Gorzów Przystań
Dziś jest: 24 Września 2020        Imieniny: Dora, Gerard, Teodor
template_cień


mt_ignore:
mt_ignore:
Zielony Gorzów PDF Drukuj Email
wtorek, 13 marca 2012 11:41
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumtories/PODSTRONY/TURYSTA/07.-.blonia.gorzowskie,.wiosna.2.-.bn_1.jpg
There was a problem loading image /home/umgorzow/domains/umgorzow.provector.pl/public_html/archiwumtories/PODSTRONY/TURYSTA/07.-.blonia.gorzowskie,.wiosna.2.-.bn_1.jpg
Błonia, fot. B. Nowosielski
Błonia, fot. B. Nowosielski

Gorzów jest miastem o powierzchni ok. 86 km2, liczącym ponad 120 tys. mieszkańców, położonym w północnej części województwa lubuskiego, w malowniczej okolicy nad Wartą na wzgórzach, wśród lasów i przepięknych jezior. Ze względu na ilość i rodzaj występującej tu zieleni nazywany jest miastem parków i ogrodów. Pełni rolę ważnego ośrodka administracyjnego, społeczno-gospodarczego i kulturalnego regionu, jest siedzibą wojewody lubuskiego.

W Gorzowie, jak w każdym dużym ośrodku miejskim, istnieją problemy dotyczące ochrony środowiska, a ich rozwiązywanie wiąże się z potrzebą inwestowania i koniecznością podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Władze miasta przywiązują dużą wagę do tych zagadnień, co uwidacznia się w konkretnych działaniach inwestycyjnych dotyczących ochrony powietrza, ochrony wód, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem oraz monitoringu stanu środowiska, a także działaniach administracyjnych. Równocześnie zdając sobie sprawę, że „cywilizacja jest wyścigiem między edukacją a katastrofą" prowadzone są działania edukacyjne i popularyzujące zagadnienia ochrony środowiska.

Wszystkie działania władz miasta podejmowane są zgodnie z zasadą, że „Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, a tylko pożyczyliśmy ją od naszych dzieci", a ich podstawą jest wiedza o istniejących zagrożeniach. Źródłem tej wiedzy są wyniki badań stanu środowiska, prowadzonych w ramach monitoringu krajowego, regionalnego i lokalnego, które wykorzystywane są przy podejmowaniu konkretnych decyzji, by poprawić istniejący stan środowiska. Wyniki badań i ich analizy publikowane są w wydawanych przez Urząd Miasta i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska raportach o stanie środowiska miasta. Z danych tych wynika, że wpływ miasta na środowisko w ostatnich latach znacznie się zmniejszył, przede wszystkim dzięki prowadzonym inwestycjom proekologicznym. Odprowadzane przez oczyszczalnię do Warty ścieki odpowiadają normom również pod względem wskaźników biogennych, co jest efektem przeprowadzonej modernizacji oczyszczalni. Wyraźnemu zmniejszeniu uległa też emisja zanieczyszczeń do powietrza dzięki budowie bloku parowo-gazowego oraz modernizacji elektrofiltrów w PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A., zmianie sposobu ogrzewania ciepłowni PEC i innych jednostek. Radykalnej zmianie uległa gospodarka odpadami komunalnymi dzięki budowie Zakładu Utylizacji Odpadów, w którym zmieszane odpady poddawane są segregacji - wyodrębnione zostają surowce wtórne i odpady organiczne, poddawane procesowi kompostowania. Jedynie pozostała część odpadów jest składowana. Modernizowana i rozbudowywana jest sieć ciepłownicza i kanalizacyjna. Z rozmachem prowadzone są prace przy porządkowaniu układu komunikacyjnego miasta.

Wybrane przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska realizowane w ostatnich latach

Inspiracją do działań mających na celu rozwiązywanie istniejących problemów dotyczących stanu środowiska miasta, a tym samym zmniejszenie uciążliwości, na które narażeni są mieszkańcy zurbanizowanego obszaru, są wnioski wypływające z przeprowadzanych ocen i analiz zawarte w strategicznych dokumentach. Najważniejsze z nich to:

  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza rozbudowuje się sieć ciepłowniczą miasta; modernizuje się kotłownie opalane paliwem stałym, zastępując je kotłowniami opalanymi gazem lub podłączając obiekty do sieci ciepłowniczej. W ten sposób w ostatnich latach zniknęło kilkanaście emitorów, a inne znacznie ograniczyły emisje szkodliwych związków. Wyraźnemu zmniejszeniu uległa emisja zanieczyszczeń do powietrza dzięki budowie bloku parowo-gazowego oraz modernizacji elektrofiltrów w PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A.
  • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu komunikacyjnego przez modernizację układu komunikacyjnego miasta i budowę tras średnicowych i obwodnic. Układ komunikacyjny miasta nie był przystosowany do ruchu wielu pojazdów, co wiąże się z określonymi uciążliwościami związanymi z emisją zanieczyszczeń do powietrza, hałasem i przenoszonymi wibracjami. Stąd też prowadzono modernizację i budowę nowych dróg, przede wszystkim obwodnicy zachodniej Gorzowa, której zadaniem jest wyeliminowanie z centrum miasta ruchu tranzytowego Pn-Pd. Wykonana została też wschodnia obwodnica miasta, której realizację rozpoczęto od budowy nowego mostu na Warcie, a której rolą jest wyprowadzenie z centrum ruchu z przejścia granicznego w Kostrzynie w kierunku na Bydgoszcz i Gdańsk. Władze miasta nie zapominają też o tym, że sami mieszkańcy Gorzowa, posiadacze ponad 64 tys. pojazdów, generują ogromne potoki ruchu. By zmniejszyć jego uciążliwość, wybudowano dwupasmową trasę średnicową, wyremontowano Most Staromiejski, zmodernizowano układ komunikacyjny, przejście przez Park Kopernika, przebudowano ulicę Walczaka. Wykonano też wiele przedsięwzięć o mniejszym zakresie, dotyczących modernizacji i remontów poszczególnych ulic. Wszystkie te działania sprawiają, że miasto staje się przyjazne dla mieszkańców i kierowców.
  • Ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do wód. To zadanie sukcesywnie realizowane jest przez budowę sieci kanalizacyjnych w peryferyjnych dzielnicach miasta w ramach zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Gorzowa i gmin ościennych wchodzących w skład związku celowego gmin MG-6. Aby zmniejszyć zanieczyszczenie wód powierzchniowych, rozpoczęto budowę osadników i separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej. Dzięki wykonanej modernizacji oczyszczalni ścieków odprowadzane do Warty ścieki odpowiadają normom również pod względem wskaźników biogennych.
  • Kompleksowe rozwiązanie zagadnienia gospodarki odpadami komunalnymi. W mieście funkcjonuje Zakład Utylizacji Odpadów, w którym zebrane niesegregowane odpady komunalne poddawane są segregacji. Wydzielona z odpadów masa organiczna kompostowana jest w warunkach tlenowych. Wysegregowane inne frakcje podlegają doczyszczaniu i przekazywane są do odzysku lub wykorzystywane są bezpośrednio na składowisku (frakcja mineralna). Zakład stale się modernizuje i rozbudowuje. Została uruchomiona linia do doczyszczania i rozdrabniania odzyskanych surowców wtórnych, działa centrum recyklingu materiałów budowlanych, zainstalowano linię do belowania surowców wtórnych, linię do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, wybudowano nowe kwatery na odpady niebezpieczne oraz na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne.


Miasto osiągnęło poziom dopuszczalnej ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przewidziany w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami na 2020 r. Istniejący system gospodarki odpadami komunalnymi w Gorzowie, oparty na sprawnym systemie gromadzenia i wywozu odpadów, a także ich sortowania i kompostowania, uzupełniony systemem selektywnej zbiórki odpadów u źródła powstawania daje gwarancję racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Równolegle z działaniami inwestycyjnymi władze miasta podejmują inne działania poprawiające stan środowiska. Należą do nich działania kontrolne i edukacyjno- popularyzacyjne. Wysiłki władz w zakresie poprawy stanu środowiska, a także prowadzonych działań edukacyjnych docenione zostały w konkursie „Miasto a wymagania Unii Europejskiej" ogłoszonym pod patronatem Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, Bezpieczeństwa Nuklearnego i Obrony Cywilnej. W konkursie wzięło udział 215 miast z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym 61 miast z Polski. Gorzów znalazł się w gronie 20 finalistów. W kwietniu 2002 roku przyznano miastu flagę Rady Europy m. in. za sposób wykorzystania środków Unii Europejskiej. W ostatnich latach Gorzów był w czołówce rankingów prowadzonych przez Centrum Badań Regionalnych, gdzie oceniano przede wszystkim zaangażowanie inwestycyjne.

Miasto ma opracowane dokumenty strategiczne, m.in. Strategię Zrównoważonego Rozwoju, Plan Rozwoju Lokalnego, Wieloletni Pan Inwestycyjny, Program Rozwoju i Utrzymania Zieleni oraz Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami.

STAN ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2002-2003

Wpisany przez Kulczynski   
Poprawiony: wtorek, 03 listopada 2015 09:52
 
AddThis Social Bookmark Button

Komunikaty

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Porozmawiaj z notariuszem o…...
wtorek, 17 listopada 2015
Unieważnienie konkursu
piątek, 28 sierpnia 2015
Komisje Rady Miasta
czwartek, 16 lipca 2015
PWiK informuje
czwartek, 02 kwietnia 2015
Więcej komunikatów...

Zwyczajni nadzwyczajni

O wystrzałowej pasji z Jackiem Rok

Strzelają, biegają w mundurach, naśladują żołnierzy i symulują wszelkie działania wojenne. Z  dowódcą Gorzowskiej Grupy...

O czystej robocie z Januszem Gładyszem

Produkuje i naprawia torby, walizki i różne wyroby skórzane. Od 1976 roku ma swój zakład przy ul. Jagiełły 5, do którego...

Więcej artykułów…

Czy wiesz...

gdzie spotykają się Starzy Towarzysze?

„Starzy towarzysze” czyli „Alte Kameraden” to tytuł granego przez orkiestry dęte na całym świecie marsza wojskowego,...

jak nauczyć psa mnożyć do 30?

Ci, którzy szukają odpowiedzi na to pytanie mogą poczuć się rozczarowani. Jedyną osobą, która wiedziała jak to zrobić był,...

Więcej artykułów…

Uwaga, www.gorzow.pl/przystan korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się więcej na ich temat oraz poznać sposoby zarządzania nimi wejdź na stronę Opcje prywatności.

Akceptuję wszystkie pliki cookie z www.gorzow.pl