Gorzów Przystań
Dziś jest: 22 Września 2020        Imieniny: Tomasz, Maurycy
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Strona główna Strona główna Gorzów w Europie Integracja Europejska Wybrane projekty przygotowane przez miasto Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację [...]
Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację [...] PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 listopada 2011 14:33

mt_ignore: Kapitał Ludzki logotyp

"Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego"
Wniosek o dofinansowanie nr: DAP/790-309/09
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Priorytet V. Dobre rządzenie
Działanie 5.2.Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania administracji samorządowej.
Wartość całkowita: 1 790 038,72 PLN
Dofinansowanie: 1 605 638,72  PLN

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu o 10% w stosunku do obecnego poziomu  jakości świadczonych usług publicznych w urzędach biorących udział w projekcie. Cel zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów oraz podniesienie kwalifikacji urzędników.
Ważnym wskaźnikiem będzie wzrost kompetencji pracowników JST ich satysfakcji oraz zaangażowania w poprawę sprawności i efektywności działania urzędu.
Kolejne cele to przede wszystkim:

 • poprawa zdolności urzędników w zakresie opracowania i opiniowania aktów prawa miejscowego,
 • poprawa procesów zarządzania w urzędzie,
 • umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy specjalistycznej przez urzędnika,
 • pogłębienie współpracy oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy  partnerami uczestniczącymi w projekcie.

Czas realizacji projektu od 1 września 2010 do 31 sierpnia 2012 roku.
Szkoleniem objętych zostanie 375 osób, w tym 288 kobiet i 87 mężczyzn. Rekrutacja uczestników została przeprowadzona przy udziale kadry kierowniczej urzędów na podstawie planów szkoleniowych oraz kompleksowej analizy potrzeb. Zakres szkoleń został opracowany na podstawie kwestionariusza potrzeb szkoleniowych pracowników oraz oparty na aktualnej rynkowej ofercie szkoleniowej.
Grupę docelową stanowią urzędy i ich pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, Urzędzie Miasta i Gminy Witnica, Urzędzie Gminy Górzyca, Urzędzie Miasta Lubniewice, Urzędzie Miasta Gorzów Wlkp., -Lider Projektu.
1. W ramach projektu odbędą się łącznie 33 szkolenia:

 • szkolenia ogólne mające na celu podniesienie umiejętności urzędników w zakresie sprawnej i efektywnej obsługi klientów, budowania jakości i tworzenia pozytywnego wizerunku urzędnika i całego urzędu, oraz podniesienie podstawowych kompetencji kadry zarządzającej,
 • szkolenia specjalistyczne mające na celu dostarczenie urzędnikom specjalistycznej wiedzy z zakresu niezbędnych aktów prawnych oraz specyficznych zagadnień, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy administracji na swoich stanowiskach pracy,

2. Szkolenie informatyczne dla osób  w wieku 45 + pozwalające na podniesienie kompetencji w zakresie obsługi  komputera, programu pakietu MS Office w celu dostosowania kwalifikacji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii do potrzeb obecnego rynku pracy,
3. Studia podyplomowe - mają na celu dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania JST oraz poszerzenie wiedzy merytorycznej w zakresie podstawowych aktów prawnych. Zakres studiów podyplomowych obejmuje następujące tematy:

 • Prawo publiczne i administracja,
 • Podyplomowe studia menadżerów samorządu terytorialnego,

4. "Wymiana dobrych praktyk"- doradztwo w zakresie dobrych praktyk. Celem spotkań będzie wymiana informacji na temat aktualnie prowadzonych oraz planowanych działań i problemów, a także wymiana doświadczeń. Tematy spotkań będą dotyczyły aktualnych działań i inicjatyw podejmowanych przez urzędy oraz skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów,
5. Diagnoza, opracowanie i wdrożenie systemów służących poprawie jakości świadczonych usług, poziomu satysfakcji klientów oraz mające na celu wdrożenie kodeksu etycznego.
Realizacja szkoleń została zlecona profesjonalnym trenerom, wybranym zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Małgorzata Pruszkowska
Wydział Integracji Europejskiej

 

I spotkanie Grupy Sterującej
9 grudnia 2010 r. w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp., odbyło się  pierwsze spotkanie Grupy Sterującej, która sprawuje  nadzór nad podejmowaniem decyzji strategicznych  w projekcie


"Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i gorzowskiego".

W skład Grupy Sterującej wchodzą przedstawiciele każdej gminy biorącej udział w projekcie. Grupa Sterująca odpowiedzialna będzie za zarządzanie i podejmowanie decyzji strategicznych. Zebrania Grupy Sterującej będą odbywać się cyklicznie raz na kwartał oraz każdorazowo w przypadku  zagrożenia realizacji któregokolwiek z etapów projektu lub wystąpienia problemów zagrażających prawidłowej i terminowej realizacji projektu.
Zespół projektowy przedstawił zrealizowane zadania oraz plan prac na najbliższy kwartał rozliczeniowy.
Grupa Sterująca podjęła bieżące decyzje strategiczne dla projektu, które zostały przekazane Zespołowi Projektowemu do realizacji.
W I spotkaniu uczestniczyli:

 • Kunt  Andrzej - Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
 • Jaskuła  Tomasz - Burmistrz Gminy Lubniewice
 • Zabłocki Andrzej - Burmistrz Miasta i Gminy Witnica
 • Stolarski Robert - Wójt Gminy Górzyca
 • Matys Lidia - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzów Wlkp.
 • Jeremicz Jacek - Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 • Pruszkowska Małgorzata - Podinspektor Wydziału Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

mt_ignore:mt_ignore:

 

 

II Spotkanie Grupy Sterującej
W dniu 2 marca 2011., w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. odbyło się drugie spotkanie Grupy Sterującej. Na spotkaniu Zespół  Projektowy przedstawił sprawozdanie z zaawansowania wdrożenia projektu


"Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i gorzowskiego"

oraz przedstawił plan pracy na najbliższy kwartał rozliczeniowy.
Grupa Sterująca podjęła bieżące decyzje strategiczne dla projektu, które zostały przekazane Zespołowi Projektowemu do realizacji.
W II spotkaniu uczestniczyli:

 • Zabłocki Andrzej - Burmistrz Miasta i Gminy Witnica
 • Stolarski Robert - Wójt Gminy Górzyca
 • Kunt  Andrzej - Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
 • Jaskuła  Tomasz - Burmistrz Gminy Lubniewice
 • Matys Lidia - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzów Wlkp.
 • Jeremicz Jacek - Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 • Pruszkowska Małgorzata - Podinspektor Wydziału Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

mt_ignore:mt_ignore:mt_ignore:

 

 

Raport końcowy z badania

9 maja 2011 roku . w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp., odbyło się III spotkanie w ramach „Wymiany Dobrych praktyk”. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele gmin partnerskich realizujących projekt pn.” Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematem spotkania było „ Zarządzanie kryzysowe”.

Wykładowcą był doświadczony szkoleniowiec i trener z dziedziny obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pan  Jarosław Śliwiński, absolwent Wydziału Wychowania Obronnego.

Od 20 lat pracuje w Obronnie Cywilnej i Zarządzaniu Kryzysowym z tego ostatnich 11 lat jako Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Posiada uprawnienia Instruktora Ratownictwa-Ogólnego oraz Instruktora Medyczno-Sanitarnego.

Zaproszony doradca mgr Jarosław Śliwiński   moderował dyskusję wzbogaconą pokazem slajdów dotyczących z zasad funkcjonowania administracji samorządowej w sytuacjach kryzysowych. Przedstawiciele gmin Kostrzyna nad Odrą, Witnicy, Górzycy, Gorzowa Wlkp., wymienili się swoim doświadczeniami.

Pani dr Katarzyna Cheba z Pracowni Badań Naukowych i Konsultingu w Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., przestawiła Raport końcowy z badania „Diagnoza usług świadczonych w urzędach. Procedura aktualizowania opisu usług świadczonych w Urzędach” .

Głównym celem wszystkich badań przewidzianych w ramach projektu jest diagnoza, opracowanie i wdrożenie systemów służących poprawie jakości świadczonych usług, poziomu satysfakcji klientów oraz działań mających na celu wdrożenie kodeksu etycznego.

 

W ramach drugiego etapu badań dokonano diagnozy usług świadczonych we wskazanych JST – Gorzowie Wielkopolskim, Górzycy, Kostrzynienad Odrą, Lubniewicach oraz Witnicy. Głównym celem badania na tym etapie realizacji projektu było poznanie opinii i potrzeb klientów wskazanych JST dotyczących świadczonych usług w oparciu o udostępniane w tym celu karty usług oraz opracowanie na podstawie uzyskanych wyników, procedur aktualizowania usług świadczonych w badanych Urzędach.

Szczegółowe cele badania obejmowały:

Poznanie opinii klientów badanych Urzędów dotyczących:

 • możliwości korzystania z kart usług dostępnych w Urzędach;

Oczekiwań klientów dotyczących wskazania sposobu udostępniania kart usług, przejrzystości, jasności i kompletności informacji znajdujących się na kartach usług;

 • oceny poziomu zadowolenia klientów z dotychczasowego poziomu świadczonych usług.

Oszacowania poziomu korzystania z kart usług;

Poznanie opinii pracowników badanych Urzędów dotyczących m.in. przejrzystości, jasności i kompletności informacji znajdujących się na kartach usług oraz ich wiedzy na temat możliwości oraz trybu dokonywania zmian na kartach usług.

Opracowanie procedur aktualizowania usług świadczonych w badanych Urzędach.

Spotkania w ramach zadania ”Wymiana dobrych praktyk” służą wymianie dobrych praktyk oraz porównaniu jakości dotyczących wybranych usług publicznych pomiędzy wszystkimi JST biorącymi udział w projekcie.

mt_ignore:mt_ignore:mt_ignore:

 

Kierownik Projektu
Lidia Matys

 

 

III Spotkanie Grupy Sterującej

21. czerwca 2011., w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach odbyło się trzecie spotkanie Grupy Sterującej. Na spotkaniu Zespół Projektowy przedstawił prezentację multimedialną wraz ze sprawozdaniem z zaawansowania wdrożenia projektu

"Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i gorzowskiego".

 

Po przedstawieniu planu pracy na najbliższy kwartał rozliczeniowy, Grupa Sterująca podjęła bieżące decyzje strategiczne dla projektu, które zostały przekazane Zespołowi Projektowemu do realizacji.

W III spotkaniu uczestniczyli:

 

 • Paweł Pisarek-sekretarz Miasta i Gminy Witnica
 • Maria Palichleb- sekretarz Gminy Górzyca
 • Agnieszka Pilarska-kierownik zespołu ds. funduszy UE ,sekretariatu i promocji gminy Górzyca
 • Janina Rapacz- Skarbnik Miasta Kostrzyn nad Odrą
 • Artur Fituch- Z-ca Burmistrza Gminy Lubniewice
 • Waldemar Gatzka- Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych ,Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Lubniewicach
 • Lidia Matys -Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzów Wlkp.
 • Jacek Jeremicz -Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 • Małgorzata Pruszkowska -Podinspektor Wydziału Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

mt_ignore:mt_ignore:

Kierownik Projektu
Lidia Matys

 

„ETYKA URZĘDNICZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

„Podstawą zachowania etycznego
jest świadomość człowieczeństwa drugiego człowieka.”
Emanuel Kant

 

W dniu 15. lipca br. w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące wymiany dobrych praktyk w samorządach. Spotkanie zorganizowano w ramach realizowanego od blisko roku projektu pt. „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Zajęcia warsztatowe, prowadzone przez Prof. Jacka Ławickiego ze Szczecina poświęcone były etyce urzędniczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Podczas warsztatów Prof. Ławicki zapoznał uczestników z podstawowymi elementami etyki urzędniczej, którą zdefiniował jako ogół norm i reguł stosowanych w obsłudze klienta w urzędzie. Określił także etykę jako dodawanie moralnych standardów do danej sytuacji. Jedną z podstaw etyki jest świadomość i odpowiedzialność za podejmowane decyzje i czyny. Etyka zobowiązuje do godnego traktowania klientów w urzędzie. Obsługa klienta w urzędzie porównana została przez Prof. Ławickiego do wizyty gościa w firmie, co wiąże się z właściwym przygotowaniem się do niej i kompetencjami, po to aby w efekcie takiej obsługi osiągnąć jak najwyższy poziom satysfakcji klienta. Etyka zobowiązuje także urzędnika do godnego traktowania klienta. Uczestnicy warsztatów z urzędów miast i gmin w Kostrzynie, Witnicy, Górzycy, Lubniewicach i Gorzowie Wlkp. byli zgodni co do tego, iż etyka urzędnicza jest istotnym elementem pracy każdego urzędnika i należy ją stosować w stosunku do każdego klienta.

mt_ignore:mt_ignore:

Jacek Jeremicz
Asystent Kierownika Projektu

 

14. września 2011 r. odbyło się wyjazdowe IV spotkanie Grupy Sterującej.

Tematem spotkania było:
 
"Wdrożenie systemów służących poprawie jakości świadczonych usługpoziomu satysfakcji klientów oraz wdrożeniekodeksu etycznego".
 
zdjęcie 1: spotkanie Grupy Sterującej w UM Witnica (008)
zdjęcie 2: spotkanie Grupy Sterującej w UMiG Kostrzynie nad Odrą(024)
zdjęcie 3: spotkanie Grupy Sterującej w UM Lubniewice(029)
zdjęcie 4: spotkanie Grupy Sterującej w UM Górzyca(034)
 
Kierownik projektu
Lidia Matys
 
 

V spotkanie w ramach "Wymiany dobrych praktyk"

"Prawo, które nie jest skuteczne, nie jest prawem."
Novalis

14.października 2011 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp., odbyło się V spotkanie w ramach „Wymiany dobrych praktyk „, w których udział wzięli przedstawiciele  gmin biorących udział w projekcie pt.”Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządowa z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tematem spotkania były ”Interpretacje aktów prawnych”.

Analiza tekstów prawniczych może stanowić dla laika doświadczenie mocno stresujące. I trudno się dziwić; każde zetkniecie z czymś obcym wprawia nas w zakłopotanie, a czasem w bezradność. W przypadku prawa mamy do czynienia z dwoma „trudnościami”: konstrukcji i stosowanego języka. Sama konstrukcja dość szybko może wzbudzić nasze zaufanie (gdyż zawarta w niej logika ma charakter porządkujący i okazuje się zdecydowanie pomocna), to jednak język- w warstwie pojęciowej, a być może jeszcze bardziej w warstwie stylistycznej-budzi opór i poczucie niekompetencji. Czy da się jednak temu poczuciu zapobiec? Stworzyć w sobie umiejętność, która pozwoli nam przełamać bezradność? „Od czego należy zacząć?".

Na te pytania w bardzo fachowy i przystępny sposób odpowiadał zaproszony doradca, sędzia sadu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., pan Łukasz Staszak. Kolejnym etapem było przekazanie wiedzy na temat: hierarchii aktów prawnych, budowy aktu prawnego, metody badawczej, czyli precyzyjnego i powtarzalnego schematu postępowania. Wykład był początkiem do ożywionej dyskusji i wymiany doświadczeń uczestników spotkania z urzędów miast i gmin w Kostrzynie nad Odrą, Górzycy, Witnicy oraz Gorzowa Wlkp.
 

Małgorzata Pruszkowska
Ekspert ds. szkoleń

 

Uroczyste podsumowanie studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu
„Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

28.października o godz. 13.00 w auli Wyższej Szkoły Biznesu, przy ul. Myśliborskiej 30 odbyło się uroczyste podsumowanie studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego”

Od września 2010 r. Gorzów, lider projektu wraz z partnerami: Kostrzynem nad Odrą oraz gminami Witnica, Lubniewice i Górzyca realizuje projekt „Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego”. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość całkowita projektu to 1.790.038 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1. 605. 638 zł.


W ramach projektu, który zakończy się 31 sierpnia 2012 r., szkoleniem zostanie objętych 375 osób (288 kobiet i 87 mężczyzn). W sumie odbędą się łącznie 33 szkolenia, w tym szkolenia ogólne mające na celu podniesienie umiejętności urzędników w zakresie sprawnej i efektywnej obsługi klientów, budowania jakości i tworzenia pozytywnego wizerunku urzędnika i całego urzędu oraz podniesienie podstawowych kompetencji kadry zarządzającej oraz szkolenia specjalistyczne mające na celu dostarczenie urzędnikom specjalistycznej wiedzy z zakresu niezbędnych aktów prawnych oraz specyficznych zagadnień, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy administracji na swoich stanowiskach pracy.

Odbyły się już szkolenia informatyczne dla osób w wieku 45 + pozwalające na podniesienie kompetencji w zakresie obsługi komputera i zakończyły studia podyplomowe (53 urzędników) - prawo publiczne i administracja (37 osób) oraz menadżer samorządu terytorialnego (16 osób). Prowadzona też jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy urzędami. Ponadto zdiagnozowano, opracowano i wdrożono systemy służące poprawie jakości świadczonych usług, między innymi na podstawie badań poziomu satysfakcji klientów. Powstał kodeks etyczny pracowników urzędów biorących udział w projekcie.

Kierownik projektu
Lidia Matys

 

mt_ignore:mt_ignore:mt_ignore:

mt_ignore:mt_ignore:mt_ignore:

 

 

Pani Kanclerz
Pani Dyrektor
Pani Prezydent
Dostojni Goście
I Wy Najważniejsi dzisiaj - Absolwenci
Szanowne Panie Szanowni Panowie

Niespełna rok temu jak rozpoczynaliście Państwo zajęcia na studiach podyplomowych na specjalnościach:

 • Prawo publiczne i administracja,
 • Podyplomowe studia menadżerów samorządu terytorialnego

mieliście Państwo przed sobą wizję, w wielu przypadkach po raz kolejny, pogodzenia obowiązków zawodowych z nauką, pogodzenia życia osobistego, rodzinnego sytuacją, gdy w weekendy, zamiast spędzać je z najbliższymi, już na godzinę 9.00 mieliście obowiązek stawić się na zajęciach w WSB przy ul. Myśliborskiej 30.

A na zajęciach jak w szkole: dzienniki zajęć, listy obecności, ćwiczenia przy tablicy i niespodziewane kontrole dyscypliny przez kadrę zarządzającą projektem.
Potem wybór tematu pracy dyplomowej, wiele godzin i nieprzespanych nocy spędzonych na przygotowaniu pracy i nareszcie koniec.
Praca napisana, oddana, zatwierdzona. Jeszcze tylko 17 lipca i obrona.
A tu kolejny stres: kierownik projektu w komisji egzaminacyjnej.
Wiele tych stresów i niedogodności mieliście Państwo przez te miesiące ale z powodzeniem jak zwykle pokonaliście wszystkie przeszkody.
Inaczej nie mogło być. Jesteście Państwo urzędnikami. A jak wiadomo, urzędnik to człowiek silny, wytrwały który z wieloma trudnościami spotyka się na co dzień w swojej jakże trudnej i odpowiedzialnej pracy zawodowej.
A dzisiaj po wielu miesiącach zmagań spotykamy się na uroczystym podsumowaniu.
Szanowni Absolwenci
Składam Wam serdeczne gratulacje ukończenia studiów podyplomowych na specjalnościach:

 • Prawo publiczne i administracja,
 • Podyplomowe studia menadżerów samorządu terytorialnego

w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Z wyrazami uznania dla wysiłku, wytrwałości w pogłębianiu wiedzy i umiejętności w doskonaleniu warsztatu urzędnika ,
życzę Państwu wielu sił twórczych w zdobywaniu kolejnych nowych lądów wiedzy urzędniczej i wszelkiej pomyślności zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.
Życzę Państwu jak najwięcej sukcesów oraz realizacji założonych celów.
Mam głębokie przekonanie, że uzyskany przez Państwa poziom kwalifikacji wpłynie na zwiększenie efektywności pracy zawodowej oraz poprawi jakość świadczonych usług w urzędach administracji samorządowej.
Zachęcam Państwa do doskonalenia kwalifikacji zdobytych na studiach podyplomowych, m.in. poprzez udział w szkoleniach organizowanych w ramach realizowanego projektu.
Bogata oferta szkoleń merytorycznych obowiązuje do 31 sierpnia 2012 roku. Mam nadzieję, że każdy z Państwa wybierze dla siebie takie szkolenie poprzez które pogłębiając wiedzę zyskacie Państwo status atrakcyjnego pracownika na najwyższym poziomie.
Projekt, w którym bierzecie Państwo udział zatytułowany "Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego"
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
w całości dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
Wniosek o dofinansowanie jako projektu partnerskiego złożony był za zgodą Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
I w tym miejscu, pragnę podziękować Panu Tadeuszowi Jędrzejczakowi Prezydentowi Miasta Gorzowa.
Pan Prezydent nie mógł być dzisiaj obecny na uroczystości, więc serdeczne podziękowania składamy na ręce obecnej tu
Pani Ewy Piekarz – Zastępcy Prezydenta Miasta Gorzowa.
Miasto Gorzów Wlkp., jako lider projektu miał za partnerów:
Miasto Kostrzyn nad Odrą
Miasto i Gmina Witnica
Miasto Lubniewice
Oraz Gmina Górzyca
Realizacja tego projektu przyczyni się do wzrostu poziomu jakości świadczonych usług w urzędach biorących udział w projekcie.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wprowadzony systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów oraz podniesienie kwalifikacji urzędników.
Istotnym wskaźnikiem będzie wzrost kompetencji pracowników, ich satysfakcji oraz zaangażowania w poprawę sprawności i efektywności działania urzędów.
Kolejne cele projektu to przede wszystkim:

 • poprawa zdolności urzędników w zakresie opracowania i opiniowania aktów prawa miejscowego,
 • poprawa procesów zarządzania w urzędzie,
 • umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy specjalistycznej przez urzędnika,

