Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Przeciwdziałanie uzależnieniom

  • 25-01-2017
  • Autor: Piotr Tubelewicz
  • drukuj

Diagnoza Problemów Społecznych 2016

Diagnoza problemów społecznych koncentruje się na zidentyfikowaniu i opisaniu takich zjawisk, które ograniczają zaspokajanie potrzeb społecznych lub stwarzają zagrożenie takiego ograniczenia. Takimi problemami może być na przykład pozostawanie bez pracy (zwłaszcza długotrwałe), które skutkować może ograniczeniem możliwości zaspokajania potrzeb bezrobotnego, a także jego rodziny oraz zależnością od pomocy społecznej. O problemie społecznym mówimy wtedy, gdy dotyczy on wielu osób w społeczności i ma charakter powtarzający się, a nie jednorazowy. Problemy społeczne dotyczą wielu osób (mają masowy charakter), nie mają charakteru jednorazowego, mają dotkliwe skutki społeczne (kwestie społeczne).
 
Przeprowadzone w 2016 roku badanie miało kilka celów: miało służyć rozpoznaniu jaka jest skala wybranych problemów społecznych w Gorzowie (m.in. bezrobocie, zależność od pomocy społecznej, problemy alkoholowe, przestępczość – w tym przestępczość narkotykowa) oraz jaki jest stan zasobów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Ważną częścią diagnozy było badanie dorosłych mieszkańców Gorzowa oraz badanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców

Załączniki

  • 11-01-2017
  • Autor: Piotr Tubelewicz
  • drukuj

Programy przeciwdziałania uzależnieniom

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 224), oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) oraz zgodnie z założeniami przyjętymi w „Polityce Społecznej Gorzowa Wielkopolskiego 2023+” Rada Miasta przyjmuje drodze uchwały Ramowy Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2020 oraz Miejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2017.
 
Celem ogólnym Programów jest zmniejszanie rozmiarów zjawiska uzależnienia od alkoholu, narkotyków, innych środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie problemom związanym uzależnieniami. Pamiętać należy jednak, że poziom używania substancji psychoaktywnych nie musi być związany z polityką wobec alkoholu czy narkotyków – jest uzależniony od wielu zmiennych jak np. poziomu rozwarstwienia społecznego, sytuacji gospodarczej kraju, poziomu stresu wśród mieszkańców danej miejscowości. Wiadomo też że szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych oraz uzależnianie się od nich jest silnie skorelowane m.in. z biedą, wykluczeniem społecznym oraz chorobami psychicznymi. Dlatego celem głównym programów będzie realizowany przede wszystkim poprzez zwiększenie poziomu dostępności do pomocy specjalistycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w perspektywie czterech lat. Cel będzie realizowany poprzez pracę w trzech obszarach:
 
Obszar 1: Badania i monitoring
Celem głównym jest uzyskanie wiedzę o problemie uzależnień w Gorzowie i dotychczasowym działaniu systemu zapobiegawczego.
W ramach realizacji tego celu strategicznego są przewidziane w szczególności: ewaluacja dotychczasowego systemu oddziaływań oraz przygotowanie kompleksowej mapy oddziaływań jak i problemów społecznych Miasta.

Obszar 2: Szkolenie oraz nadanie kompetencji kadrom realizujących program
Celem głównym jest utworzenie w Gorzowie kompleksowego systemu przeciwdziałania uzależnieniom zwiększenie poziomu dostępności do pomocy specjalistycznej z zakresuprzeciwdziałania uzależnieniom.
W ramach realizacji tego celu głównego jest przewidziane stworzenie kompleksowego systemu odziaływań profilaktycznych i leczniczych na terenie miasta Gorzowa poprzez rozwój i doskonalenie dotychczasowej oferty oddziaływań pomocowych, wprowadzenie komplementarnego systemu oddziaływań profilaktycznych na bazie programów rekomendowanych oraz dążących do rekomendacji, tworzenie systemu oddziaływań socjoterapeutycznych i profilaktyki środowiskowej w obszarach o szczególnym zagęszczeniu problemów społecznych oraz nadania odpowiednich kompetencji istniejącym instytucjom zwłaszcza poprzez nadanie odpowiednich kompetencji Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów. Szkolenia powinny być realizowane zgodnie z rekomendacjami wynikającymi z ewaluacji przeprowadzonymi w ramach realizacji celu głównego obszaru 1.
 
Obszar 3: Redukcja szkód związana z używaniem substancji psychoaktywnych
Celem głównym jest prowadzenie bieżącej pracy w obszarze uzależnień: terapię, redukcję szkód, reintegrację, socjoterapię w tym profilaktykę szkolną i środowiskową oraz edukację publiczną.
W ramach realizacji tego celu strategicznego są przewidziane w szczególności: terapia, redukcja szkód, zapobieganie i redukcja szkód związanych z uzależnieniami i szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych realizacja profilaktyki szkolnej i środowiskowej, edukacja publiczna decydentów i społeczności lokalnej zakresu uzależnień i przemocy (zwłaszcza takiego rodzaju edukacji publicznej która zapobiegałaby stygmatyzacji użytkowników substancji oraz ofiar przemocy) na terenie miasta Gorzowa oraz wdrażanie nowych metod przeciwdziałania uzależnieniom substancji psychoaktywnych i ich szkodliwego używania nabywanych poprzez realizację celu głównego obszaru 2.
 
W programach położony jest przede wszystkim nacisk na sprawdzenie skuteczności i wypełniania zapotrzebowania na usługi pomocowe dotychczasowego systemu pomocowego.
 
Całą uchwałę można znaleźć pod adresem: http://bit.ly/2jhSNds

Załączniki