Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Dobry Wieczór Gorzów
Wielki Test o Gorzowie
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Organizacje pozarządowe

 • 08-07-2020
 • Autor: Aleksandra Ostojska
 • drukuj

Zaproszenie do składnia uwag dotyczących oferty realizacji zadania publicznego pn. "Serce dla Seniora" czyli program wsparcia osób starszych w okresie epidemii koronawirusa 2019-nCov

Wydział Spraw Społecznych zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Serce dla Seniora” czyli program wsparcia osób starszych w okresie epidemii koronawirusa 2019-nCov, złożonej przez Stowarzyszenie Równi Wobec Prawa w Gorzowie Wlkp.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski (liczy się data wpływu do urzędu).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26, pod nr tel. 95 7355 846 lub drogą mailową, pisząc na adres: wss@um.gorzow.pl
Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Wydział Spraw Społecznych
 
Gorzów Wielkopolski, 08.07.2020 r.

Załączniki

 • 02-07-2020
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Bezpłatne szkolenia dla NGO

Spotlight: Social Good to seria bezpłatnych, zdalnych i intensywnych szkoleń dla organizacji pozarządowych. Ich celem jest rozwijanie kluczowych kompetencji dotyczących działań na Facebooku i Instagramie, a także wspieranie organizacji trzeciego sektora w budowaniu społeczności oraz wzmacnianiu ich stabilności finansowej.
 
Inicjatywa jest częścią Facebook Blueprint – platformy e-learningowej, oferującej bezpłatne kursy do samodzielnej nauki obsługi narzędzi reklamowych na Facebooku i Instagramie. Od czasu jej premiery w 2015 r., szkolenia na platformie odwiedziło ponad 2 miliony użytkowników na całym świecie. Szkolenia w ramach „Spotlight: Social Good” zostaną poprowadzone przez trenerów Blueprint.
 
Szkolenia w formie webinarów, organizowanych na platformie GoToWebinar, rozpoczną się już 9 lipca i będą składały się z 6 modułów (każdy moduł powtarzany będzie dwukrotnie): 
 • Zbuduj swoją obecność online
 • Zwiększaj zaangażowanie za pomocą narzędzi Facebooka
 • Najlepsze praktyki kreatywne
 • Skaluj swoje reklamy z Menadżerem Reklam
 • Współpracuj z liderami lokalnych społeczności i infulencerami 
 • Wzmocnij kampanię pozyskiwania funduszy
 
Rejestracja na wszystkie moduły „Spotlight: Social Good startuje 2 lipca na stronie https://socialgoodspotlightpolish.splashthat.com

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Wyniki konkursu ofert
na zadanie z zakresu pomocy społecznej:
 
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B i D dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 
 
Na realizację zadania w latach 2020 - 2025 przeznaczone zostało: 4 826 385,00
 
Rozdysponowano:  4 826 384,50 zł
 
 
Zlecam zadanie następującemu podmiotowi:
 
Nazwa i adres organizacji
Tytuł zadania
Przyznana kwota dotacji (w zł)
Ilość przyznanych punktów
Uwagi
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp.
ul. Walczaka 1
66-400 Gorzów Wlkp.
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B i D dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 
4 826 384,50
25/35
 • oferta zgodna z ogłoszeniem konkursowym;
 •  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp.jest przygotowane do realizacji zadania – dysponuje odpowiednią bazą kadrową i lokalową, ma wieloletnie doświadczenie w tym zakresie;
 • oferta spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu konkursowym
 
 
 
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
Gorzów Wielkopolski, 23.06.2020 r.
 • 23-06-2020
 • Autor: Sylwia Bronka
 • drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Wyniki konkursu ofert
na zadanie z zakresu pomocy społecznej:
 
Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
 
1. Świadczenie usług opiekuńczych, mających na celu wykonywanie niezbędnych czynności życia codziennego na rzecz osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
 
Na realizację zadania w latach 2020 - 2021 przeznaczone zostało: 2 090 920,00 zł
 
Rozdysponowano: 2 090 132,00 zł
 
Zlecam zadanie następującemu podmiotowi:
 
Nazwa i adres organizacji
Tytuł zadania
Przyznana kwota dotacji
(w zł)
Ilość przyznanych punktów
Uwagi
Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.
Centrum Usług Opiekuńczych - Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2 090 132,00
26/30
 • oferta zgodna z ogłoszeniem konkursowym;
 •  Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” jest przygotowane do realizacji zadania – dysponuje odpowiednią bazą lokalową i kadrową, ma wieloletnie doświadczenie w tym zakresie;
 • oferta spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu konkursowym i uzyskała najwyższą ocenę merytoryczną.
 
 
 
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
Gorzów Wielkopolski, 23.06.2020 r.
 • 10-06-2020
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Nabór kandydatów na członków Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłosił nabór członków Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu strategii rozwiazywania problemów społecznych.
 
Zespół Roboczy będzie składał się maksymalnie z 14 członków, w tym:
1) maksymalnie 6 przedstawicieli strony społecznej;
2) 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
3) 2 przedstawicieli Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie;
4) 2 przedstawicieli Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
Przedstawicielami strony społecznej mogą być:
1) mieszkańcy miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
2) przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
3) przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”, działających na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
Regulamin naboru przedstawicieli strony społecznej:
1)    kryteria, jakie powinien spełnić kandydat ze strony społecznej:
a)    ukończone 18 lat;
b)    mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego lub/i przedstawiciel organizacji pozarządowej, działającej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
2)    kandydatów na członków Zespołu Roboczego należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia;
3)    jedna organizacja pozarządowa może zgłosić maksymalnie jednego kandydata;
4)    kandydatów na członków Zespołu Roboczego można zgłaszać w terminie do 24 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu);
5)    zgłoszenia złożone po terminie określonym w pkt. 4, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone na innym formularzu, nie będą rozpatrywane;
6)    zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zespół Roboczy ds. opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych” bezpośrednio w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4,
za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, lub korzystając z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow  (decyduje data wpływu).

Załączniki

 • 20-05-2020
 • Autor: Sylwia Bronka
 • drukuj

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948)  
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dniu 20 maja 2020 r.
otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
 z zakresu pomocy społecznej
 
I.    Rodzaj zadania
 
Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
1. Świadczenie usług opiekuńczych, mających na celu wykonywanie niezbędnych czynności życia codziennego na rzecz osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
 
II.    Wysokość dotacji na realizację zadania:

1.    Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 2 090 920,00 zł, w tym w okresie od 01 września do 31 grudnia 2020 r.  kwotę w wysokości 522 730,00 zł, a w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku kwotę w wysokości 1 568 190,00 zł.
2.    W ramach realizacji zadania przewidziane jest świadczenie usług opiekuńczych w ilości 87200 godzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ilości 6512 godzin.
3.    Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 
III.      Zasady przyznawania dotacji – zlecenie wykonania zadania:
 
1.    Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 688 ze zm.).
2.    Podmioty uprawnione do złożenia oferty to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
3.    Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 może złożyć ofertę wspólną.
4.    Składanie ofert wspólnych jest dopuszczalne w ramach wszystkich rodzajów usług.
5.    Niedopuszczalne jest składanie ofert wspólnych, w których Oferentami są oddziały terenowe tej samej organizacji.
6.    Oferta wspólna powinna zawierać następujące informacje dodatkowe: sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej oraz określenie, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty.
7.    W przypadku oferty wspólnej podmioty składające ofertę mają obowiązek zawrzeć między sobą umowę o wspólną realizację zadania.
8.    Umowa między Oferentami powinna zawierać:
1)    dane dotyczące oferty (m.in. tytuł zadania, okres realizacji),
2)    dane Oferentów (dane teleadresowe, numery KRS, NIP, regon, reprezentacja),
3)    opis współpracy między Oferentami, w tym podział zadań,
4)    sposób zarządzania zadaniem.
9.    Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnej przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej w ramach tego samego zadania.
10.    Niedozwolone są przepływy finansowe między Oferentami realizującymi zadanie w ramach oferty wspólnej.
11.    Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
12.    Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
13.    Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie powierzenia zadania. Oferent może zadeklarować wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy).
14.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
15.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
16.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
17.    Podmiot uprawiony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18.    Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
19.    Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie pobierana zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
20.    Wpływy z opłat będą stanowiły dochód Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

IV.    Termin i warunki realizacji zadania
 
1.    Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 01 września 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.    Usługi Oferenta mają być realizowane w dni robocze,  w godzinach 7.00- 19.00.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, usługi mogą być świadczone: w dni wolne od pracy,
w niedziele i święta, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 7.00- 19.00, a także w razie konieczności  dwa razy dziennie.
4.    Warunki realizacji zadania:            
1)    adresaci – mieszkańcy miasta Gorzowa Wielkopolskiego, którzy spełniają przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1507 ze zm.) do korzystania z usług, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie (GCPR);
2)    odpowiednia kadra:
a)    osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą posiadać co najmniej średnie wykształcenie i uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki;
b)    osoby świadczące usługi opiekuńcze muszą posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie i ukończony kurs/szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i/lub chorymi, niepełnosprawnymi, zależnymi,
c)    osoby świadczące usługi powinny być sprawne fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjne, kulturalne, posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, nie mogą być karane,
d)    muszą biegle posługiwać się językiem polskim (co rozumiane jest jako sprawne i skuteczne komunikowanie się z osobami korzystającymi z usług, z osobami z ich otoczenia, personelem medycznym i pomocy społecznej). Ponadto osoby świadczące usługi powinny posiadać umiejętność sprawnego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji w języku polskim,
e)    dopuszcza na etapie realizacji umowy zmianę osób, przy pomocy których Oferent realizuje  zadanie na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami oraz zmianę osób, od których wymagano określonego doświadczenia, na inne legitymujące się wymaganym doświadczeniem,
3)    świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:
a)    mycie, kąpanie chorego:
- osoba leżąca - w łóżku;
- osoba chodząca - w łazience;
b)    dbałość o higienę i wygląd,
c)    pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, w tym wymiana pielucho-majtek,
d)    zapobieganie powstawaniu odleżyn  i odparzeń, zmiana opatrunków,
e)    pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych,
f)     zleconą pielęgnację chorego w tym:
-    czyszczenie lub zmiana rurek tracheotomijnych,
-     wymiana worków z kałem lub moczem,
-     pobieranie moczu lub kału do analizy,
-     usuwanie wydzielin z nosa lub jamy ustnej,
g)    pielęgnację miejsc zmienionych chorobami typu: egzema, grzybica, alergie skórne,
h)    pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, zamawianie wizyt lekarskich i przestrzeganie terminów wizyt lekarskich,
i)    pomoc w wykupie leków  lub zamawianiu leków w aptece,
j)    monitorowanie brania leków i podawanie ich zgodnie z zaleceniem lekarza,
k)    dbałość o przestrzeganie terminów badań diagnostycznych,
l)    pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
m)    pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,
n)    kontakt z pracownikiem socjalnym,
      4)  świadczenie usług opiekuńczych w zakresie podstawowym obejmuje:
a)    zakupy:
-    dokonywanie niezbędnych zakupów/ pomoc w zakupach artykułów spożywczych, leków, art. gospodarstwa domowego,
-    dokonywanie przez osobę świadczącą usługi rozliczeń m.in. w formie zeszytu rozliczeń, gromadzenia dowodów  dokonanych zakupów,
-    pomoc w gospodarowaniu budżetem domowym,
-    odbiór pomocy rzeczowej,
b)    posiłki:
-    dostarczanie posiłków z wyznaczonej placówki,
-    przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety,
-    podanie posiłku,
-    pomoc przy spożywaniu posiłków/karmienie,
-    sprzątanie po posiłkach,
c)    utrzymanie porządku w mieszkaniu:
-    sprzątanie pokoju świadczeniobiorcy, mieszkającego z rodziną,
-    sprzątanie pomieszczeń użytkowanych przez osobę korzystająca z usług,
-    wynoszenie śmieci,
-    przynoszenie węgla i palenie w piecu,
-    wynoszenie nieczystości,
-    przynoszenie wody, gdy w mieszkaniu nie ma wody bieżącej,
-    organizowanie napraw urządzeń i sprzętu domowego,
d)    pranie:
-    pranie bielizny osobistej, odzieży i bielizny pościelowej w pralce,
-    zanoszenie do pralni bielizny pościelowej i odzieży,
-    prasowanie odzieży,
e)    pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi,
f)    opiekę higieniczną:
-    pomoc w utrzymaniu higieny osobistej (w szczególności pomoc przy myciu i kąpieli, mycie głowy, czesanie, golenie, obcinanie paznokci, pielęgnacja jamy ustnej),
-    pomoc w załatwianiu czynności fizjologicznych (w szczególności zaprowadzanie do toalety, zmiana pampersa, podanie i utrzymanie w czystości basenu /kaczki/ krzesła sanitarnego, opróżnianie worka z moczu, toaleta intymna i przeciwodleżynowa),
-    pomoc w ubraniu,
-    przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej,
-    pomoc w mierzeniu ciśnienia krwi (aparatem świadczeniobiorcy),
-    przygotowane i podanie leków,
g)    zapewnienie kontaktów z otoczeniem:
-    organizowanie spacerów,
-    pomoc w dotarciu do miejsc i placówek (ochrony zdrowia, ośrodków wsparcia i innych zależnie od potrzeb) i z powrotem do miejsca zamieszkania,
-    pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (w szczególności prowadzenie korespondencji, opłacanie rachunków i niezbędnych opłat),
h)    zapisywanie do lekarza,
i)    utrzymywanie kontaktów z personelem ochrony zdrowia,
j)    pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną lub znajomymi,
k)    inne czynności (np. dotarcie na cmentarz, do kościoła, teatru, - towarzyszenie podczas pobytu i drogi powrotnej do miejsca zamieszkania). W takim przypadku świadczeniobiorca pokrywa koszty dojazdu w obie strony opiekuna - zakup biletu. Nie dotyczy to osób, które korzystają z usług asystenta osoby niepełnosprawnej.
5.    Zasady realizacji usług opiekuńczych:
1)    usługi opiekuńcze na każdym etapie realizacji umowy muszą być wykonywane w sposób stały i systematyczny przez osoby skierowane przez Oferenta do świadczenia usług,
2)    realizację usług na rzecz konkretnego świadczeniobiorcy Oferent będzie wykonywał zgodnie z niżej opisanymi procedurami:
a)    informacja o przyznaniu usług, ich terminie i wymiarze będzie przekazywana telefonicznie, faksem lub e-mailem przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie (GCPR) tzn. Koordynatora usług na podstawie wydanej przez GCPR decyzji administracyjnej adresowanej  do  świadczeniobiorcy, a  w  przypadkach  nagłych na  podstawie  wniosku o wydanie decyzji,
b)    oferent zobowiązany będzie do odbioru kopii decyzji od GCPR, co najmniej raz w tygodniu, jednakże z taką częstotliwością, aby nie rzutowało to na należyte wykonanie powierzonych mu zadań,
c)    w sytuacji, gdy zakończenie świadczenia usług nastąpi w terminie wcześniejszym niż  wskazany w decyzji, Oferent  poinformuje  o tym  GCPR  telefonicznie, faksem lub e mailem, a następnie potwierdzi poprzez przekazanie kopii decyzji administracyjnej,
3)    przekazana Oferentowi kopia decyzji administracyjnej będzie zawierała informacje niezbędne do świadczenia usług takie jak:
a)    imię i nazwisko oraz adres osoby zakwalifikowanej do świadczenia usług,
b)    rodzaj usług wraz z ich szczegółowym zakresem,
c)    wymiar dzienny świadczonych usług,
d)    okres, przez który usługi maja być świadczone,
e)    procentową odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę,
4)    czas określony w decyzji, jako czas świadczenia usług (godzina zegarowa = 60 min), oznacza czas realizacji zleconego zakresu usług na rzecz strony decyzji również poza jego miejscem zamieszkania, w szczególności polegających na realizacji recept, zakupów, umawianiu i odbywaniu wizyt lekarskich, towarzyszenia w drodze do i ze szpitala; do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do mieszkania świadczeniobiorcy,
5)    częstotliwość świadczonych usług oraz ich zakres muszą być zgodne z określonymi w decyzji,
6)    w sytuacji, kiedy osoba świadcząca usługi na rzecz konkretnej osoby nie może ich wykonać
w określonym w decyzji terminie, np. z powodu choroby, ustania zatrudnienia, urlopu lub z innych uzasadnionych Oferent zobowiązany jest zapewnić każdorazowo zastępstwo.
6. Oferent zobowiązany będzie:
1)    podjąć czynności związane ze świadczeniem usług w terminie wskazanym w decyzji, a  w  przypadkach nagłych w  ciągu  24  godzin  od  powiadomienia  faksem, telefonicznie lub  e- mailem przez koordynatora usług GCPR,
2)    poinformować świadczeniobiorców drogą telefoniczną oraz koordynatora usług GCPR drogą telefoniczną i e-mailem o rozpoczęciu realizacji świadczenia usług, podając jednocześnie dane osoby świadczącej usługi w danym środowisku nie później niż w dniu ich rozpoczęcia. W przypadku zmiany osoby świadczącej usługi Oferent poinformuje niezwłocznie (nie później niż bezpośrednio przed realizacją usługi w dniu, w którym nastąpiła zmiana osobowa) o tym świadczeniobiorców, koordynatora usług GCPR, podając dane osoby aktualnie świadczącej usługi. Powyższe informacje mogą być przekazane telefonicznie, faksem lub e-mailem, a następnie potwierdzone na piśmie. Osoby świadczące usługi winny być wprowadzane w środowisko przez koordynatora usług Oferenta. Na żądanie koordynatora usług GCPR wprowadzenie usług w nowym środowisku winno odbyć z  udziałem wskazanych przez niego pracowników Sekcji ds. Usług i Wsparcia,
3)    zapewnić osobom wykonującym usługi wyposażenie w odpowiednie ubranie ochronne dostosowane do zakresu niesionej pomocy (rękawiczki, fartuchy, itp.) oraz pokryć wszelkie koszty niezbędne do wykonywania czynności obejmujących zakres zadania,
4)    wyposażyć osoby świadczące usługi w legitymację służbową, uprawniająca do obsługi spraw świadczeniobiorców, w tym w szczególności w urzędach, przychodniach lekarskich, aptekach i urzędach pocztowych,
5)    informować GCPR o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na zmianę zakresu wymaganej opieki, w tym w szczególności w zakresie zmiany sytuacji życiowej lub rodzinnej, zmiany stanu zdrowia, braku zgody ze strony osoby korzystającej z usług na ich wykonanie,
6)    zapewnić świadczeniobiorcom niezbędną pomoc w sytuacjach nagłych, w szczególności takich jak: odniesienie poważnych obrażeń, ciężki stan zdrowia, zatrucie pokarmowe lub choroba zakaźna, zniszczenie domu w wyniku wandalizmu lub pożaru, kradzież na szkodę świadczeniobiorcy,
7)    powiadomić w razie potrzeby odpowiednie służby np. pogotowie, straż miejską, straż pożarną, policję itp.,
8)    współpracować na bieżąco z przedstawicielami GCPR upoważnionymi do bieżących kontaktów związanych z realizacją umowy tj. z koordynatorem usług GCPR lub inną osobą upoważnioną przez GCPR,
9)    zapewnić stały kontakt telefoniczny, faksowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w godzinach pracy GCPR,
10)    dokonywać bieżącej kontroli, jakości, terminowości, zakresu świadczonych usług i sporządzać z niej protokół, z częstotliwością nie mniejszą, niż raz w miesiącu jedna kontrola u każdej opiekunki świadczącej usługi. Jeżeli opiekunka świadczy usługi dla nie więcej niż 2 osób, kontrola może nastąpić, co drugi miesiąc,
11)    do prowadzenia dla każdego podopiecznego karty realizacji usług, z zaznaczeniem daty, przedziału godzinowego i ilościowego zrealizowanych usług, dla każdego miesiąca oddzielnie. Po każdej wizycie pracownika Oferenta, podopieczny poświadcza wykonanie usługi podpisem w karcie usług. Kserokopie kart usług potwierdzone za zgodność z oryginałem Oferent przekazuje do GCPR, wraz z zestawieniem  wykonanych usług, na następny dzień roboczy przypadający po zakończonym okresie rozliczeniowym, jednak nie później niż do 5 każdego miesiąca. Przyjmuje się, że okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc.
12)    do prowadzenia oddzielnej ewidencji dla usług finansowanych w ramach programów ogłaszanych przez MRPiPS, takich jak, np. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020.
7.    Osoby świadczące usługi opiekuńcze zobowiązane są do:
1)    wykonywania czynności opiekuńczych z należytą starannością,
2)    wspomagania osoby korzystającej z usług,
3)    uwzględniania woli osoby korzystającej z usług w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności opiekuńczych jeśli nie koliduje ona z ogólnie przyjętymi normami i obecnymi standardami życia,
4)    rzetelnego i terminowego dokumentowania wykonanych usług,
5)    zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych osób, dla których świadczone są usługi, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,
6)    posiadania i okazywania podczas wykonywania obowiązków służbowych legitymacji służbowej oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość,
7)    dbania o dobro świadczeniobiorcy, w tym o jej bezpieczeństwo oraz mienie,
8)    nie wprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych oraz własnych zwierząt domowych,
9)    w czasie świadczenia usług w mieszkaniu świadczeniobiorcy niepalenia tytoniu, nieużywania narkotyków ani niespożywania alkoholu,
10)    nieobarczania własnymi problemami osób objętych usługami,
11)    w kontakcie z osobą, której świadczone są usługi do stosowania zwrotów grzecznościowych oraz wykonywania usług z poszanowaniem godności i uczuć tej osoby, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych,
12)     utrzymywania stałego kontaktu i współpracy z lekarzem i pielęgniarką środowiskową oraz współpracy z pracownikiem socjalnym GCPR tj. przekazywania, w sytuacjach tego wymagających, na bieżąco informacji dotyczących funkcjonowania osoby, której świadczone są usługi,
13)    niezwłocznego informowania swojego przełożonego o:
    a) braku możliwości stawienia się do pracy i świadczenia usług np. z powodu choroby,
    b) braku możliwości wejścia do mieszkania świadczeniobiorcy,
    c) wszelkich niepokojących sygnałach dotyczących świadczeniobiorcy,
    d) zauważonych usterkach oraz awariach urządzeń i instalacji domowych,
14)    przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
15)    rzetelnego i terminowego rozliczania się z pieniędzy otrzymanych od świadczeniobiorcy
z przeznaczeniem na dokonanie zakupów, realizację recept lub opłacanie rachunków (rozliczenie w tym samym dniu na podstawie paragonów lub potwierdzeń zapłaty).
8.    Oferent zobowiązany jest zapoznać osoby wykonujące usługi z powyżej określonymi zasadami,
a osoby wykonujące usługi przed przystąpieniem do ich realizacji zobowiązane są potwierdzić fakt zapoznania się z zasadami w formie oświadczenia złożonego na piśmie pod rygorem uznania braku złożenia takiego oświadczenia i przechowywanego przez Oferenta. Oferent zobowiązany jest udostępnić ww. oświadczenia do wglądu GCPR na jego żądanie.
9.    Oferent zobowiązany jest do zapewnienia bieżącego prawidłowego świadczenia usług przez podległe mu osoby oraz samokontroli prawidłowości wykonywania usług u klientów GCPR. W tym celu Oferent winien opracować system wewnętrznej kontroli realizacji zamówienia. Procedura powyższa winna zawierać rozwiązania umożliwiające Oferentowi bieżący monitoring świadczonych usług. Oferent winien przedstawić narzędzia przy pomocy których będzie dokonywał kontroli i samokontroli świadczenia usług. W sytuacji powtarzających się skarg na danego opiekuna, organ będzie mógł żądać po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i uznania zasadności skarg, odsunięcia danego opiekuna od świadczenia usług na rzecz klientów.
10.    Oferent zobowiązany jest do informowania świadczeniobiorców o wysokości odpłatności z tytułu wykonywanych usług.
11.    Oferent lub opiekun są  zobowiązani do niezwłocznego informowania  koordynatora usług po stronie GCPR telefonicznie, a następnie w formie pisemnej (osobiście, faxem, e-mail) najpóźniej w terminie 3 dni o:
1)    zgonie Klienta,
2)    umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
3)    pobycie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub szpitalu,
4)    nieobecności i/lub stałym opuszczeniu miejsca zamieszkania,
5)    braku kontaktu z klientem lub braku współpracy z Klientem,
6)    zmianie stanu zdrowia/ pogorszeniu się stanu zdrowia Klienta,
7)    pisemnej rezygnacji z usług,
8)    zaistnieniu innych okoliczności, wskutek których świadczenie usług Klientowi nie jest konieczne lub możliwe.
12.    GCPR zastrzega sobie prawo do:
1)    sprawdzania, jakości i terminowości wykonywanych usług w miejscu ich świadczenia,
2)    oceny zgodności świadczonych usług z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
3)    weryfikacji dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób świadczących usługi
4)    weryfikacji kart świadczenia usług,
5)    korekty ilości godzin usług świadczonych u osób zakwalifikowanych do korzystania z usług,
6)    indywidualnej rozmowy z pracownikami wykonawcy świadczącymi usługi,
7)    wystąpienia z wnioskiem do Oferenta o zmianę osoby świadczącej usługi.
13.    Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 10%.
14.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 
V.     Warunki i termin składania ofert
 
1.    Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
2.    Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, w terminie do 10 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt.5.
3.    Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez Oferenta.
4.    Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną
niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (-ów);
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, w przypadku jego udzielenia;
4) wykaz osób przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami/ oświadczenie Oferenta potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób świadczących usługi lub dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie tych osób;
5) informację o przeprowadzonej ewaluacji zadania – w przypadku jego realizowania w latach ubiegłych;
6) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
7) informację o procedurze wewnętrznej kontroli realizacji zamówienia, która umożliwi Oferentowi bieżący monitoring świadczonych usług wraz z narzędziami, przy pomocy których będzie dokonywał kontroli i samokontroli świadczenia usług.
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
5.    Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przesłać, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze”,  na adres Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do UM). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow lub wrzucić w zaadresowanej kopercie do urny umieszczonej za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4. Na kopercie należy również podać nazwę i adres Oferenta.
6.    Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji Oferenta.
7.    Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
8.    W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
9.    W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
10.    W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
11.    W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
12.    Dodatkowych informacji udziela:
1)     w zakresie merytorycznym konkursu Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu: 519 319 501,
2)    w zakresie procedury konkursowej Wydział Spraw Społecznych pod numerem telefonu: 95 7 355 971.

VI.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2.    Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 Uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948).
3.    Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4.    Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
5.    Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia) będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania Oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
6.    Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
a)    niezłożenie oferty w formie papierowej,
b)    brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą,
c)    brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu Oferenta,
d)    brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym,
e)    brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
7.    Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.
8.    Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII.     Postanowienia końcowe
 
1.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
2.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3.    Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
    

z up. Prezydenta Miasta
(-)
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
Gorzów Wielkopolski, 20 maja 2020 r.

Załączniki

 • 20-05-2020
 • Autor: Sylwia Bronka
 • drukuj

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948)  
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia  18 maja 2020 r.
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania
 
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B i D dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
1.    Na realizację zadania w  II półroczu 2020 r. planuje się przeznaczyć kwotę 482 638,50 zł, a w latach 2021 r. – 2025 r. kwotę łączną w wysokości   4 343 746,50 zł, w tym: w 2021 r. – 965 277,00 zł, w 2022 r. – 965 277,00 zł., w 2023 r. – 965 277,00 zł, w 2024 r. – 965 277,00 zł, w 2025 r. – 482 638,50 zł, z zastrzeżeniem, że wysokość planowanych środków pieniężnych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania zapisana będzie w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego po uprzednim ustaleniu przez Wojewodę Lubuskiego średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy (zgodnie z art. 51c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
2.    Wysokość dotacji na realizację zadania może ulec zmianie. Uzależniona jest ona od wysokości dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, ustalanej corocznie przez Wojewodę Lubuskiego, która według stanu na dzień 28 kwietnia 2020 r. wynosi 1752,50 zł oraz 2278,25 zł na uczestnika ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną; uzależniona jest również od rzeczywistej liczby uczestników środowiskowego domu samopomocy, nie większej niż statutowa liczba uczestników środowiskowego domu samopomocy.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
 
1.    Podmiot uprawniony powinien na dzień złożenia oferty dysponować lokalem/lokalami umożliwiającym/-cymi realizację zadania zgodnie ze standardami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z uwzględnieniem późniejszych zmian
(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 249 ze zm.).
2.    Dom powinien zapewniać opiekę dla co najmniej 37 osób.
3.    Dom powinien działać co najmniej 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie.
4.    Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
5.    Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6.    Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie powierzenia zadania. Oferent może zadeklarować wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy).
7.    Środki przekazywane będą miesięcznie po przekazaniu informacji o ilości osób korzystających z usług środowiskowego domu samopomocy w danym miesiącu.
8.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Miastem Gorzów Wielkopolski.
9.    Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
10.    Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
11.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
12.    Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13.    Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14.    Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą/może złożyć wspólną ofertę.
 
 IV. Termin i warunki realizacji zadania
 
1.    Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2025 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2.    Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie, w szczególności zgodnie z:
    ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
    ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
    rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z uwzględnieniem późniejszych zmian,
    zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim.  
3.    Zadanie powinno być realizowane w pomieszczeniu/lokalu/budynku, do którego oferent posiada tytuł prawny.
4.    Zadanie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
5.    Środowiskowy dom samopomocy powinien świadczyć m.in. następujące usługi:
    trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
    trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
    trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;
    trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
    poradnictwo psychologiczne;
    pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
    pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
    niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy;
    terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
    inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy;
    umożliwienie uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej lub w ramach treningu kulinarnego, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku w opisany sposób, dopuszcza się możliwość zakupu gorącego posiłku dla uczestników.
6.    Osoby kierowane będą do środowiskowego domu samopomocy na podstawie decyzji Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim.
7.    Dopuszcza się przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu finansowanymi z dotacji w granicach do 10% wartości poszczególnych pozycji kosztów.
 
V. Termin i warunki składania ofert
 
1.    Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2.    Oferta powinna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 08 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
3.    Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl,
co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 7.
4.    Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
5.    Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1)    kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
2)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
oferenta (-ów);
3)    pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
4)    referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi;
5)    informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
6)    koncepcję funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy;
7)    oświadczenie oferenta, że pomieszczenia/lokale/budynki dostosowane są do potrzeb prowadzenia środowiskowego domu samopomocy typu B i D;
8)    dokumenty potwierdzające tytuł prawny do pomieszczenia/lokalu/budynku, np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia;
9)    statut oferenta;
10)    regulamin organizacyjny oferenta.
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
6.    Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.
7.    Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przesłać, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B i D”,  na adres Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do UM). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow lub wrzucić w zaadresowanej kopercie do urny umieszczonej za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
8.    Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
9.    Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
10.    W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
11.    W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
12.    W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
13.    W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów np. oferta złożona przez nieuprawniony podmiot, po terminie, niezgodna z ogłoszeniem konkursowym lub na innym druku, złożona oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2.    Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone
w rozdziale 6 uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
3.    Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4.    Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
5.    Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
1)    niezłożenie oferty w formie papierowej;
2)    brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
3)    brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
4)    brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
5)    brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
6.    Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
7.    Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 35 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 21 punktów.
8.    Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.

VII. Informacja o zrealizowanych w latach 2018 – 2020  zadaniach publicznych tego samego rodzaju oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację
2018
Nazwa zadania
Kwota
Podmiot realizujący
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi typu A i B
1 252 386,60 zł
Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski
ul. Walczaka 42
Gorzów Wielkopolski
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi typu B
747 738,30 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 1
Gorzów Wielkopolski
 
2019
 
Nazwa zadania
Kwota
Podmiot realizujący
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi typu A i B
1 138 774,50 zł
Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski
ul. Walczaka 42
Gorzów Wielkopolski
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi typu B
860 127,00 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 1
Gorzów Wielkopolski
2020
 
Nazwa zadania
Kwota
Podmiot realizujący
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i D
1 541 499,00 zł
(wysokość planowana za okres od stycznia do końca grudnia 2020 r.)
Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski
ul. Walczaka 42
Gorzów Wielkopolski
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi typu B i D
473 175,00 zł
(wysokość planowana za okres od stycznia do końca czerwca 2020 r.)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 1
Gorzów Wielkopolski
                                                                                                                                                                                                                    
VIII. Postanowienia końcowe
 
1.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
2.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1)    zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych
z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2)    dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 

z up. Prezydenta Miasta
(-)
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta

Gorzów Wielkopolski,  18 maja 2020 r.
 
    

Załączniki