Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Pakiet pomocowy Gorzowska Dycha

Ulga w spłacie podatków lokalnych

Podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgę w spłacie podatków lokalnych (tj. podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych), podatku rolnego, podatku leśnego.
 
Dostępne ulgi:
- odroczenie terminu płatności podatków na okres adekwatny do sytuacji;
- rozłożenie na raty podatku, określając liczbę i wysokość rat na okres adekwatny do sytuacji;
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych, opłaty prolongacyjnej oraz w przypadkach uzasadnionych należności głównej, która jest zaległością podatkową.
 
Stosownie do treści art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zm.) zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.
 
Podstawowe wymagane dokumenty:
- oświadczenie o stanie majątkowym ( tylko dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę;
- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (tylko dla osób prawnych) ;
- oświadczenie o utracie płynności finansowej (osoby fizyczne i osoby prawne);
 
a) w przypadku ubiegania się o ulgę, która stanowi pomoc de minimis dodatkowo:
- oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis
- formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 
b) od 18.04.2020r. celem przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 ustawodawca dopuścił możliwość, aby ulgi udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19 – były udzielane zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) i będą stanowiły pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce (limit 800 tys. Euro).
 
W przypadku ubiegania się o ulgę mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce należy dodatkowo przedłożyć:
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
 
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć:
- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP
- w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym
- w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Podatków i Opłat, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
- wnioski w formie papierowej (w zamkniętej kopercie), prosimy składać do specjalnie przygotowanej na te okoliczność urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu.
- we wniosku należy podać nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail
 
Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie. W przypadku gdy sytuacja finansowa Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji.
 
Osoby udzielające przedsiębiorcom informacji o pomocy dla poszczególnych instrumentów:
 
Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie odsetek lub zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości osoby prawne) - Ewa Smoniowska tel. 95 73 55 577, email: ewa.smoniowska@um.gorzow.pl;
 
Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie odsetek lub zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości osoby fizyczne) - Małgorzata Ziomek 95 73 55 608, email: malgorzata.ziomek@um.gorzow.pl;
 
Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie odsetek lub zaległości podatkowych (podatek od środków transportowych) - Katarzyna Domagała 95 73 55 676, email: katarzyna.domagala@um.gorzow.pl;
 
Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie odsetek lub zaległości podatkowych (podatek od środków transportowych) - Magdalena Franciszkowska 95 73 55 676, email: magdalena.franciszkowska@um.gorzow.pl.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki