Gorzów Przystań
Dziś jest: 23 Września 2020        Imieniny: Tekla, Bogusław
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Polityka przestrzenna PDF Drukuj Email
czwartek, 19 stycznia 2012 10:53

1.1. Położenie

 

Gorzów Wlkp. - miasto wojewódzkie leży w północno - zachodniej części Polski, w Kotlinie Gorzowskiej, nad dolną Wartą u ujścia niedużej rzeki Kłodawki. Okolice Gorzowa położone są na pograniczu dwóch rozległych krain geograficznych: Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej i Pojezierza Pomorskiego. Krainy te rozdziela Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka, dnem której płyną Noteć i Warta.
Współrzędne geograficzne Miasta:

52° 44´ szer. geogr. N
15° 13´ dł. geogr. E

Teren zajmowany przez Gorzów Wlkp. jest zróżnicowany topograficznie: jest on bowiem częścią obszaru znajdującego się na granicy ostatniego zlodowacenia (bałtyckiego), które pozostawiło bogatą rzeźbę w formie licznych moren czołowych, dennych i pradoliny. Obserwuje się więc w Gorzowie znaczne różnice wysokości względnej, co czyni Miasto malowniczym.
Prawobrzeżna część Gorzowa Wlkp. leży na silnie pofałdowanej północnej krawędzi Pradoliny Warty (23 - 82 m n.p.m.) przeciętej prostopadłą doń doliną Kłodawki usytuowaną w centrum Miasta.
Lewobrzeżna, nizinna część (19 m n.p.m.) obejmuje płaską terasę zalewową, przeciętą Kanałem Ulgi.

1.2. Tereny o funkcji przemysłowej

 

Przemysł zlokalizowany jest w dwóch głównych ośrodkach we wschodnim i zachodnim obszarze peryferyjnym prawobrzeżnej części Miasta :

  1. Tereny ZWCh Stilon , EC , Silwany , Stolbudu,
  2. Strefa Baczyna

Ponadto w ramach kwartałów zabudowy historycznej Śródmieścia działają chaotycznie rozmieszczone XIX-wieczne kompleksy przemysłowe (WPRP, Biowet, Polskie Zakłady Zbożowe Lublin S.A.), a w południowej części Miasta , zwanej popularnie Zawarciem, funkcjonują zakłady przemysłowe Zremb, Silwana, Goma, Stolbud.
Obecnie tereny przemysłowe zlokalizowane w zachodniej strefie peryferyjnej Miasta zajmują ok. 46 ha, zaś w planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się dodatkowo ok. 185 ha, natomiast przemysł we wschodniej strefie peryferyjnej zajmuje ok. 200 ha, a przewiduje się ponadto 80 ha.
Osobną grupę terenów stanowią obszary baz i składów zlokalizowane głównie w części południowej Miasta w sąsiedztwie ul. Kasprzaka i linii kolejowej (CMB, Przesypownia Cementu, Baza Gobex, Galbud).

Ponad 180 ha zajmują wody: Warta, jej prawy dopływ - Kłodawka, Kanał Ulgi
a także dwa naturalne zbiorniki wodne - przy ul. Emilii Plater (1,7 ha) oraz przy
ul. Błotnej (1 ha) i jeden zbiornik pochodzenia antropogenicznego w Parku Wiosny Ludów.
Położenie Miasta blisko zachodniej granicy Państwa nadaje mu rolę ważnego węzła komunikacyjnego, a zwłaszcza charakteru miasta tranzytowego. W Gorzowie Wlkp. krzyżują się drogi łączące państwa Europy południowej ze Skandynawią oraz państwa Europy zachodniej
i wschodniej. Ponadto istnieje też połączenie wodne przez Wartę z Poznaniem, przez Noteć
i Kanał Bydgoski z portami rzecznymi nad Wisłą, a przez Wartę i Odrę ze Szczecinem na północy i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym na południu.
W celu określenia polityki przestrzennej Gorzowa, Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, występowania obiektów i obszarów chronionych, stanu środowiska przyrodniczego, prawa własności gruntów, jakości życia mieszkańców oraz zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
Studium określa w szczególności:

  • obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, w tym na potrzeby zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
  • obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wynikającą z konieczności zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
  • obszary zabudowane wymagające przekształceń lub rehabilitacji,
  • kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej,
  • obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
  • obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną,
  • lokalne wartości zasobów środowiska i jego zagrożenia,
  • obszary, dla których obowiązkowo sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

W roku 1994 uchwalony został przez Radę Miejską Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa obejmujący swym zasięgiem obszar całego miasta w granicach administracyjnych. W ogólnych założeniach do planu ujęto trzy strefy przestrzenne:
strefa zurbanizowana - obejmująca tereny śródmiejskie oraz tereny ukształtowanego układu przestrzennego. W ramach tej strefy obowiązuje system działań mających na celu zachowanie układu przestrzennego oraz zrównoważony rozwój dzielnic dawnych, ich funkcji mieszkaniowej, ekonomicznej i społecznej. Wiąże się to ze wspieraniem działań polegających na modernizacji, rewaloryzacji, remontach, uzupełnieniach zabudowy, porządkowaniu wewnętrznych przestrzeni istniejącej zabudowy oraz sterowaniu ilością i standardem usług w celu ożywienia społecznego i gospodarczego.
strefa rozwoju - obejmuje tereny przeznaczone bądź nadające się do zabudowy
i zainwestowania. Inwestowanie w tej strefie leży w sferze zainteresowań gminy
i jest wspierane poprzez angażowanie środków z budżetu samorządowego. W tej strefie należy wyznaczyć obszary, które należy objąć opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi na istniejące uwarunkowania do realizacji rozwojowych zadań gminy.
Obszary te stanowią m. innymi: tereny Chróścika, sąsiedztwo ul. Żwirowej, tereny w dzielnicy Górczyn wzdłuż ul. Szarych Szeregów, tereny wzdłuż ul. Strażackiej
i Poznańskiej, tereny baz i składów po obu stronach ulicy Kasprzaka, tereny byłych jednostek wojskowych i popoligonowe.
Obszary te wymagają opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego z uwzględnienie powiązań przestrzennych, komunikacyjnych i sieciowych.
strefa niezurbanizowana - pozostałe tereny niezurbanizowane wymagające ochrony wartości ekologicznych, krajobrazowych, zieleni i systemów przyrodniczych, ochrony gruntów rolnych, opracowania systemów ochrony gleb przed zanieczyszczeniami.
Dla obszaru Śródmieścia został opracowany w 1986 r. Plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji i zatwierdzony uchwałą Miejskiej Rady Narodowej. Oprócz planów obejmujących duże obszary miasta, zostały opracowane liczne plany o zdecydowanie mniejszym zasięgu terytorialnym.
Z uwagi na wysoki stopień ogólności ustaleń miejscowego planu ogólnego oraz zmiany wynikające z transformacji ustrojowej państwa i jego rozwoju gospodarczego oraz zmiennej rzeczywistości, istniejące plany często nie stanowią skutecznego narzędzia służącego do rozwiązywania konfliktów między interesami podmiotów działających w przestrzeni Miasta (obywateli, wspólnoty samorządowej i państwa). W związku z tym istnieje potrzeba ustalenia w studium obszarów, dla których sporządzenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe ze względu na istniejące uwarunkowania oraz dla obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudową mieszkaniową wynikającą z konieczności zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
Istnieje również potrzeba opracowywania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w trybie pracy ciągłej, stosownie do pojawiających się potrzeb oraz wpływających wniosków.

 

1.3. Tereny o funkcji usługowej

Podstawowe znaczenie dla obsługi ludności regionu mają usługi publiczne wyższego rzędu: ochrona zdrowia, oświata, kultura, sport i rekreacja oraz administracja.
Rozwój gospodarczy Gorzowa w ostatnich latach związany jest z promocją Miasta
i wykształceniem sfery otoczenia biznesu. Gorzów Wlkp. stanowi również regionalne centrum informacji i środków masowego przekazu.
W śródmieściu usługi koncentrują się gównie jako funkcja uzupełniająca zlokalizowana w parterach budynków mieszkalnych oraz jako funkcja wiodąca w obiektach przeznaczonych na ten cel w całości. Przeważnie jest to handel, a także usługi o wysokim poziomie specjalizacji (administracja, pośrednictwo finansowe, nieruchomościami). Obserwuje się proces przemieszczania się funkcji usługowych na tereny osiedli mieszkaniowych. Zjawisko to dotyczy nie tylko usług podstawowych, lecz także niektórych rodzajów usług wyspecjalizowanych. Wciąż jednak usługi niekomercyjne lokalizowane są w centrum miasta. Istnieją rezerwy terenowe pod funkcję usługową w południowej części miasta w dzielnicy Zawarcie.
Zakłada się sukcesywny wzrost znaczenia funkcji usługowej Miasta i utrzymanie jego rangi jako regionalnego ośrodka obsługi.

 

1.4. Tereny o funkcji mieszkaniowej

Ze względu na uwarunkowania geograficzne i klimatyczne, tereny o funkcji mieszkaniowej zlokalizowane są głównie na północ od Warty: w historycznej części Śródmieścia w zabudowie sprzed 1945 r. oraz na obszarach należących do spółdzielni mieszkaniowych o przewadze budynków 11-kondygnacyjnych zrealizowanych w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych (Os. Słoneczne, Os. Staszica, Os. Dolinki, Os. Piaski, Dz. Górczyn). Na dotychczasowych terenach rozwojowych mieszkalnictwa np. na Dz.. Górczyn zmieniono proporcje realizacji wielokondygnacyjnego budownictwa wielorodzinnego na korzyść zabudowy
o niskiej intensywności (zabudowa szeregowa, małe domy mieszkalne) z 30% na ok. 70%.
W części południowej, ze względu na niekorzystne warunki gruntowo - wodne, budownictwo mieszkaniowe winno się ograniczać do funkcji uzupełniającej dla administracji, usług, baz i składów.
W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta zarezerwowano tereny wielkości ok. 600 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe dla ok. 27 tys. osób. Na terenach już zainwestowanych, głównie spółdzielczych, istnieją rezerwy wielkości ok. 25 ha, na których można wybudować mieszkania dla ok. 3 tys. osób.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powinno wskazać obszary przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wynikającą z konieczności zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, dla których sporządzenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe.

 

1.5. Tereny o funkcji sportowo-rekreacyjnej

Tereny sportowe zlokalizowane są z reguły w bezpośrednim otoczeniu szkół (boiska). Szkoły dysponują także obiektami kubaturowymi - sale gimnastyczne.
W Gorzowie funkcjonują dwa baseny pływackie: jeden miejski w centrum przy
ul. Jagiełły , drugi przy ul. Walczaka .
Znaczenie ponadlokalne ma stadion żużlowy przy ul. Kwiatowej na Zawarciu oraz Stadion Piłkarski Gorzowskiego Klubu Piłkarskiego przy ul. Myśliborskiej. Funkcjonuje też Stadion Instytutu Wychowania Fizycznego przy ul. Wyszyńskiego oraz stadion piłkarski przy ul. Dąbrowskiego (PKP). Przy ul. Słowiańskiej usytuowany jest OSiR prowadzący działalność sportowo - rekreacyjną o charakterze sezonowym.
W rejonie ul. Słowiańskiej planuje się budowę Centrum Sportowo - Rekreacyjnego .Przewiduje się także wspieranie wszelkiego typu inicjatyw osób prywatnych , firm i instytucji zmierzających do rozszerzenia działalności sportowo – rehabilitacyjnej w Mieście.
Tereny zieleni miejskiej pełnią funkcję rekreacyjną. Są to parki, zieleńce, ogrody działkowe. Do terenów zielonych zalicza się również zieleń cmentarną. Ogółem powierzchnia wszystkich terenów zielonych wynosi ponad 560 ha.
Przewiduje się projektowanie innych kompleksów zieleni w celu łączenia jej z już istniejącą w zespoły pozwalające tworzyć ciągi spacerowo - rekreacyjne. Zamierzeniem jest połączenie parku Wiosny Ludów ciągiem spacerowym wzdłuż rzeki Kłodawki, z Parkiem Zacisze a następnie z Parkiem Kopernika, połączenie parku przy Szpitalu Psychiatrycznym z noworealizowanym parkiem Górczyńskim, parku Zacisze z Parkiem Siemieradzkiego i Błoniami Dolinek (realizacja mostku nad ulicą Walczaka). Dąży się do realizacji zieleni w liniach rozgraniczenia ulic oraz tworzenia zieleni rekreacyjnej wzdłuż rzeki Kłodawki . Na terenach popoligonowych na północ od ul. Myśliborskiej należy przewidywać rezerwę terenową pod cmentarz oraz włączyć istniejące fragmenty zieleni wysokiej na przedłużeniu ul. Słowiańskiej w kompleks parku Słowiańskiego. Ważnym elementem polityki ekologicznej na obszarach pozyskiwanych pod zainwestowanie , do których należą poligony, jest utrzymanie istniejących tam zespołów zieleni wysokiej.

 

1.6. Tereny o funkcji rolniczej

Tereny wykorzystywane rolniczo zlokalizowane są głównie w obszarach południowych Miasta . Użytki rolne w granicach Gorzowa zajmują 3562 ha (w tym: grunty orne - 2759 ha, łąki - 471 ha, pastwiska - 260 ha, sady - 72 ha) co stanowi 46 % jego powierzchni.
Powyższą liczbą objęte są też tereny obecnie użytkowane rolniczo, lecz docelowo przewidywane w planach zagospodarowania pod funkcje (mieszkalnictwo , bazy , składy , drogi).
Perspektywicznie obszary te ulegać będą zmniejszaniu w miarę realizacji zamierzeń inwestycyjnych w Mieście. Powierzchnia terenów rolniczych przewidywana planem zagospodarowania wynosi około 1150 ha.

 

1.7. Tereny rezerw komunalnych

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego wyznacza tereny tzw. rezerw komunalnych z przeznaczeniem na cele publiczne. Tereny te są objęte ochroną przed zainwestowaniem do czasu sprecyzowania przez samorząd programu funkcjonalnego i zasad inwestowania , rozmieszczone są na obszarze całego miasta. Największą rezerwę wśród terenów komunalnych stanowi działka o powierzchni ok. 12 ha zlokalizowana w obrębie Oś. Dolinki .

 

1.8. Ranga miasta Gorzowa w sieci osadniczej regionu i kraju

Gorzów, liczący 126 019 mieszkańców (1998 r.) zaliczany do grupy miast średnich (od 50 do 200 tys. Mieszkańców). Z uwagi na pełnione funkcje wojewódzkie Gorzów w hierarchii sieci osadniczej kraju należy do ośrodków II rzędu. Zadaniem ośrodków regionalnych na tym poziomie jest pełnienie funkcji centrum organizacji zarządzania i obsługi w zakresie administracji, oświaty , nauki, kultury i ochrony zdrowia. Pod względem zaludnienia jest drugim po Szczecinie ośrodkiem miejskim czterech województw przygranicznych (przed Zieloną Górą
i Jelenią Górą).

Wpisany przez Kulczynski   
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O sprzedawaniu pasji z Tomkiem Frankiem
Tomek Frank, rocznik 79. Już na samą myśl o koszykówce świecą mu się oczy i może opowiadać o niej godzinami. Wraz z grupą...
O odkrywaniu gorzowskich bohaterów z Krystyna Sibińską

Przewodnicząca Rady Miasta Gorzowa, magister inżynier budownictwa. W 2003 roku wybrana Gorzowianinem Roku w kategorii...
Więcej artykułów…

Czy wiesz...

czyja wizyta wypełniła gorzowski amfiteatr po brzegi w lipcu 1991 roku?

Do Gorzowa zawitał wówczas Anatolij Kaszpirowski, rosyjski psychiatra i psychoterapeuta, który zrobił międzynarodową karierę...

że Romane Dyvesa to nic innego jak Cygańskie Dni.
I w tym roku będą to dni wyjątkowe. Cygańskie świętowanie rozpocznie się już dziś (5.07) o godz. 18:00 mszą świętą w Katedrze,...
Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl