Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Gorzów Bliżej Świąt
Misza i Masza budują nowy dom
Slajdowisko MultiKulti: Everest 1999
Tapas Music Festival // Limboski “Ucieczka Saula”
Klucz do kariery
Koncert Kolęd Gorzowskiej Orkiestry Dętej
Reneta Gorzowska - masło
COVERY ETC. - RADOSŁAW CZARKOWSKI
OEES_2019_Gorzow_2_baner_1180x380px
dziejesie.art
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Żłobki miejskie

 • 27-03-2019
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

E-nabór do żłobków miejskich

Wydział Spraw Społecznych informuje, iż nabór do żłobków miejskich na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Zapraszamy rodziców do zapoznania się z ofertami placówek oraz zasadami rekrutacji na stronie  https://nabor-kandydat.edukacja.gorzow.pl/gorzow/News
Jednocześnie informujemy, że zakładka „zgłoś kandydaturę” będzie aktywna od 15 do 30 kwietnia 2019 r., zgodnie  z terminem rekrutacji do żłobków.
 
 • 06-03-2019
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Nowe zasady w rekrutacji do żłobków miejskich

Wydział Spraw Społecznych informuje o zmienionych zasadach naboru dzieci do miejskich żłobków.  
Rekrutacja po raz pierwszy odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Nabór będzie trwał od 15 – 30 kwietnia 2019. Przyjęcie dziecka do żłobka odbywać się będzie według liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych do danej grupy wiekowej, zgodnie z liczbą wolnych miejsc, którymi dysponuje placówka w danym roku szkolnym.
 
Poniżej wykaz kryteriów, punktów rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających daną sytuacją.
 
Lp.
Kryteria
Wartość punktowa
Dokumenty potwierdzającą daną sytuację
1
Wielodzietność rodziny dziecka
3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt
 • Oświadczenie o wielodzietności;
 • Gorzowskie karty dużej rodziny wszystkich członków rodziny – do wglądu
2
Niepełnosprawność w rodzinie
Jedna osoba w rodzinie – 15 pkt,
więcej niż jedna osoba – 20 pkt.
 • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności - do wglądu
3
Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca
Jeden rodzic – 10 pkt;
Obydwoje rodziców – 20 pkt;
Samotne wychowywanie dziecka – 15 pkt
 • Gorzowska Karta Mieszkańca – do wglądu
4
Samotne wychowanie dziecka w rodzinie
12 pkt
 • Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z wymienionych dokumentów (do wglądu):
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;
 • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • akt zgonu
5
Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym
8 pkt.
 • Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;
 • Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym – do wglądu;
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie  (aktualny wydruk z CEiDG)- do wglądu
6
Rodzina zastępcza
5 pkt.
 • Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub
 • Zaświadczenie z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej
7
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej placówki
Rodzeństwo – 14 pkt;
Każde kolejne dziecko – 3 pkt.
 • Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu dziecka
8
Wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca przekazywania podatku – Miasto Gorzów Wlkp.
Jeden rodzic – 5 pkt;
Obydwoje rodziców/samotne wychowanie dziecka – 10 pkt
 • Pierwsza strona zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym opatrzone prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) – do wglądu
9
Trudna sytuacja socjalno – bytowa rodzica/rodziców
3 pkt
 • Aktualna decyzja GCPR-u o korzystaniu z pomocy, obejmująca okres składania dokumentów rekrutacyjnych (do wglądu):
- świadczenia pieniężne:
 • zasiłek stały;
 • zasiłek okresowy;
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali z RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której  mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dn. 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach;
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawozdania opieki przyznane przez sąd
- świadczenia niepieniężne:
 • praca socjalna;
 • bilet kredytowy;
 • składaki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • sprawienie pogrzebu;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • schronienie;
 • posiłek;
 • niezbędne ubranie;
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;
 • mieszkanie chronione;
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc za zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
 
 • 07-08-2018
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Interaktywna mapa żłobków i klubów dziecięcych

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. informuje, iż 25 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia uruchomiło mapę żłobków i klubów dziecięcych – narzędzie skierowane do rodziców dzieci w wieku do 3 lat służące do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Dodatkowo na mapie pokazywane są podstawowe dane instytucji – dane kontaktowe żłobka/ klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy placówka jest dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, informacja o liczbie miejsc oraz liczbie dzieci zapisanych.
Gorąco zachęcamy do korzystania.

UWAGA

            W związku z licznymi zapytaniami informujemy, iż placówka pn. „Zaczarowany ołówek” zajmująca się opieką nad małymi dziećmi w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 161 nie jest wpisana do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
           W związku z brakiem wpisu do Rejestru placówka nie podlega kontroli Prezydenta Miasta, przez co nie jest możliwe monitorowanie jej jakość i warunków świadczonej opieki nad dziećmi. Dodatkowo sytuacja ta skutkuje uniemożliwieniem kontroli standardów określonych w przepisach tj. wymagań lokalowych, sanitarnych oraz kwalifikacji personelu.
 
Wydział Spraw Społecznych

Rodzicu powierzaj opiekę nad swoim dzieckiem sprawdzonej placówce

Rodzicu powierzaj opiekę nad swoim dzieckiem sprawdzonej placówce

            Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. przypomina, aby przed wybraniem placówki opieki nad dziećmi do lat 3 sprawdzić, czy jest ona wpisana do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Rejestr dostępny jest na stronie Miasta: www.gorzow.pl/sprawy społeczne/opieka nad dziećmi do lat 3.
            Placówka wpisana do Rejestru jest corocznie kontrolowana. Upoważnieni pracownicy  Urzędu Miasta sprawdzają m. in. liczbę opiekunów w  żłobku / klubie dziecięcym a także  ich kwalifikacje oraz  warunki i jakość świadczonej opieki. Ponadto każdy żłobek / klub dziecięcy przed wpisaniem musi spełnić wszystkie normy Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Inspektoratu Sanitarnego.  
            To ważne aby zapewnić swojemu maluchowi właściwą opiekę najlepiej w sprawdzonych placówkach, ponieważ to właśnie na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za wybranie miejsca bezpiecznego i godnego zaufania.