Informacje

Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

  • 23-10-2015

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020” została uchwalona przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. w dniu 3 lutego 2010 roku. Przyjęty dokument stanowi kontynuację poprzednio obowiązującej Strategii i nawiązuje do niej choćby przez przyjęcie tego samego sformułowania wizji rozwoju miasta, którą określono jako: „Umacnianie roli Gorzowa Wlkp. jako stabilnego ośrodka o charakterze regionalnym – największego miasta środkowego pogranicza polsko-niemieckiego oraz Euroregionu Pro Europa Viadrina”. Wizja ta realizowana jest w czterech obszarach strategicznych: oświata i nauka, polityka prospołeczna, ład przestrzenny oraz ochrona środowiska. Do nich wpisane są programy, które z kolei skupiają konkretne już działania. Do realizacji poszczególnych działań wyznaczone zostały odpowiedzialne podmioty, a także mierniki i termin ich wykonania.
Zanim jednak doszło do uchwalenia miejskiej strategii rozwoju, dokument ten był szeroko konsultowany, a także przechodził procedurę oceny oddziaływania na środowisko.
 
 
Realizacja zapisów strategii jest monitorowana, w postaci corocznych raportów. Sprawozdania powstają na podstawie informacji przekazanych od biur/wydziałów Urzędu Miasta, spółek, fundacji i zakładów budżetowych miasta Gorzowa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją