Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Przeciwdziałanie uzależnieniom

 • 18-04-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Spotkania grup samopomocowych w Gorzowie Wielkopolskim

 
Dzień/godzina
 
Nazwa grupy, miejsce spotkań
 
Poniedziałek
godz. 1800
Grupa NA „Właśnie Dziś”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
Grupa AA „Quo Vadis”
Klub Abstynenta „24 Godziny”, ul. Łużycka 32
Poniedziałek
godz. 1815
Grupa AA „Antonówki” (kobiecy)
ul. Niemcewicza 7
Wtorek
godz. 1800
Grupa AA „Auxylium”
ul. Mieszka I   11
Grupa AA „Jutrzenka”
ul. Niemcewicza 7
Wtorek
godz. 1730
Grupa AA „Akwadrat”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Środa
godz. 1100
Grupa AA „Jedynka”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mickiewicza 21/8
Środa
godz. 1800
Grupa AA „Siloe”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Grupa AH (Anonimowi Hazardziści),
ul. Walczaka; Biały Kościółek (salka pod klasztorem)
Czwartek
godz. 1800
Grupa AA „Quo Vadis”
Klub Abstynenta „24 Godziny”, ul. Łużycka 32
Grupa AA „Krokus”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Grupa SLAA
ul. Walczaka; Biały Kościółek (salka pod klasztorem)
Czwartek
godz. 1830
Grupa AA „Remedium – Jest Sposób”
ul. Mieszka I   11
Piątek
godz. 1800
Grupa AA „Siloe”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Piątek
godz. 1730
Grupa NA „Właśnie Dziś”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
Sobota
godz. 1700
Grupa AA „Nowa”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Grupa AA „Sobota”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
Niedziela
godz. 1700
Grupa AA „Nowa Droga”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
 • 12-04-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Ankieta dotycząca działań w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych, pedagogów szkolnych, terapeutów oraz osób zainteresowanych profilaktyką uzależnień o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.  Badanie ma na  celu zebranie wniosków, uwag i opinii, które przełożą się na skuteczniejsze przeciwdziałanie uzależnieniom w Gorzowie Wielkopolskim. Wypełnioną ankietę można przesłać elektronicznie na adres e-mail wss@um.gorzow.pl,  przesłać na adres Wydziału Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4.
 
Na odpowiedzi czekamy do 27 kwietnia 2018 r.

Załączniki

Wyniki konkursu na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 roku

Wyniki konkursu na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 roku
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 r.
 
I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2017)
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi łącznie 250 000,00 zł.
Zostało rozdysponowane 250 000,00 zł na przeciwdziałanie problemom związanym z alkoholizmem.
 • zweryfikowano 24 oferty;
 • wysłano 6 wezwań do różnych organizacji o uzupełnienia braków formalnych (brak wymaganych załączników do oferty);
 • 5 ofert zostało odrzuconych z uwagi na brak zgodności zakresu przedmiotowego zadania
  z ogłoszeniem konkursowym;
 • 1 podmiot pomimo wezwania nie uzupełnił braków.
 • 18 ofert zostało zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania.
II.  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  (w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2017)
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi łącznie 200 000,00 zł.
Na konkurs wpłynęło 18 ofert.
Rozdysponowano 174 993,20 zł na realizację 14 zadań.
 • zweryfikowano 18 ofert;
 • wysłano 3 wezwania do uzupełnienia braków formalnych (brak wymaganych załączników do oferty);
 • 1 oferta została odrzucona ze względów formalnych;
 • 3 oferty zostały odrzucone z uwagi na brak zgodności zakresu przedmiotowego zadania z ogłoszeniem konkursowym;
 • 14 ofert zostało zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania.
 
Szczegółowy podział dotacji, zawierający nazwy oferentów, tytuły projektów i wysokość przyznanych środków, znajduje się w załączniku.
 
Uwaga:
W przypadku otrzymania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent jest zobowiązany do złożenia (w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 3-4) deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego wraz z zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem (do pobrania w załączniku) w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Załączniki

 • 25-01-2017
 • Autor: Piotr Tubelewicz
 • drukuj

Diagnoza Problemów Społecznych 2016

Diagnoza problemów społecznych koncentruje się na zidentyfikowaniu i opisaniu takich zjawisk, które ograniczają zaspokajanie potrzeb społecznych lub stwarzają zagrożenie takiego ograniczenia. Takimi problemami może być na przykład pozostawanie bez pracy (zwłaszcza długotrwałe), które skutkować może ograniczeniem możliwości zaspokajania potrzeb bezrobotnego, a także jego rodziny oraz zależnością od pomocy społecznej. O problemie społecznym mówimy wtedy, gdy dotyczy on wielu osób w społeczności i ma charakter powtarzający się, a nie jednorazowy. Problemy społeczne dotyczą wielu osób (mają masowy charakter), nie mają charakteru jednorazowego, mają dotkliwe skutki społeczne (kwestie społeczne).
 
Przeprowadzone w 2016 roku badanie miało kilka celów: miało służyć rozpoznaniu jaka jest skala wybranych problemów społecznych w Gorzowie (m.in. bezrobocie, zależność od pomocy społecznej, problemy alkoholowe, przestępczość – w tym przestępczość narkotykowa) oraz jaki jest stan zasobów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Ważną częścią diagnozy było badanie dorosłych mieszkańców Gorzowa oraz badanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców

Załączniki

 • 11-01-2017
 • Autor: Piotr Tubelewicz
 • drukuj

Programy przeciwdziałania uzależnieniom

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 224), oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) oraz zgodnie z założeniami przyjętymi w „Polityce Społecznej Gorzowa Wielkopolskiego 2023+” Rada Miasta przyjmuje drodze uchwały Ramowy Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2020 oraz Miejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2017.
 
Celem ogólnym Programów jest zmniejszanie rozmiarów zjawiska uzależnienia od alkoholu, narkotyków, innych środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie problemom związanym uzależnieniami. Pamiętać należy jednak, że poziom używania substancji psychoaktywnych nie musi być związany z polityką wobec alkoholu czy narkotyków – jest uzależniony od wielu zmiennych jak np. poziomu rozwarstwienia społecznego, sytuacji gospodarczej kraju, poziomu stresu wśród mieszkańców danej miejscowości. Wiadomo też że szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych oraz uzależnianie się od nich jest silnie skorelowane m.in. z biedą, wykluczeniem społecznym oraz chorobami psychicznymi. Dlatego celem głównym programów będzie realizowany przede wszystkim poprzez zwiększenie poziomu dostępności do pomocy specjalistycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w perspektywie czterech lat. Cel będzie realizowany poprzez pracę w trzech obszarach:
 
Obszar 1: Badania i monitoring
Celem głównym jest uzyskanie wiedzę o problemie uzależnień w Gorzowie i dotychczasowym działaniu systemu zapobiegawczego.
W ramach realizacji tego celu strategicznego są przewidziane w szczególności: ewaluacja dotychczasowego systemu oddziaływań oraz przygotowanie kompleksowej mapy oddziaływań jak i problemów społecznych Miasta.

Obszar 2: Szkolenie oraz nadanie kompetencji kadrom realizujących program
Celem głównym jest utworzenie w Gorzowie kompleksowego systemu przeciwdziałania uzależnieniom zwiększenie poziomu dostępności do pomocy specjalistycznej z zakresuprzeciwdziałania uzależnieniom.
W ramach realizacji tego celu głównego jest przewidziane stworzenie kompleksowego systemu odziaływań profilaktycznych i leczniczych na terenie miasta Gorzowa poprzez rozwój i doskonalenie dotychczasowej oferty oddziaływań pomocowych, wprowadzenie komplementarnego systemu oddziaływań profilaktycznych na bazie programów rekomendowanych oraz dążących do rekomendacji, tworzenie systemu oddziaływań socjoterapeutycznych i profilaktyki środowiskowej w obszarach o szczególnym zagęszczeniu problemów społecznych oraz nadania odpowiednich kompetencji istniejącym instytucjom zwłaszcza poprzez nadanie odpowiednich kompetencji Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów. Szkolenia powinny być realizowane zgodnie z rekomendacjami wynikającymi z ewaluacji przeprowadzonymi w ramach realizacji celu głównego obszaru 1.
 
Obszar 3: Redukcja szkód związana z używaniem substancji psychoaktywnych
Celem głównym jest prowadzenie bieżącej pracy w obszarze uzależnień: terapię, redukcję szkód, reintegrację, socjoterapię w tym profilaktykę szkolną i środowiskową oraz edukację publiczną.
W ramach realizacji tego celu strategicznego są przewidziane w szczególności: terapia, redukcja szkód, zapobieganie i redukcja szkód związanych z uzależnieniami i szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych realizacja profilaktyki szkolnej i środowiskowej, edukacja publiczna decydentów i społeczności lokalnej zakresu uzależnień i przemocy (zwłaszcza takiego rodzaju edukacji publicznej która zapobiegałaby stygmatyzacji użytkowników substancji oraz ofiar przemocy) na terenie miasta Gorzowa oraz wdrażanie nowych metod przeciwdziałania uzależnieniom substancji psychoaktywnych i ich szkodliwego używania nabywanych poprzez realizację celu głównego obszaru 2.
 
W programach położony jest przede wszystkim nacisk na sprawdzenie skuteczności i wypełniania zapotrzebowania na usługi pomocowe dotychczasowego systemu pomocowego.
 
Całą uchwałę można znaleźć pod adresem: http://bit.ly/2jhSNds

Załączniki