Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Gorzów Bliżej Świąt
Misza i Masza budują nowy dom
Slajdowisko MultiKulti: Everest 1999
Tapas Music Festival // Limboski “Ucieczka Saula”
Klucz do kariery
Koncert Kolęd Gorzowskiej Orkiestry Dętej
Reneta Gorzowska - masło
COVERY ETC. - RADOSŁAW CZARKOWSKI
OEES_2019_Gorzow_2_baner_1180x380px
dziejesie.art
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Przeciwdziałanie uzależnieniom

 • 25-11-2019
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni.

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948)

 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza dnia  25 listopada 2019 r.
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:
 
Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
 1. Wysokość środków przeznaczonych łącznie na realizację zadania  w latach 2020-2022 wynosi 2 100.000,00 zł, w tym: w 2020 – 700.000, 00 zł, w 2021 r. – 700.000,00 zł i w 2022 r. – 700.000,00 zł, pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego innej kwoty niż przewidziane w niniejszym konkursie na realizację przedmiotowego działania.
 3. Wskazana w ogłoszeniu kwota na 2020 rok wynika z prowizorium budżetowego.
III. Zasady przyznawania dotacji
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta powinien wynosić minimum 3% łącznej kwoty realizacji zadania. Oferent może zadeklarować także wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy), ale nie jest on wymagany.
 4. Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadania podobnego rodzaju.
 5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 6. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 7. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 9. Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
 12. Realizacja zadania może odbywać się w budynkach oferenta lub w obiekcie przy ul. Walczaka 27, który wraz z wyposażeniem stanowi własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i zostanie udostępniony w zakresie objętym protokołem zdawczo – odbiorczym na zasadzie umowy użyczenia.
 13. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
 IV. Terminy i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Prowadzenie całodobowej placówki zapewniającej łącznie minimum 25 miejsc wg następującego wyszczególnienia:
 • w okresie od 01 października  – do 30 kwietnia zapewnienie 15 miejsc dla osób nietrzeźwych oraz 10 miejsc w ogrzewalni,
 • w okresie od 01 maja  – do 30 września zapewnienie 25 miejsc dla osób nietrzeźwych
      4. Zapewnienie całodobowego dyżuru ratownika medycznego.
      5. Prowadzenie ogrzewalni m.in. dla 10 osób w okresie od 01 października  – do 30 kwietnia. Standard ogrzewalni musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. 2018 poz. 896).
      6. Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych w szczególności  prowadzenie odwszawiania i dezynfekcji, w tym zapewnienie środków dezynfekujących i czystości oraz odzieży zastępczej na czas przebywania w placówce.
     7. Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.                 
     8. Prowadzenie ewidencji osób doprowadzonych do placówki, oraz gromadzenie i przekazywanie danych statystycznych.
     9. Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich  skutkom.
   10. Współpraca z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz streetworkerami, organizacjami i instytucjami udzielającym pomocy osobom bezdomnym.
   11. Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.
   12. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 
V. Termin i warunki składania ofert
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Oferta powinna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 16 grudnia 2019 r. do godz. 15.00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w ust. 7.
 4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
         1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);
         2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
        3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
        4) referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie w  zakresie realizacji zadania podobnego rodzaju;
        5) informację o przeprowadzonej ewaluacji zadania – w przypadku jego realizowania w latach ubiegłych;
        6) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
        7) koncepcję funkcjonowania całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych;
        8) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym będzie realizowane zadanie (w przypadku prowadzenia zadania we własnym lokalu/budynku /nieruchomości) lub oświadczenie o zamiarze korzystania z lokalu przy ul. Walczaka 27, który wraz z wyposażeniem stanowi własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i zostanie udostępniony w zakresie objętym protokołem zdawczo – odbiorczym na zasadzie umowy użyczenia;
       9) regulamin organizacyjny placówki;
     10) wykaz osób, przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami.
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
    
    6. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.
    7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – Placówka całodobowa dla osób nietrzeźwych” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 16 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
    8. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
    9. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
    10. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
    11. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
    12. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
   13. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej, będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
          1) niezłożenie oferty w formie papierowej;
          2) brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
          3) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
          4) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
          5) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 1. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 25 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 15 punktów.
 3. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w ubiegłych latach oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:
 
Nazwa zadania
Podmiot
Wysokość dotacji
2018
2019
Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych
Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
600.000,00 zł
600.000,00 zł
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1. zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
  2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
Z up. Prezydenta Miasta
   /-/
    Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
 
 
Gorzów Wielkopolski, 25 listopada.2019 r.
 
 

Załączniki

 • 20-11-2019
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 217 ze zm.),  art. 14  w związku z art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j Dz. U.z 2018 r. poz. 1492 ze zm.), uchwały Nr XV/250/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020, uchwały Nr XV/251/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości kwotę stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim w 2020 roku
 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
w dn. 20 listopada 2019 r.
otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej
 
 
I. Rodzaj zadania: Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w tym:
 
 
Nr zadania
Nazwa zadania
Liczba uczestników CIS w ujęciu miesięcznym
Liczba pracowników
1.
Przygotowanie zawodowe dla grupy porządkowo - remontowej

15 osób
nie więcej niż 5 osób
2.
Przygotowanie zawodowe dla grupy
opiekuńczo - gospodarczej

15 osób
nie więcej niż 5 osób
 
Uwaga: Jeden uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę dla jednej, wybranej grupy.
 
II. Adresaci konkursu
Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z  dziedziną powierzanego zadania.
 
III. Sposób wykorzystania dotacji, kwalifikowalność i rodzaje kosztów
1. Wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być:
1) niezbędne dla realizacji zadania objętego konkursem,
2) racjonalne i efektywne oraz spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat),
3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem,
4) odpowiednio udokumentowane,
5) zgodne z zatwierdzonym harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania.
2. Dotacji nie można wykorzystać na:
1) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
2) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
3) prowadzenie działalności politycznej.
3. Koszty zadania powinny być:
1) bezpośrednio związane z jego realizacją i niezbędne do jego realizacji;
2) racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.
 
IV. Termin realizacji zadania
1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 
V. Warunki realizacji zadania
 1. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie powierzenia zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta (środki własne i/lub środki z innych źródeł) powinien wynosić nie mniej niż 5% kwoty wnioskowanej dotacji.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. W przypadku przyznania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
 4. W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/ kosztorysu/ zakresu rzeczowego zadania.
 5. Zadanie winno być realizowane poprzez prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 217 ze zm.) - mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, w szczególności dla osób uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.
 6. Zadanie powinno być realizowane w pomieszczeniu/lokalu/budynku, do którego oferent posiada tytuł prawny.
 7. Zadanie winno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z Rozdziałem 3 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 217 ze zm.).
 8. Centrum zostanie zobowiązane do przedłożenia po realizacji zadania liczby osób, które podczas programu reintegracyjnego poddane jednocześnie były terapii, działaniom stowarzyszeń abstynenckich, rehabilitacji lub socjoterapii oraz liczby osób, która podjęła zatrudnienie po programach reintegracyjnych minimum na rok.
VI. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu
 1. Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę:  288 000,00 zł,
 1. na zadanie nr 1 – 144 000,00 zł (20 osób x 600 zł x 12 miesięcy);
 2. na zadanie nr 2 – 144 000,00 zł (20 osób x 600 zł x 12 miesięcy);
pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 1. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. 
 2. Postawą do wyliczenia wysokości dotacji pochodzącej z dochodów własnych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przeznaczonych na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim jest kwota w wysokości 600,00 zł/miesięcznie, przypadająca na każdego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz każdego pracownika Centrum.
 
VII. Zasady powierzenia zadań i przekazania dotacji
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 
2. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
 1. kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta;
 2. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru;
 3. decyzję wojewody nadającą status Centrum;
 4. koncepcję funkcjonowania centrum integracji społecznej na rok 2020;
 5. wykaz sprzętu, w ujęciu ilościowym i rodzajowym będący w dyspozycji oferenta, który wykorzystany będzie przy realizacji zadania zgodnie z koncepcją funkcjonowania Centrum przedstawioną przez oferenta;
 6. wykaz osób przy pomocy których realizowane będzie zadanie, wraz z posiadanymi kwalifikacjami;
 7. referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz w zakresie prowadzenia reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej we współpracy z administracją publiczną lub oświadczenie oferenta o prowadzeniu takich zadań bez współpracy z administracją publiczną;
 8. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym będzie realizowane zadanie;
 9. oświadczenie oferenta, że pomieszczenia/lokale/budynki dostosowane są do potrzeb prowadzenia reintegracji zawodowej i społecznej;
 10. informację o przeprowadzonej ewaluacji zadania – w przypadku jego realizowania w latach ubiegłych;
 11. koncepcję ewaluacji realizacji zadania, w tym propozycję narzędzi ewaluacji procesu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonego w CIS w odniesieniu do każdego z uczestników, w tym okresowych – sześciomiesięcznych ocen uczestnictwa w CIS dokonywanych co najmniej przez pracownika socjalnego oraz instruktorów zawodu stanowiących podstawę działań proponowanych uczestnikowi w kolejnych okresach udziału w Centrum;
 12. w przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami należy załączyć dokument potwierdzający współpracę.
 13. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
 14. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 15. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
 16. oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
Oświadczenia wymienione w ppkt. 13-16 muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 ze zm.).
3.Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
4.Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
5.W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
6.W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
7.W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
8. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
9. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
10. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.
11. Realizacja zadania ma formę współfinansowania zadania publicznego.
12. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 5% kwoty wnioskowanych środków finansowych. Oferty niezawierające wymaganego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.
13. W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
14. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadań, zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,  ul. Sikorskiego 3-4.
15. Warunkiem przekazania środków finansowych  jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
16. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 15.
17. Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych  z tych środków wydatków.
18. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, podmiot realizujący sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składaćw zaklejonej, opieczętowanej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, opatrzonej napisem „Konkurs ofert - CIS” wraz z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz numeru i nazwy zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
IX. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu maksymalnie 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3. Oceny formalnej ofert dokonuje pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, z zastrzeżeniem art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
5. Oferty nieuzupełnione w terminie określonym w ust. 4, będą odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
1) brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
2) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
3)brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
4)brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
7. Merytorycznej oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, złożona z przedstawicieli Prezydenta Miasta i organizacji pozarządowych.
8. Pracą komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, wskazany przez Prezydenta Miasta.
9. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
10. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorących udział w konkursie.
11. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 18 punktów nie będą rekomendowane przez komisję konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
12. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
1) organizacyjne – zasoby rzeczowe i kadrowe, współpraca z innymi podmiotami, doświadczenie;
2) sposób realizacji zadania – uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego, zasięg oddziaływania i dostępność dla odbiorców, adekwatność działań względem potrzeb lokalnych, trwałość i ciągłość rezultatów realizacji zadania, wartość społeczna projektu i efektywność wykorzystania dotacji, atrakcyjność, innowacyjność i oryginalność projektu;
3) finansowe – rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość  wnioskowanej dotacji, udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, wkład osobowy – świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków;
4) dotychczasowa realizacja zadań publicznych, zleconych przez Miasto (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji.
14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
15.Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym.
16. Od wyników konkursu można odwołać się do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezydent w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
1) powierzyć realizację zadania;
2) zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta, powierzy mu realizację zadania;
3) podtrzymać decyzję o niepowierzaniu zadania oferentowi.
17.Środki finansowe udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
18. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta,
2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 
X. Postanowienia końcowe
Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 
 
  Z up. Prezydenta Miasta
               /-/
    Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
             
 
 Gorzów Wielkopolski., 20 listopada 2019 r.
 
 
 

Załączniki

 • 06-11-2019
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Miejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2020 rok

W dniu 30 października 2019 r.  Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyjęła uchwały w następujących sprawach:
1. ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim  w 2020 roku,
2.  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020.
 
Teksty ww. aktów prawnych znajdują się poniżej.

Załączniki

 • 24-10-2019
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Ewaluacja wybranych działań, podejmowanych w ramach miejskich programów przeciwdziałania uzależnieniom w 2018 roku.

W dniu 17 października 2019 r. odbyła się prezentacja wyników ewaluacji wybranych działań, podejmowanych w ramach miejskich programów przeciwdziałania uzależnieniom  w 2018 roku.
Badaniu zostały poddane zadania z następujących zakresów:
 1. wspieranie utrzymania abstynencji
 2. profilaktyka szkolna i środowiskowa
Raport zaprezentował trener Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa, które przeprowadziło badanie. Poniżej prezentujemy podsumowanie badania.
 
Zadanie nr 1.
Ewaluacja programów wspierających utrzymanie abstynencji przez kluby abstynenta
Wskazania dla Gorzowskich Stowarzyszeń Abstynenckich. Z działań podejmowanych na rzecz promocji trzeźwości i pomocy osobom uzależnionym należy kontynuować:
 
Wymienione działania sprzyjają podtrzymywaniu trzeźwości przez osoby uzależnione, jak również służą scalaniu więzi rodzinnych rodzin z problemem alkoholowym. Działania wpisują się w Program Przeciwdziałania Uzależnieniom obowiązujący w Gorzowie Wielkopolskim.
Z analizy ofert konkursowych i sprawozdań wynika, że Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zaniechają prowadzenia monitoringu i ewaluacji. Prowadzenie monitoringu i ewaluacji jest niezbędne do określenia skuteczności i trwałości podejmowanych działań, korygowania na bieżąco działań o małej skuteczności i przydatności. Istotne jest przedstawienia szczegółowego planu podejmowanych działań, aby zweryfikować, czy zrealizowano planowane zadania. Należy badań potrzeby beneficjentów, aby dobrać skuteczne działania do grupy.
Należy również wprowadzić materiały profilaktyczne/edukacyjne dla uczestników zajęć (ulotki, plakaty, broszury, zeszyt uczestnika, gadżety, itp.) promujące życie wolne od używania substancji psychoaktywnych, gdyż jest to jeden z czynników utrwalających rezultaty podejmowanych działań.
 
Zadanie nr 2.
Ewaluacja zadań podejmowanych z zakresu profilaktyki szkolnej i środowiskowej
 
 
Z analizy ofert i sprawozdań wynika, że organizacje pozarządowe i kościelne w podejmowanych działaniach środowiskowych większość czasu poświęcają na organizację czasu wolnego w postaci zajęć sportowych, kulturalnych, pomijając, bądź poświęcając mało czasu na zajęcia profilaktyczne. W ofertach brakuje szczegółowego programu zajęć, aby móc zweryfikować, jakie zajęcia będą podejmowane przez oferentów oraz wykazać stosunek działań profilaktycznych do pozostałych. Podejmowane działania powinny mieć charakter ciągły i odbywać się co najmniej raz w tygodniu, aby osiągnąć zamierzone rezultaty oraz je utrwalić.
Istotne jest wprowadzenie monitoringu i ewaluacji podejmowanych działań, gdyż bez tych działań niemożliwe jest określenie skuteczności realizowanych programów.
Zajęcia sportowe jako działania profilaktyczne stanowią nieskuteczny element profilaktyki, zazwyczaj nie niosący za sobą działań redukujących zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Nie powinny stanowić trzonu działań profilaktycznych, lecz ich marginalny element.
Należy również wprowadzić materiały profilaktyczne/edukacyjne dla uczestników zajęć (ulotki, plakaty, broszury, zeszyt uczestnika, gadżety, itp.) promujące życie wolne od używania substancji psychoaktywnych, gdyż jest to jeden z czynników utrwalających rezultaty podejmowanych działań.
 
 
Działania dotychczas niepraktykowane
Analizując oferty i sprawozdania z podejmowanych działań, nasuwa się wniosek, że w działaniach środowiskowych należałoby oprzeć się na programach ujętych w systemie rekomendacji. W związku z powyższym rekomenduje się wdrożenie następujących programów:
 
 
Materiał został przygotowany na podstawie wyników ewaluacji przeprowadzonej przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" z Krakowa.
Dokument jest dostępny w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkpolskiego przy ul. Teatralnej 26.
 • 22-10-2019
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Miejska Kampania Informacyjno – Edukacyjna pod hasłem „Idź obok mnie”

 
W ramach  Miejskiej Kampanii Informacyjno – Edukacyjnej pod hasłem „Idź obok mnie” i działań profilaktycznych organizowane są dwa konkursy: „W rodzinie - Forum Pozytywnych” oraz „Dom – wszystkie uczucia duże i małe”, adresowane do różnych grup wiekowych.
 
„W rodzinie - Forum Pozytywnych” to konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych. Mogą w nim wziąć udział pięcioosobowe reprezentacje gorzowskich szkół podstawowych. Wszystkie zadania w ramach konkursu będą zadaniami wykonywanymi w grupie. Będą one miały formę różnorodnych zadań (plakat, test wiedzy, kalambury, mediacja). Podczas Forum nastąpi spotkanie pedagogów szkolnych – moderowana dyskusja na temat możliwości realizacyjnych dotyczących profilaktyki oraz systemu wsparcia szkół w sytuacji kryzysowej.
 
Zgłoszenia udziału w Forum należy przekazać telefonicznie – 694 482 891 lub mailowo biuro@tzngorzow.pl  do dnia 27 października 2019 r. Zespoły biorące udział w konkursie otrzymają nagrody i okolicznościowe pamiątki. Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w załączonym Regulaminie.
 
Forum Pozytywnych odbędzie się 29 października o godz. 14.00, w Społecznej Szkole Stowarzyszenia Edukacyjnego, przy ul Kazimierza Wielkiego 65b w Gorzowie Wielkopolskim.
 
„Dom – wszystkie uczucia duże i małe” to konkurs kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.jego przedmiotem jest przygotowanie krótkiego filmiku mającego na celu ukazanie rodziny oczami młodych osób wkraczających w dorosłe życie. W konkursie mogą brać udział filmiki, do których materiał filmowy został nagrany samodzielnie przez twórców, za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, telefonu komórkowego, tabletu, iPhona, smartfona itp.  Filmiki powinny być możliwe do edytowania w programach umożliwiających odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza.
 
Filmik nie może być dziełem profesjonalisty. A jego długość nie powinna przekraczać 10 minut. Do konkursu należy zgłaszać filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane w innych konkursach. Prace mogą być wykonane przez uczniów indywidualnie lub w parach. Jeden uczeń może być autorem lub współautorem tylko jednego filmu. Każda szkoła może wytypować do udziału w konkursie dowolną ilość prac. Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Film nie może naruszać godności ludzkiej, zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz narodowość, ranić przekonań religijnych lub politycznych, zagrażać fizycznemu, sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska. Szczegóły techniczne zostały określone w załączonym Regulaminie konkursu.
 
Termin zgłaszania prac do konkursu „Dom – wszystkie uczucia duże i małe” upływa 15 listopada 2019r. Prace można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy ul. Bohaterów Westerplatte 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Do każdego filmiku należy wypełnić i załączyć kartę zgłoszeniową. Wzór karty można pobrać ze strony www.tzngorzow.pl oraz w biurze PTZN (wzór karty w załączeniu).
 
Zwycięzca otrzyma nagrodę o równowartości 1000 zł. Zostaną także przyznane II i III nagroda oraz wyróżnienia. Zwycięski film zostanie zaprezentowany podczas Konferencji „Profilaktyka w rodzinie – równowaga serca i rozumu”.
 
Organizatorem Kampanii jest Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii we współpracy z Miastem Gorzowem Wielkopolskim. Główne treści kampanii koncentrują się na rodzinnych czynnikach chroniących przed niebezpiecznym korzystaniem z alkoholu i innymi ryzykownymi zachowaniami. Zadanie realizowane jest ze środków Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz zasobów finansowych TZN.
 
Wszelkich informacji udziela organizator pod nr tel. 694 482 891 lub mailowo biuro@tzngorzow.pl.
 
Sylwia Krasińska
Wydzial Spraw Społecznych
 

Załączniki

 • 19-03-2019
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego - organizacja lokalnej kampanii informacyjno - edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku

Na zadanie w 2019 roku przeznaczone zostało: 25 000,00 zł. Rozdysponowano: 25 000,00 zł
Zlecam zadanie następującemu podmiotowi:
 
Nazwa organizacji
Tytuł zadania
Przyznana kwota dotacji
Liczba punktów
w ocenie merytorycznej
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Bielańska 9/16,
00-086 Warszawa
„Idź obok mnie” – kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
25 000,00 zł
27/35 pkt.
 
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 • 30-01-2019
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 r.
Szczegółowy podział dotacji, zawierający nazwy oferentów, tytuły projektów i wysokość przyznanych środków, znajduje się w załączeniu.
 
Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym :
1. W przypadku przyznania środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
2. W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/ kosztorysu/ zakresu rzeczowego zadania nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zadania.
 
Uwaga: Karty oceny poszczególnych ofert są dostępne dla osób zainteresowanych w Wydziale Spraw Społecznych.
 

Załączniki

 • 18-12-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Wyniki otwartego konkursu ofert
z zakresu zdrowia publicznego - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej
 
Na zadanie w 2019 roku przeznaczone zostało: 288 000,00 zł
Rozdysponowano: 288 000,00 zł
 
Zlecam zadanie następującym podmiotom:
 
Nazwa i adres organizacji
Tytuł zadania
Przyznana kwota dotacji
Uwagi
Stowarzyszenie
Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna
ul. Słoneczna 63,
Gorzów Wlkp.
Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu im. Brata Krystyna
144 000,00 zł
Dotacja przeznaczona
na przygotowanie zawodowe dla grupy porządkowo - remontowej
Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”,
ul. Teatralna 26,
Gorzów Wlkp.
Przygotowanie zawodowe dla grupy opieki nad osobą zależną poprzez zatrudnienie socjalne 
w Centrum Integracji Społecznej przy SPSS „KRĄG” w Gorzowie Wlkp.
144 000,00 zł
Dotacja przeznaczona
na przygotowanie zawodowe dla grupy opieki nad osobą zależną
                                   
                                    z up. Prezydenta Miasta
                                                      (-)
                                         Małgorzata Domagała
                                   Zastępca Prezydenta Miasta
            
 
 
                  Gorzów Wielkopolski, dnia 17 grudnia 2018 r.
                         
 • 17-12-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Autodiagnoza

Alkohol jest substacją toksyczną, spożywany wywiera silny i szkodliwy wpływ na organizam ludzki.  
Z toksykologicznego punktu wiedzenia każda ilość alkoholu jest szkodliwa dla zdrowia. Według badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia poonad 60 rożnego rodzaju chorób i schorzeń jest związanych z piciem alkoholu. Populację konsumentów napojów alkoholowych, do której należy ponad 80% dorosłych Polaków można podzielić na czetry kategorie, biorąc pod uwagę wzory spożywania alkoholu:
1. Picie alkoholu o niskim ryzyku szkód,
2. Ryzykowne spożywanie alkoholu,
3. Szkodliwe picie alkoholu,
4. Uzależnienie od alkoholu.
 
Aby określić indywidualny wzór picia można posłużyc się testem AUTIT ( Test Rozponanwania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu). Test oraz więcej informacji na tem temat znajduje się na stronie PARPA: http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/autodiagnoza
 
 
 • 17-12-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Elektroniczny kalkulator poziomu stężenia alkoholu we krwi

 
W celu minimalizowania  wypadków drogowych powstałych na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu zachęcamy do skorzystania z alkoholowego liczydełka, opracowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Aby obliczyć swój wynik, należy wypełnić test: https://www.alkoholoweliczydelko.pl/.
1 2 3