oraz pogłębienie współpracy i wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami uczestniczącymi w projekcie.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2010 do 31 sierpnia 2012 roku.
Szkoleniem objęci zostaną urzędnicy zatrudnieni w urzędach biorących udział w projekcie.
Rekrutacja uczestników została przeprowadzona przy udziale kadry kierowniczej urzędów na podstawie kompleksowej analizy potrzeb.
W ramach projektu odbędą się łącznie 33 rodzaje szkoleń oraz studia podyplomowe w których braliście Państwo udział.
Zamierzonym celem zorganizowania studiów podyplomowych było dostarczenie wiedzy Słuchaczom na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz poszerzenie wiedzy merytorycznej w zakresie podstawowych aktów prawnych.
Realizacja zarówno studiów jak i szkoleń została zlecona profesjonalnym trenerom, wybranym zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. W wyniku ogłoszonego przetargu, realizację zlecenia powierzono Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.
Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim Państwu, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do tego, aby projekt realizowany był zgodnie z prawem.
W szczególności
Dziękuję :
Panu Tadeuszowi Jędrzejczakowi - Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
Panu doktorowi Andrzejowi Kunt - Burmistrzowi Miasta Kostrzyna nad Odrą Panu Andrzejowi Zabłockiemu - Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica
Panu Tomaszowi Jaskule - Burmistrzowi Miasta Lubniewice
Panu Robertowi Stolarskiemu - Wójtowi Gminy Górzyca
Dziękuję za przychylność i wsparcie jakiego udzielają pracownikom uczestniczącym w projekcie oraz kadrze zarządzającej projektem.
Dziękuję Władzom Wyższej Szkoły Biznesu
Pani Rektor dr inż. Maji Kiba-Janiak
Pani Kanclerz mgr Annie Siwko,
Pani Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń
mgr Joannie Polewskiej-Jesis
Wykładowcom
oraz wszystkim pracownikom Uczelni którzy dbają o to, aby zajęcia odbywały się zgodnie z planem i realizowane były na jak najwyższym poziomie.
Dziękuję również kadrze zarządzającej projektem, a w szczególności
Panu Jackowi Jeremiczowi
Pani Małgorzacie Pruszkowskiej oraz Pani Anecie Lubczyńskiej
Za szczególne zaangażowanie w działania niezbędne do tego, aby projekt zrealizowany był zgodnie z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie.
Wszystkim Państwu, życzę powodzenia w realizacji celów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.
Dziękuję za uwagę.

Kierownik projektu
Lidia Matys  

 

mt_ignore: Kapitał Ludzki logotyp

"Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego"

 

 

Posiedzenie Grupy Sterującej

W dniu 29 marca 2012 r.odbyło się VII  wyjazdowe spotkanie Grupy Sterującej projektem ” Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i gorzowskiego”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu nr V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Głównym tematem spotkania było omówienie  szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla urzędników z UM Lubniewic, Kostrzyna nad Odrą, UMiG Witnicy, UG Górzycy, UM Gorzowa Wlkp. Członkowie grupy zapoznawali się  z kolejnym zadaniem; spotkaniem w ramach Wymiany dobrych praktyk oraz harmonogramem szkoleń ogólnych i specjalistycznych.
Kierownik projektu Lidia Matys przedstawiła bieżącą realizację projektu.

Ekspert ds.szkoleń

Małgorzata Pruszkowska


mt_ignore: Kapitał Ludzki logotyp

"Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego"

 

Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.,31 maja 2012r. odbyło się VII spotkanie w ramach „Wymiany Dobrych praktyk”. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele gmin partnerskich realizujących projekt pn.” Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematem spotkania było „ Partnerstwo publiczno-prywatne”. 

Celem szkolenia było wprowadzenie uczestników spotkania do tematyki publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP),przedstawienie uwarunkowań montaży publiczno-prywatnych
w świetle ustawy o PPP oraz dotychczasowych doświadczeń realizowanych w Polsce.

Wykładowcą była pani mgr Małgorzata Czartoryska- doświadczona jako szkoleniowiec i trener.

Dyskusja wzbogacona była pokazem slajdów dotyczących procedur realizacji inwestycji
w formule PPP.

W spotkaniu uczestniczyli:

Katarzyna Szczepańska-Urząd Miejski Lubniewice
Lidia Matys- Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Tadeusz Jankowski- Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Jacek Jeremicz-Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Bogdan Bukowski-Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

 

 mt_ignore:mt_ignore:mt_ignore:

 

 

Kierownik Projektu
Lidia Matys


mt_ignore: Kapitał Ludzki logotyp

Posiedzenie Grupy Sterującej

W czerwcu 2012 odbyło się kolejne wyjazdowe spotkanie Grupy Sterującej projektem " Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i gorzowskiego", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu nr V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Spotkanie poświęcone było omówieniu realizacji zadań zaplanowanych w projekcie, w którym pracownicy z UM Lubniewic, Kostrzyna nad Odrą, UMiG Witnicy, UG Górzycy, UM Gorzowa Wlkp. podnoszą swoje kwalifikacje. Członkowie grupy zapoznawali się z kolejnymi zadaniami; spotkaniem w ramach Wymiany dobrych praktyk, harmonogramem szkoleń ogólnych i specjalistycznych oraz promocją projektu.

Ekspert ds. szkoleń
Małgorzata Pruszkowska


mt_ignore: Kapitał Ludzki logotyp

9 sierpnia 2012 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp., odbyło się VIII spotkanie w ramach „Wymiany Dobrych praktyk". Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele gmin partnerskich realizujących projekt pn." Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematem spotkania było „ISO w urzędzie, analiza SWOT", które prowadził wykładowca pan mgr Artur Kot.
Co to jest ISO?

Systemy zarządzania jakością - Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements) - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Pierwszym światowym standardem zarządzania systemem jakości był BS 5750, który został opublikowany przez British Standards Institution w 1979 roku.
W 1987 standard ten stał się normą ISO 9000 inspirując dalszą serię międzynarodowych standardów. Norma ta została poprawiona w 1994 i udoskonalona w 2000 roku zapewniając międzynarodowy sukces systemu zarządzania jakością z liczbą ponad 776 000 wydanych certyfikatów wg ISO 9001:2000 w 161 krajach pod koniec 2005 roku. Kolejne "odświeżenie" standardu miało miejsce
w roku 2008 co zaowocowało normą ISO 9001:2008. Wydana 14 listopada 2008 roku[1] przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną norma, została wydana w języku polskim w lutym 2009 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny z oznaczeniem PN-EN ISO 9001:2009.[2] Zastępuje ona normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 9001:2008 (wersja oryginalna została przyjęta
z oznaczeniem PN-EN w 2008 roku) i jest to jedyna norma zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością, przeznaczona dla celów certyfikacji.

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Standard ten zaleca objęcie procesów organizacji cyklem PDCA, znanym również jako Cykl Deminga.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.:

 • wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

 

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:

 • zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);
 • przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju);
 • zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);
 • podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów);
 • systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami);
 • ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);
 • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);
 • wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

 

Norma ISO 9001:2008 składa się z dziewięciu rozdziałów (od 0 wprowadzenie;1 nawiązanie do normy ISO 9000:2008... do 8), z czego rozdziały od 4 do 8 zawierają wymagania. W przypadku, gdy organizacja spełnia wszystkie wymagania tej normy (dopuszcza się wyłączenia wymagań z rozdziału 7.3, 7.5), może ubiegać się o wydanie stosownego certyfikatu. Certyfikat zgodności z powyższą normą wydaje niezależna jednostka certyfikująca.

Podkreśla się, że ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) liczbę wydanych certyfikatów potwierdzających zgodność systemów zarządzania jakością z ww. normą tylko w 2002 roku szacowała na ponad pół miliona.

Uczestnicy spotkania zadawali pytania, podawali przykłady do omówienia - dyskusja wzbogacona była pokazem slajdów.

W spotkaniu uczestniczyli:
Maria Palichleb- Urząd Gminy Górzyca
Wanda Łysiak- Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
Robert Korytkowski- Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
Artur Rosiak- Urząd Miasta i Gminy Witnica
Lidia Matys- Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Kamila Sikora- Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
Małgorzata Pruszkowska- Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
Jacek Jeremicz-Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

dobre.praktyki.001 dobre.praktyki.002 dobre.praktyki.003 dobre.praktyki.004


Małgorzata Pruszkowska
Ekspert ds.szkoleń31 sierpnia 2012r. zakończono realizację projektu pt "Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego
i sulęcińskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działania 5.2.Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania administracji samorządowej.

Realizacja projektu trwała od 1 września 2010 do 31 sierpnia 2012 roku.

Wartość projektu 906 709,71 PLN w tym kwota dofinansowania 804 115,87 PLN

Wsparciem objęte zostały  urzędy i ich pracownicy zatrudnieni: w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, Urzędzie Miasta i Gminy Witnica, Urzędzie Gminy Górzyca, Urzędzie Miasta Lubniewice, Urzędzie Miasta Gorzów Wlkp., -Lider Projektu.

Celem głównym projektu było wzrost poziomu świadczonych usług publicznych w urzędach biorących udział w projekcie. Cel został osiągnięty poprzez:

- wprowadzenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów określonego badaniem ankietowym sprzed rozpoczęcia realizacji projektu w porównaniu do poziomu satysfakcji zbadanego pod koniec realizacji projektu. Wyniki zostaną opracowane przez Pracownie Badań Naukowych i Konsultingu Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. podane na koniec roku 2012 na stronie www.gorzow.pl w zakładce projekty przygotowane przez miasto.

- opracowanie i wdrożenie procedur aktualizowania opisu usług świadczonych  w 5 JST biorących udział w projekcie, dostępnych na stronach BIP. Raport końcowy z badania 9 maja 2011 został przedstawiony w Wyższej Szkole Biznesu na spotkaniu w ramach zadania Wymiana Dobrych Praktyk oraz umieszczony na stronie www.gorzow.pl w zakładce projekty przygotowane przez miasto.

- przyjecie w 5 JST biorących udział projekcie kodeksu etycznego pracowników urzędów oraz wdrożenie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego.

Opracowanie i wdrożenie systemów oraz cykl szkoleń odpowiadający na potrzeby pracowników, przyczynił się do wielokierunkowej modernizacji urzędów objętych wsparciem

Przeszkolonych zostało 488 osób;375 kobiet i 113 mężczyzn.

Rekrutacja uczestników została przeprowadzona przy udziale kadry kierowniczej urzędów na podstawie planów szkoleniowych oraz kompleksowej analizy potrzeb. Zakres szkoleń został opracowany na podstawie kwestionariusza potrzeb szkoleniowych pracowników oraz oparty na aktualnej rynkowej ofercie szkoleniowej.

W ramach projektu odbyły się łącznie 33 szkolenia:

1) szkolenia ogólne mające na celu podniesienie umiejętności urzędników w zakresie sprawnej i efektywnej obsługi klientów, budowania jakości i tworzenia pozytywnego wizerunku urzędnika i całego urzędu, oraz podniesienie podstawowych kompetencji kadry zarządzającej,

2) szkolenia specjalistyczne mające na celu dostarczenie urzędnikom specjalistycznej wiedzy z zakresu niezbędnych aktów prawnych oraz specyficznych zagadnień, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy administracji na swoich stanowiskach pracy,

3) Szkolenie informatyczne dla osób  w wieku 45 + pozwoliło na podniesienie kompetencji
w zakresie obsługi  komputera, programu pakietu MS Office w celu dostosowania

kwalifikacji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii do potrzeb obecnego rynku pracy,

4) Studia podyplomowe - miały na celu dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania JST oraz poszerzenie wiedzy merytorycznej w zakresie podstawowych aktów prawnych. Zakres studiów podyplomowych obejmował  następujące tematy:

- Prawo publiczne i administracja,

- Podyplomowe studia menadżerów samorządu terytorialnego.

5) Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu była "Wymiana dobrych praktyk"- doradztwo w zakresie dobrych praktyk. Celem spotkań z gminami partnerskimi była wymiana informacji na temat aktualnie prowadzonych oraz planowanych działań i problemów, a także wymiana doświadczeń. W spotkaniach uczestniczyła co najmniej jedna osoba z kadry zarządzającej każdej gminy oraz osoba merytoryczna zajmująca się danym zagadnieniem w urzędzie.  Przeprowadzono szereg szkoleń min; Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Zarządzanie kryzysowe, Interpretacje aktów prawnych, Badanie satysfakcji klientów urzędu, Współpraca z organizacjami pozarządowymi, Etyka urzędników.

5. Diagnoza, opracowanie i wdrożenie systemów służących poprawie jakości świadczonych usług, poziomu satysfakcji klientów oraz mające na celu wdrożenie kodeksu etycznego.

Wdrożenie systemów i procedur dostosowanych do potrzeb i możliwości określonego urzędu usprawni działania JST objęte projektem.

Wartością dodaną w projekcie jest realizacja projektu w partnerstwie , udział 39 % osób w szkoleniach w wieku 45 + ,udział 23 osób niepełnosprawnych,80 % wzrost poziomu wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych, satysfakcja uczestników ze szkolenia.

Ekspert ds.szkoleń
Małgorzata Pruszkowska


„Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego”

mt_ignore: Kapitał Ludzki logotyp

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Posiedzenie Grupy Sterującej

9 sierpnia 2012 .r odbyło się ostatnie spotkanie Grupy Sterującej projektem ” Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i gorzowskiego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu nr V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Na spotkaniu omówiono realizację projektu, osiągniętych wskaźników. Efektem projektu było podniesienie kwalifikacji  pracowników z UM Lubniewic, Kostrzyna nad Odrą, UMiG Witnicy, UG Górzycy, UM Gorzowa Wlkp. Zaproponowano aby we wrześniu lub październiku została zorganizowana Konferencja podsumowująca projekt z udziałem zaproszonych gości. Urzędy biorące udział w projekcie otrzymały tablice pamiątkowe.Ekspert ds. szkoleń

Małgorzata Pruszkowska

 

 

Poprawiony: piątek, 21 września 2012 13:07
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O sprzedawaniu pasji z Tomkiem Frankiem
Tomek Frank, rocznik 79. Już na samą myśl o koszykówce świecą mu się oczy i może opowiadać o niej godzinami. Wraz z grupą...
O feminizmie po cygańsku z Ewą Dębicką
Ewa Dębicka od ponad 30 lat związana jest z muzykiem, kompozytorem, pisarzem i poetą Edwardem Dębickim. Razem od niemal...
Więcej artykułów…

Czy wiesz...

że Romane Dyvesa to nic innego jak Cygańskie Dni.
I w tym roku będą to dni wyjątkowe. Cygańskie świętowanie rozpocznie się już dziś (5.07) o godz. 18:00 mszą świętą w Katedrze,...
kto był pierwowzorem Szymona Giętego?

Był nim Muppe, a właściwie Franz Kaufmann, landsberski oryginał. Muppe wędrował po Landsbergu i okolicy, chwytając się...

Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl