Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Dobre rady dla seniorów

 • 30-11-2020
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Wyniki konkursu „Pasje Gorzowskich Seniorów”

W ramach obchodów III Gorzowskiego Tygodnia Seniorów, organizowanego w październiku 2020 roku, ogłoszony został konkurs pod nazwą „Pasje Gorzowskich Seniorów”. Miał on na celu prezentację różnych form spędzania wolnego czasu przez gorzowskich Seniorów. Forma prezentacji swoich uzdolnień była dowolna.
Po zapoznaniu się z wszystkimi otrzymanymi pracami komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:
- I miejsce: karta podarunkowa o wartości 400 zł oraz zaproszenie dla 2 osób na kolację na kwotę 150 zł do jednej z gorzowskich restauracji – Piotr Gaca za przykuwającą wzrok i wywołującą zachwyt kolekcję mini dioramek;
- II miejsce: karta podarunkowa o wartości 300 zł oraz zaproszenie dla 2 osób na kolację na kwotę 150 zł do jednej z gorzowskich restauracji  – Alicja Rogalska za kolorową i ciekawą kolekcję prac szydełkowych;
- III miejsce: karta podarunkowa o wartości 200 zł oraz zaproszenie dla 2 osób na kolację na kwotę 150 zł do jednej z gorzowskich restauracji  – Zenon Cichy za zbiór mądrych i dowcipnych wierszy;
- wyróżnienie: karta podarunkowa o wartości 100 zł – Alina Elwira Tarkowska za kolekcję obrazów;
- wyróżnienie:  karta podarunkowa o wartości 100 zł – Jadwiga Matusiak za kolekcję prac szydełkowych.
Nagrody pocieszenia otrzymują: Janina Klimas, Jadwiga Żurawska, Irena Polańska oraz Andrzej Jakubaszek.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy wspaniałych pasji. W sprawie terminu i sposobu odbioru nagród będziemy kontaktować się indywidualnie
z wszystkimi nagrodzonymi.

Załączniki

 • 13-11-2020
 • Autor: Eliza Rudnicka
 • drukuj

Zapytanie ofertowe kierowane do firm gastronomicznych w ramach Programu Wspieraj Seniora

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zapraszam do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:
 
1. Nazwa zamówienia: usługa przygotowania oraz dostarczenia ciepłego posiłku.
Kody CPV* 55321000-6; 55520000-1
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania oraz dostarczenia ciepłego posiłku, składającego się z jednego dania, w ramach  Programu „Wspieraj Seniora”, z uwzględnieniem:
1) kosztów dostarczenia posiłku;
2) kosztów przygotowania posiłku.
 
2. Termin realizacji zamówienia: od 18.11.2020 r. do 31.12.2020 r.
 
3. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:*
Udział w postępowaniu mogą wziąć podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia gastronomii, działające na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, które prześlą swoją ofertę, zgodnie z załączonym wzorem.
 
4. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów, opis sposobu przyznawania punktacji za dane kryterium:
Jedynym kryterium przy wyborze oferty stanowi cena – 100%
 
5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:* Nie dotyczy.
 
6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny:* Nie dotyczy.
 
7. Informacja o planowanych zamówieniach dotyczących podobnych usług, robót budowlanych lub dodatkowych dostaw, o których mowa w Wytycznych, ich zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone:* Nie dotyczy.
 
8. Termin składania ofert: 16.11.2020 r. do godz. 13.00 na adres e-mail: wss@um.gorzow.pl
 
9. Istotne warunki przyszłej umowy* lub projekt umowy w załączeniu:
Z wykonawcą podpisane zostaną dwie umowy: Miasto Gorzów Wielkopolski zawrze z wybranym podmiotem umowę na dostarczenie ciepłego posiłku w formie obiadu pod wskazany adres. Druga umowa, zawarta z podmiotem, dotyczyć będzie przygotowania posiłku.
 
10. Informacje dodatkowe, uwagi:*
Do realizacji zadania wybrana zostaną 3 podmioty, które przedłożą najkorzystniejszą ofertę cenową.
Miasto zastrzega sobie możliwość rozszerzenia usługi na kolejne firmy gastronomiczne w przypadku większych potrzeb w tym zakresie.
 
Ofertę proszę przesłać: pocztą na adres, pocztą elektroniczną na adres: wss@um.gorzow.pl , faksem pod nr:**
 
 
                                                                                                                               Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
                                                                                                                                                   (-)
                                                                                                                                          Eliza Rudnicka                      

Załączniki

Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 realizowany jest projekt pod nazwą „Poszukiwacze Pozytywnej Energii”, polegający na organizacji bezpłatnych zajęć wykładowo – warsztatowych dla gorzowian, mających na celu budowanie poczucia własnej wartości, przeciwdziałanie stresowi i samotności oraz poprawę dobrostanu psychospołecznego.
W ramach ww. zadania, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, zaplanowano szereg atrakcyjnych i pożytecznych zajęć, adresowanych do młodzieży szkolnej, studentów, osób aktywnych zawodowo, bezrobotnych, seniorów. Są to m.in.
1) wykłady psychologiczne na temat rozwoju osobistego, w  tym: Zarządzanie sobą; Poczucie własnej wartości; Komunikacja interpersonalna; Środki i płaszczyzny komunikacji; Asertywność; Jak radzić sobie z opiniami innych – jak przyjmować krytykę i komplementy;
2) zajęcia warsztatowe, w tym: Komunikacja; Jak radzić sobie ze stresem?; Techniki panowania nad gniewem; Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym; Jak zarządzać swoimi emocjami? Techniki relaksacji;
3) zajęcia ruchowe, polegające na poprawie samopoczucia i podniesieniu poziomu pozytywnej energii za pomocą tańca i ruchu;
4) zajęcia i zabawy integracyjne, w tym np.  zajęcia florystyczne, dogoterapia, decoupage, ogrodnictwo.
Dla wszystkich gorzowian, którzy wezmą udział w warsztatach przygotowano poczęstunek oraz gadżety informacyjne.
Osoby chętne do udziału w bezpłatnych zajęciach mogą się zapisywać w siedzibie Wojewódzkiego Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95, tel. 95 722 40 06, e-mail: zdz@zdz.gorzow.pl . Planowane jest utworzenie 20 grup szkoleniowych, każda z nich liczyć będzie 10 osób. Szczegółowy harmonogram zajęć grupowych znajduje się w załączeniu.
Zapraszamy!
 
czytaj dalej
 • 07-03-2019
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Złota Rączka dla Seniora”

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Złota Rączka dla Seniora”, zlecam zadanie następującemu podmiotowi:
 
Nazwa i adres oferenta
Nazwa zadania
Wysokość przyznanych środków publicznych
(w zł)
 
Fundacja „Pozytywka”
ul. Strażacka 128A
66-400 Gorzów Wielkopolski
 
 
Złota Rączka Przybywa
 
60 000,00 zł*
 
 
* przed podpisaniem umowy przedmiotem negocjacji z oferentem będą zmiany w zaproponowanej kalkulacji kosztów poprzez przesunięcie części środków z pozycji „koszty obsługi zadania publicznego” do poz. „koszty merytoryczne”
 
                                                                                                                                                                 z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                                 (-)
                                                                                                                                                                    Małgorzata Domagała
                                                                                                                                                                Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
 
 
Gorzów Wielkopolski, 07.03.2019 r.
 • 22-01-2019
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Złota Rączka dla Seniora – otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - „Złota Rączka dla Seniora”.
Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zadania, wysokości środków przeznaczonych na jego realizację, trybu i sposobu składania ofert znajdują się w załączonym ogłoszeniu.
Oferty muszą być sporządzone w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 13 lutego 2019 r. do godz. 15.00, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej.
Oferty w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać w terminie do 13 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4.
 
 
                                                                                                                                                               Wydział Spraw Społecznych

Załączniki