Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Gorzów Blisko Świąt
Studium uwarunkowań
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Przeciwdziałanie uzależnieniom

 • 27-11-2020
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 176),  art. 14  w związku z art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm.), uchwały Nr XXIX/488/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2021, uchwały Nr XXIX/490/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim w 2021 roku
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dn. 27.11.2020 r.
 
otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej


I. Rodzaj zadania: Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w tym:
 
Nr zadania
Nazwa zadania
Liczba uczestników CIS w ujęciu miesięcznym
Liczba pracowników
1.
Przygotowanie zawodowe dla grupy porządkowo - remontowej

15 osób
nie więcej niż 5 osób
2.
Przygotowanie zawodowe dla grupy
opiekuńczo - gospodarczej

15 osób
nie więcej niż 5 osób

Uwaga: Jeden uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę dla jednej, wybranej grupy.
 
II. Adresaci konkursu
Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z  dziedziną powierzanego zadania.
 
III. Sposób wykorzystania dotacji, kwalifikowalność i rodzaje kosztów
1. Wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być:
1) niezbędne dla realizacji zadania objętego konkursem,
2) racjonalne i efektywne oraz spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat),
3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem,
4) odpowiednio udokumentowane,
5) zgodne z zatwierdzonym harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania.
2. Dotacji nie można wykorzystać na:
1) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
2) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
3) prowadzenie działalności politycznej.
3. Koszty zadania powinny być:
1) bezpośrednio związane z jego realizacją i niezbędne do jego realizacji;
2) racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.
IV. Termin realizacji zadania
1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 
V. Warunki realizacji zadania
1.    Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie powierzenia zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta (środki własne i/lub środki z innych źródeł) powinien wynosić nie mniej niż 5% kwoty wnioskowanej dotacji.
2.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.    W przypadku przyznania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
4.    W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/ kosztorysu/ zakresu rzeczowego zadania.
5.    Zadanie winno być realizowane poprzez prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 176) - mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, w szczególności dla osób uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.
6.    Zadanie powinno być realizowane w pomieszczeniu/lokalu/budynku, do którego oferent posiada tytuł prawny.
7.    Zadanie winno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z Rozdziałem 3 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 176.).
8.    Centrum zostanie zobowiązane do przedłożenia po realizacji zadania liczby osób, które podczas programu reintegracyjnego poddane jednocześnie były terapii, działaniom stowarzyszeń abstynenckich, rehabilitacji lub socjoterapii oraz liczby osób, która podjęła zatrudnienie po programach reintegracyjnych minimum na rok.

VI. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu
1.    Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2021 planuje się przeznaczyć kwotę:  288 000,00 zł,
1)    na zadanie nr 1 – 144 000,00 zł (20 osób x 600 zł x 12 miesięcy);
2)    na zadanie nr 2 – 144 000,00 zł (20 osób x 600 zł x 12 miesięcy);
pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2.    Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
3.    Postawą do wyliczenia wysokości dotacji pochodzącej z dochodów własnych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przeznaczonych na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim jest kwota w wysokości 600,00 zł/miesięcznie, przypadająca na każdego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz każdego pracownika Centrum.

VII. Zasady powierzenia zadań i przekazania dotacji
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta;
2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru;
3) decyzję wojewody nadającą status Centrum;
4) koncepcję funkcjonowania centrum integracji społecznej na rok 2021;
5) wykaz sprzętu, w ujęciu ilościowym i rodzajowym będący w dyspozycji oferenta, który wykorzystany będzie przy realizacji zadania zgodnie z koncepcją funkcjonowania Centrum przedstawioną przez oferenta;
6) wykaz osób przy pomocy których realizowane będzie zadanie, wraz z posiadanymi kwalifikacjami;
7) referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz w zakresie prowadzenia reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej we współpracy z administracją publiczną lub oświadczenie oferenta o prowadzeniu takich zadań bez współpracy z administracją publiczną;
8) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym będzie realizowane zadanie;
9) oświadczenie oferenta, że pomieszczenia/lokale/budynki dostosowane są do potrzeb prowadzenia reintegracji zawodowej i społecznej;
10) informację o przeprowadzonej ewaluacji zadania – w przypadku jego realizowania w latach ubiegłych;
11) koncepcję ewaluacji realizacji zadania, w tym propozycję narzędzi ewaluacji procesu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonego w CIS w odniesieniu do każdego z uczestników, w tym okresowych – sześciomiesięcznych ocen uczestnictwa w CIS dokonywanych co najmniej przez pracownika socjalnego oraz instruktorów zawodu stanowiących podstawę działań proponowanych uczestnikowi w kolejnych okresach udziału w Centrum;
12) w przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami należy załączyć dokument potwierdzający współpracę;
13) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
14) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
15) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
16) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
Oświadczenia wymienione w ppkt. 13-16 muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm.).
3.Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
4.Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
5.W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
6.W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
7.W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
8. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
9. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
10. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.
11. Realizacja zadania ma formę współfinansowania zadania publicznego.
12. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 5% kwoty wnioskowanych środków finansowych. Oferty niezawierające wymaganego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.
13. W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
14. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadań, zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,  ul. Sikorskiego 3-4.
15. Warunkiem przekazania środków finansowych  jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
16. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w ust. 15.
17. Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych  z tych środków wydatków.
18. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, podmiot realizujący sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 13.00 (decyduje data wpływu). Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, opatrzonej napisem „Konkurs ofert - CIS” wraz z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz numeru i nazwy zadania publicznego, którego dotyczy oferta. W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow lub wrzucić w zaadresowanej kopercie do urny umieszczonej za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4.
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
IX. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu maksymalnie 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3. Oceny formalnej ofert dokonuje pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, z zastrzeżeniem art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
5. Oferty nieuzupełnione w terminie określonym w ust. 4, będą odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
1) brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
2) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
3)brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
4)brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
7. Merytorycznej oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, złożona z przedstawicieli Prezydenta Miasta i organizacji pozarządowych.
8. Pracą komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, wskazany przez Prezydenta Miasta.
9. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
10. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorących udział w konkursie.
11. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 18 punktów nie będą rekomendowane przez komisję konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
12. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
1) organizacyjne – zasoby rzeczowe i kadrowe, współpraca z innymi podmiotami, doświadczenie;
2) sposób realizacji zadania – uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego, zasięg oddziaływania i dostępność dla odbiorców, adekwatność działań względem potrzeb lokalnych, trwałość i ciągłość rezultatów realizacji zadania, wartość społeczna projektu i efektywność wykorzystania dotacji, atrakcyjność, innowacyjność i oryginalność projektu;
3) finansowe – rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość  wnioskowanej dotacji, udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, wkład osobowy – świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków;
4) dotychczasowa realizacja zadań publicznych, zleconych przez Miasto (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji.
14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
15.Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu
o ustawę o zdrowiu publicznym.
16. Od wyników konkursu można odwołać się do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezydent w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
1) powierzyć realizację zadania;
2) zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta, powierzy mu realizację zadania;
3) podtrzymać decyzję o niepowierzaniu zadania oferentowi.
17.Środki finansowe udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
18. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta,
2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 
X. Postanowienia końcowe
Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 

                                                                                                                          z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                       (-)
                                                                                                                          Małgorzata Domagała
                                                                                                                       Zastępca Prezydenta Miasta
 
 Gorzów Wielkopolski., dnia 27.11.2020 r.
 

Załączniki

 • 06-11-2019
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Miejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2020 rok

W dniu 30 października 2019 r.  Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyjęła uchwały w następujących sprawach:
1. ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim  w 2020 roku,
2.  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020.
 
Teksty ww. aktów prawnych znajdują się poniżej.

Załączniki

 • 17-12-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Autodiagnoza

Alkohol jest substacją toksyczną, spożywany wywiera silny i szkodliwy wpływ na organizam ludzki.  
Z toksykologicznego punktu wiedzenia każda ilość alkoholu jest szkodliwa dla zdrowia. Według badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia poonad 60 rożnego rodzaju chorób i schorzeń jest związanych z piciem alkoholu. Populację konsumentów napojów alkoholowych, do której należy ponad 80% dorosłych Polaków można podzielić na czetry kategorie, biorąc pod uwagę wzory spożywania alkoholu:
1. Picie alkoholu o niskim ryzyku szkód,
2. Ryzykowne spożywanie alkoholu,
3. Szkodliwe picie alkoholu,
4. Uzależnienie od alkoholu.
 
Aby określić indywidualny wzór picia można posłużyc się testem AUTIT ( Test Rozponanwania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu). Test oraz więcej informacji na tem temat znajduje się na stronie PARPA: http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/autodiagnoza
 
 
 • 17-12-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Elektroniczny kalkulator poziomu stężenia alkoholu we krwi

 
W celu minimalizowania  wypadków drogowych powstałych na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu zachęcamy do skorzystania z alkoholowego liczydełka, opracowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Aby obliczyć swój wynik, należy wypełnić test: https://www.alkoholoweliczydelko.pl/.
 • 10-12-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Diagnoza problemów społecznych - Gorzów Wielkopolski 2018

 
Celem badania było przedstawienie wybranych problemów społecznych dotykających dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, w oparciu o statystyki dotyczące problemów uczniów oraz dorosłych mieszkańców, wypowiedzi pracowników instytucjonalnych i NGO, nauczycieli oraz rodziców. W badaniach zastosowano triangulację technik badawczych. Koncepcja badania uwzględniła zapewnienie trafności i rzetelności planowanych działań. Wiązała się z tym przede wszystkim triangulacja źródeł danych, polegająca na pozyskaniu informacji z różnych środowisk.
Badania zostały przeprowadzane we wrześniu i październiku 2018 roku. W badaniu łącznie wzięło udział 5 406 osób.
Zakładany cel badawczy został osiągnięty w toku weryfikacji zebranego materiału badawczego, będącego podstawą do opracowania wniosków, które następnie posłużą do tworzenia różnego rodzaju programów pomocowych zmierzających do poprawy sytuacji na terenie miasta, w tym jakości życia jego mieszkańców.
 
Przeprowadzona diagnoza oraz analiza danych umożliwiła:
 • Rozpoznanie sytuacji dorosłych mieszkańców miasta, ich opinii i postaw względem wybranych problemów społecznych.
 • Zapoznanie się z problemami uczniów w zakresie postaw i doświadczeń związanych z zagrożeniem alkoholem, narkotykami, papierosami oraz przemocą rówieśniczą lub domową, a także oceny poczucia bezpieczeństwa wśród wybranych osób.
 • Poznanie doświadczeń pracowników instytucjonalnych oraz NGO, a także nauczycieli i rodziców w celu pogłębienia wyników badania i poznania szerszego kontekstu występujących w mieście problemów.
 
Sformułowano następujące wnioski:
 
DZIECI I MŁODZIEŻ
Alkohol
 • W przypadku uczniów młodszych tylko 37% jest zdania, że osoby w ich wieku piją alkohol, w przypadku starszych tego zdania jest już 91% respondentów.
 • 29% uczniów młodszych miało już pierwsze doświadczenia związane ze spożywaniem alkoholu. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych zdecydowana większość - 82% uczniów szkół ponadpodstawowych jest konsumentami alkoholu.
 • Na pytanie, czy gdyby ankietowany chciał zdobyć w swojej miejscowości alkohol 29% dzieci i 70% młodzieży odpowiedziało, że byłoby to łatwe.
 • Nauczyciele w szkołach podstawowych zauważają, że wraz z reformą oświatową zmienia się skala problemu alkoholowego na terenie placówki. W sytuacji, gdy szkoła podstawowa była sześcioletnia, odsetki uczniów odurzających się były znikome, a problem był obecny dopiero na poziomie szkoły gimnazjalnej. Obecnie, problem spożywania alkoholu przez uczniów powraca do szkoły podstawowej.
Narkotyki
 • 4% uczniów młodszych i 23% starszych zażywało narkotyki
 • Największa część osób zażywała marihuanę, ale także inne substancje, tj. amfetamina ekstazy i kokaina, co świadczy o ich sporej dostępności na terenie miasta
 • 73% młodszych i 57% starszych ankietowanych na pytanie, czy zażywanie narkotyków jest szkodliwe dla zdrowia, odpowiedziało, że zdecydowanie tak. Oznacza to, że 27% młodszych i 43% starszych uczniów nie jest zdecydowanie przekonane o szkodliwości narkotyków
Przemoc rówieśnicza
 • 43% młodszych uczniów i 15% starszych uważa, że w ich szkole istnieje problem przemocy między uczniami. 44% młodzieży oraz 41% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nie wie, czy taki problem istnieje. Dane te wskazują na konieczność zintensyfikowania działań antyprzemocowych na terenie szkoły.
 • Co istotne, nie wszyscy nauczyciele czują się kompetentni do rozwiązywania problemów agresji wśród uczniów. W przypadku niewielkich problemów mogą interweniować, jednak ich zdaniem, nie mają odpowiednich kompetencji.
Przemoc domowa
 • 51% młodzieży oraz 43% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów doświadczyło przemocy, czyli co drugi uczeń. W tym gronie większość to osoby doświadczające przemocy rówieśniczej. Wskaźnik przemocy domowej jest niższy niż w przypadku przemocy szkolnej – 15% starszych uczniów oraz 13% młodszych doznało przemocy ze strony ojca, odpowiednio 11% i 15% ze strony brata. Co dziesiąty z respondentów, którzy doświadczyli przemocy wskazał na matkę, 6% uczniów starszych i 13% na siostrę. Stwierdzenie, że to mężczyźni są częściej są sprawcami przemocy w domu jest, w kontekście przytoczonych danych, prawdziwe.
 • Prawie jedno dziecko na dziesięć (8% młodszych uczniów) przyznało, że w ich domach występuje przemoc. W przypadku starszych uczniów odpowiedziało tak niewiele mniej – 6%.
Cyberprzemoc
 • Co czwarty z uczniów stwierdził, że był ofiarą cyberprzemocy. Wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odpowiedziało tak 22%, wśród starszych uczniów – 26%. Co dziesiąty badany (odpowiednio 11% i 13%) przyznał się do stosowania cyberprzemocy. Jak widać, problem przemocy w Internecie rozwija się i dotyka już dużej liczby uczniów.
 
DOROŚLI MIESZKAŃCY
Alkohol
 • 64% dorosłej społeczności Gorzowa to konsumenci alkoholu.
 • Najpopularniejszym napojem alkoholowym wśród mieszkańców Gorzowa jest piwo – 71% mieszkańców wybiera ten trunek najczęściej. Ze zgromadzonych danych wynika, że aż 78%, pijąc, przekracza standardową porcję alkoholu.
 • Wśród powodów, dla których badani sięgają po alkohol dominują pobudki towarzyskie – 62% pije dla towarzystwa, a 38% by lepiej się bawić. 27% sięga po alkohol ze względu na jego walory smakowe. Mniejsza jest część ankietowanych, którzy sięgają po alkohol z przyczyn negatywnych, takich jak stres (13%), czy chęć zapomnienia o problemach (13%).
Narkotyki
 • Skala problemu narkotykowego wśród dorosłych mieszkańców Gorzowa przybiera duże rozmiary. Aż 18% kiedykolwiek w życiu zażywało narkotyki. Spośród tych osób 6% zażywało środki psychoaktywne jednokrotnie.  8% zażywa je kilka razy do roku, 2% kilka razy w miesiącu, a 2% raz na miesiąc.
 • Najbardziej rozpowszechnionym narkotykiem jest wśród mieszkańców Gorzowa marihuana (85% rozpowszechnienia wśród osób zażywających narkotyki
Przemoc
 • 23% badanych mieszkańców w Gorzowie doświadczyło przemocy.
 • Jak wynika z zebranego materiału badawczego 15% ankietowanych osób zastosowało przemoc wobec innych osób.
 • Wśród mieszkańców Gorzowa doświadczających przemocy dominują dwie formy jej doświadczania. 57% ofiar przemocy doznało przemocy fizycznej, a 55% psychicznej. 9% wskazało na zaniedbanie, a po 8% przemoc seksualną i ekonomiczną. 13% badanych udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.
 • Ofiarą przemocy jest zawsze osoba słabsza – najczęściej kobieta, dziecko lub osoba starsza.
 
Prezentowany materiał został opracowany na postawie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych występujących na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, przygotowanych przez  Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier w Krakowie. Pełen tekst jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Teatralnej 26 (I piętro, pok. nr 2).
 

Załączniki

 • 29-11-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Prezentacja Diagnozy Problemów Społecznych

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w  prezentacji raportu na temat problemów społecznych dotykających społeczność lokalną naszego miasta. Spotkanie odbędzie się w dniu 04 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Sikorskiego 3-4.
Celem spotkania jest przedstawienie wyników badania pn. „Diagnoza problemów społecznych”, które zostało przeprowadzone przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa.
Diagnoza objęła następujące zagadnienia:
 1. Działalność samorządu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 2. Jakość życia w mieście w opinii mieszkańców – diagnoza dorosłych.
 3. Alkohol i narkotyki jako problem gorzowskiej młodzieży –diagnoza dzieci i młodzieży
 4. Rodzice i młodzież:
Uzyskane wyniki będą podstawą do budowania długofalowej strategii profilaktyki uzależnień w naszym mieście, w kolejnych latach.
 • 15-11-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Zaproszenie do udziału w wykładach

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwóch wykładach dr Teresy- Jadczak Szumiło, zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
 
Wykład pierwszy: „Problemy emocjonalne dzieci adoptowanych” dotyczący problematyki zaburzeń przywiązania, przyczyn ich występowania, oraz strategii rozwiązywania trudności emocjonalnych u dzieci.
28 listopada (środa) godz. 17.30 - 19.30
 
Wykład drugi: „Problemy rozwojowe dzieci adoptowanych”  dotyczący problematyki FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy), oraz związanymi z nim trudnościami rozwojowymi u dzieci. 29 listopada (czwartek) godz. 16.30 - 18.30
 
Miejsce wykładów Hotel „Mieszko” (ul. Kos. Gdyńskich 82, Gorzów Wlkp.). Zgłoszeń można dokonywać do dnia 23.11.2018 pod nr tel. 957 259 965 lub 510 316 052
 
Udział w wykładach jest bezpłatny, skierowany do wszystkich chętnych.
 
Wykłady prowadzić będzie polskiej sławy specjalista w dziedzinie pracy z dziećmi dotkniętymi traumą i diagnostyki Alkoholowego Zespołu Płodowego. Za swoją pracę wielokrotnie nagradzana m.in. nagrodą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagrodą Ministra Zdrowia "Zasłużony dla Służby Zdrowia"  za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.).
 
 • 24-05-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

VIII Bieg Trzeźwości

 
W dniu 19 maja odbył się VIII Bieg Trzeźwości. Impreza organizowana jest cyklicznie i ma na celu wspieranie utrzymywania abstynencji oraz promowanie zdrowego stylu życia. Zorganizowana została przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miasto Gorzów Wielkopolski, grupę „Dogonić Marzenia” oraz Wierzbicki Running Project. Wydarzenie było objęte patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pana Jacka Wójcickiego. W organizację Biegu włączyli się m.in.:  Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ciborzu. W wydarzeniu wzięło udział około stu biegaczy i rowerzystów. Uczestnicy biegu musieli pokonać ponad 100-kilometrową trasę Gorzów Wielkopolski - Cibórz. Wyruszyli na trasę w 5 mniejszych grupach i przebiegli odcinki na zasadzie sztafety.  W Biegu mógł uczestniczyć każdy chętny. Udział był bezpłatny. Na mecie na biegaczy czekały medale, gratulacje i pyszna  grochówka.


 
 
 
 • 10-05-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Ogólnopolska kampania - „Przeciw nietrzeźwym kierowcom”

W przeciwdziałaniu nietrzeźwości na drogach każdy z nas ma do odegrania bardzo ważną rolę. Aby ulice naszego miasta były bezpieczne dla uczestników ruchu drogowego, wszyscy musimy reagować w sposób odpowiedzialny i stanowczy. W celu poprawy komfortu poruszania się po drogach, nasze miasto przystępuje do realizacji ogólnopolskiej kampanii pn. „Przeciw pijanym kierowcom”, stworzonej przez Krakowską Akademię Profilaktyki.
Kampania ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na zagrożenie, jakie stanowią osoby pod wpływem alkoholu siadające za kierownicę.
Do udziału w kampanii zaproszeni zostali właściciele ośrodków szkoleniowych nauki jazdy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
 
 
 
Plakat promujący kampanię Przeciw nietrzeźwym kierowcom, przygotowany przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Źródło:http://przeciwpijanymkierowcom.pl/
 • 10-05-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

XVI Miejska Kampania Edukacyjno – Informacyjna „Obudź się”

Premierą spektaklu pn. „Kochaj i tańcz”, która miała miejsce w Teatrze im. Juliusza Osterwy,  w dniu 29 kwietnia 2018 r.,  rozpoczęła się tegoroczna edycja kampanii „Obudź się”.
Musical pn. „Kochaj i tańcz” w reż. Aliny Moś – Kerger jest opowieścią o miłości do tańca, o ważności pasji w życiu człowieka, posiadaniu marzeń i dążeniu do ich realizacji. Spektakl potwierdza prawdę o tym, że prawdziwe szczęście można odnaleźć podążając za głosem serca, a taniec potrafi być najpiękniejszym wyrazem miłości. Główną bohaterką tej historii jest Hania, poukładana życiowo, początkująca dziennikarka. Na swojej drodze spotyka fanatyka street dance – Wojtka, który marzy o karierze na Brodway’u. Dzięki niemu dziewczyna zaczyna rozumieć, że dążąc do stabilizacji może przeoczyć coś bardzo ważnego.
Adresatem wydarzenia jest gorzowska młodzież w wieku 13-18 lat; uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Teatr planuje wystawienie 25 spektakli w okresie od maja do września 2018 r. 20 spektakli odbędzie w godzinach porannych dla zorganizowanych grup szkolnych, natomiast 5 przedstawień zostanie przeznaczonych dla młodych ludzi, którzy zechcą przyjść do teatru w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.
Zgodnie z zapisami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018 dotyczącymi spektakli profilaktycznych, gorzowska młodzież otrzymała możliwość bezpośredniego udziału w musicalu i zaprezentowania swoich tanecznych umiejętności u boku zawodowych aktorów. Specjalne zaproszenie zostało wystosowane do podopiecznych świetlic środowiskowych. Oprócz możliwości zatańczenia na scenie, młodzież otrzymała szansę na uczestniczenie w otwartych próbach, sposobność obserwacji pracy aktorów i reżysera.
Zarówno tematyka, jak i forma zaproponowanego zadania, spełnia kryteria określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018. Musical „Kochaj i tańcz” spełnia Cel 1.5, którym jest realizacja spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z włączeniem osób dorosłych (rodziców, nauczycieli).
1 2