Informacje

Aktualności

  • 29-01-2021

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Mironickiej

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie
ul. Mironickiej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ustawyz dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), a także uchwały Nr XVIII/357/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Mironickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 stycznia 2021 r. do 10 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7, w godz. od 8.00 do 15.00 i na stronie internetowej: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania). Z projektem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505 / 945/ 899.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się online w dniu 26 stycznia 2021 r. od godziny 15.30. Osoby chcące wziąć aktywny udział w dyskusji publicznej i mieć możliwość zadawania pytań online proszone są o zgłoszenie się do dnia 25 stycznia 2021 r. na adres: pracownia@um.gorzow.pl lub pod nr tel. 95 7355 505/ 945/899 (udostępniony zostanie link do dyskusji publicznej).
Uwagi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
  • na piśmie, na adres ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  • ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505/ 945,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl z dopiskiem „uwagi do planu w rejonie ul.Mironickiej”.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
Na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można składać:
  • na piśmie, na adres ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  • ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 505/ 945,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pracownia@um.gorzow.pl z dopiskiem „uwagi do planu w rejonie ul.Mironickiej”.
 
Uwagi należy składać z podaniem swojego imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2021 r.
 
 
Jacek Wójcicki
    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki