalizowana przy ul. Kard. Wyszyńskiego i Srebrnej, obniżająca ciśnienie gazu z wysokiego na średnie. Ze stacji tej wyprowadzona jest sieć gazowa średniego ciśnienia, która w układzie pierścieniowym pokrywa obszar miasta. Na terenie miasta wybudowano 20 stacji redukcyjnych średniego ciśnienia, z których gaz (niskie ciśnienie) doprowadzony jest do odbiorców indywidualnych. Stacje redukcyjne średniego ciśnienia znajdują się we wszystkich zurbanizowanych rejonach Gorzowa.

 

4.6 Telekomunikacja

Przemiany społeczne, a przede wszystkim ekonomiczne, zachodzące w mieście powodują, że koniecznością staje się rozbudowa sieci telekomunikacyjnej. Operatorami sieci telekomunikacyjnej w Gorzowie są:

  • Telekomunikacja Polska SA.
  • Telefonia Polska Zachód SA.

Operatorzy poczynili w mieście szereg inwestycji, w wyniku których istnieje realna szansa na pełne zaspokojenie w najbliższych latach potrzeb mieszkańców miasta i firm w tej dziedzinie. Rozbudowa sieci zwiększająca liczbę numerów telefonicznych poparta jest także modernizacją bazy istniejącej. Zasadniczym przesłaniem przy modernizacji urządzeń telekomunikacyjnych musi być likwidacja przestarzałych i drogich w eksploatacji urządzeń i zastąpienie ich przez nowoczesne systemy elektroniczne.
W ostatnich latach zwiększono dostępność usług telekomunikacyjnych w Gorzowie. Główni operatorzy sieci zapowiadają w swojej działalności gospodarczej rozwój sieci multimedialnej.

 

4.7 Cmentarnictwo

W Gorzowie Wlkp. istnieje 6 cmentarzy o łącznej powierzchni 32,51 ha, z których tylko jeden -Cmentarz Centralny przy ul. Żwirowej jest aktualnie czynny.
Sytuacja ta powoduje określone konsekwencje, dla zapewnienia rezerwy miejsc do pochowań w nowych grobach konieczny jest systematyczny przyrost powierzchni tego cmentarza.
Obecna rezerwa miejsca wynosi około 4 ha co zapewnia dokonywanie pochowań maksymalnie w ciągu najbliższych czterech lat przy średniej ilości pochowań ok. 1.000 rocznie.
Pozostałe cmentarze są zamknięte - nie dokonuje się tam pochówków, a cmentarze: Żydowski przy ul. Gwiaździstej i Parafialny przy ul. Warszawskiej są ponadto objęte ochroną konserwatorską. Będzie prowadzona rewaloryzacja tych cmentarzy w ścisłej współpracy ze służbami konserwatorskimi.
Tereny wszystkich cmentarzy są traktowane jako tereny zieleni miejskiej, dlatego istotne jest właściwe dbanie o istniejącą i umiejętne zagospodarowywanie nową zielenią. 

Wpisany przez Kulczynski   
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O nietypowych zawodach z Tomaszem Malewiczem

Był jednym z 20 najszybszych kurierów rowerowych na świecie. Brał udział w rożnego rodzaju wyścigach. Zorganizował dziewięć...

O sprzedawaniu pasji z Tomkiem Frankiem
Tomek Frank, rocznik 79. Już na samą myśl o koszykówce świecą mu się oczy i może opowiadać o niej godzinami. Wraz z grupą...
Więcej artykułów…

Czy wiesz...

co łączy 'Kunę' z 'Titanikiem' ?

Czy największy w chwili wodowania pasażerski statek parowy może mieć coś wspólnego z najstarszym pływającym lodołamaczem?...

dokąd prowadzą Schody Donikąd?

Choć mówi się o nich Schody Donikąd, tak naprawdę prowadzą do Parku Siemiradzkiego, amfiteatru i do altan widokowych...

Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl