Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
slider - park siemiradzkiego
slider - katedra
slider - kwadrat
slider - klodawka
slider - murawy
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Przeciwdziałanie uzależnieniom

 • 17-02-2020
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku
 
Na podstawie art. 14  w związku z art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2365) oraz uchwały Nr XV/250/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2365), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następujących obszarach:
 
I. Rodzaj zadania: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:
 1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
A1 - Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji - 20.000,00 zł
 
Rekomendowane jest upowszechnianie i wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania alkoholu, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
 
A2 - Realizacja programów profilaktyki selektywnej i środowiskowej o udowodnionej skuteczności lub gwarantujących satysfakcjonujący poziom realizacji wyznaczonych celów - 5.000,00 zł
 
Rekomendowane jest poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do środowisk, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób używających alkoholu w sposób okazjonalny.
 
A3 - Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, a także prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu, w tym: zorganizowanie konferencji nt. zagrożenia uzależnieniem od alkoholu - 20.000,00 zł.
 
Rekomendowana jest aktywna współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu. Należy zadbać o budowanie lokalnych koalicji na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu oraz nagłaśnianie tych poczynań przy okazji różnych wydarzeń w mieście.
 
A4 - Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych skierowanych do osób pijących ryzykownie lub szkodliwie, oraz uzależnionych od alkoholu (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód) - 5.000,00 zł
 
Rekomendowane jest poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej o naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i zdrowia psychicznego.
 
A5- Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych - 15.000,00 zł
 
Programy powinny opierać się na pisemnych konspektach do poszczególnych, zaplanowanych do realizacji zajęć. W ich ramach możliwe jest prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci  (np. teatralnych, komputerowych, tanecznych, sportowych). Obozy socjoterapeutyczne powinny być integralnym elementem i stanowić uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą.
 
A6 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu  oraz ich rodziny - 45.000,00 zł.
 
Zadanie powinno być ewaluowane przez kluby i stowarzyszenia pod kątem reguł postępowania zawartych w „standardach działań stowarzyszeń abstynenckich”. Rekomendowane są działania prowadzone w formie całorocznej. Obozy terapeutyczne powinny być integralnym elementem i stanowić uzupełnienie całorocznej pracy.
 
A7 - Prowadzenie punktów konsultacyjnych i pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu, a także dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc - 10.000,00 zł.
Bardzo ważne jest, aby zadanie realizowane było przez doświadczoną kadrę, przeszkoloną w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, posiadającą m.in. umiejętności w obszarze nawiązywania kontaktu, przeprowadzania interwencji kryzysowej, udzielenia wsparcia, motywowania i poradnictwa.
 
2. Przeciwdziałanie narkomanii:
 
N1 - Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji - 30.000,00 zł
 
Rekomendowane jest upowszechnianie i wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania narkotyków, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
 
N2 - Realizacja programów profilaktyki selektywnej i środowiskowej o udowodnionej skuteczności lub gwarantujących satysfakcjonujący poziom realizacji wyznaczonych celów - 20.000,00 zł
 
Rekomendowane jest poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do środowisk, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków, lub zagrożonych uzależnieniem od  narkotyków, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób używających i narkotyków w sposób okazjonalny.
 
N3 - Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży - 25.000,00 zł.
 
Należy zadbać, aby projekt był szczegółowo opisany i zaplanowany oraz by jego skuteczność była poddawana ocenie. Rekomendowane jest finansowanie działań długofalowych i systematycznych, kierowanych w szczególności do dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, w tym zwłaszcza z terenów objętych programem rewitalizacji, np. programy animatorów podwórkowych, pedagogów ulicy, kluby młodzieżowe. Rekomendowana jest realizacja profilaktyki środowiskowej w postaci programów liderów rówieśniczych na terenie gorzowskich szkół.
 
N4 - Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych narkotyków oraz ich rodzin, a także  prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości narkotyków, w tym przygotowanie i emisja spotu edukacyjnego – zagrożenie uzależnieniem od narkotyków - 25.000,00 zł
 
Rekomendowana jest aktywna współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków. Należy zadbać o budowanie lokalnych koalicji na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków oraz nagłaśnianie tych poczynań przy okazji różnych wydarzeń w mieście.
 
N5 - Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami oraz uzależnionych od narkotyków (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód) - 30.000,00 zł
 
Rekomendowane jest poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej o naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i zdrowia psychicznego.
 
N6 - Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków, lub zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych- 30.000,00 zł
 
Programy powinny opierać się na pisemnych konspektach do poszczególnych, zaplanowanych do realizacji zajęć. W ich ramach możliwe jest prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci (np. teatralnych, komputerowych, tanecznych, sportowych). Obozy socjoterapeutyczne powinny być integralnym elementem i stanowić uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą.
 
N7 - Prowadzenie punktów konsultacyjnych i pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych od narkotyków - 20.000,00 zł
 
Bardzo ważne jest, aby zadanie realizowane było przez doświadczoną kadrę, przeszkoloną w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, posiadającą m.in. umiejętności w obszarze nawiązywania kontaktu, przeprowadzania interwencji kryzysowej, udzielenia wsparcia, motywowania i poradnictwa.
 
II. Adresaci konkursu
Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z  dziedziną powierzanego zadania.
 
III. Sposób wykorzystania dotacji, kwalifikowalność i rodzaje kosztów
1. Wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być:
1) niezbędne dla realizacji zadania objętego konkursem,
2) racjonalne i efektywne oraz spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat),
3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem,
4) odpowiednio udokumentowane,
5) zgodne z zatwierdzonym harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania.
2. Dotacji nie można wykorzystać na:
1) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
2) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
3) prowadzenie działalności politycznej.
3. Rodzaje kosztów:
1) koszty merytoryczne – bezpośrednio związanie z realizacją zadania,
2) koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne – pośrednio związane z realizacją zadania - do 10% całości kosztów realizacji zadania,
3) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji koszty promocji zadania (np. przygotowanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, druki materiałów, usługi poligraficzne) - do 10% całości kosztów realizacji zadania.
 
IV. Termin realizacji zadania
1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie między 01 kwietnia a 31 grudnia 2020 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 
V. Warunki realizacji zadania
1. Oferent nie może powierzyć realizacji zadania innemu podmiotowi.
2. Oferent powinien dysponować odpowiednio doświadczoną, wykwalifikowaną  kadrą do wykonania zadania.
3. Adresatami zadań są mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego.
4. Podstawą realizacji zadania będzie umowa  z wybranymi oferentami.
5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie  
 
VI. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu
1. Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę: 300.000,00 zł, w tym:
 1. na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 120.000,00 zł;
 2. na przeciwdziałanie  narkomanii –180.000,00 zł;
pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. 
 
VII. Zasady powierzenia zadań i przekazania dotacji
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do oferty dołącza się:
1)   aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
2)   oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
3)   oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę  o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)   oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
5)   oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł;
3. W przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami można załączyć dokument potwierdzający współpracę.
4. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w odpowiednim rejestrze lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
5. Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
6. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
7. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
8. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
9. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
10. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.
12. Realizacja zadania ma formę współfinansowania zadania publicznego.
13. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwoty wnioskowanych środków finansowych. Oferty niezawierające wymaganego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.
14. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna kwota na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
15.  W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
16.  W przypadku przyznania środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
17. W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/ kosztorysu/ zakresu rzeczowego zadania nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zadania.
18.  Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
19.  Od wyników konkursu można odwołać się do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezydent w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
1) powierzyć realizację zadania;
2) zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta, powierzy mu realizację zadania;
3) podtrzymać decyzję o niepowierzaniu zadania oferentowi.
20.  Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadań zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,  ul. Sikorskiego 3-4.
21. Warunkiem przekazania środków finansowych  jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
22. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 21.
23. Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych  z tych środków wydatków.
24. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, podmiot realizujący sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 09 marca 2020 r. o godz. 14.00 (decyduje data wpływu). Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, opatrzonej napisem „Konkurs ofert – przeciwdziałanie uzależnieniom” wraz z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz numeru (np. A1) i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 
IX. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu maksymalnie 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3. Oceny formalnej ofert dokonuje pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, z zastrzeżeniem art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w pkt. 6, będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
5. Oferty nieuzupełnione w terminie określonym w ust. 4, będą odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
1) brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
2) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
3) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
4) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
7. Merytorycznej oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, złożona z przedstawicieli Prezydenta Miasta i organizacji
pozarządowych.
8. Pracą komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, wskazany przez Prezydenta Miasta.
9. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
10. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorących udział w konkursie.
11. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 18 punktów nie będą rekomendowane przez komisję konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, zgodnie z limitami wskazanymi w pkt I.
12. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
1) organizacyjne – zasoby rzeczowe i kadrowe, współpraca z innymi podmiotami;
2) sposób realizacji zadania – uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego, zasięg oddziaływania i dostępność dla odbiorców, adekwatność działań względem potrzeb lokalnych, trwałość i ciągłość rezultatów realizacji zadania, wartość społeczna projektu i efektywność wykorzystania dotacji, atrakcyjność, innowacyjność i oryginalność projektu;
3) finansowe – rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość  wnioskowanej dotacji, udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, wkład osobowy – świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków;
4) dotychczasowa realizacja zadań publicznych, zleconych przez Miasto (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji.
14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
15. Środki finansowe udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 
X. Postanowienia końcowe
Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 
z up. Prezydenta Miasta
(-)
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
 
Gorzów Wielkopolski, 17 lutego  2020 r.
 
 
 
 
 

Załączniki

 • 31-01-2020
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku, ogłoszonego w dniu 17 stycznia 2020 r.- terapia osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz DDA.

Na podstawie pkt. VIII ogłoszenia konkursowego Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego odwołuje konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku - terapia osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz DDA. Przyczyną odwołania konkursu jest konieczność dostosowania zakresu rzeczowego do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień przy zlecaniu zadań z tego zakresu.
Planowane jest ponowne ogłoszenie konkursu ofert na realizacje tego zadania.
 
 
z up. Prezydenta Miasta
(-)
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
Gorzów Wielkopolski, 31 stycznia 2020 r.
 • 31-01-2020
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku, ogłoszonego w dniu 17 stycznia 2020 r.- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie pkt. VIII ogłoszenia konkursowego Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego odwołuje konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Przyczyną odwołania konkursu jest koncepcja przebudowy listy zadań planowanych do zlecenia.
 
Planowane jest ponowne ogłoszenie konkursu ofert na realizacje tego zadania.
 
z up. Prezydenta Miasta
(-)
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
Gorzów Wielkopolski, 31 stycznia 2020 r.
 • 06-11-2019
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Miejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2020 rok

W dniu 30 października 2019 r.  Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyjęła uchwały w następujących sprawach:
1. ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim  w 2020 roku,
2.  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020.
 
Teksty ww. aktów prawnych znajdują się poniżej.

Załączniki

 • 17-12-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Autodiagnoza

Alkohol jest substacją toksyczną, spożywany wywiera silny i szkodliwy wpływ na organizam ludzki.  
Z toksykologicznego punktu wiedzenia każda ilość alkoholu jest szkodliwa dla zdrowia. Według badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia poonad 60 rożnego rodzaju chorób i schorzeń jest związanych z piciem alkoholu. Populację konsumentów napojów alkoholowych, do której należy ponad 80% dorosłych Polaków można podzielić na czetry kategorie, biorąc pod uwagę wzory spożywania alkoholu:
1. Picie alkoholu o niskim ryzyku szkód,
2. Ryzykowne spożywanie alkoholu,
3. Szkodliwe picie alkoholu,
4. Uzależnienie od alkoholu.
 
Aby określić indywidualny wzór picia można posłużyc się testem AUTIT ( Test Rozponanwania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu). Test oraz więcej informacji na tem temat znajduje się na stronie PARPA: http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/autodiagnoza
 
 
 • 17-12-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Elektroniczny kalkulator poziomu stężenia alkoholu we krwi

 
W celu minimalizowania  wypadków drogowych powstałych na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu zachęcamy do skorzystania z alkoholowego liczydełka, opracowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Aby obliczyć swój wynik, należy wypełnić test: https://www.alkoholoweliczydelko.pl/.
 • 10-12-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Diagnoza problemów społecznych - Gorzów Wielkopolski 2018

 
Celem badania było przedstawienie wybranych problemów społecznych dotykających dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, w oparciu o statystyki dotyczące problemów uczniów oraz dorosłych mieszkańców, wypowiedzi pracowników instytucjonalnych i NGO, nauczycieli oraz rodziców. W badaniach zastosowano triangulację technik badawczych. Koncepcja badania uwzględniła zapewnienie trafności i rzetelności planowanych działań. Wiązała się z tym przede wszystkim triangulacja źródeł danych, polegająca na pozyskaniu informacji z różnych środowisk.
Badania zostały przeprowadzane we wrześniu i październiku 2018 roku. W badaniu łącznie wzięło udział 5 406 osób.
Zakładany cel badawczy został osiągnięty w toku weryfikacji zebranego materiału badawczego, będącego podstawą do opracowania wniosków, które następnie posłużą do tworzenia różnego rodzaju programów pomocowych zmierzających do poprawy sytuacji na terenie miasta, w tym jakości życia jego mieszkańców.
 
Przeprowadzona diagnoza oraz analiza danych umożliwiła:
 • Rozpoznanie sytuacji dorosłych mieszkańców miasta, ich opinii i postaw względem wybranych problemów społecznych.
 • Zapoznanie się z problemami uczniów w zakresie postaw i doświadczeń związanych z zagrożeniem alkoholem, narkotykami, papierosami oraz przemocą rówieśniczą lub domową, a także oceny poczucia bezpieczeństwa wśród wybranych osób.
 • Poznanie doświadczeń pracowników instytucjonalnych oraz NGO, a także nauczycieli i rodziców w celu pogłębienia wyników badania i poznania szerszego kontekstu występujących w mieście problemów.
 
Sformułowano następujące wnioski:
 
DZIECI I MŁODZIEŻ
Alkohol
 • W przypadku uczniów młodszych tylko 37% jest zdania, że osoby w ich wieku piją alkohol, w przypadku starszych tego zdania jest już 91% respondentów.
 • 29% uczniów młodszych miało już pierwsze doświadczenia związane ze spożywaniem alkoholu. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych zdecydowana większość - 82% uczniów szkół ponadpodstawowych jest konsumentami alkoholu.
 • Na pytanie, czy gdyby ankietowany chciał zdobyć w swojej miejscowości alkohol 29% dzieci i 70% młodzieży odpowiedziało, że byłoby to łatwe.
 • Nauczyciele w szkołach podstawowych zauważają, że wraz z reformą oświatową zmienia się skala problemu alkoholowego na terenie placówki. W sytuacji, gdy szkoła podstawowa była sześcioletnia, odsetki uczniów odurzających się były znikome, a problem był obecny dopiero na poziomie szkoły gimnazjalnej. Obecnie, problem spożywania alkoholu przez uczniów powraca do szkoły podstawowej.
Narkotyki
 • 4% uczniów młodszych i 23% starszych zażywało narkotyki
 • Największa część osób zażywała marihuanę, ale także inne substancje, tj. amfetamina ekstazy i kokaina, co świadczy o ich sporej dostępności na terenie miasta
 • 73% młodszych i 57% starszych ankietowanych na pytanie, czy zażywanie narkotyków jest szkodliwe dla zdrowia, odpowiedziało, że zdecydowanie tak. Oznacza to, że 27% młodszych i 43% starszych uczniów nie jest zdecydowanie przekonane o szkodliwości narkotyków
Przemoc rówieśnicza
 • 43% młodszych uczniów i 15% starszych uważa, że w ich szkole istnieje problem przemocy między uczniami. 44% młodzieży oraz 41% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nie wie, czy taki problem istnieje. Dane te wskazują na konieczność zintensyfikowania działań antyprzemocowych na terenie szkoły.
 • Co istotne, nie wszyscy nauczyciele czują się kompetentni do rozwiązywania problemów agresji wśród uczniów. W przypadku niewielkich problemów mogą interweniować, jednak ich zdaniem, nie mają odpowiednich kompetencji.
Przemoc domowa
 • 51% młodzieży oraz 43% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów doświadczyło przemocy, czyli co drugi uczeń. W tym gronie większość to osoby doświadczające przemocy rówieśniczej. Wskaźnik przemocy domowej jest niższy niż w przypadku przemocy szkolnej – 15% starszych uczniów oraz 13% młodszych doznało przemocy ze strony ojca, odpowiednio 11% i 15% ze strony brata. Co dziesiąty z respondentów, którzy doświadczyli przemocy wskazał na matkę, 6% uczniów starszych i 13% na siostrę. Stwierdzenie, że to mężczyźni są częściej są sprawcami przemocy w domu jest, w kontekście przytoczonych danych, prawdziwe.
 • Prawie jedno dziecko na dziesięć (8% młodszych uczniów) przyznało, że w ich domach występuje przemoc. W przypadku starszych uczniów odpowiedziało tak niewiele mniej – 6%.
Cyberprzemoc
 • Co czwarty z uczniów stwierdził, że był ofiarą cyberprzemocy. Wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odpowiedziało tak 22%, wśród starszych uczniów – 26%. Co dziesiąty badany (odpowiednio 11% i 13%) przyznał się do stosowania cyberprzemocy. Jak widać, problem przemocy w Internecie rozwija się i dotyka już dużej liczby uczniów.
 
DOROŚLI MIESZKAŃCY
Alkohol
 • 64% dorosłej społeczności Gorzowa to konsumenci alkoholu.
 • Najpopularniejszym napojem alkoholowym wśród mieszkańców Gorzowa jest piwo – 71% mieszkańców wybiera ten trunek najczęściej. Ze zgromadzonych danych wynika, że aż 78%, pijąc, przekracza standardową porcję alkoholu.
 • Wśród powodów, dla których badani sięgają po alkohol dominują pobudki towarzyskie – 62% pije dla towarzystwa, a 38% by lepiej się bawić. 27% sięga po alkohol ze względu na jego walory smakowe. Mniejsza jest część ankietowanych, którzy sięgają po alkohol z przyczyn negatywnych, takich jak stres (13%), czy chęć zapomnienia o problemach (13%).
Narkotyki
 • Skala problemu narkotykowego wśród dorosłych mieszkańców Gorzowa przybiera duże rozmiary. Aż 18% kiedykolwiek w życiu zażywało narkotyki. Spośród tych osób 6% zażywało środki psychoaktywne jednokrotnie.  8% zażywa je kilka razy do roku, 2% kilka razy w miesiącu, a 2% raz na miesiąc.
 • Najbardziej rozpowszechnionym narkotykiem jest wśród mieszkańców Gorzowa marihuana (85% rozpowszechnienia wśród osób zażywających narkotyki
Przemoc
 • 23% badanych mieszkańców w Gorzowie doświadczyło przemocy.
 • Jak wynika z zebranego materiału badawczego 15% ankietowanych osób zastosowało przemoc wobec innych osób.
 • Wśród mieszkańców Gorzowa doświadczających przemocy dominują dwie formy jej doświadczania. 57% ofiar przemocy doznało przemocy fizycznej, a 55% psychicznej. 9% wskazało na zaniedbanie, a po 8% przemoc seksualną i ekonomiczną. 13% badanych udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.
 • Ofiarą przemocy jest zawsze osoba słabsza – najczęściej kobieta, dziecko lub osoba starsza.
 
Prezentowany materiał został opracowany na postawie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych występujących na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, przygotowanych przez  Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier w Krakowie. Pełen tekst jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Teatralnej 26 (I piętro, pok. nr 2).
 

Załączniki

 • 29-11-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Prezentacja Diagnozy Problemów Społecznych

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w  prezentacji raportu na temat problemów społecznych dotykających społeczność lokalną naszego miasta. Spotkanie odbędzie się w dniu 04 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Sikorskiego 3-4.
Celem spotkania jest przedstawienie wyników badania pn. „Diagnoza problemów społecznych”, które zostało przeprowadzone przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa.
Diagnoza objęła następujące zagadnienia:
 1. Działalność samorządu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 2. Jakość życia w mieście w opinii mieszkańców – diagnoza dorosłych.
 3. Alkohol i narkotyki jako problem gorzowskiej młodzieży –diagnoza dzieci i młodzieży
 4. Rodzice i młodzież:
Uzyskane wyniki będą podstawą do budowania długofalowej strategii profilaktyki uzależnień w naszym mieście, w kolejnych latach.
 • 15-11-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Zaproszenie do udziału w wykładach

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwóch wykładach dr Teresy- Jadczak Szumiło, zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
 
Wykład pierwszy: „Problemy emocjonalne dzieci adoptowanych” dotyczący problematyki zaburzeń przywiązania, przyczyn ich występowania, oraz strategii rozwiązywania trudności emocjonalnych u dzieci.
28 listopada (środa) godz. 17.30 - 19.30
 
Wykład drugi: „Problemy rozwojowe dzieci adoptowanych”  dotyczący problematyki FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy), oraz związanymi z nim trudnościami rozwojowymi u dzieci. 29 listopada (czwartek) godz. 16.30 - 18.30
 
Miejsce wykładów Hotel „Mieszko” (ul. Kos. Gdyńskich 82, Gorzów Wlkp.). Zgłoszeń można dokonywać do dnia 23.11.2018 pod nr tel. 957 259 965 lub 510 316 052
 
Udział w wykładach jest bezpłatny, skierowany do wszystkich chętnych.
 
Wykłady prowadzić będzie polskiej sławy specjalista w dziedzinie pracy z dziećmi dotkniętymi traumą i diagnostyki Alkoholowego Zespołu Płodowego. Za swoją pracę wielokrotnie nagradzana m.in. nagrodą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagrodą Ministra Zdrowia "Zasłużony dla Służby Zdrowia"  za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.).
 
 • 24-05-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

VIII Bieg Trzeźwości

 
W dniu 19 maja odbył się VIII Bieg Trzeźwości. Impreza organizowana jest cyklicznie i ma na celu wspieranie utrzymywania abstynencji oraz promowanie zdrowego stylu życia. Zorganizowana została przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miasto Gorzów Wielkopolski, grupę „Dogonić Marzenia” oraz Wierzbicki Running Project. Wydarzenie było objęte patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pana Jacka Wójcickiego. W organizację Biegu włączyli się m.in.:  Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ciborzu. W wydarzeniu wzięło udział około stu biegaczy i rowerzystów. Uczestnicy biegu musieli pokonać ponad 100-kilometrową trasę Gorzów Wielkopolski - Cibórz. Wyruszyli na trasę w 5 mniejszych grupach i przebiegli odcinki na zasadzie sztafety.  W Biegu mógł uczestniczyć każdy chętny. Udział był bezpłatny. Na mecie na biegaczy czekały medale, gratulacje i pyszna  grochówka.


 
 
 
1 2