Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Poznaj projekty

Projekty ZIT MOF GW.

 
 
ZIT w przypadku MOF GW skupia się na kilku istotnych obszarach mających wpływ na poziom i komfort życia mieszkańców. Obrane zostały najważniejsze kierunki wykorzystania środków w ramach ZIT. Działania te są lub będą realizowane odpowiednio do potrzeb zdiagnozowanych w mieście  Gorzowie Wlkp. oraz w gminach należących do MOF GW: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok.
 
 
 
 
RPO L-2020 1.3.2: Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych.
Kompleksowe uzbrojenia terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod inwestycję. Przedsięwzięcia infrastrukturalne uzupełnione zostaną działaniami z zakresu promocji.
 
Fundusz Alokacja (EUR)
EFRR 4 000 000,00
/Tryb konkursowy/
 
 
RPO L-2020 1.4.2: Promocja regionu i umiędzynarodowienie MPŚ.
Promocja gospodarcza regionu, w tym organizację szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym na rynkach międzynarodowych, a także organizację krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, w ramach szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej regionu dla MŚP.
 
 
 
RPO L-2020 3.2.2: Efektywność energetyczna.
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
 
Fundusz Alokacja (EUR)
EFRR 5 756 170,00
/Tryb konkursowy/
 
 
 
RPO L-2020 3.3.2: Ograniczenie niskiej emisji w miastach.
Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe.
 
Fundusz Alokacja (EUR)
EFRR 7 169 750,00
/Tryb konkursowy/
 
 
 
RPO L-2020 4.4.2: Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.
Ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów kultury, przebudowa instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej, wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i zasobów kultury do rozwoju turystyki.
 
Fundusz Alokacja (EUR)
EFRR 2 745 000,00
/Tryb konkursowy/
 
 
 
RPO L-2020 5.1.2: Transport drogowy.
Inwestycje w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowa i modernizacja przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych – projekt strategiczny ZIT
„Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej”.
 
Fundusz Alokacja (EUR)
EFRR 6 500 000,00
/Tryb pozakonkursowy/
 
 
 
RPO L-2020 8.1.2: Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.
Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do  potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP.
Dostosowanie  istniejących   miejsc   wychowania   przedszkolnego   do   potrzeb   dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci  w zakresie stwierdzonych deficytów np. zajęcia specjalistyczne. Wydłużenie godzin pracy OWP. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
 
Fundusz Alokacja (EUR)
EFS 500 000,00
/Tryb konkursowy/
 
 
 
RPO L-2020 8.2.2: Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.
Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.
 
Fundusz Alokacja (EUR)
EFS 1 841 065,00
/Tryb konkursowy/
 
 
 
RPO L-2020 8.4.2: Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.
Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego.
 
Fundusz Alokacja (EUR)
EFS 4 489 500,00
/Tryb konkursowy/
 
 
 
RPO L-2020 9.2.2: Rozwój obszarów zmarginalizowanych.
Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów mająca na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom.
 
Fundusz Alokacja (EUR)
EFRR 8 084 025,00
/Tryb konkursowy/
 
 
RPO L-2020 9.3.2: Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego.
Rozwój infrastruktury edukacyjnej – Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu – projekt strategiczny ZIT.