Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej

Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej

Projekt pn. „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
Oś Priorytetowa: 5. Transport
Działanie: 5.1 Transport drogowy
Poddziałanie: 5.1.2 Transport drogowy – ZIT Gorzów Wlkp.
Wartość całkowita: 48 163 495,52 PLN
Dofinansowanie: 28 591 458,55 PLN
 
Terminy realizacji projektu: 18.09.2015 r. – 28.06.2020 r.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności regionalnej, a w konsekwencji wpływ na wzrost konkurencyjności Gorzowa Wlkp. oraz całego województwa lubuskiego. Dzięki realizacji inwestycji znacząco poprawi się dostępność Gorzowa Wlkp., jako ośrodka rozwoju i całego MOF Gorzowa Wlkp.. Inwestycja przyczyni się do realizacji tego celu poprzez podniesienie standardu ulicy Kostrzyńskiej, w tym przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu na odcinku planowanej inwestycji, zwiększenie przepustowości drogi, skrócenie czasu przejazdu, przez co przyczyni się do pozytywnego wpływu na zmniejszenie kosztów przewozu transportu samochodowego. Inwestycja znacznie ograniczy negatywne oddziaływanie drogi na warunki życia mieszkańców i zasoby dóbr kultury.
 
Planowane cele zostaną osiągnięte m.in. poprzez poprawę parametrów technicznych drogi oraz wyeliminowaniu newralgicznych punktów w stanie obecnym. Zmodernizowana droga o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych zwiększy bezpieczeństwo podróży. Ponadto, dzięki stworzeniu projektowanej infrastruktury drogowej nastąpi również poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów poruszających się drogą w terenie zabudowanym, jak również zapewniony będzie równy dostęp wszystkim uczestnikom ruchu do infrastruktury publicznej. Inwestycja wpłynie na poprawę stanu infrastruktury drogowej w Gorzowie Wlkp. oraz pośrednio wpłynie na mniejszą kolizyjność infrastruktury tramwajowej.
 
Inwestycja przyniesie szereg korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich i pośrednich – dotyczących użytkowników dróg – polegających między innymi na czytelnym i sprawnym wyprowadzeniu ruchu z Gorzowa Wlkp. wprost na drogę ekspresową S-3. Poprzez realizację inwestycji poprawi się komfort jazdy, a dzięki uwzględnieniu średniodobowego natężenia ruchu pojazdów przy projekcie technicznym, zwiększy się jej przepustowość. Przebudowa trasy skróci czasu przejazdu, w porównaniu ze stanem dotychczasowym.