Informacje

Żłobki miejskie

 • 06-03-2019
 • Autor: Wioleta Szymczak

Nowe zasady w rekrutacji do żłobków miejskich

Wydział Spraw Społecznych informuje o zmienionych zasadach naboru dzieci do miejskich żłobków.  
Rekrutacja po raz pierwszy odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Nabór będzie trwał od 15 – 30 kwietnia 2019. Przyjęcie dziecka do żłobka odbywać się będzie według liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych do danej grupy wiekowej, zgodnie z liczbą wolnych miejsc, którymi dysponuje placówka w danym roku szkolnym.
 
Poniżej wykaz kryteriów, punktów rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających daną sytuacją.
 
Lp.
Kryteria
Wartość punktowa
Dokumenty potwierdzającą daną sytuację
1
Wielodzietność rodziny dziecka
3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt
 • Oświadczenie o wielodzietności;
 • Gorzowskie karty dużej rodziny wszystkich członków rodziny – do wglądu
2
Niepełnosprawność w rodzinie
Jedna osoba w rodzinie – 15 pkt,
więcej niż jedna osoba – 20 pkt.
 • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności - do wglądu
3
Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca
Jeden rodzic – 10 pkt;
Obydwoje rodziców – 20 pkt;
Samotne wychowywanie dziecka – 15 pkt
 • Gorzowska Karta Mieszkańca – do wglądu
4
Samotne wychowanie dziecka w rodzinie
12 pkt
 • Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z wymienionych dokumentów (do wglądu):
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;
 • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • akt zgonu
5
Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym
8 pkt.
 • Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym – do wglądu;
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie  (aktualny wydruk z CEiDG)- do wglądu
6
Rodzina zastępcza
5 pkt.
 • Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub
 • Zaświadczenie z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej
7
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej placówki
Rodzeństwo – 14 pkt;
Każde kolejne dziecko – 3 pkt.
 • Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu dziecka
8
Wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca przekazywania podatku – Miasto Gorzów Wlkp.
Jeden rodzic – 5 pkt;
Obydwoje rodziców/samotne wychowanie dziecka – 10 pkt
 • Pierwsza strona zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym opatrzone prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) – do wglądu
9
Trudna sytuacja socjalno – bytowa rodzica/rodziców
3 pkt
 • Aktualna decyzja GCPR-u o korzystaniu z pomocy, obejmująca okres składania dokumentów rekrutacyjnych (do wglądu):
- świadczenia pieniężne:
 • zasiłek stały;
 • zasiłek okresowy;
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali z RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której  mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dn. 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach;
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawozdania opieki przyznane przez sąd
- świadczenia niepieniężne:
 • praca socjalna;
 • bilet kredytowy;
 • składaki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • sprawienie pogrzebu;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • schronienie;
 • posiłek;
 • niezbędne ubranie;
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;
 • mieszkanie chronione;
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc za zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją