Informacje

Informacje dotyczące zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

  • 13-01-2017

Przestrzeń wspólna nie znaczy niczyja

Z definicji przestrzeni publicznej wynika, że jest to przestrzeń ogólnodostępna identyfikowana jako dobro wspólne, niezależnie od własności, ograniczona budynkami, pierzejami ulic, zielenią, zbiornikami wodnymi; mamy tu na myśli na przykład wnętrza urbanistyczne, ulice, deptaki, bulwary, place, skwery, parki. Zdecydowanie o przestrzeni publicznej należy myśleć całościowo, tak by każdy jej element współgrał z pozostałymi. W przygotowywanej Lokalnej Uchwale Krajobrazowej mamy możliwość uregulować kilka jej elementów, a dokładnie tablice i urządzenia reklamowe (w tym szyldy), obiekty małej architektury oraz ogrodzenia. Mając świadomość złożoności wyzwań jakie przed nami stoją postanowiliśmy zaprosić do Gorzowa Wlkp. cenionych specjalistów, przedstawicieli samorządów, branży reklamowej, a także lokalnego stowarzyszenia, aby czerpać z ich doświadczeń i wiedzy. O jakości przestrzeni publicznej, a także o tym, kto ma wpływ na tę jakość, mogliśmy posłuchać 1 grudnia br. podczas seminarium „Estetyka pod lupą”.
 
Seminarium rozpoczęła Beata Urbanowicz, Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta w Zespole Architekta Miasta we Wrocławiu; przedstawiła nam sposoby kreowania dobrej jakości miejskich przestrzeni publicznych. Rozwiązaniem funkcjonalno-przestrzennym w samym sercu miasta jest ograniczenie ruchu kołowego na rzecz poszerzania stref pieszych przy jednoczesnym inwestowaniu w komunikację publiczną oraz komunikację alternatywną – infrastrukturę rowerową, a tym samym zapewnienie przestrzeni przeznaczonych dla ludzi, spacerów, spotkań, odpoczynku, aktywności fizycznej. We Wrocławiu ważne miejskie przestrzenie publiczne rozwiązywane są na drodze konkursów architektonicznych, a inne poprzez przygotowywanie wytycznych do projektów zagospodarowania terenu. Projekty opiniowane są pod względem plastyczno-przestrzennym. Mieliśmy okazję zobaczyć ciekawe wzory współczesnych mebli miejskich oraz designerskie projekty młodych projektantów, które wpływają na wizualny odbiór miasta. Mieszkańcy oczekują propozycji, które wzbogacą ofertę przestrzeni. Obejrzeliśmy też kilka nowych realizacji skwerów osiedlowych. Dla podniesienia jakości życia niezbędna jest zieleń z wykorzystaniem coraz szerszej gamy gatunków odpornych na trudne miejskie warunki. Wrocławskie przestrzenie publiczne wzbogaca także sztuka (np. wystawy rzeźby), dzięki czemu młodzi twórcy mogą zmierzyć się z codziennym odbiorcą, natomiast firmy bywają fundatorami form przestrzennych realizowanych w sąsiedztwie swoich inwestycji. Pani Beata Urbanowicz opowiedziała również o zakazach i ograniczeniach, które pomagają ochronić krajobraz w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto. Wytyczne Parku Kulturowego będą brane pod uwagę w przygotowywanej uchwale krajobrazowej, kontynuując proces porządkowania przestrzeni publicznych.
 
O estetyce miast i o tym jak chronić się przed globalizacją w sposób błyskotliwy i zabawny opowiedział nam Jerzy Gurawski – polski projektant przestrzeni, architekt i scenograf. Zaprezentował szkice ludzi wrażliwych, detale przestrzeni oraz miasta zapisywane w pamięci. Ostrzegał przed globalizacją ironizując charakterystyczną dla niej architekturę. A na koniec zaprezentował zrealizowany wspólnie z architektem Marianem Fikusem projekt na centrum Gorzowa Wlkp., który zdobył I nagrodę w konkursie architektonicznym w 1978 r. Następnie przedstawił projekt koncepcyjny zagospodarowania i zabudowy centrum miasta Gorzowa Wlkp. z 2009 r. oraz nagrodzony w bieżącym roku I miejscem projekt koncepcyjny przebudowy wraz z rozbudową budynków Urzędu Miasta i historycznego ratusza miejskiego Gorzowa Wlkp. oraz zmiany zagospodarowania w obrębie ich otoczenia urbanistycznego.
 
Kolejny referat pod nazwą: Waloryzowanie, ochrona i kształtowanie krajobrazu miejskiego – doświadczenie z Krakowa, Łodzi i Gorzowa zaprezentował Janusz Korzeń – architekt, redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Urbanistyczny”. Początek referatu rozpoczął fragmentem Europejskiej Konwencji Krajobrazowej definiującym krajobraz jako obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest rezultatem działania i interakcji czynników naturalnych i/lub antropogenicznych. Każdy krajobraz ma swoją wartość w opinii jego mieszkańców, a jakość krajobrazu decyduje o jakości ich życia. Wśród przykładów analizy waloryzacji krajobrazu miejskiego wymienił: Studium krajobrazowe dla m. Łodzi opracowane w 2015 r. przez Agnieszkę Kowalewską z firmy Urbiosis, a także Studium pt. Kształtowanie wizerunku i walorów użytkowych centrum Gorzowa Wlkp. opracowane w 2008 r. przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania. Następnie zaprezentował Plan Ochrony Parku Kulturowego „Stare Miasto” w Krakowie, którego wytyczne posłużyły do opracowania tzw. uchwały krajobrazowej. Jako wyjątkowo interesujące opracowanie wymienił Księgę Standardów ulicy Piotrkowskiej – zasady kształtowania frontów lokali usługowych, zawierającą wskazówki do projektowania nośników reklamowych na kamienicach.
 
Temat dotyczący miejskich uchwał krajobrazowych i niektórych wyzwań, dylematów i nadziei z perspektywy urbanisty zaprezentował Marek Wiland, architekt i urbanista z Wrocławia, przewodniczący Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU. Swój referat rozpoczął od wyjaśnienia pojęcia estetyka poszukując źródła w ustawach, słowniku języka polskiego, a na koniec nawiązał do dziedziny filozofii rozpatrującej kwestie piękna i sztuki. W swojej prezentacji również powołał się na Europejską Konwencję Krajobrazową, która wskazuje na podejmowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa obywatelskiego, organizacji prywatnych i organów publicznych w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian, a następnie na tzw. ustawę krajobrazową, która jest fragmentaryczną jedynie implementacją Konwencji. W dalszej części prezentacji przedstawił definicje szyldów oraz innych tablic i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń, a także możliwości ich regulacji w miejskich uchwałach krajobrazowych. W ostatniej części referatu opisał ingerencje wojewody w treść uchwały krajobrazowej w Ciechanowie.
 
Zaprosiliśmy również przedstawicielkę branży reklamowej, Tamarę Widerak - dyrektor ds. kontaktów z administracją samorządową Ströer. Zaprezentowała nam europejskie systemy zarządzania reklamą, w tym również opłaty reklamowej: systemy ogólnokrajowe wprowadzane ustawą lub dekretem na przykładzie Francji i Wielkiej Brytanii, systemy lokalne wprowadzane miejscowymi planami i rozporządzeniami na przykładzie Hiszpanii i Włoszech. Następnie poruszyła kwestię doświadczeń polskich miast, przestrzegając przed wieloma pułapkami.
 
O wyzwaniach Poznania związanych z przygotowaniem uchwały krajobrazowej mówił Piotr Libicki, pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta. Wyróżnił wyzwania na kilku płaszczyznach, począwszy od utworzenia odpowiednich zespołów po wyzwania merytoryczne. Zaprezentował szereg działań miękkich oraz narzędzi umożliwiających regulowanie reklam i innych elementów przestrzeni publicznej, m.in. lokalne zarządzenia, katalogi mebli miejskich, nawierzchni chodników, system informacji miejskiej, wytyczne w zakresie estetyki elementów infrastruktury, wytyczne dla ogródków letnich, zmiany funkcjonalno-przestrzenne. Głównym celem wszystkich działań jest dobra przestrzeń wypełniona ludźmi.
 
Kolejnym prelegentem był Radosław Barek, dr hab. inż. arch. na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Zaprezentował temat ochrona krajobrazu w społecznej hierarchii wartości i potrzeb – przestrzeń wspólna nie znaczy niczyja. Poruszył aspekt rozpoznawania miejsca i doświadczenia edukacji przestrzennej. Tożsamość architektoniczną i tradycję miejsca zestawiał z globalną nowoczesnością. „Budujemy coś, co może być wszędzie, a przy tym tracimy to, co było tylko tutaj”.
 
Na zakończenie seminarium o działaniach artystyczno-społecznych realizowanych przez stowarzyszenie Sztuka Miasta w nadawaniu nowego oblicza przestrzeni publicznej miasta Gorzowa Wlkp. opowiedziała nam Anna Kobyłka. Zaprezentowała różne inicjatywy oddolne – zielone partyzantki w przestrzeni miejskiej, wydarzenia takie jak parada UFO, stworzenie murali oraz mebli miejskich (hamaki, rzeźba „Gorzowska orkiestra dęta”, stojaki rowerowe „kaseta stilonowska”). Główne cele stowarzyszenia to poprawa estetyki przestrzeni publicznej, rewitalizacja przestrzeni z użyciem środków wyrazu artystycznego, przedstawienie historii miasta w nieszablonowy sposób oraz aktywizowanie mieszkańców.
 
fot. Daniel Adamski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją