Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Przeciwdziałanie uzależnieniom

 • 05-12-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

 
 
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku
 
Na podstawie art. 14  w związku z art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1492) oraz uchwały Nr LXXI/873/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2019, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zdrowiu publicznym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1492), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następujących obszarach:
 
I. Rodzaj zadania: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:
 1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
Numer zadania
Tematyka zadania
Uwagi/ rekomendacje
1/ A
Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania
i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji
 
Rekomendowane jest upowszechnianie
i wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, które biorą
pod uwagę wspólne czynniki chroniące
i czynniki ryzyka używania alkoholu,
w szczególności zalecanych
w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
2/A
Realizacja programów profilaktyki selektywnej i środowiskowej
o udowodnionej skuteczności
lub gwarantujących satysfakcjonujący poziom realizacji wyznaczonych celów
Rekomendowane jest poszerzanie
i udoskonalanie oferty i wspieranie programów o naukowych podstawach
lub o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do środowisk, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób używających alkoholu w sposób okazjonalny.
3/A
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci
i młodzieży
 
Należy zadbać, aby projekt był szczegółowo opisany i zaplanowany oraz by jego skuteczność była poddawana ocenie. Rekomendowane jest finansowanie działań długofalowych i systematycznych, kierowanych w szczególności
do dzieci ze środowisk zagrożonych
uzależnieniem od alkoholu, np. programy animatorów podwórkowych, pedagogów ulicy, kluby młodzieżowe. Rekomendowana jest realizacja profilaktyki środowiskowej
w postaci programów liderów rówieśniczych
na terenie gorzowskich szkół.
4/A
Realizacja spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
z włączeniem osób dorosłych (rodziców, nauczycieli)
Rekomendowane jest włączenie dzieci
i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu  w proces powstania spektaklu (np. opracowanie scenariusza, przygotowanie scenografii, kostiumów, itp., warsztaty teatralne, udział
w próbach do spektaklu, występy na scenie).
Bardzo ważnym elementem jest dostosowanie grup wiekowych
do danego spektaklu.
5/A
Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych skierowanych do osób pijących ryzykownie lub szkodliwie,
oraz uzależnionych od alkoholu
(profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód)
Rekomendowane jest poszerzanie
i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej
o naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i zdrowia psychicznego.
W ramach zadania rekomendowana jest realizacja programów skierowanych do osób,
które prowadziły pojazdy, będąc
pod wpływem alkoholu.
6/A
Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci
i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu
lub zagrożonych uzależnieniem
od alkoholu, z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych
 
Programy powinny opierać się
na pisemnych konspektach
do poszczególnych, zaplanowanych
do realizacji zajęć. W ich ramach możliwe jest prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci  (np. teatralnych, komputerowych, tanecznych, sportowych).
Obozy socjoterapeutyczne powinny być integralnym elementem i stanowić uzupełnienie całorocznej pracy
z dziećmi i młodzieżą.
7/A
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione
od alkoholu  oraz ich rodziny
Zadanie powinno być ewaluowane przez kluby i stowarzyszenia pod kątem reguł postępowania zawartych w „standardach działań stowarzyszeń abstynenckich”.
8/A
Prowadzenie punktów konsultacyjnych
i pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu, a także dla osób doświadczających przemocy
i stosujących przemoc
Bardzo ważne jest, aby zadanie realizowane było przez doświadczoną kadrę, przeszkoloną w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, posiadającą m.in. umiejętności w obszarze nawiązywania kontaktu, przeprowadzania interwencji kryzysowej, udzielenia wsparcia, motywowania i poradnictwa.
 
 1. Przeciwdziałanie narkomanii:
Numer zadania
Tematyka zadania
Uwagi
1/N
Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji
 
 
Rekomendowane jest upowszechnianie
i wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, które biorą
pod uwagę wspólne czynniki chroniące
i czynniki ryzyka używania narkotyków,
w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
2/N
Realizacja programów profilaktyki selektywnej i środowiskowej
o udowodnionej skuteczności lub gwarantujących satysfakcjonujący poziom realizacji wyznaczonych celów
Rekomendowane jest poszerzanie
i udoskonalanie oferty i wspieranie programów o naukowych podstawach
lub o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do środowisk,
w których występuje problem uzależnienia od narkotyków, lub zagrożonych uzależnieniem od  narkotyków,
w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób używających i narkotyków w sposób okazjonalny.
3/N
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci
i młodzieży
 
Należy zadbać, aby projekt był szczegółowo opisany i zaplanowany oraz by jego skuteczność była poddawana ocenie. Rekomendowane jest finansowanie działań długofalowych i systematycznych, kierowanych w szczególności
do dzieci ze środowisk zagrożonych
uzależnieniem od narkotyków, np. programy animatorów podwórkowych, pedagogów ulicy, kluby młodzieżowe. Rekomendowana jest realizacja profilaktyki środowiskowej
w postaci programów liderów rówieśniczych
na terenie gorzowskich szkół.
4/N
Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami oraz uzależnionych od narkotyków (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód)
Rekomendowane jest poszerzanie
i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej
o naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i zdrowia psychicznego.
5/N
Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci
i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków, lub zagrożonych uzależnieniem
od narkotyków, z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych
 
Programy powinny opierać się na pisemnych konspektach do poszczególnych, zaplanowanych do realizacji zajęć. W ich ramach możliwe jest prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych
dla dzieci (np. teatralnych, komputerowych, tanecznych, sportowych).
Obozy socjoterapeutyczne powinny być integralnym elementem i stanowić uzupełnienie całorocznej pracy
z dziećmi i młodzieżą.
6/N
Prowadzenie punktów konsultacyjnych
i pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych od narkotyków
Bardzo ważne jest, aby zadanie realizowane było przez doświadczoną kadrę, przeszkoloną w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, posiadającą m.in. umiejętności w obszarze nawiązywania kontaktu, przeprowadzania interwencji kryzysowej, udzielenia wsparcia, motywowania i poradnictwa.
 
 
 
II. Adresaci konkursu
Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta Gorzowa Wlkp., niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z  dziedziną powierzanego zadania.
 
 III. Sposób wykorzystania dotacji, kwalifikowalność i rodzaje kosztów
1. Wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być:
1) niezbędne dla realizacji zadania objętego konkursem,
2) racjonalne i efektywne oraz spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat),
3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem,
4) odpowiednio udokumentowane,
5) zgodne z zatwierdzonym harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania.
2. Dotacji nie można wykorzystać na:
1) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.,
2) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
3) prowadzenie działalności politycznej.
3. Rodzaje kosztów:
1) koszty merytoryczne – bezpośrednio związanie z realizacją zadania,
2) koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne – pośrednio związane z realizacją zadania - do 10% całości kosztów realizacji zadania,
3) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji koszty promocji zadania (np. przygotowanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, druki materiałów, usługi poligraficzne) - do 10% całości kosztów realizacji zadania.
 
IV. Termin realizacji zadania
1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie między 15 luty a 31 grudnia 2019 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 
V. Warunki realizacji zadania
1. Oferent nie może powierzyć realizacji zadania innemu podmiotowi.
2. Oferent powinien dysponować odpowiednio doświadczoną, wykwalifikowaną  kadrą do wykonania zadania.
3. Adresatami zadań są mieszkańcy Gorzowa Wlkp.
4. Podstawą realizacji zadania będzie umowa  z wybranymi oferentami.
5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
                                                     
VI. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu
1. Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2019 planuje się przeznaczyć kwotę:  403 000,00 zł, w tym:
 1. na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 213 000,00 zł;
 2. na przeciwdziałanie  narkomanii – 190 000,00 zł;
pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. 
 
VII. Zasady powierzenia zadań i przekazania dotacji
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do oferty dołącza się:
1)   aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
2)   oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
3)   oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)   oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
5)   oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodniez ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł;
3. W przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami można załączyć dokument potwierdzający współpracę.
4. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w odpowiednim rejestrze lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
5. Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
6. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
7. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
8. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
9. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
10. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.
12. Realizacja zadania ma formę współfinansowania zadania publicznego.
13. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwoty wnioskowanych środków finansowych. Oferty nie zawierające wymaganego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.
14. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna kwota na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
15.  W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
16.  W przypadku przyznania środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
17. W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/ kosztorysu/ zakresu rzeczowego zadania nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zadania.
18.  Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
19.  Od wyników konkursu można odwołać się do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezydent w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
1) powierzyć realizację zadania;
2) zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta, powierzy mu realizację zadania;
3) podtrzymać decyzję o niepowierzaniu zadania oferentowi.
20.  Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadań zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.,  ul. Sikorskiego 3-4.
21. Warunkiem przekazania środków finansowych  jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
22. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 21.
23. Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych  z tych środków wydatków.
24. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, podmiot realizujący sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 02 stycznia 2019 r. o godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, opatrzonej napisem „Konkurs ofert – przeciwdziałanie uzależnieniom” wraz z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz numeru (np. 1/A) i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
IX. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu maksymalnie 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3. Oceny formalnej ofert dokonuje pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., z zastrzeżeniem art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
5. Oferty nieuzupełnione w terminie określonym w ust. 4, będą odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
1) brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
2) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
3) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
4) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
7. Merytorycznej oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., złożona z przedstawicieli Prezydenta Miasta i organizacji pozarządowych.
8. Pracą komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, wskazany przez Prezydenta Miasta.
9. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
10. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorących udział w konkursie.
11. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 35 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 21 punktów nie będą rekomendowane przez komisję konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
12. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
1) organizacyjne – zasoby rzeczowe i kadrowe, współpraca z innymi podmiotami;
2) sposób realizacji zadania – uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego, zasięg oddziaływania i dostępność dla odbiorców, adekwatność działań względem potrzeb lokalnych, trwałość i ciągłość rezultatów realizacji zadania, wartość społeczna projektu i efektywność wykorzystania dotacji, atrakcyjność, innowacyjność i oryginalność projektu;
3) finansowe – rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość  wnioskowanej dotacji, udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, wkład osobowy – świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków;
4) dotychczasowa realizacja zadań publicznych, zleconych przez Miasto (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji.
14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
15. Środki finansowe udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
16. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta,
2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 
X. Postanowienia końcowe
Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 
 
                                                                                                                      z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                   (-)
                                                                                                                         Małgorzata Domagała
                                                                                                                   Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
 Gorzów Wielkopolski, 04 grudnia  2018 r.
 

Załączniki

 • 29-11-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Prezentacja Diagnozy Problemów Społecznych

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w  prezentacji raportu na temat problemów społecznych dotykających społeczność lokalną naszego miasta. Spotkanie odbędzie się w dniu 04 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Sikorskiego 3-4.
Celem spotkania jest przedstawienie wyników badania pn. „Diagnoza problemów społecznych”, które zostało przeprowadzone przez Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa.
Diagnoza objęła następujące zagadnienia:
 1. Działalność samorządu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 2. Jakość życia w mieście w opinii mieszkańców – diagnoza dorosłych.
 3. Alkohol i narkotyki jako problem gorzowskiej młodzieży –diagnoza dzieci i młodzieży
 4. Rodzice i młodzież:
Uzyskane wyniki będą podstawą do budowania długofalowej strategii profilaktyki uzależnień w naszym mieście, w kolejnych latach.
 • 20-11-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 ze zm.),  art. 14  w związku z art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1492), uchwały Nr LXXI/873/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2019, uchwały Nr LXXI/875/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości kwotę stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim w 2019 roku
 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
w dn. 16.11.2018 r.
otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania
centrum integracji społecznej
 
 
I. Rodzaj zadania: Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w tym:
 
 
Nr zadania
Nazwa zadania
Liczba uczestników CIS w ujęciu miesięcznym
Liczba pracowników
1.
Przygotowanie zawodowe dla grupy porządkowo - remontowej

15 osób
nie więcej niż 5 osób
2.
Przygotowanie zawodowe dla grupy opieki nad osobą zależną

15 osób
nie więcej niż 5 osób
 
Uwaga: Na każde z dwóch powyższych zadań należy złożyć oddzielną ofertę. Jeden uprawniony podmiot może złożyć jedną lub dwie oferty.
 
II. Adresaci konkursu
Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta Gorzowa Wlkp., niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z  dziedziną powierzanego zadania.
 
 III. Sposób wykorzystania dotacji, kwalifikowalność i rodzaje kosztów
1. Wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być:
 • niezbędne dla realizacji zadania objętego konkursem,
 • racjonalne i efektywne oraz spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat),
 • faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem,
 • odpowiednio udokumentowane,
 • zgodne z zatwierdzonym harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania.
 
2. Dotacji nie można wykorzystać na:
 • realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.,
 • projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
 • prowadzenie działalności politycznej.
 
3. Koszty zadania powinny być:
 • bezpośrednio związane z jego realizacją i niezbędne do jego realizacji;
 • racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.
 
IV. Termin realizacji zadania
1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od stycznia do  grudnia 2019 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 
V. Warunki realizacji zadania
 1. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta (środki własne i/lub środki z innych źródeł) powinien wynosić nie mniej niż 10% kwoty wnioskowanej dotacji.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. W przypadku przyznania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
 4. W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/ kosztorysu/ zakresu rzeczowego zadania.
 5. Zadanie winno być realizowane poprzez prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1828) - mieszkańców Gorzowa Wlkp., w szczególności dla osób uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.
 6. Zadanie powinno być realizowane w pomieszczeniu/lokalu/budynku, do którego oferent posiada tytuł prawny.
 7. Zadanie winno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z Rozdziałem 3 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1828).
 8. Centrum zostanie zobowiązane do przedłożenia po realizacji zadania liczby osób, które podczas programu reintegracyjnego poddane jednocześnie były terapii, działaniom stowarzyszeń abstynenckich, rehabilitacji lub socjoterapii oraz liczby osób, która podjęła zatrudnienie po programach reintegracyjnych minimum na rok.
VI. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu
 1. Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2019 planuje się przeznaczyć kwotę:  288 000,00 zł,
 • na zadanie nr 1 – 144 000,00 zł (20 osób x 600 zł x 12 miesięcy);
 • na zadanie nr 2 – 144 000,00 zł (20 osób x 600 zł x 12 miesięcy);
pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
      2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. 
      3. Postawą do wyliczenia wysokości dotacji pochodzącej z dochodów własnych Miasta Gorzowa Wlkp., przeznaczonych na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. jest kwota w wysokości 600,00 zł/miesięcznie, przypadająca na każdego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz każdego pracownika Centrum.
 
VII. Zasady powierzenia zadań i przekazania dotacji
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
 • kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta;
 • dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru;
 • decyzję wojewody nadającą status Centrum;
 • koncepcję funkcjonowania centrum integracji społecznej na rok 2019;
 • wykaz sprzętu, w ujęciu ilościowym i rodzajowym będący w dyspozycji oferenta, który wykorzystany będzie przy realizacji zadania zgodnie z koncepcją funkcjonowania Centrum przedstawioną przez oferenta;
 • wykaz osób przy pomocy których realizowane będzie zadanie, wraz z posiadanymi kwalifikacjami;
 • referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz w zakresie prowadzenia reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej we współpracy z administracją publiczną lub oświadczenie oferenta o prowadzeniu takich zadań bez współpracy z administracją publiczną;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym będzie realizowane zadanie;
 • oświadczenie oferenta, że pomieszczenia/lokale/budynki dostosowane są do potrzeb prowadzenia reintegracji zawodowej i społecznej;
 • informację o przeprowadzonej ewaluacji zadania – w przypadku jego realizowania w latach ubiegłych;
 • koncepcję ewaluacji realizacji zadania, w tym propozycję narzędzi ewaluacji procesu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonego w CIS w odniesieniu do każdego z uczestników, w tym okresowych – sześciomiesięcznych ocen uczestnictwa w CIS dokonywanych co najmniej przez pracownika socjalnego oraz instruktorów zawodu stanowiących podstawę działań proponowanych uczestnikowi w kolejnych okresach udziału w Centrum;
 • w przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami należy załączyć dokument potwierdzający współpracę.
 • oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
 • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
 • oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
3.Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
4.Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
5.W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
6.W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
7.W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
8.W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
9. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
10 Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.
12. Realizacja zadania ma formę współfinansowania zadania publicznego.
13. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwoty wnioskowanych środków finansowych. Oferty niezawierające wymaganego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.
14. W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
15. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadań, zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.,  ul. Sikorskiego 3-4.
16. Warunkiem przekazania środków finansowych  jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
17. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 16.
18. Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych  z tych środków wydatków.
19. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, podmiot realizujący sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, opatrzonej napisem „Konkurs ofert- CIS” wraz z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz numeru i nazwy zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
IX. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu maksymalnie 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3. Oceny formalnej ofert dokonuje pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., z zastrzeżeniem art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
5. Oferty nieuzupełnione w terminie określonym w ust. 4, będą odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
 • brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
 • brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 • brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
 • brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
7. Merytorycznej oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., złożona z przedstawicieli Prezydenta Miasta i organizacji pozarządowych.
8. Pracą komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, wskazany przez Prezydenta Miasta.
9. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
10. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorących udział w konkursie.
11. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 35 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 21 punktów nie będą rekomendowane przez komisję konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
12. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
 • organizacyjne – zasoby rzeczowe i kadrowe, współpraca z innymi podmiotami;
 • sposób realizacji zadania – uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego, zasięg oddziaływania i dostępność dla odbiorców, adekwatność działań względem potrzeb lokalnych, trwałość i ciągłość rezultatów realizacji zadania, wartość społeczna projektu i efektywność wykorzystania dotacji, atrakcyjność, innowacyjność i oryginalność projektu;
 • finansowe – rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość  wnioskowanej dotacji, udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, wkład osobowy – świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków;
 • dotychczasowa realizacja zadań publicznych, zleconych przez Miasto (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji.
14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
15.Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
16. Od wyników konkursu można odwołać się do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezydent w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
 • powierzyć realizację zadania;
 • zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta, powierzy mu realizację zadania;
 • podtrzymać decyzję o niepowierzaniu zadania oferentowi.
17.Środki finansowe udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
18. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
 • nie zostanie złożona żadna oferta,
 • żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
X. Postanowienia końcowe
 
Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 
 
   Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Agnieszka Surmacz
Zastępca Prezydenta Miasta
 
Gorzów Wielkopolski, 16.11.2018 r.

Załączniki

 • 15-11-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Zaproszenie do udziału w wykładach

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dwóch wykładach dr Teresy- Jadczak Szumiło, zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
 
Wykład pierwszy: „Problemy emocjonalne dzieci adoptowanych” dotyczący problematyki zaburzeń przywiązania, przyczyn ich występowania, oraz strategii rozwiązywania trudności emocjonalnych u dzieci.
28 listopada (środa) godz. 17.30 - 19.30
 
Wykład drugi: „Problemy rozwojowe dzieci adoptowanych”  dotyczący problematyki FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy), oraz związanymi z nim trudnościami rozwojowymi u dzieci. 29 listopada (czwartek) godz. 16.30 - 18.30
 
Miejsce wykładów Hotel „Mieszko” (ul. Kos. Gdyńskich 82, Gorzów Wlkp.). Zgłoszeń można dokonywać do dnia 23.11.2018 pod nr tel. 957 259 965 lub 510 316 052
 
Udział w wykładach jest bezpłatny, skierowany do wszystkich chętnych.
 
Wykłady prowadzić będzie polskiej sławy specjalista w dziedzinie pracy z dziećmi dotkniętymi traumą i diagnostyki Alkoholowego Zespołu Płodowego. Za swoją pracę wielokrotnie nagradzana m.in. nagrodą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagrodą Ministra Zdrowia "Zasłużony dla Służby Zdrowia"  za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.).
 
 • 24-05-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

VIII Bieg Trzeźwości

 
W dniu 19 maja odbył się VIII Bieg Trzeźwości. Impreza organizowana jest cyklicznie i ma na celu wspieranie utrzymywania abstynencji oraz promowanie zdrowego stylu życia. Zorganizowana została przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miasto Gorzów Wielkopolski, grupę „Dogonić Marzenia” oraz Wierzbicki Running Project. Wydarzenie było objęte patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pana Jacka Wójcickiego. W organizację Biegu włączyli się m.in.:  Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ciborzu. W wydarzeniu wzięło udział około stu biegaczy i rowerzystów. Uczestnicy biegu musieli pokonać ponad 100-kilometrową trasę Gorzów Wielkopolski - Cibórz. Wyruszyli na trasę w 5 mniejszych grupach i przebiegli odcinki na zasadzie sztafety.  W Biegu mógł uczestniczyć każdy chętny. Udział był bezpłatny. Na mecie na biegaczy czekały medale, gratulacje i pyszna  grochówka.


 
 
 
 • 10-05-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Ogólnopolska kampania - „Przeciw nietrzeźwym kierowcom”

W przeciwdziałaniu nietrzeźwości na drogach każdy z nas ma do odegrania bardzo ważną rolę. Aby ulice naszego miasta były bezpieczne dla uczestników ruchu drogowego, wszyscy musimy reagować w sposób odpowiedzialny i stanowczy. W celu poprawy komfortu poruszania się po drogach, nasze miasto przystępuje do realizacji ogólnopolskiej kampanii pn. „Przeciw pijanym kierowcom”, stworzonej przez Krakowską Akademię Profilaktyki.
Kampania ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na zagrożenie, jakie stanowią osoby pod wpływem alkoholu siadające za kierownicę.
Do udziału w kampanii zaproszeni zostali właściciele ośrodków szkoleniowych nauki jazdy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
 
 
 
Plakat promujący kampanię Przeciw nietrzeźwym kierowcom, przygotowany przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Źródło:http://przeciwpijanymkierowcom.pl/
 • 10-05-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

XVI Miejska Kampania Edukacyjno – Informacyjna „Obudź się”

Premierą spektaklu pn. „Kochaj i tańcz”, która miała miejsce w Teatrze im. Juliusza Osterwy,  w dniu 29 kwietnia 2018 r.,  rozpoczęła się tegoroczna edycja kampanii „Obudź się”.
Musical pn. „Kochaj i tańcz” w reż. Aliny Moś – Kerger jest opowieścią o miłości do tańca, o ważności pasji w życiu człowieka, posiadaniu marzeń i dążeniu do ich realizacji. Spektakl potwierdza prawdę o tym, że prawdziwe szczęście można odnaleźć podążając za głosem serca, a taniec potrafi być najpiękniejszym wyrazem miłości. Główną bohaterką tej historii jest Hania, poukładana życiowo, początkująca dziennikarka. Na swojej drodze spotyka fanatyka street dance – Wojtka, który marzy o karierze na Brodway’u. Dzięki niemu dziewczyna zaczyna rozumieć, że dążąc do stabilizacji może przeoczyć coś bardzo ważnego.
Adresatem wydarzenia jest gorzowska młodzież w wieku 13-18 lat; uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Teatr planuje wystawienie 25 spektakli w okresie od maja do września 2018 r. 20 spektakli odbędzie w godzinach porannych dla zorganizowanych grup szkolnych, natomiast 5 przedstawień zostanie przeznaczonych dla młodych ludzi, którzy zechcą przyjść do teatru w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.
Zgodnie z zapisami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018 dotyczącymi spektakli profilaktycznych, gorzowska młodzież otrzymała możliwość bezpośredniego udziału w musicalu i zaprezentowania swoich tanecznych umiejętności u boku zawodowych aktorów. Specjalne zaproszenie zostało wystosowane do podopiecznych świetlic środowiskowych. Oprócz możliwości zatańczenia na scenie, młodzież otrzymała szansę na uczestniczenie w otwartych próbach, sposobność obserwacji pracy aktorów i reżysera.
Zarówno tematyka, jak i forma zaproponowanego zadania, spełnia kryteria określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018. Musical „Kochaj i tańcz” spełnia Cel 1.5, którym jest realizacja spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z włączeniem osób dorosłych (rodziców, nauczycieli).
 • 18-04-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Spotkania grup samopomocowych w Gorzowie Wielkopolskim

 
Dzień/godzina
 
Nazwa grupy, miejsce spotkań
 
Poniedziałek
godz. 1800
Grupa NA „Właśnie Dziś”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
Grupa AA „Quo Vadis”
Klub Abstynenta „24 Godziny”, ul. Łużycka 32
Poniedziałek
godz. 1815
Grupa AA „Antonówki” (kobiecy)
ul. Niemcewicza 7
Wtorek
godz. 1800
Grupa AA „Auxylium”
ul. Mieszka I   11
Grupa AA „Jutrzenka”
ul. Niemcewicza 7
Wtorek
godz. 1730
Grupa AA „Akwadrat”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Środa
godz. 1100
Grupa AA „Jedynka”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mickiewicza 21/8
Środa
godz. 1800
Grupa AA „Siloe”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Grupa AH (Anonimowi Hazardziści),
ul. Walczaka; Biały Kościółek (salka pod klasztorem)
Czwartek
godz. 1800
Grupa AA „Quo Vadis”
Klub Abstynenta „24 Godziny”, ul. Łużycka 32
Grupa AA „Krokus”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Grupa SLAA
ul. Walczaka; Biały Kościółek (salka pod klasztorem)
Czwartek
godz. 1830
Grupa AA „Remedium – Jest Sposób”
ul. Mieszka I   11
Piątek
godz. 1800
Grupa AA „Siloe”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Piątek
godz. 1730
Grupa NA „Właśnie Dziś”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
Sobota
godz. 1700
Grupa AA „Nowa”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Grupa AA „Sobota”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
Niedziela
godz. 1700
Grupa AA „Nowa Droga”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
 • 12-04-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Ankieta dotycząca działań w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych, pedagogów szkolnych, terapeutów oraz osób zainteresowanych profilaktyką uzależnień o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.  Badanie ma na  celu zebranie wniosków, uwag i opinii, które przełożą się na skuteczniejsze przeciwdziałanie uzależnieniom w Gorzowie Wielkopolskim. Wypełnioną ankietę można przesłać elektronicznie na adres e-mail wss@um.gorzow.pl,  przesłać na adres Wydziału Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4.
 
Na odpowiedzi czekamy do 27 kwietnia 2018 r.

Załączniki

Wyniki konkursu na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 roku

Wyniki konkursu na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 roku
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 r.
 
I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2017)
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi łącznie 250 000,00 zł.
Zostało rozdysponowane 250 000,00 zł na przeciwdziałanie problemom związanym z alkoholizmem.
 • zweryfikowano 24 oferty;
 • wysłano 6 wezwań do różnych organizacji o uzupełnienia braków formalnych (brak wymaganych załączników do oferty);
 • 5 ofert zostało odrzuconych z uwagi na brak zgodności zakresu przedmiotowego zadania
  z ogłoszeniem konkursowym;
 • 1 podmiot pomimo wezwania nie uzupełnił braków.
 • 18 ofert zostało zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania.
II.  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  (w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2017)
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi łącznie 200 000,00 zł.
Na konkurs wpłynęło 18 ofert.
Rozdysponowano 174 993,20 zł na realizację 14 zadań.
 • zweryfikowano 18 ofert;
 • wysłano 3 wezwania do uzupełnienia braków formalnych (brak wymaganych załączników do oferty);
 • 1 oferta została odrzucona ze względów formalnych;
 • 3 oferty zostały odrzucone z uwagi na brak zgodności zakresu przedmiotowego zadania z ogłoszeniem konkursowym;
 • 14 ofert zostało zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania.
 
Szczegółowy podział dotacji, zawierający nazwy oferentów, tytuły projektów i wysokość przyznanych środków, znajduje się w załączniku.
 
Uwaga:
W przypadku otrzymania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent jest zobowiązany do złożenia (w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 3-4) deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego wraz z zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem (do pobrania w załączniku) w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Załączniki

1 2