Informacje

Dobre rady dla seniorów

  • 13-11-2020
  • Autor: Eliza Rudnicka

Zapytanie ofertowe kierowane do firm gastronomicznych w ramach Programu Wspieraj Seniora

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zapraszam do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:
 
1. Nazwa zamówienia: usługa przygotowania oraz dostarczenia ciepłego posiłku.
Kody CPV* 55321000-6; 55520000-1
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania oraz dostarczenia ciepłego posiłku, składającego się z jednego dania, w ramach  Programu „Wspieraj Seniora”, z uwzględnieniem:
1) kosztów dostarczenia posiłku;
2) kosztów przygotowania posiłku.
 
2. Termin realizacji zamówienia: od 18.11.2020 r. do 31.12.2020 r.
 
3. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:*
Udział w postępowaniu mogą wziąć podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia gastronomii, działające na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, które prześlą swoją ofertę, zgodnie z załączonym wzorem.
 
4. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów, opis sposobu przyznawania punktacji za dane kryterium:
Jedynym kryterium przy wyborze oferty stanowi cena – 100%
 
5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:* Nie dotyczy.
 
6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny:* Nie dotyczy.
 
7. Informacja o planowanych zamówieniach dotyczących podobnych usług, robót budowlanych lub dodatkowych dostaw, o których mowa w Wytycznych, ich zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone:* Nie dotyczy.
 
8. Termin składania ofert: 16.11.2020 r. do godz. 13.00 na adres e-mail: wss@um.gorzow.pl
 
9. Istotne warunki przyszłej umowy* lub projekt umowy w załączeniu:
Z wykonawcą podpisane zostaną dwie umowy: Miasto Gorzów Wielkopolski zawrze z wybranym podmiotem umowę na dostarczenie ciepłego posiłku w formie obiadu pod wskazany adres. Druga umowa, zawarta z podmiotem, dotyczyć będzie przygotowania posiłku.
 
10. Informacje dodatkowe, uwagi:*
Do realizacji zadania wybrana zostaną 3 podmioty, które przedłożą najkorzystniejszą ofertę cenową.
Miasto zastrzega sobie możliwość rozszerzenia usługi na kolejne firmy gastronomiczne w przypadku większych potrzeb w tym zakresie.
 
Ofertę proszę przesłać: pocztą na adres, pocztą elektroniczną na adres: wss@um.gorzow.pl , faksem pod nr:**
 
 
                                                                                                                               Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
                                                                                                                                                   (-)
                                                                                                                                          Eliza Rudnicka                      

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki