Informacje

Budżet obywatelski 2017

  • 09-05-2016
  • Autor: Anna Zaleska

Czas na głosowanie

Znamy już pomysły mieszkańców, które zostaną poddane pod głosowanie od 23 maja do 7 czerwca do godz. 14.00. Tym razem będziemy mogli oddać dwa głosy, jeden w kategorii rejonowej i jeden w kategorii ogólnomiejskiej.  
 
Mieszkańcy Gorzowa Wlkp. zgłaszali zadania do Budżetu Obywatelskiego 2017 od 2 lutego do 18 marca w dwóch trybach tzn. podczas spotkań dyskusyjnych oraz przez indywidualne złożenie formularza wraz z listą poparcia 20 podpisów mieszkańców. Większość pomysłów tj. 119 została zgłoszona podczas spotkań, w których wzięły udział 392 osoby. W sumie w całej procedurze  143 osoby zgłosiły 138 pomysłów (niektóre pomysły powtarzały się). Do kategorii oświatowej 32 osoby zgłosiły 39 pomysłów, do kategorii rejonowej 95 osób zgłosiło 85 pomysłów, a do kategorii ogólnomiejskiej 16 osób zgłosiło 14 pomysłów. Dominują projekty twarde, tzn. inwestycje, remonty i naprawy. Chociaż gorzowianie mieli możliwość zgłaszania projektów miękkich, tzn. wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym czy sportowym w kategorii rejonowej i ogólnomiejskiej zgłoszono tylko po jednym takim wniosku. 
 
Pozytywnie zostało zaopiniowanych 98 wniosków, a negatywnie 40 tj. 25 w kategorii rejonowej, 6 w kategorii ogólnomiejskiej i 9 w kategorii oświatowej (wykaz zadań wraz z opinią znajduje się poniżej w załącznikach). O negatywnej opinii najczęściej decydowała: przekroczona maksymalna kwota wyceny, brak możliwości wykonania zadania w ciągu jednego roku, jego ulokowanie na nieruchomości nie należącej do miasta czy w przypadku oświatowych zadań – brak ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców. Negatywnie zaopiniowano także zadania, które w bieżącym roku będą wykonane m.in.:. budowę szaletu miejskiego przy ul. Chrobrego czy budowę chodników przy ul. Stanisławskiego oraz ul. KEN.  
 
W związku z tym, że w kategorii oświatowej zadania do realizacji w 2017 r. zostały już wybrane, pod głosowanie mieszkańców zostanie poddanych  59 pomysłów z kategorii rejonowej i 8 z kategorii ogólnomiejskiej. Od 23 maja do 7 czerwca do godz. 14.00 będziemy mogli oddać dwa głosy, tzn. jeden w kategorii rejonowej oraz jeden w kategorii ogólnomiejskiej. Oczywiście będzie można zagłosować drogą tradycyjną, czyli przez wypełnienie karty i wrzucenie jej do urny oraz przez internet. Głosują gorzowianie, którzy mają 13 lat i powyżej. Karty do głosowania będą udostępnione w zakładce Dialog Społeczny na oficjalnym portalu miejskim www.gorzow.pl oraz przy urnach zlokalizowanych w siedzibach Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol), ul. Myśliborskiej 34 (parter), ul. Kazimierza Wielkiego 1 (hol Urzędu Stanu Cywilnego), a także w Nova Park, ul. Przemysłowa 2 (parter, pasaż główny), Askanie, Al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter, przy Punkcie Obsługi Klienta), Galerii Manhattan, ul. Kombatantów 30 ( I piętro, przy windzie panoramicznej),  Kupcu Gorzowskim, ul. Witosa 50 (w holu głównym, przy fontannie) oraz Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 62-63 (Dział Pomocy Rzeczowej). Do oddanych głosów, w przypadku 39 zadań rekomendowanych przez mieszkańców podczas spotkań, zostanie dodanych po 83 dodatkowych punktów.
 
O kolejności pomysłów do realizacji w 2017 r. zdecyduje suma uzyskanych  ważnych głosów. W przypadku zadań ogólnomiejskich będzie to jedno zadanie twarde i jedno zadanie miękkie, które otrzymały najwyższą liczbę głosów, a następnie zadania, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę głosów niezależnie od ich charakteru, aż do wyczerpania pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Gwarancję realizacji w kategorii rejonowej mają zwycięzcy w poszczególnych rejonach. Gdyby pozostały jeszcze jakieś pieniądze, na realizację mogą liczyć zadania, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę głosów ze wszystkich zadań poddanych pod głosowanie, niezależnie od rejonu. Przypominamy, że podczas głosowania zdecydujemy o rozdysponowaniu 816.000 zł w kategorii ogólnomiejskiej oraz 2.448.000 zł w kategorii rejonowej. 
 
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki