Informacje

Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

  • 13-07-2020

Warsztaty związane ze Strategią Miasta

Proces budowy Strategii Miasta Gorzów Wielkopolski 2030 będzie postępował przy aktywnym udziale lokalnej społeczności - mieszkańców i ekspertów lokalnych, którzy są najbardziej odpowiednimi osobami do diagnozy własnej gminy, identyfikacji problemów i generowania scenariuszy.
 
W ramach prac nad Strategią przeprowadzone zostaną warsztaty w trzech grupach tematycznych, dotyczących sfery gospodarczej, społecznej oraz środowiskowej.
 
 
W warsztatach wezmą udział przedstawiciele różnych środowisk: nauki, biznesu, samorządu, kultury, organizacji pozarządowych itp.
 
Warsztaty strategiczne mają służyć określeniu najistotniejszych kwestii związanych z rozwojem miasta. Przy opracowywaniu strategii niezbędny jest udział szerokiego kręgu fachowych partnerów jako doradców i konsultantów. Spotkania tak zróżnicowanej grupy środowisk będą stanowić płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń, dzięki czemu stworzone zostaną narzędzia wspomagające prace nad wypracowaniem strategii. Dzięki temu opracowany dokument będzie uwzględniał głos różnych środowisk naszego miasta.
 
Główne tematy spotkań warsztatowych
 
Pierwsze spotkanie dotyczące sfery gospodarczej odbyło się 25 czerwca br. Uczestniczyli w im przedstawiciele gorzowskich przedsiębiorstw – różnych branż i wielkości – zarówno MŚP, jak i dużych; a także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, KSSSE, stowarzyszeń skupiających lokalnych przedsiębiorców, samorządowcy oraz radni.
 
Poruszone następujące tematy: potencjał innowacyjny Gorzowa Wlkp., współpraca z przedsiębiorcami i współpraca z organizacjami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw, metody skutecznego zwiększenia przepływu wiedzy z nauki do biznesu, zapotrzebowanie miasta w zakresie innowacyjności oraz sposoby na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej miasta zarówno dla firm globalnych, które zasiliłyby kapitałowy rynek innowacji jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw, które w Gorzowie odnalazłyby sprzyjający klimat dla rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej.
 
Kolejne warsztaty odbędą się jeszcze w lipcu br.
 
 
Planowane tematy do dyskusji w sferze społecznej to: innowacyjne projekty edukacyjne, nowoczesne kierunki kształcenia, dostosowane do wymogów lokalnego rynku pracy, starzenie społeczeństwa, w tym aktywizacja seniorów, srebrna gospodarka oraz opieka nad osobami niepełnosprawnymi, wykluczonymi społecznie. Ponadto zasoby kultury – kierunki rozwoju, sport i rekreacja, w tym analiza potrzeb w zakresie form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców różnych grup wiekowych, a także potencjał turystyczny.
 
sferze środowiskowej planowane tematy do dyskusji to adaptacja do zmian klimatu (w tym przeciwdziałanie skutkom suszy), gospodarowanie wodą, zagrożenia globalne, regionalne i lokalne, czyste powietrze, gospodarowanie odpadami, zielony Gorzów (w tym możliwości rozwoju błękitno – zielonej infrastruktury), edukacja ekologiczna oraz miasto zero emisyjne.
 
Iwona Olek
Wydział ZIT i Programowania Strategicznego
 
Fot. Łukasz Kulczyński

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją