Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Targi-edu
sliczna_jestes_laleczko
760-lecie
rewitalizacja
tania dzialka
Bach_24-02-FG
Budżet 2018
Zawodowcy
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Informacje ogólne

 • 26-01-2017
 • Autor: Marta Balik
 • drukuj

Broszura - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załączniki

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – najważniejsze informacje
 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. ZIT, zgodnie z koncepcją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, stanowić ma odejście od sztywnych granic administracyjnych JST i zwiększyć możliwości oddziaływania projektów unijnych.
Zgodnie z założeniami „Umowy Partnerstwa”, ZIT skierowane mają być do miejskich obszarów funkcjonalnych. Fakt ten wynika z silniejszego w obecnym programowaniu ukierunkowania na rozwój obszarów miejskich na szczeblu strategicznym. Adresatami ZIT-ów są między innymi miasta wojewódzkie i obszary z nimi powiązane, które charakteryzują się podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi. Podstawowym warunkiem realizacji formuły ZIT jest Strategia ZIT, określająca zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych. Podstawą do wyznaczania obszaru realizacji „ZIT wojewódzkiego” jest dokument przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich”, który przekazany został samorządom województw w lutym 2013 r. W naszym województwie jako jedynym w kraju funkcjonować będą dwa ZIT-y. Powodem jest to, że obie stolice regionu dzieli zbyt duża odległość, stąd trudno mówić o jednym obszarze funkcjonalnym. W północnej części województwa Miejski Obszar Funkcjonalny tworzą Gorzów - rdzeń, gminy w strefie oddziaływania: Kłodawa, Santok, Deszczno i Bogdaniec. Natomiast w południowej części MOF Zielonej Góry tworzą miasto Zielona Góra i gminy: Świdnica, Czerwieńsk, Sulechów i Zabór. Na realizację ZIT na terenie MOF GW przeznaczono prawie 50 mln euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla MOF Gorzowa Wlkp. będą wykorzystane na:
 • Zbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych (w tym na obszarze zdegradowanym lub na obszarze typu brown field). Przeprowadzane będą również kampanie promocyjne dotyczące terenów przeznaczonych pod inwestycje.– 4.000.000 EUR dotacji.
 • Promocję gospodarczą regionu, w tym organizację szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym na rynkach międzynarodowych, a także organizację krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, w ramach szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej regionu dla MŚP – 1.000.000 EUR dotacji.
 • Wspieranie efektywności energetycznej tj. głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach - 5.756.170 EUR dotacji.
 • Ograniczanie niskiej emisji w miastach poprzez  budowę lub przebudowę infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe czy  modernizację systemów oświetlenia ulic - 7.169.750 EUR dotacji.
 • Ochronę zasobów kultury i dziedzictwa naturalnego poprzez ochronę i zachowanie obiektów zabytkowych, przebudowę instytucji kultury, dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej oraz wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i zasobów kultury do rozwoju turystyki - 2.745.000 EUR dotacji.
 • Transport drogowy. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-, w tym z węzłami multimodalnymi - 6.500.000 EUR dotacji.
 • Rozwój obszarów zmarginalizowanych (rewitalizacja). Kompleksowa rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna zdegradowanych obszarów, w tym przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów i terenów, a także  inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej i uporządkowania przestrzeni publicznej - 8.084.025 EUR dotacji.
 • Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym i ogólnym. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  i ponadgimnazjalnego – 2.341.065 EUR dotacji.
 • Doskonalenie edukacji zawodowej poprzez rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz programy wspierające kształcenie zawodowe - 4.489.500 EUR dotacji.
 • Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego – 7.196.812 EUR dotacji.