Informacje

Aktualności

  • 02-07-2020

Informacja o konsultacjach społecznych projektu „Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego".

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz § 21 załącznika do Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 7 października 2015 r. Poz. 1712), zmienionej Uchwałą nr LXVIII/835/2018 z dnia 5 września 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 11 września 2018 r., Poz. 2065)
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
 
o możliwości zapoznania się i wniesienia uwag do projektu dokumentu „Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego”. Czas trwania konsultacji ustala się na 1 - 21 lipca 2020 r.
 
 
Pod niżej zamieszczonymi linkami dostępne są:
 
 
 
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
 
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w procesie konsultacyjnym w jednej z trzech poniższych form:
 
1. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami umożliwiające wymianę opinii i argumentów pomiędzy samymi mieszkańcami oraz wymianę opinii i argumentów pomiędzy organami Miasta i mieszkańcami w sprawie projektu „Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego”. Spotkanie odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ul. Sikorskiego 3-4, 8 lipca 2020 r., w godz. od 16:00 do 18:00.
 
UWAGA: Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.), jest pisemne potwierdzenie udziału przez osobę zainteresowaną, poprzez wypełnienie:
 
 
 
 
Wszystkie trzy wypełnione załączniki, opatrzone czytelnym podpisem, należy przesłać na adres e-mail: zip@um.gorzow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca 2020 r. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów uniemożliwi wzięcie udziału w spotkaniu konsultacyjnym.
 
 
2. Telefoniczny dyżur konsultacyjny  prowadzony przez  przedstawiciela firmy REFUNDA - Wykonawcy Strategii. Podczas dyżuru udzielane będą odpowiedzi na pytania oraz przyjmowane będą wnioski mieszkańców dot. projektu Strategii.
Zaplanowano poniższe terminy dyżurów konsultacyjnych:
- 13 lipca 2020 r. w od 13:00 do 17:00, pod numerem tel. 781990085,
- 14 lipca 2020 r. w od 15:00 do 17:00, pod numerem tel. 781990085,
- 15 lipca 2020 r. w od 9:00 do 11:00, pod numerem tel. 781990085.
 
3. Zbieranie uwag na stosownym formularzu: w formie elektronicznej na adres: zip@um.gorzow.pl lub za pośrednictwem urn udostępnionych w siedzibach Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4 oraz ul. Myśliborskiej 34, w terminie do 21 lipca 2020 r.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki