Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Przeciwdziałanie uzależnieniom

 • 06-11-2019
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Miejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2020 rok

W dniu 30 października 2019 r.  Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyjęła uchwały w następujących sprawach:
1. ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim  w 2020 roku,
2.  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020.
 
Teksty ww. aktów prawnych znajdują się poniżej.

Załączniki

 • 17-12-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Autodiagnoza

Alkohol jest substacją toksyczną, spożywany wywiera silny i szkodliwy wpływ na organizam ludzki.  
Z toksykologicznego punktu wiedzenia każda ilość alkoholu jest szkodliwa dla zdrowia. Według badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia poonad 60 rożnego rodzaju chorób i schorzeń jest związanych z piciem alkoholu. Populację konsumentów napojów alkoholowych, do której należy ponad 80% dorosłych Polaków można podzielić na czetry kategorie, biorąc pod uwagę wzory spożywania alkoholu:
1. Picie alkoholu o niskim ryzyku szkód,
2. Ryzykowne spożywanie alkoholu,
3. Szkodliwe picie alkoholu,
4. Uzależnienie od alkoholu.
 
Aby określić indywidualny wzór picia można posłużyc się testem AUTIT ( Test Rozponanwania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu). Test oraz więcej informacji na tem temat znajduje się na stronie PARPA: http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/autodiagnoza
 
 
 • 17-12-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Elektroniczny kalkulator poziomu stężenia alkoholu we krwi

 
W celu minimalizowania  wypadków drogowych powstałych na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu zachęcamy do skorzystania z alkoholowego liczydełka, opracowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Aby obliczyć swój wynik, należy wypełnić test: https://www.alkoholoweliczydelko.pl/.
 • 10-12-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Diagnoza problemów społecznych - Gorzów Wielkopolski 2018

 
Celem badania było przedstawienie wybranych problemów społecznych dotykających dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, w oparciu o statystyki dotyczące problemów uczniów oraz dorosłych mieszkańców, wypowiedzi pracowników instytucjonalnych i NGO, nauczycieli oraz rodziców. W badaniach zastosowano triangulację technik badawczych. Koncepcja badania uwzględniła zapewnienie trafności i rzetelności planowanych działań. Wiązała się z tym przede wszystkim triangulacja źródeł danych, polegająca na pozyskaniu informacji z różnych środowisk.
Badania zostały przeprowadzane we wrześniu i październiku 2018 roku. W badaniu łącznie wzięło udział 5 406 osób.
Zakładany cel badawczy został osiągnięty w toku weryfikacji zebranego materiału badawczego, będącego podstawą do opracowania wniosków, które następnie posłużą do tworzenia różnego rodzaju programów pomocowych zmierzających do poprawy sytuacji na terenie miasta, w tym jakości życia jego mieszkańców.
 
Przeprowadzona diagnoza oraz analiza danych umożliwiła:
 • Rozpoznanie sytuacji dorosłych mieszkańców miasta, ich opinii i postaw względem wybranych problemów społecznych.
 • Zapoznanie się z problemami uczniów w zakresie postaw i doświadczeń związanych z zagrożeniem alkoholem, narkotykami, papierosami oraz przemocą rówieśniczą lub domową, a także oceny poczucia bezpieczeństwa wśród wybranych osób.
 • Poznanie doświadczeń pracowników instytucjonalnych oraz NGO, a także nauczycieli i rodziców w celu pogłębienia wyników badania i poznania szerszego kontekstu występujących w mieście problemów.
 
Sformułowano następujące wnioski:
 
DZIECI I MŁODZIEŻ
Alkohol
 • W przypadku uczniów młodszych tylko 37% jest zdania, że osoby w ich wieku piją alkohol, w przypadku starszych tego zdania jest już 91% respondentów.
 • 29% uczniów młodszych miało już pierwsze doświadczenia związane ze spożywaniem alkoholu. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych zdecydowana większość - 82% uczniów szkół ponadpodstawowych jest konsumentami alkoholu.
 • Na pytanie, czy gdyby ankietowany chciał zdobyć w swojej miejscowości alkohol 29% dzieci i 70% młodzieży odpowiedziało, że byłoby to łatwe.
 • Nauczyciele w szkołach podstawowych zauważają, że wraz z reformą oświatową zmienia się skala problemu alkoholowego na terenie placówki. W sytuacji, gdy szkoła podstawowa była sześcioletnia, odsetki uczniów odurzających się były znikome, a problem był obecny dopiero na poziomie szkoły gimnazjalnej. Obecnie, problem spożywania alkoholu przez uczniów powraca do szkoły podstawowej.
Narkotyki
 • 4% uczniów młodszych i 23% starszych zażywało narkotyki
 • Największa część osób zażywała marihuanę, ale także inne substancje, tj. amfetamina ekstazy i kokaina, co świadczy o ich sporej dostępności na terenie miasta
 • 73% młodszych i 57% starszych ankietowanych na pytanie, czy zażywanie narkotyków jest szkodliwe dla zdrowia, odpowiedziało, że zdecydowanie tak. Oznacza to, że 27% młodszych i 43% starszych uczniów nie jest zdecydowanie przekonane o szkodliwości narkotyków
Przemoc rówieśnicza
 • 43% młodszych uczniów i 15% starszych uważa, że w ich szkole istnieje problem przemocy między uczniami. 44% młodzieży oraz 41% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nie wie, czy taki problem istnieje. Dane te wskazują na konieczność zintensyfikowania działań antyprzemocowych na terenie szkoły.
 • Co istotne, nie wszyscy nauczyciele czują się kompetentni do rozwiązywania problemów agresji wśród uczniów. W przypadku niewielkich problemów mogą interweniować, jednak ich zdaniem, nie mają odpowiednich kompetencji.
Przemoc domowa
 • 51% młodzieży oraz 43% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów doświadczyło przemocy, czyli co drugi uczeń. W tym gronie większość to osoby doświadczające przemocy rówieśniczej. Wskaźnik przemocy domowej jest niższy niż w przypadku przemocy szkolnej – 15% starszych uczniów oraz 13% młodszych doznało przemocy ze strony ojca, odpowiednio 11% i 15% ze strony brata. Co dziesiąty z respondentów, którzy doświadczyli przemocy wskazał na matkę, 6% uczniów starszych i 13% na siostrę. Stwierdzenie, że to mężczyźni są częściej są sprawcami przemocy w domu jest, w kontekście przytoczonych danych, prawdziwe.
 • Prawie jedno dziecko na dziesięć (8% młodszych uczniów) przyznało, że w ich domach występuje przemoc. W przypadku starszych uczniów odpowiedziało tak niewiele mniej – 6%.
Cyberprzemoc
 • Co czwarty z uczniów stwierdził, że był ofiarą cyberprzemocy. Wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odpowiedziało tak 22%, wśród starszych uczniów – 26%. Co dziesiąty badany (odpowiednio 11% i 13%) przyznał się do stosowania cyberprzemocy. Jak widać, problem przemocy w Internecie rozwija się i dotyka już dużej liczby uczniów.
 
DOROŚLI MIESZKAŃCY
Alkohol
 • 64% dorosłej społeczności Gorzowa to konsumenci alkoholu.
 • Najpopularniejszym napojem alkoholowym wśród mieszkańców Gorzowa jest piwo – 71% mieszkańców wybiera ten trunek najczęściej. Ze zgromadzonych danych wynika, że aż 78%, pijąc, przekracza standardową porcję alkoholu.
 • Wśród powodów, dla których badani sięgają po alkohol dominują pobudki towarzyskie – 62% pije dla towarzystwa, a 38% by lepiej się bawić. 27% sięga po alkohol ze względu na jego walory smakowe. Mniejsza jest część ankietowanych, którzy sięgają po alkohol z przyczyn negatywnych, takich jak stres (13%), czy chęć zapomnienia o problemach (13%).
Narkotyki
 • Skala problemu narkotykowego wśród dorosłych mieszkańców Gorzowa przybiera duże rozmiary. Aż 18% kiedykolwiek w życiu zażywało narkotyki. Spośród tych osób 6% zażywało środki psychoaktywne jednokrotnie.  8% zażywa je kilka razy do roku, 2% kilka razy w miesiącu, a 2% raz na miesiąc.
 • Najbardziej rozpowszechnionym narkotykiem jest wśród mieszkańców Gorzowa marihuana (85% rozpowszechnienia wśród osób zażywających narkotyki
Przemoc
 • 23% badanych mieszkańców w Gorzowie doświadczyło przemocy.
 • Jak wynika z zebranego materiału badawczego 15% ankietowanych osób zastosowało przemoc wobec innych osób.
 • Wśród mieszkańców Gorzowa doświadczających przemocy dominują dwie formy jej doświadczania. 57% ofiar przemocy doznało przemocy fizycznej, a 55% psychicznej. 9% wskazało na zaniedbanie, a po 8% przemoc seksualną i ekonomiczną. 13% badanych udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.
 • Ofiarą przemocy jest zawsze osoba słabsza – najczęściej kobieta, dziecko lub osoba starsza.
 
Prezentowany materiał został opracowany na postawie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych występujących na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, przygotowanych przez  Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier w Krakowie. Pełen tekst jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Teatralnej 26 (I piętro, pok. nr 2).
 

Załączniki

 • 29-11-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Prezentacja Diagnozy Problemów Społecznych

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w  prezentacji raportu na temat problemów społecznych dotykających społeczność lokalną naszego miasta. Spotkanie odbędzie się w dniu 04 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Sikorskiego 3-4.
Celem spotkania jest przedstawienie wyników badania pn. „Diagnoza problemów społecznych”, które zostało przeprowadzone przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa.
Diagnoza objęła następujące zagadnienia:
 1. Działalność samorządu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 2. Jakość życia w mieście w opinii mieszkańców – diagnoza dorosłych.
 3. Alkohol i narkotyki jako problem gorzowskiej młodzieży –diagnoza dzieci i młodzieży
 4. Rodzice i młodzież:
Uzyskane wyniki będą podstawą do budowania długofalowej strategii profilaktyki uzależnień w naszym mieście, w kolejnych latach.
 • 15-11-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Zaproszenie do udziału w wykładach

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwóch wykładach dr Teresy- Jadczak Szumiło, zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
 
Wykład pierwszy: „Problemy emocjonalne dzieci adoptowanych” dotyczący problematyki zaburzeń przywiązania, przyczyn ich występowania, oraz strategii rozwiązywania trudności emocjonalnych u dzieci.
28 listopada (środa) godz. 17.30 - 19.30
 
Wykład drugi: „Problemy rozwojowe dzieci adoptowanych”  dotyczący problematyki FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy), oraz związanymi z nim trudnościami rozwojowymi u dzieci. 29 listopada (czwartek) godz. 16.30 - 18.30
 
Miejsce wykładów Hotel „Mieszko” (ul. Kos. Gdyńskich 82, Gorzów Wlkp.). Zgłoszeń można dokonywać do dnia 23.11.2018 pod nr tel. 957 259 965 lub 510 316 052
 
Udział w wykładach jest bezpłatny, skierowany do wszystkich chętnych.
 
Wykłady prowadzić będzie polskiej sławy specjalista w dziedzinie pracy z dziećmi dotkniętymi traumą i diagnostyki Alkoholowego Zespołu Płodowego. Za swoją pracę wielokrotnie nagradzana m.in. nagrodą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagrodą Ministra Zdrowia "Zasłużony dla Służby Zdrowia"  za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.).
 
 • 24-05-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

VIII Bieg Trzeźwości

 
W dniu 19 maja odbył się VIII Bieg Trzeźwości. Impreza organizowana jest cyklicznie i ma na celu wspieranie utrzymywania abstynencji oraz promowanie zdrowego stylu życia. Zorganizowana została przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miasto Gorzów Wielkopolski, grupę „Dogonić Marzenia” oraz Wierzbicki Running Project. Wydarzenie było objęte patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pana Jacka Wójcickiego. W organizację Biegu włączyli się m.in.:  Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ciborzu. W wydarzeniu wzięło udział około stu biegaczy i rowerzystów. Uczestnicy biegu musieli pokonać ponad 100-kilometrową trasę Gorzów Wielkopolski - Cibórz. Wyruszyli na trasę w 5 mniejszych grupach i przebiegli odcinki na zasadzie sztafety.  W Biegu mógł uczestniczyć każdy chętny. Udział był bezpłatny. Na mecie na biegaczy czekały medale, gratulacje i pyszna  grochówka.


 
 
 
 • 10-05-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Ogólnopolska kampania - „Przeciw nietrzeźwym kierowcom”

W przeciwdziałaniu nietrzeźwości na drogach każdy z nas ma do odegrania bardzo ważną rolę. Aby ulice naszego miasta były bezpieczne dla uczestników ruchu drogowego, wszyscy musimy reagować w sposób odpowiedzialny i stanowczy. W celu poprawy komfortu poruszania się po drogach, nasze miasto przystępuje do realizacji ogólnopolskiej kampanii pn. „Przeciw pijanym kierowcom”, stworzonej przez Krakowską Akademię Profilaktyki.
Kampania ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na zagrożenie, jakie stanowią osoby pod wpływem alkoholu siadające za kierownicę.
Do udziału w kampanii zaproszeni zostali właściciele ośrodków szkoleniowych nauki jazdy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
 
 
 
Plakat promujący kampanię Przeciw nietrzeźwym kierowcom, przygotowany przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Źródło:http://przeciwpijanymkierowcom.pl/
 • 10-05-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

XVI Miejska Kampania Edukacyjno – Informacyjna „Obudź się”

Premierą spektaklu pn. „Kochaj i tańcz”, która miała miejsce w Teatrze im. Juliusza Osterwy,  w dniu 29 kwietnia 2018 r.,  rozpoczęła się tegoroczna edycja kampanii „Obudź się”.
Musical pn. „Kochaj i tańcz” w reż. Aliny Moś – Kerger jest opowieścią o miłości do tańca, o ważności pasji w życiu człowieka, posiadaniu marzeń i dążeniu do ich realizacji. Spektakl potwierdza prawdę o tym, że prawdziwe szczęście można odnaleźć podążając za głosem serca, a taniec potrafi być najpiękniejszym wyrazem miłości. Główną bohaterką tej historii jest Hania, poukładana życiowo, początkująca dziennikarka. Na swojej drodze spotyka fanatyka street dance – Wojtka, który marzy o karierze na Brodway’u. Dzięki niemu dziewczyna zaczyna rozumieć, że dążąc do stabilizacji może przeoczyć coś bardzo ważnego.
Adresatem wydarzenia jest gorzowska młodzież w wieku 13-18 lat; uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Teatr planuje wystawienie 25 spektakli w okresie od maja do września 2018 r. 20 spektakli odbędzie w godzinach porannych dla zorganizowanych grup szkolnych, natomiast 5 przedstawień zostanie przeznaczonych dla młodych ludzi, którzy zechcą przyjść do teatru w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.
Zgodnie z zapisami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018 dotyczącymi spektakli profilaktycznych, gorzowska młodzież otrzymała możliwość bezpośredniego udziału w musicalu i zaprezentowania swoich tanecznych umiejętności u boku zawodowych aktorów. Specjalne zaproszenie zostało wystosowane do podopiecznych świetlic środowiskowych. Oprócz możliwości zatańczenia na scenie, młodzież otrzymała szansę na uczestniczenie w otwartych próbach, sposobność obserwacji pracy aktorów i reżysera.
Zarówno tematyka, jak i forma zaproponowanego zadania, spełnia kryteria określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018. Musical „Kochaj i tańcz” spełnia Cel 1.5, którym jest realizacja spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z włączeniem osób dorosłych (rodziców, nauczycieli).
 • 18-04-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Spotkania grup samopomocowych w Gorzowie Wielkopolskim

 
Dzień/godzina
 
Nazwa grupy, miejsce spotkań
 
Poniedziałek
godz. 1800
Grupa NA „Właśnie Dziś”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
Grupa AA „Quo Vadis”
Klub Abstynenta „24 Godziny”, ul. Łużycka 32
Poniedziałek
godz. 1815
Grupa AA „Antonówki” (kobiecy)
ul. Niemcewicza 7
Wtorek
godz. 1800
Grupa AA „Auxylium”
ul. Mieszka I   11
Grupa AA „Jutrzenka”
ul. Niemcewicza 7
Wtorek
godz. 1730
Grupa AA „Akwadrat”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Środa
godz. 1100
Grupa AA „Jedynka”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mickiewicza 21/8
Środa
godz. 1800
Grupa AA „Siloe”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Grupa AH (Anonimowi Hazardziści),
ul. Walczaka; Biały Kościółek (salka pod klasztorem)
Czwartek
godz. 1800
Grupa AA „Quo Vadis”
Klub Abstynenta „24 Godziny”, ul. Łużycka 32
Grupa AA „Krokus”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Grupa SLAA
ul. Walczaka; Biały Kościółek (salka pod klasztorem)
Czwartek
godz. 1830
Grupa AA „Remedium – Jest Sposób”
ul. Mieszka I   11
Piątek
godz. 1800
Grupa AA „Siloe”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Piątek
godz. 1730
Grupa NA „Właśnie Dziś”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
Sobota
godz. 1700
Grupa AA „Nowa”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Grupa AA „Sobota”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
Niedziela
godz. 1700
Grupa AA „Nowa Droga”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
1 2