Informacje

Informacje dotyczące zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

  • 26-09-2016

A Ty… jak widzisz Gorzów?

W Gorzowie powstaną zasady i warunki sytuowania m.in. obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, szyldów, a także ogrodzeń. Wszystko dzięki Lokalnej Uchwale Krajobrazowej, która przełoży się na lokalny krajobraz. Wszystkich mieszkańców zapraszamy do wypełnienia specjalnej ankiety. Dzięki niej każdy z nas może mieć realny wpływ na wygląd naszego miasta!
 
Przypomnijmy. We wrześniu ubiegłego roku weszła w życie tzw. ustawa krajobrazowa, która zmieniła szereg przepisów m.in. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym w październiku 2015 roku, Rada Miasta podjęła uchwałę intencyjną dotyczącą przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w obszarze Gorzowa.
Dotychczas pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gorzowa zinwentaryzowali miasto pod kątem reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń. Wskazali przykłady dobrych i złych praktyk. Ponadto przeanalizowali obowiązujące plany miejscowe pod kątem regulacji planów miejscowych dotyczących aspektów Lokalnej Uchwały Krajobrazowej. Dla uskutecznienia podejmowanych prac, został powołany interdyscyplinarny Zespół Konsultacyjny ds. ochrony krajobrazu złożony z kilkunastu specjalistów, który pełni rolę opiniodawczą i doradczą.
 
W opracowaniu jest już wstępny zakres i zarys projektu Lokalnej Uchwały Krajobrazowej, który stanowi próbę określenia zasad dla czterech stref w mieście: I strefa śródmiejska, II strefa miejska i przedmieść, III strefa produkcyjna i IV strefa przyrodnicza.
 
Wypełnij ankietę i zadbaj o estetykę miasta
 
Każdy mieszkaniec Gorzowa może mieć swój udział w opracowaniu Lokalnej Uchwały Krajobrazowej. Od 26 sierpnia do 30 września 2016, podczas wydarzenia „Koniec Lata Party”, zostanie przeprowadzona ankieta, która pozwoli poznać opinię mieszkańców
na temat estetyki miasta. W planach jest też kampania informacyjna:
·         na portalu społecznościowym Facebook, znajduje się wydarzenie o nazwie „Estetyka pod lupą - forum dyskusyjne”, zachęcające mieszkańców do nadsyłania zdjęć z dobrymi i złymi przykładami reklam oraz szyldów;
·         wśród jednostek Urzędu Miasta (tj. ZGM, MZK, Słowianka, GRH, ZUO, PWiK, OSiR) oraz spółdzielni i zarządców nieruchomości w celu zaprezentowania idei oraz założeń Lokalnej Uchwały Krajobrazowej;
W wybranym lokalu w centrum miasta, który obecnie jest nieużytkowany, powstanie witryna dobrych praktyk – promująca te najlepsze, które można zaobserwować na terenie Gorzowa. Jednocześnie będzie to miejsce wymiany informacji, w którym mogą odbywać się
np. projekcje filmów oraz spotkania warsztatowe.
 
Ostateczny kształt projektu Lokalnej Uchwały Krajobrazowej będzie uwzględniał wyniki procesu partycypacyjnego. Wypracowany w ten sposób projekt, będzie poddany dalszej procedurze ustawowej, a następnie przekazany Radzie Miasta, która uchwalając jednocześnie rozstrzygnie o sposobie rozpatrzenia uwag.
 
Kampania informacyjna będzie istotnym elementem wdrażania założeń uchwały.
Po jej uchwaleniu organizowane będą m.in. cykliczne konkursy na najlepiej zaprojektowaną witrynę lub szyld, aby promować wzorce i zachęcać innych do zmian.
 
Wszystkich mieszkańców, którym zależy na lepszym wyglądzie Gorzowa, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety!
 
Marta Danielak
Wydział Urbanistyki i Architektury
Fot. Daniel Adamski / Biuro Promocji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją