Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Dobry Wieczór Gorzów
Wielki Test o Gorzowie
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiasto...ROLNICTWO
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

ROLNICTWO

 • 17-06-2020
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

UWAGA ROLNICY!! Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy w 2020 r. przez aplikację publiczną!!

Dnia 3 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1009).
Na mocy przywołanego wyżej rozporządzenia zgłaszanie wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę oraz sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.
Szczegółowe informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych w 2020 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  https://www.gov.pl/web/rolnictwo w zakładce Informacje branżowe/Niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020 (wg danych na dzień 1 czerwca 2020 r.).
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy!
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.
Celem spisu jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi. Spis pozwoli także na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010 – 2020.
czytaj dalej

UWAGA ASF !!!

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa lubuskiego Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ponownie przypominają  o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji oraz bezwzględnego przestrzegania wymagań, nakazów i zakazów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.)
Działania te mają szczególne znaczenie  w zapobieganiu ewentualnemu przeniesieniu wirusa ASF do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, niezależnie od ich wielkości, w związku z rozpoczęciem sezonu prac polowych.
Prosimy wszystkich hodowców świń  o poważne podejście do zagrożenia poprzez wypełnienie obowiązków i przestrzeganie podstawowych zasad, których celem jest utworzenie barier przed wniknięciem wirusa w swoich gospodarstwach.
Równocześnie przypominamy, że przestrzeganie zasad bioasekuracji wymienionych w przytoczonym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń jest warunkiem koniecznym do uzyskania odszkodowania w razie strat związanych z chorobą w gospodarstwie.
czytaj dalej
 • 10-01-2020
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

APEL DO ROLNIKÓW !!!


 
 • 09-01-2020
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

UWAGA HODOWCY DROBIU !!!

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy na terenie powiatu gorzowskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina o obowiązku stosowania przez hodowców drobiu (zarówno ferm komercyjnych jak również osoby utrzymujące drób w chowie przydomowym/przyzagrodowym) przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 poz. 722).
W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji oraz  przeprowadzić kontrolę prawidłowości działania stosowanych zabezpieczeń, a w razie potrzeby dokonania skutecznych korekt w tych obszarach, gdzie wymaga to niezwłocznej poprawy. Należy pamiętać, że ochrona przed wystąpieniem wirusa w stadzie drobiu zależy od właściciela drobiu i odpowiednich działań zabezpieczających.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina również osobom utrzymującym drób na potrzeby własne o obowiązku zgłaszania faktu utrzymywania drobiu zgodnie z §1 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r. poz. 722). Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób utrzymujących drób i inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
 
Hodowco !!
Pamiętaj, że o każdym przypadku zachorowania ptaków lub zwiększonych padnięć należy informować:
- lekarza weterynarii prywatnej praktyki,
- powiatowego lekarza weterynarii,
- prezydenta miasta, wójta, burmistrza
.

Załączniki

Afrykański Pomór Świń (ASF) w województwie lubuskim !!

W związku ze stwierdzeniem pierwszego przypadku ASF u padłego dzika znalezionego na terenie województwa lubuskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. informuje o konieczności zintensyfikowania działań w zakresie bioasekuracji gospodarstw oraz bezwzględne przestrzeganie wymagań, nakazów i zakazów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.)
Zagrożenie wirusem ASF stało się bardzo realne. Ryzyko przedostania się wirusa na teren powiatu gorzowskiego jest bardzo duże biorąc pod uwagę lesistość terenu.
czytaj dalej
 • 18-11-2019
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Miasto Gorzów Wlkp. zamierza wystąpić z wnioskiem o dotację w ramach przedmiotowego programu.
W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Miasto Gorzów Wlkp. oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.
Koszt dostarczenia ww. odpadów do punktu zbierania odpadów wskazanego przez Miasto ponosi Wnioskodawca.
W związku z powyższym wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. mogą zgłaszać się do udziału w programie, poprzez wypełnienie formularza informacyjnego (załącznik nr 1).
 
Formularz informacyjny należy złożyć do dnia 6 grudnia 2019 r. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
Osoba do kontaktu: Renata Jurkowska – Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, teL. 95/ 7355689 lub e-mail: renata.jurkowska@um.gorzow.pl
 
FORMULARZE ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE W EWENTUALNYM WNIOSKU.
 
Informacje na temat programu dostępne są pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

Załączniki

UPRAWA MAKU I KONOPI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje,  że rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w roku 2020 na  terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego proszeni są o zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Myśliborskiej 34, pokój nr  21 w terminie do 31.10.2019 r. Pozyskane dane zostaną przekazane do Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w związku z  przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uprawy maku i konopi włóknistych na 2020 rok.

UWAGA ROLNICY!!! MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

W związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. informuje, że można składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych z terenu miasta Gorzowa Wlkp.
 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach wykazał zagrożenie suszą rolniczą, opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski i określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Obecnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy, warzyw gruntowych, truskawek, krzewów owocowych i drzew owocowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
czytaj dalej

Rolnictwo w mieście - projekt FEW-meter

 
Miasto Gorzów Wlkp. w 2018 r. przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu badawczego  pn. „FEW-meter - Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego” w ramach projektów badawczych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Konsorcjum Międzynarodowym realizowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Projekt FEW-meter został uznany jako jeden z 15 najlepszych przedsięwzięć badawczych w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt. Sustainable Urbanisation Global Initiative SUGI Food-Water-Energy Nexus organizowanym przez europejską sieć JPI Urban Europe oraz światową organizację Belmont Forum.
czytaj dalej
1 2 3 4