Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Lego_wystawa - DA - 16a
jopek
BO
10years
PROTEST_1-03 mos
15,03 mos PDP
ZIT
voovoo_03.2019

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiasto...ROLNICTWO
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

ROLNICTWO

Wymagania przy uboju zwierząt z konieczności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. informuje hodowców zwierząt o wymaganiach jakie należy spełnić  w przypadku uboju zwierząt z konieczności.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami  art. 42 ust. 1a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiast powiadomić powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.
czytaj dalej
 • 04-02-2019
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

OCHRONA ZWIERZĄT HODOWLANYCH PRZED WILKAMI

Są piękne ale też niebezpieczne. Podchodzą do gospodarstw i zagryzają zwierzęta.
Wilki są w Polsce pod ścisłą ochroną, więc nie ma mowy o możliwości ich odstrzału. Taką decyzję może wydać jedynie minister odpowiedniego resortu i to w przypadkach bardzo szczególnych. Żyją  w rozległych kompleksach leśnych , zazwyczaj sąsiadujących z terenami rolniczymi.  Wszędzie tam mogą zdarzyć się szkody wśród zwierząt gospodarskich.  Rolnicy muszą mieć świadomość, że stada należy właściwie zabezpieczać, bo jeśli tego nie zrobią, nie otrzymają odszkodowania w przypadku strat poniesionych przez atak wilków. Gospodarze, którzy stracili zwierzęta mogą liczyć na odszkodowanie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jednak pod pewnymi warunkami.
W związku z tym apelujemy o zapewnienie właściwej opieki zwierzętom pozostawianym na pastwiskach, szczególnie w okresie od zachodu do wschodu słońca, ponieważ za szkody wyrządzone o tej porze zwierzętom pozostawionym bez bezpośredniej opieki odszkodowanie nie przysługuje.
Rolnikom pozostaje jedynie pilnować swych stad, choć wiadomo, że w przypadku zagrożenia ze strony wilka jest to dość uciążliwe.
Metody, przy użyciu których hodowcy mogą chronić zwierzęta gospodarskie przed atakami dużych drapieżników zawarte są w Poradniku ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami pod adresem: http://www.polskiwilk.org.pl/download/2016_Poradnik_ochr_zwierz_hod.pdf

OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIOWY ROLNIKÓW - BĘDĄ KONTROLE!!

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przypomina, iż ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 473 ze zm.) oraz ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2047 ze zm.) ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy.
W związku z powyższym pragniemy uczulić wszystkich producentów rolnych na konieczność spełnienia obowiązków wynikających ze wskazanych ustaw, co przyczyni się do zabezpieczenia interesów rolników w przypadku zaistnienia niekorzystnych zdarzeń. Nie dostosowanie się do nałożonych obowiązków skutkuje egzekwowaniem sankcji karnych. Ustawodawca wskazał prezydenta miasta (wójta, burmistrza) jako jednostkę zobowiązaną do kontroli spełnienia tego obowiązku oraz starostę i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jako jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia kontroli.
 
czytaj dalej
 • 15-11-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

Pomoc dla poszkodowanych w 2017 r. z powodu huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

Producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2017 r.  huraganu, deszczu nawalnego oraz gradu mogą ubiegać się po pomoc finansową w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego składając wniosek na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR wraz z kopią protokołu oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód do dnia 27 listopada 2018 r.
 
Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku i załączniki dostępne są na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-poszkodowanych-w-2017-roku.html

Załączniki

 • 13-11-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

UWAGA HODOWCY DROBIU!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z zagrożeniami HPAI, obecnym okresem migracji ptactwa dzikiego oraz stwierdzeniem uchybień w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bioasekuracji przy utrzymywaniu drobiu od dnia 12 listopada 2018 r. będą  przeprowadzane wzmożone kontrole bioasekuracji drobiu przyzagrodowego i fermowego, w tym w szczególności w zakresie zabezpieczenia drobiu przed kontaktami z ptactwem dzikim.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów w zakresie bioasekuracji przy utrzymywaniu drobiu nakładane będą sankcje karne.
 • 01-10-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

UPRAWA MAKU I KONOPI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje,  że rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w roku 2019 na  terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego proszeni są o zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Myśliborskiej 34, pokój nr  21 w terminie do 31.10.2018 r. Pozyskane dane zostaną przekazane do Departamentu rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w związku z  przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uprawy maku i konopi włóknistych na 2019 rok.
 • 30-08-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

KOMUNIKAT ASF

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIĄZKU Z ASF !!!

W związku z zagrożeniem ASF (afrykański pomór świń) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.  informuje, o obowiązku zgłaszania zamiaru uboju zwierząt (z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków) do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca przeprowadzenia uboju – co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju.
 
Zgłoszenia / można telefonicznie / dokonuje posiadacz gospodarstwa, w którym zwierzęta są utrzymywane pod nr tel.:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp. - Sekretariat - 95/7202072, 95/7289717
 
W zgłoszeniu należy podać :
- imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres posiadacza zwierząt,
- gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
- nr identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi – dotyczy zwierząt oznakowanych zgodnie z systemem IRZ,
- miejsce i termin uboju,
- imię i nazwisko osoby uprawnionej do dokonania uboju,
- inne dane ułatwiające kontakt ze zgłaszającym, w tym nr telefonu,
Można podać, że będzie przeprowadzanie badanie poubojowe całej tuszy.
 
W przypadku uboju przeżuwaczy na terenie gospodarstwa / dotyczy cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz / należy podać dane zgodne z drukiem zgłoszenia (załącznik 1 i 2), a następnie przekazać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gorzowie Wlkp.
 
Materiał szczególnego ryzyka od przeżuwaczy należy przekazać do zakładu utylizacyjnego kategorii 1.
W gospodarstwie należy przechowywać kopię dokumentu handlowego dla tego materiału – w celu udokumentowania podczas kontroli przekazania tego materiału do zakładu utylizacyjnego.
 
Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina o obowiązku  natychmiastowego zgłaszania do Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności:
 
- każdego upadku przeżuwaczy,
- każdego upadku dzików, w tym wypadków komunikacyjnych – w celu umożliwienia pobrania prób w kierunku ASF,
- każdego przypadku dzika zachowującego się nietypowo,
- podejrzenia ASF u świń,
- każdego upadku jeleniowatych w celu umożliwienia pobrania prób w kierunku wyniszczającej choroby jeleniowatych / CWD/ - dotyczy gatunków: euroazjatycki renifer tundrowy, fiński renifer leśny, łoś, sarna, jeleń wirginijski, jeleń szlachetny,
- podejrzenia HPAI u drobiu,
- każdego zachorowania lub upadku zwierząt nasuwającego podejrzenie wścieklizny,
- poronieniu u bydła, świń, owiec, kóz,
- objawów neurologicznych u zwierząt,
- znacznej liczby nagłych padnięć,
- zmian o charakterze krost, nadżerek, pęcherzy lub wybroczyn w skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych,
- podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury.
czytaj dalej

UWAGA ROLNICY !! SUSZA - WARUNKI POMOCY FINANSOWEJ !!

Dnia 31 lipca 2018 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę nr 107/2018 w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi (załącznik nr 1).
 
Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc.
Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1483)  dotacja będzie udzielna:
 • poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 - w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
 • w ramach formuły pomocy de minimis,  zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.
Pomoc, będzie pomniejszana o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
 
Stawkę tej pomocy na 1 ha ogłosi minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków  o przyznanie pomocy.
 
Protokół oszacowania szkód sporządza się od 2017 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W protokole w przypadku wystąpienia szkód w uprawach paszowych, szkody te uwzględniane są przy obliczaniu dochodów z produkcji roślinnej i drugi raz przy obliczaniu dochodu z produkcji zwierzęcej. W kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód mogą być uwzględniane koszty związane z zakupem pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy czym ilość nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz niewyprodukowanych w gospodarstwie.
 
W przypadku, gdy w protokole wyliczony  procent strat jest niższy niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym rolnik może wnioskować przy ubieganiu się o dotacje na powierzchnię  upraw wynikająca z protokołu o uwzględnienie  strat wyłącznie w produkcji roślinnej w porównaniu do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z okresu poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości najwyższej i najniższej.
 
Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych i gospodarstwach rybackich spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi zawiera załącznik nr 2.
czytaj dalej

UWAGA ZAGROŻENIE WŁOŚNICĄ !!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. informuje o istniejącym w powiecie zagrożeniu włośnicą – średnio stwierdza się 2-3 przypadki w roku.
Ze względu na występujące przypadki włośnicy u dzików zaleca się badanie w kierunku włośni mięsa świń i dzików metodą wytrawiania, ponieważ tylko ta metoda zapewnia 100 % pewności, że w próbce nie ma włośni.
Badanie tą metodą można przeprowadzić w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp.
Zgodnie z przepisami prawa rozporządzenia MRiRW z 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny / (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 885):
- mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso odstrzelonych dzików podlega obowiązkowemu, urzędowemu badaniu w kierunku włośni,
- mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia o przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa,
- w przypadku, kiedy badanie w/w mięsa zostało przeprowadzone metodą trichinoskopową mięso przed spożyciem powinno zostać poddane obróbce cieplnej zapewniającej podgrzanie mięsa do temperatury wewnętrznej wynoszącej min. 71°C i nie powinno być wykorzystywane do przygotowywania potraw na grillu lub w kuchence mikrofalowej,
- mięso poddane badaniu w kierunku włośni metodą wytrawiania może być wykorzystywane do spożycia bez w/w ograniczeń,
- mięso pozyskane na potrzeby własne nie może być wprowadzane do obrotu.
Potwierdzeniem przeprowadzenia urzędowego badania mięsa w kierunku włośni jest zaświadczenie z przeprowadzonego urzędowego badania mięsa oraz rachunek – opatrzone pieczęciami  nagłówkowymi Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gorzowie Wlkp. i wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.
Dla zabezpieczeń świń przed wystąpieniem włośnicy wskazane jest zabezpieczenie magazynów pasz i pomieszczeń dla świń przed gryzoniami oraz utrzymywanie ładu i porządku na terenie posesji – w celu ograniczenia populacji szczurów i ryzyka zanieczyszczenia paszy odchodami szczurów.
czytaj dalej
1 2