Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
sniadanie
krol_gof_2018
Stefania kłania się na Chrobrego
gof_2018
teatr xxxv
Z Gorzowa dookoła (ś)fiata
ROBIMY_TO_MOS
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiasto...ROLNICTWO
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

ROLNICTWO

 • 01-10-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

UPRAWA MAKU I KONOPI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje,  że rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w roku 2019 na  terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego proszeni są o zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Myśliborskiej 34, pokój nr  21 w terminie do 31.10.2018 r. Pozyskane dane zostaną przekazane do Departamentu rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w związku z  przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uprawy maku i konopi włóknistych na 2019 rok.
 • 30-08-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

KOMUNIKAT ASF

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIĄZKU Z ASF !!!

W związku z zagrożeniem ASF (afrykański pomór świń) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.  informuje, o obowiązku zgłaszania zamiaru uboju zwierząt (z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków) do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca przeprowadzenia uboju – co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju.
 
Zgłoszenia / można telefonicznie / dokonuje posiadacz gospodarstwa, w którym zwierzęta są utrzymywane pod nr tel.:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp. - Sekretariat - 95/7202072, 95/7289717
 
W zgłoszeniu należy podać :
- imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres posiadacza zwierząt,
- gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
- nr identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi – dotyczy zwierząt oznakowanych zgodnie z systemem IRZ,
- miejsce i termin uboju,
- imię i nazwisko osoby uprawnionej do dokonania uboju,
- inne dane ułatwiające kontakt ze zgłaszającym, w tym nr telefonu,
Można podać, że będzie przeprowadzanie badanie poubojowe całej tuszy.
 
W przypadku uboju przeżuwaczy na terenie gospodarstwa / dotyczy cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz / należy podać dane zgodne z drukiem zgłoszenia (załącznik 1 i 2), a następnie przekazać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gorzowie Wlkp.
 
Materiał szczególnego ryzyka od przeżuwaczy należy przekazać do zakładu utylizacyjnego kategorii 1.
W gospodarstwie należy przechowywać kopię dokumentu handlowego dla tego materiału – w celu udokumentowania podczas kontroli przekazania tego materiału do zakładu utylizacyjnego.
 
Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina o obowiązku  natychmiastowego zgłaszania do Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności:
 
- każdego upadku przeżuwaczy,
- każdego upadku dzików, w tym wypadków komunikacyjnych – w celu umożliwienia pobrania prób w kierunku ASF,
- każdego przypadku dzika zachowującego się nietypowo,
- podejrzenia ASF u świń,
- każdego upadku jeleniowatych w celu umożliwienia pobrania prób w kierunku wyniszczającej choroby jeleniowatych / CWD/ - dotyczy gatunków: euroazjatycki renifer tundrowy, fiński renifer leśny, łoś, sarna, jeleń wirginijski, jeleń szlachetny,
- podejrzenia HPAI u drobiu,
- każdego zachorowania lub upadku zwierząt nasuwającego podejrzenie wścieklizny,
- poronieniu u bydła, świń, owiec, kóz,
- objawów neurologicznych u zwierząt,
- znacznej liczby nagłych padnięć,
- zmian o charakterze krost, nadżerek, pęcherzy lub wybroczyn w skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych,
- podwyższonej śmiertelności zwierząt akwakultury.
czytaj dalej

UWAGA ROLNICY !! SUSZA - WARUNKI POMOCY FINANSOWEJ !!

Dnia 31 lipca 2018 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę nr 107/2018 w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi (załącznik nr 1).
 
Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc.
Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1483)  dotacja będzie udzielna:
 • poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 - w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
 • w ramach formuły pomocy de minimis,  zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.
Pomoc, będzie pomniejszana o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
 
Stawkę tej pomocy na 1 ha ogłosi minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków  o przyznanie pomocy.
 
Protokół oszacowania szkód sporządza się od 2017 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W protokole w przypadku wystąpienia szkód w uprawach paszowych, szkody te uwzględniane są przy obliczaniu dochodów z produkcji roślinnej i drugi raz przy obliczaniu dochodu z produkcji zwierzęcej. W kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód mogą być uwzględniane koszty związane z zakupem pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy czym ilość nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz niewyprodukowanych w gospodarstwie.
 
W przypadku, gdy w protokole wyliczony  procent strat jest niższy niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym rolnik może wnioskować przy ubieganiu się o dotacje na powierzchnię  upraw wynikająca z protokołu o uwzględnienie  strat wyłącznie w produkcji roślinnej w porównaniu do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z okresu poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości najwyższej i najniższej.
 
Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych i gospodarstwach rybackich spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi zawiera załącznik nr 2.
czytaj dalej

UWAGA ZAGROŻENIE WŁOŚNICĄ !!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. informuje o istniejącym w powiecie zagrożeniu włośnicą – średnio stwierdza się 2-3 przypadki w roku.
Ze względu na występujące przypadki włośnicy u dzików zaleca się badanie w kierunku włośni mięsa świń i dzików metodą wytrawiania, ponieważ tylko ta metoda zapewnia 100 % pewności, że w próbce nie ma włośni.
Badanie tą metodą można przeprowadzić w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp.
Zgodnie z przepisami prawa rozporządzenia MRiRW z 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny / (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 885):
- mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso odstrzelonych dzików podlega obowiązkowemu, urzędowemu badaniu w kierunku włośni,
- mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia o przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa,
- w przypadku, kiedy badanie w/w mięsa zostało przeprowadzone metodą trichinoskopową mięso przed spożyciem powinno zostać poddane obróbce cieplnej zapewniającej podgrzanie mięsa do temperatury wewnętrznej wynoszącej min. 71°C i nie powinno być wykorzystywane do przygotowywania potraw na grillu lub w kuchence mikrofalowej,
- mięso poddane badaniu w kierunku włośni metodą wytrawiania może być wykorzystywane do spożycia bez w/w ograniczeń,
- mięso pozyskane na potrzeby własne nie może być wprowadzane do obrotu.
Potwierdzeniem przeprowadzenia urzędowego badania mięsa w kierunku włośni jest zaświadczenie z przeprowadzonego urzędowego badania mięsa oraz rachunek – opatrzone pieczęciami  nagłówkowymi Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gorzowie Wlkp. i wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.
Dla zabezpieczeń świń przed wystąpieniem włośnicy wskazane jest zabezpieczenie magazynów pasz i pomieszczeń dla świń przed gryzoniami oraz utrzymywanie ładu i porządku na terenie posesji – w celu ograniczenia populacji szczurów i ryzyka zanieczyszczenia paszy odchodami szczurów.
czytaj dalej

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCY ASF !!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.  informuje, że  w związku z kolejnymi ogniskami i przypadkami ASF w Polsce istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby w stadach świń i dzików w powiecie gorzowskim. Ze względu na dynamikę rozprzestrzeniania się tej choroby należy zwrócić szczególna uwagę na przestrzeganie zasad bioasekuracji (załącznik nr 1).
Wszystkie  gospodarstwa utrzymujące świnie podlegają kontrolom przestrzegania przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09.02.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (załącznik nr 2).
Przestrzeganie przepisów prawnych w/w rozporządzenia jest niezbędne dla zabezpieczenia utrzymywanych świń przed wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, a tym samym dla zabezpieczenia powiatu przed wystąpieniem ASF.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.  przypomina jednocześnie o obowiązku natychmiastowego zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii :
- każdego przypadku zaobserwowania nietypowego zachowania dzika przed odstrzałem,
- każdego przypadku znalezienia zwłok dzika,
- każdego przypadku znalezienia porzuconych zwłok świń,
- każdego przypadku podejrzenia ASF u utrzymywanych świń.
 
Telefony kontaktowe:
 
Sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gorzowie Wlkp., tel.: 605 341 902 w godz. 7.00-15.00
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, tel.: 696 080 728 – całodobowo
 
Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii, tel.: 605 157 950 – całodobowo
 
Starszy Inspektor Weterynaryjny w Zespole ZOZ, tel.: 607 106 503 – całodobowo
 
Dodatkowe informacje dla hodowców trzody chlewnej, myśliwych i leśników dotyczące afrykańskiego pomoru świń zawarte są w załącznikach.
 
 
 
czytaj dalej
 • 12-07-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

UWAGA HODOWCY ZWIERZĄT !!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina o obowiązku zgłaszania  do Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ul. Żwirowa 9 wszystkich upadków bydła, owiec i kóz oraz zamiaru przeprowadzania uboju na użytek własny cieląt, owiec i kóz oraz świń.
Szczegóły zawiera załącznik

Załączniki

Pismo Powiatowego Inspektora Weterynarii

Pismo Powiatowego Inspektora Weterynarii

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Gorzowie Wlkp. w ramach przygotowan do zwalczania ASF przekazuje w załączeniu pismo informujące o poszukiwaniu osób uprawnionych do przeprowadzania uboju świń.

Załączniki

UWAGA ROLNICY!!! MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

W związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. informuje, że można składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych z terenu miasta Gorzowa Wlkp.
 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach wykazał zagrożenie suszą rolniczą, opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski i określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Obecnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, truskawek, krzewów owocowych i drzew owocowych.
 
Procedura szacowania strat odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie / Rolnictwo / Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w 2018 roku.
Pomoc na dzień dzisiejszy udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 187) w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Wnioski o szacowanie szkód można składać do dnia 29 czerwca 2018 roku wyłącznie na druku wniosku o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)
 
Do wniosku producent rolny powinien dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu potwierdzenia informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.
 
 
Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, znajdują się na stronie: www.minrol.gov.pl
czytaj dalej
 • 12-06-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

PISMO POWIATOWEGO LEKARZA WTERYNARII

W związku ze zgłoszeniami do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp. stwierdzenia dużej populacji much w niektórych miejscowościach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina i informuje właścicieli gospodarstw utrzymujących zwierzęta o właściwym postępowaniu mającym znaczenie dla ograniczenia populacji much w gospodarstwie.
Sposoby ograniczenia populacji much w gospodarstwach zawarte są  w piśmie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. (załącznik)

Załączniki

1 2