Informacje

Pakiet pomocowy Gorzowska Dycha

  • 28-04-2020

Odstąpienie od naliczania czynszu za dzierżawę nieruchomości

Odstąpienie od naliczania czynszu dla dzierżawców nieruchomości miejskich związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, za dwa miesiące - o taką ulgę mogą wnioskować dzierżawcy, którzy działają w branży uwzględnionej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wnioski z branż, które nie zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, będą rozpatrywane indywidualnie.
 
Ulga udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy i stanowi pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis i nie może przekroczyć w roku bieżącym i w dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości  200 tys. euro. 
 
Do wniosku o udzielenie ulgi należy dołączyć:
- wypełniony formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
- zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w br. oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, 
- sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe (zestawienie przychodów i rozchodów). 
 
W załączniku niezbędne formularze.
 
Wniosek (z podaniem adresu email, nr telefonu) wraz z załącznikami można złożyć: 
- w formie elektronicznej na adres: wgm@um.gorzow.pl
- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, 
- w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku ul.Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. 
- w formie papierowej (w zamkniętej kopercie kierowanej na ww. Wydział) do specjalnie przygotowanej na tę okoliczność urny, ustawionej przy głównym wejściu do Urzędu.
 
Osoby udzielające informacji o ulgach w czynszu dla dzierżawców nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą:
Anna Laskowska tel. 95 73 55 675, email: anna.laskowska@um.gorzow.pl
Karina Kowalska tel. 95 73 35 821, email: karina.kowalska@um.gorzow.pl 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki