Gorzów Przystań
Dziś jest: 22 Września 2020        Imieniny: Tomasz, Maurycy
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Strona główna Strona główna Gorzów w Europie Integracja Europejska Wybrane projekty przygotowane przez miasto Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy
Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 listopada 2011 13:16
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/1_400.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/1_400.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/2_400.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/2_400.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/3_400.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/3_400.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/4_400.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/4_400.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/5_400.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/5_400.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/6_400.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumages/6_400.jpg

Miasto Gorzów Wlkp. decyzję o realizacji Projektu pn. „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” podjęło ze względu na fakt, iż na terenie miasta i jego okolic brakuje odpowiedniej bazy targowo-wystawienniczej. Do niedawna odbywały się coroczne targi pogranicza, cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców i wystawców niemieckich. Jednak posiadanie zbyt małej bazy targowej, przy zwiększającej się co roku liczbie wystawców, uniemożliwiło organizowanie powyższego przedsięwzięcia. W związku z tym konieczne stało się stworzenie w Gorzowie Wlkp. nowego, spełniającego standardy Unii Europejskiej, miejsca do przeprowadzania imprez promocyjno-wystawienniczych. Równolegle przesłanką, uzasadniającą realizację inwestycji jest wysokie bezrobocie oraz niska aktywność gospodarcza mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. Rezultatem wdrożenia Projektu będzie mobilizacja środowiska gospodarczego z Polski i z Niemiec oraz wzrost zainteresowania promocją i rozwojem lokalnego rynku Gorzowa Wielkopolskiego - w szczególności branży rolno-spożywczej.

 

Wniosek aplikacyjny Projektu „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową
i przyległego terenu na plac targowy” złożony został przez Miasto Gorzów Wlkp.o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia. Założenia Projektu wpisują się w cele Programu Interreg IIIA Priorytet II. Rozwój infrastruktury, Działanie 2.2. Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej. W marcu 2006r. Decyzją Komitetu Sterującego w/w Projekt o wartości całkowitej 3.985.132,40 PLN, uzyskał dofinansowanie w wysokości 2.743.271,70 PLN, tj. 68,84% kosztów kwalifikowalnych Projektu.

 

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie potencjału działań transgranicznych miasta Gorzowa Wlkp. i regionu lubuskiego w realizacji przedsięwzięć o charakterze targowo-wystawienniczym, służących aktywizacji gospodarczej polsko-niemieckiego pogranicza, głównie w branży rolno-spożywczej. Wskaźnikiem uwidaczniającym dynamikę tansgranicznej aktywizacji o charakterze gospodarczym, jaka zostanie osiągnięta w wyniku realizacji Projektu, jest ilość imprez wystawienniczych, targowych, giełd kooperacyjnych oraz szkoleń, zrealizowanych po roku od zakończenia realizacji projektu – łącznie 20 imprez, w których weźmie udział 1480 wystawców. Przedsięwzięcie ma na celu rewitalizację obiektu hali poprzemysłowej i przyległego terenu, położonych w dzielnicy Gorzowa Wlkp.
– Zawarcie, która w efekcie przyniesie wzrost zainteresowania inwestorów gruntami i obiektami zlokalizowanymi w sąsiedztwie zdegradowanej hali i w całej poprzemysłowej dzielnicy Zawarcie. Celami szczegółowymi i kwantyfikowalnymi będzie: rozwój handlu, wzrost liczby polsko-niemieckich imprez targowo-wystawienniczych, promocja polskich towarów regionalnych i produktów zza Odry, jak i zwiększenie obrotów handlowych MŚP na pograniczu polsko-niemieckim.

 

Powyższy projekt jest realizowany przy udziale partnera niemieckiego, którym jest LAB - Landwirtschaftliche Beratung der Agrarverbände GmbH z Brandenburgii, instytucja uczestnicząca w przyszłych inicjatywach, realizowanych na terenie hali targowej. Partner niemiecki w Projekcie koordynuje działania niemieckich instytucji gospodarczych przy organizacji polsko – niemieckich przedsięwzięć na terenie miasta Gorzowa Wlkp. W maju i kwietniu 2005r. odbyły się dwa spotkania wstępne, na których omówione zostały istotne punkty współpracy partnerów, m.in. określono wskaźniki celów. Udział w nich wzięli przedstawiciele władz gminnych po 5 osób z każdej strony. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach bierze Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. działający na poprzemysłowym terenie dzielnicy Zawarcie, objętym przedsięwzięciem inwestycyjnym. Planowane są kolejne spotkania, budujące i wspierające ścisłą współpracę pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami, podmiotami i organizacjami pozarządowymi. Ponadto partner niemiecki aktywnie włączy się do promocji organizowanych przedsięwzięć targowo-wystawienniczych na terenie Niemiec.

 

Realizacja Projektu „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy” zwiększy potencjał miasta Gorzowa Wlkp. i regionu w zakresie współpracy handlowców, głównie z branży rolno-spożywczej oraz obsługi turystów zorganizowanych i indywidualnych z Niemiec. Grupami docelowymi Projektu są: przedsiębiorcy i handlowcy z Polski i Niemiec, wystawcy, mieszkańcy i turyści terenu Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. Rezultatem wdrożenia Projektu będzie wzrost perspektyw gospodarczych i obniżenie poziomu bezrobocia, a w związku z tym zmniejszenie stale rosnącej emigracji ludności z naszego regionu. Realizacja Projektu podniesie atrakcyjność Miasta Gorzowa Wlkp., dzięki czemu już w krótkim okresie czasu widoczne będą trwałe impulsy rozwojowe.

 

Wdrożenie Projektu.
Odbiór końcowy obiektu hali i placu targowego miał miejsce dnia 15.02.2008r. Na skutek aneksowania umowy dofinansowania i ostatecznego wykonania Projektu wydatki kwalifikowalne uległy zmniejszeniu do wysokości 3.873.605,96 PLN a wartość dofinansowania do poziomu 2.666.590,34 PLN. Z uwagi na wzrost kosztów Projektu na skutek postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, następnie koszt niezbędnych robót dodatkowych oraz robót zamiennych, całkowita wartość Projektu wzrosła do wysokości 5.637.544,80 PLN. W ramach Projektu wykonano następujące roboty budowlane:

przeprowadzono roboty rozbiórkowe;
wykonano nowe pokrycie dachu ze względu na zły stan techniczny dachu poprzedzone dodatkowo rozbiórką istniejącego dachu; zamontowano świetliki dachowe

 • przeprowadzono roboty ziemne i fundamenty pod ściany w hali;
 • wykonano malowanie konstrukcji;
 • wykonano instalację sygnalizacji pożaru i grawitacyjnego oddymiania;
 • wykonano konstrukcję stalową boksów, ścianek działowych i stropów; przeprowadzono roboty wykończeniowe: tynki, okładziny ścienne, malowanie ścian;
 • zamontowano stolarkę drzwiową i element wejściowy; wykonano podłoża i posadzki;
 • wykonano: elewację; instalację elektryczną, przyłącza wody i kanalizacji oraz rozprowadzono wewnętrzne instalacje wod –kan. w boksach;
 • wykonano plac targowy o powierzchni 2.380 m2  oraz oświetlenie zewnętrzne.

 

Podczas realizacji rzeczowej Projektu prowadzony był nadzór inwestorski. Wykonane zostały również tablice - informacyjna i pamiątkowa Projektu, wykonana według wymogów unijnych, informująca o wspófinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy Brandenburgia 2000–2006.

 

Cele i rezultaty Projektu.
      Cel Projektu, jakim jest zwiększenie potencjału działań transgranicznych miasta Gorzowa Wlkp. i regionu, w szczególności uwzględniający organizację przedsięwzięć o charakterze targowo-wystawienniczym i innych, służących aktywizacji gospodarczej polsko-niemieckiego pogranicza jest sukcesywnie realizowany. Jeszcze w trakcie rzeczowej realizacji Projektu miały miejsce spotkania z Partnerem Projektu LAB - Landwirtschaftliche Beratung der Agrarverbände GmbH: w październiku 2006r. i maju 2007r. po stronie polskiej oraz w czerwcu 2007r. i marcu 2008r. po stronie niemieckiej. Podczas tych spotkań rozważano charakter przyszłych imprez targowo-wystawienniczych, tematykę szkoleń, zakres branżowy niemieckich wystawców oraz formę współpracy partnerów Projektu przy organizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
W imieniu beneficjenta realizację założeń Projektu wypełnia Lubuska Fundacją Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp., która administruje obiektem hali targowej i placem targowym oraz organizuje imprezy transgraniczne, targi, giełdy i wystawy oraz polsko-niemieckie szkolenia. W hali targowej przy ul. Przemysłowej 14-15 w Gorzowie Wlkp. w okresie od dnia 15.02.2008r. do 30.06..2008r. przeprowadzono następujące przedsięwzięcia transgraniczne z udziałem Partnera Projektu, dynamizujące rozwój współpracy regionów pogranicza: Województwa Lubuskiego i Brandenburgii:

 1. III Lubuskie Targi Ślubne „Matrymonium 2008” w dniach 16-17.02.2008r.
 2. VIII Międzynarodowe Targi Gołębi, Drobiu Ozdobnego i Królików w dniach 23-24.02.2008r.
 3. „Zielony Tydzień” Giełda Przedświąteczna w dniach 17-21.03.2008 r.
 4. Szkolenie: „Rolnicza współpraca transgraniczna” w dniu 27.03.2008r.
 5. II Gorzowskie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w dniu 02.04.2008r.
 6. Szkolenie - II Gorzowskie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w dniu 02.04.2008r.; szkolenie z zakresu: „Jak skutecznie szukać pracy” oraz „Autoprezentacja u Pracodawcy”
 7. Kiermasz kwiatów i sadzonek „Wiosna 2008” w dniach 25-27.04.2008r.
 8. Szkolenie „Wspólna polityka rolna” w dniu 25.04.2008r.
 9. VIII Lubuski salon Motoryzacji i Turystyki AUTOSALON 2008 w dniach 17-18.05.2008r.
 10. Szkolenie “Standardy rolnictwa w UE” w dniu 21.05.2008r.
 11. Konferencja – szkolenie “Energia odnawialna w skojarzeniu z rolnictwem i gospodarką odpadami” w dniu 30.05.2008r.
 12. EKO – TARGI 2008 w dniach 30-31.05.2008r.
 13. Szkolenie “Wymiana doświadczeń w polsko – niemieckiej współpracy transgranicznej” w dniu 19.06.2008r.
 14. Kiermasz Warzyw i Owoców “Dni Pomidora i Ogórka” w dniach 27-28.06.2008r.

 

Reasumując, zgodnie z założeniami Projektu nastąpił wzrost liczby użytkowników zrewitalizowanej hali targowej i placu targowego, który w ciągu pięciu miesięcy był trzykrotnie wyższy, niż zaplanowany do uzyskania w ciągu całego roku. Do końca czerwca 20008r. liczba wystawców i zwiedzających zorganizowane przedsięwzięcia wyniosła: 41 460 osób. Liczba wystawców, którzy wzięli udział w transgranicznych szkoleniach/ giełdach/imprezach/ targach wyniosła 690 osób, w tym wystawców z Polski – 564 osób i z Niemiec 126 osób.
Społeczeństwo regionu informowane było o realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej poprzez lokalną i regionalną prasę, telewizję i stacje radiowe oraz aktualne informacje zamieszczane w Serwisie Miejskim Gorzowa Wielkopolskiego.

1_400.jpg2_400.jpg3_400.jpg

4_400.jpg5_400.jpg6_400.jpg

Poprawiony: wtorek, 03 kwietnia 2012 12:50
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O wielkanocnych tradycjach z Marią Szupiluk

O nadchodzących świętach Wielkiej Nocy można pisać na wiele sposobów. Dla jednych jest to istotny czas pod względem religii,...

O wystrzałowej pasji z Jackiem Rok

Strzelają, biegają w mundurach, naśladują żołnierzy i symulują wszelkie działania wojenne. Z  dowódcą Gorzowskiej Grupy...

Więcej artykułów…

Czy wiesz...

kto był pierwowzorem Szymona Giętego?

Był nim Muppe, a właściwie Franz Kaufmann, landsberski oryginał. Muppe wędrował po Landsbergu i okolicy, chwytając się...

co robi Kucharz na wodzie?

Odpowiedź na to pytanie powinna być dla gorzowian prosta i oczywista... Bo Kucharz wiosłuje!
Kucharz czyli Tomasz Kucharski...

Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl