Informacje

Projekty rządowe

  • 04-01-2021

Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego

Przebudowa ul. K. Wielkiego została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury. Dofinansowanie w wysokości 5 049 300,00 zł przyznane było decyzją Ministra Finansów w 2018 roku.  
Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego to przebudowa ul. K. Wielkiego na odcinku o długości 0,998 km. W ramach zadania:
- przebudowano całą konstrukcję jezdni wraz z nawierzchnią,
- przebudowano skrzyżowanie zwykłe z innymi drogami publicznymi oraz wybudowano rondo,
- przebudowano drogę wspomagającą z kostki betonowej i biegnącą wzdłuż torowisk,
- przebudowano ciągi piesze wzdłuż przebudowanego odcinka ul. K. Wielkiego,
- przebudowano zjazdy publiczne i indywidualne na posesje przyległe,
- wybudowano elementy spowolnienia ruchu w postaci wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie przystanku tramwajowego oraz w postaci ronda,
- wybudowano odcinki kanalizacji deszczowej usytuowanej w pasie drogowym ul. K. Wielkiego wraz
z budową wpustów ulicznych i przykanalików,
- usunięto kolizje sieci uzbrojenia terenu, w tym: kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną oraz nawierzchnie z kostki betonowej ze studniami teletechnicznymi,
- wykonano kanalizację teletechniczną pod potrzeby systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli tramwajowej,
- wykonano przejazdy przez torowisko z płyt CBP,
- wykonano wygrodzenia zabezpieczające wzdłuż niektórych odcinków torowiska oraz na peronach,
-wykonano 6 peronów, na których zamontowano 4 wiaty dla oczekujących pasażerów,
- wykonano oznakowanie pionowe i poziome,
- wykonano 2 pionowe znaki aktywne dla pieszych,
- wymieniono sieć kanalizacji wodociągów na przebudowanym odcinku ul. K. Wielkiego oraz na skrzyżowaniu.
 
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 17,5 mln złotych, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 5 049 300,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją