Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Gorzów Bliżej Świąt
Misza i Masza budują nowy dom
Slajdowisko MultiKulti: Everest 1999
Tapas Music Festival // Limboski “Ucieczka Saula”
Klucz do kariery
Koncert Kolęd Gorzowskiej Orkiestry Dętej
Reneta Gorzowska - masło
COVERY ETC. - RADOSŁAW CZARKOWSKI
OEES_2019_Gorzow_2_baner_1180x380px
dziejesie.art
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Nieodpłatna pomoc prawna

 • 10-10-2019
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

           W październikowym numerze Gorzowskich Wiadomościach Samorządowych znajduje się lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Gorzowa Wlkp., w związku z realizacją ustawy z dni 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim ora edukacji prawnej.
            Lista zawiera dane kontaktowe instytucji, które świadczą darmowe poradnictwo obejmujące w szczególności poradnictwo rodzinne, psychologiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Ponadto na liście znajdują się adresy gorzowskich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem czasu pracy prawników do końca 2019 r.
          
 • 24-06-2019
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Zaproszenie na Kongres Poradnictwa

1 lipca 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się Kongres Poradnictwa z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
 Zgłoszenie udziału w Kongresie należy dokonać poprzez wysłanie formularza elektronicznego: https://www.prezydent.pl/kancelaria/kongres-poradnictwa/formularz. Ewentualne pytania dotyczące Kongresu pod numerem telefonu: (22) 695-11-37.
Usługi poradnicze świadczone są w Polsce w dużym rozproszeniu. Celem Kongresu jest zainicjowanie procesu integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego.
Wydarzenie będzie miejscem spotkania przedstawicieli zawodów i organizacji świadczących usługi poradnicze we wszystkich wskazanych obszarach. Dyskusji i wspólnej refleksji poddane zostaną m.in. standardy świadczenia usług poradniczych, możliwości współpracy różnych branż poradniczych, sytuacja i potrzeby podmiotów świadczących usługi poradnicze.
To dobry moment, aby wspólnie zastanowić się, jak powinien funkcjonować docelowy, zintegrowany system wsparcia dla obywateli, w którym poradnictwo ze wszystkich obszarów będzie dostępne w formie „usługi pierwszego kontaktu”, a następnie uzupełniane innymi usługami, odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb i problemów. Tego rodzaju wsparcie miałoby charakter kompleksowy i prowadziło do poprawy jakości życia mieszkańców
i faktycznego rozwiązania ich problemów.
Uchwalona w 2018 roku z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zwiększyła dostępność poradnictwa prawnego, a także poradnictwa obywatelskiego i mediacji przedsądowych. Z kolei ideą  skierowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Sejmu projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych jest integrowanie we wspólnotach samorządowych różnych usług społecznych, w tym poradnictwa, aby zapewnić na poziomie lokalnym kompleksowość i ciągłość wsparcia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.
Podczas Kongresu, w ramach paneli dyskusyjnych, rozpoczną się prace w trzech obszarach tematycznych:
 • stworzenie zintegrowanego systemu informacji o dostępnych usługach poradniczych ze wszystkich obszarów;
 • uruchomienie programu wsparcia ze środków publicznych dla organizacji świadczących usługi poradnicze;
 • uzgodnienie wspólnych ponadbranżowych standardów profesjonalnego poradnictwa.
Prace podjęte na Kongresie będą kontynuowane w zespołach roboczych i zakończą się przygotowaniem konkretnych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu Kongres Poradnictwa będzie stanowić pierwszy krok w stronę stworzenia spójnego systemu poradnictwa w Polsce. Wydarzenie organizowane jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
W załączeniu program Kongresu.

Załączniki

 • 06-05-2019
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Nieodpłatna pomoc prawna w Gorzowie Wlkp. w 2019 r.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 294)
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (poz. 2492)
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy:
 
Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).
 
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
 
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Przed udzieleniem porady telefonicznej, należy dostarczyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej (za pomoą: faxu, wersji elektronicznej, listownie lub za pośrednictwem członków rodziny lub innych osób upoważnionych).
 
Zapisy na porady:
 
pod nr telefonu: 95 73 55 909 (poniedziałek – piątek 11.00-14.00);
 
osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się - mailowo na adres wss@um.gorzow.pl
 
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowoadministracyjnym;
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczący się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowoadministracyjnym;
 4.  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
  w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu:
 
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mają możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:
 1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. listownie wysyłając na adres: Urząd Miasta Gorzów Wlkp., Wydział Spraw Społecznych, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.:
 
Punkty 1 i 2 obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.
Punkty od 3 do 5 prowadzone są przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert:Fundacja Czysta Woda, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Punkt
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
 
 
 
Punkt nr 1
 
Budynek „LAMUS”
Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 5
pokój nr 1
 • Radca prawny Marta Paczkowska-Przypis;
 • Adwokat Katarzyna Bereda;
 • Radca prawny Justyna Goćwińska;
 • Radca prawny Nikola Modzelewska;
 • Adwokat Iwona Szczepaniak
 
 
poniedziałek   08:00 -12:00
wtorek             08:00 -12:00
środa               08:00 -12:00
czwartek         08:00 -12:00
piątek              08:00 -12:00
 
 
 
Punkt nr 2
 
Budynek „LAMUS”
Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 5
pokój nr 1
 • Radca prawny Agnieszka Koprowska;
 • Adwokat Magdalena Piasecka;
 • Adwokat Paulina Kałkus;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Adwokat Kinga McCarthy
 
poniedziałek   14:00 -18:00
wtorek             14:00 -18:00
środa               14:00 -18:00
czwartek          14:00 -18:00
piątek               14:00 -18:00
 
 
 
 
Punkt nr 3
 
Budynek Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26,
1 piętro, pokój nr 2
Radca prawny Małgorzata Duliniec
Zastępcy:
 • Radca prawny Marta Paczkowska - Przypis;
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Radca prawny Karolina Berdowska;
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 
poniedziałek   07:30 -11:30
wtorek             07:30 -11:30
środa               07:30 -11:30
czwartek          07:30 -11:30
piątek               07:30 -11:30
 
 
 
Punkt nr 4
 
Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Gorzów Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
3 piętro, pokój nr 28
Radca prawny Karolina Berdowska
Zastępcy:
 • Radca prawny Ada Rój;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 
poniedziałek    13:00 -17:00
wtorek             13:00 -17:00
środa               13:00 -17:00
czwartek          08:00 -12:00
piątek               08:00 -12:00
 
 
 
Punkt nr 5
 
 
Budynek Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26
1 piętro, pokój nr 2
 
 
Radca prawny Ada Rój
Zastępcy:
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Radca prawny Marta Paczkowska - Przypis;
 • Radca prawny Karolina Berdowska;
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 
poniedziałek    11:30 – 15:30
wtorek              11:30 – 15:30
środa                11:30 – 15:30
czwartek          11:30 – 15:30
piątek               11:30 – 15:30
 
 • 02-05-2019
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Karty informacyjne poradnictwa

W załączniku karty informacyjne poradnictwa, zgodnie z § 5 ust. 4  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Załączniki

 • 30-04-2019
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Centralne podmioty poradnicze

W załączeniu ogólnokrajowe infolinie tematyczne i inne formy darmowego poradnictwa specjalistycznego - w ramach działań instytucji publicznych lub na ich zlecenie

Załączniki

 • 03-01-2019
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Lista jednostek nieodplatnego poradnictwa

W związku z art. 8a ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.
W załączeniu lista nieodpłatnego poradnictwa.

Załączniki

 • 31-12-2018
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej od 01 stycznia 2019 roku.

Wraz z początkiem 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana według nowych przepisów. Z takiej pomocy skorzystać będzie mógł znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wystarczy złożyć pisemnie oświadczenie, że nie stać nas na płatną pomoc prawnika).
Zmianie ulegnie również forma umawiania się na porady prawne. Od stycznia należy zapisać się na poradę pod numerem telefonu 95 73 55 801.
W Gorzowie dalej będzie działać 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w następujących lokalizacjach:
 • w budynku Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26, pok. nr 1, czynny w godzinach 08.00 – 12.00;
 • w budynku Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej 20, pok. nr 16, czynny w godzinach 13.00 – 17.00;
 • w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wełniany Rynek 3, pok. nr 28, czynny w godzinach 08.00 – 12.00;
 • w budynku „LAMUS” przy ul. Sikorskiego 5, pok. nr 1, czynny w godzinach 08.00 – 12.00;
 • w budynku „LAMUS” przy ul. Sikorskiego 5, pok. nr 1, czynny w godzinach 14.00 – 18.00.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna, również poza punktem bądź za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Nowe przepisy rozszerzają zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, np. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach będzie obejmowało także kwestie związane z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
Darmowa pomoc prawna zostanie też rozszerzona o sporządzanie projektów pism w określonych sprawach (obecnie mieszkaniec może liczyć tylko na pomoc w ich sporządzaniu). Zachowane jednak zostaną dotychczasowe wyłączenia – pomoc nie obejmie pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Ponadto, osoby korzystające z porad prawnych zostaną poinformowane o kosztach postępowania sądowoadministracyjnego i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową.
 
 • 06-05-2019
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej od 01 stycznia 2019 roku.

 
Wraz z początkiem 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana według nowych przepisów. Z takiej pomocy skorzystać będzie mógł znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wystarczy złożyć pisemnie oświadczenie, że nie stać nas na płatną pomoc prawnika).
Zmianie ulegnie również forma umawiania się na porady prawne. Od stycznia należy zapisać się na poradę pod numerem telefonu 95 73 55 909.
W Gorzowie dalej będzie działać 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w następujących lokalizacjach:
 • w budynku Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26, pok. nr 1, czynny w godzinach 08.00 – 12.00;
 • w budynku Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej 20, pok. nr 16, czynny w godzinach 13.00 – 17.00;
 • w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wełniany Rynek 3, pok. nr 28, czynny w godzinach 07.30 – 11.30;
 • w budynku „LAMUS” przy ul. Sikorskiego 5, pok. nr 1, czynny w godzinach 08.00 – 12.00;
 • w budynku „LAMUS” przy ul. Sikorskiego 5, pok. nr 1, czynny w godzinach 14.00 – 18.00.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna, również poza punktem bądź za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Nowe przepisy rozszerzają zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, np. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach będzie obejmowało także kwestie związane z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
Darmowa pomoc prawna zostanie też rozszerzona o sporządzanie projektów pism w określonych sprawach (obecnie mieszkaniec może liczyć tylko na pomoc w ich sporządzaniu). Zachowane jednak zostaną dotychczasowe wyłączenia – pomoc nie obejmie pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Ponadto, osoby korzystające z porad prawnych zostaną poinformowane o kosztach postępowania sądowoadministracyjnego i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową.
 
 • 16-11-2018
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z art. 8a ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:
 1. poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
 2. nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów, o których mowa w art. 8, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.
Lista zawierać ma dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego  działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.
W związku z powyższym Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. zwraca się z prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa wyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego, bądź zgłaszanie zmian wpisanych na listę jednostek.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • informację o nazwie jednostki;
 • zakres poradnictwa;
 • adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
 • dni i godziny działalności;
 • kryteria dostępu do usługi;
 • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
 • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Powyższe zgłoszenia proszę o przekazanie do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  na adres e-mail: wss@um.gorzow.pl.
 
 • 19-05-2016
 • Autor: Wioleta Szymczak
 • drukuj

Edukacja prawna

Poniżej zamieszczono materiały informacyjne dotyczące darmowej pomocy prawnej, edukacji prawnej, a także związane z wymiarem sprawiedliwości.
Ponadto informujemy, iż Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "CIVIS SUM" z Zielonej Góry, które świadczy nieodpłatną pomoc prawną w 3 punktach w Gorzowie Wlkp. prowadzi serwis internetowy dotyczący edukacji prawnej. Link do strony:  http://www.edukacja-prawna.info.pl/index.php/miasto-gorzow

Poradnik prawny dla młodzieży

 
„Przychodzi uczeń do prawnika…” – innowacyjny poradnik prawny dla młodzieży
 
Dom, szkoła, sklep, bank, zakupy przez internet, pierwsza praca… Czy wiedza o tym jakie i komu przysługują prawa jest przydatna w wielu codziennych sytuacjach życiowych?
Odpowiedź na to i wiele innych ważnych pytań można znaleźć w przygotowanym przez  Ministerstwo Sprawiedliwości innowacyjnym poradniku „Przychodzi uczeń do prawnika…”, który jest przewodnikiem po prawie adresowanym dla młodzieży. Ma on uświadamiać, że znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z  czego często nie zdajemy sobie sprawy.
Poradnik obejmujący zagadnienia bliskie młodzieży, w przystępnej, atrakcyjnej formie oraz napisany językiem dostosowanym do odbiorców jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poradnik zawiera przydatne informacje m. in. o tym, jak pobierać pliki ze stron internetowych, jak korzystać z portali społecznościowych, podstawy praw konsumenta czy informacje o odpowiedzialności osób poniżej 18 roku życia. Wskazano w nim także jak kształtuje się odpowiedzialność młodych ludzi za popełnione przez nich czyny, poruszono kwestie stalkingu, czy ochrony wizerunku w internecie. Książka przybliża też zawody prawnicze oraz przebieg postępowań sądowych.
Poradnik podzielony jest na dwie części. W pierwszej, skierowanej dla młodzieży gimnazjalnej, zagadnienia prawne są przedstawione według miejsc, w których mogą wystąpić różne zdarzenia, stąd tytuły rozdziałów: „Szkoła”, „Sklep”, „Dom”. W części dla młodzieży ponadgimnazjalnej, bardziej rozbudowanej, bezpośrednio nawiązano do zagadnień prawnych, omawianych w danych rozdziałach, stąd ich tytuły np. „Konsument to ja!”, „Pracuję i zarabiam” czy „Prawa ucznia”.
Każdy z rozdziałów jest podzielony na podrozdziały, które rozpoczynają się obrazkową historią, która wprowadza dany problem prawny. Część merytoryczna składa się z odpowiedzi na jasno sformułowane pytania. W podrozdziałach znajdują się fragmenty aktualnych tekstów prawnych z informacją gdzie można odnaleźć ich pełne wersje.
Przewodnikami po podręczniku jest rodzina Poprawnych i ich błyskotliwy pies Paragraf. Jego trafne spostrzeżenia pomagają bohaterom rozwiązywać różne problemy prawne w codziennym życiu. Forma komiksowa umożliwia przystępne przedstawienie skomplikowanych zagadnień i wprowadza elementy humorystyczne. Przedstawiane historie podkreślają jak doniosła jest znajomość prawa na co dzień.
Na dołączonych do poradnika płytach CD są też specjalne ćwiczenia, ebooki, wzory pism oraz prezentacje. By ułatwić odbiór niewidzącym i niedowidzącym, najważniejsze treści przedstawiono w formie audiobooka. Na płycie z materiałami ćwiczeniowymi można znaleźć zadania, które w innowacyjny sposób sprawdzą i usystematyzują wiedzę. Zamieszczono na niej m.in. interaktywne krzyżówki, quizy oraz gry, które sprawią, że nauka będzie przyjemniejsza.
Poradnik jest jednym z działań realizowanego od sierpnia 2013 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Jego realizacja potrwa do wiosny 2016 r. Projekt przewiduje przeprowadzenie dwóch edycji warsztatów dotyczących prawa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach I tury przeprowadzono już 300 warsztatów z udziałem ponad 9 000 uczniów. W IV kwartale 2015 r. rozpocznie się II tura warsztatów. Warsztaty są prowadzone przez trenerów zewnętrznych legitymujących się odpowiednim doświadczeniem trenerskim i wykształceniem prawniczym oraz w oparciu o autorski, innowacyjny program edukacyjny, konsultowany z psychologiem/pedagogiem.
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przekazać 60 tysięcy egzemplarzy poradnika do szkół biorących udział w warsztatach a także do zainteresowanych podmiotów np. tych, które  świadczą pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz do sądów i prokuratur.  
Źródło:  https://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/
 

Załączniki