Informacje

Pakiet pomocowy Gorzowska Dycha

  • 28-04-2020

Odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za 2020r. podlega zapłacie do 30 czerwca 2020r.  
Ulgę w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na działalność gospodarczą po dniu 30 czerwca 2020r. stanowi odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty podlegającej zapłacie do końca 2020r.  
 
Ulga udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy i stanowi pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady  de minimis i nie może przekroczyć w roku bieżącym i w dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości  200 tys. euro. 
 
Do wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty opłaty rocznej należy dołączyć: 
- wypełniony formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
- zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w br. oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, 
- sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (zestawienie przychodów i rozchodów). 
 
Wniosek (z podaniem email, nr telefonu) wraz z załącznikami można złożyć: 
- w formie elektronicznej na adres: wgm@um.gorzow.pl
- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, 
- w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku ul.Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. 
-  w formie papierowej (w zamkniętej kopercie kierowanej na ww. Wydział) do specjalnie przygotowanej na tę okoliczność urny, ustawionej przy głównym wejściu do Urzędu. 
 
W załączeniu niezbędne formularze.
 
Osoby udzielające przedsiębiorcom informacji o ulgach z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
Przemysław Goleń tel. 95 73 55 671, email: przemysław.golen@um.gorzow.pl  
Katarzyna Halaba-Bruzdewicz tel. 95 73 35 623, email: katarzyna.halaba@um.gorzow.pl 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki