Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Organizacje pozarządowe

 • 23-05-2018
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Zaproszenie do składania uwag dotyczacych oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą "Pierwsze Gorzowskie Prezentacje Seniorów 2018"

Ogłoszenie
 
Wydział Spraw Społecznych zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Pierwsze Gorzowskie Prezentacje Seniorów 2018”, złożonej przez Fundację Kota Dziwaka z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26, pod nr tel. 95 7355 803 lub drogą mailową, pisząc na adres: wss@um.gorzow.pl
 
Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
                                                                                                                                                       Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                     (-)
                                                                                                                                                             Eliza Rudnicka
                                                                                                                                             Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
 
Gorzów Wielkopolski, 23.05.2018 r.

Załączniki

 • 22-05-2018
 • Autor: Dominika Ślązak
 • drukuj

Zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty pn. „Dzieci Wojny z Gorzowa na II Ogólnopolskim Kongresie Polskich Dzieci Wojny w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie”, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna

Wydział Spraw Społecznych zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Dzieci Wojny z Gorzowa na II Ogólnopolskim Kongresie Polskich Dzieci Wojny w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie”, złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26, pod nr tel. 95 7355 909 lub drogą mailową, pisząc na adres: wss@um.gorzow.pl
 
Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
                                                                                                                                                             Wydział Spraw Społecznych

Załączniki

 • 14-05-2018
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Zaproszenie do składania uwag na temat oferty Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych

Prezydent Miasta zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty realizacji zadania publicznego pn. "Autorski Pakiet 4S – Sprawdzone skuteczne szkolenie sprzedawców", złożonej przez Fundację Centrum Działań Profilaktycznych, Gdów 53, 32-420 Gdów. Termin składania uwag upływa 21 maja 2018 r.
Uwagi można zgłaszać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26, pod nr tel. 95 7355 909 lub drogą mailową, pisząc na adres: wss@um.gorzow.pl .

Załączniki

 • 26-04-2018
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty pn. "Dzieci Wojny z Gorzowa na II Ogólnopolskim Kongresie Polskich Dzieci Wojny w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie", Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna

Ogłoszenie
Wydział Spraw Społecznych zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty realizacji zadania publicznego  "Dzieci Wojny z Gorzowa na II Ogólnopolskim Kongresie Polskich Dzieci Wojny w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie" , złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskieg, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26, pod nr tel. 95 7355 909 lub drogą mailową, pisząc na adres: wss@um.gorzow.pl
 
Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z up. Prezydenta Miasta
(-)
Eliza Rudnicka
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
 
Gorzów Wielkopolski, dnia 26 kwietnia 2018 r.
 

Załączniki

 • 02-01-2018
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej

Na zadanie w 2018 roku przeznaczone zostało: 288 000,00 zł
Rozdysponowano: 288 000,00 zł
Zlecam zadanie następującym podmiotom:
Nazwa i adres organizacji
Tytuł zadania
Przyznana kwota dotacji
Uwagi
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
w Gorzowie Wlkp.,
ul. Słoneczna 63,
Gorzów Wlkp.
Centrum Integracji Społecznej
ul. Kasprowicza 41
144 000,00 zł
Dotacja przeznaczona
na przygotowanie zawodowe dla grupy porządkowo - remontowej
Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”,
ul. Teatralna 26,
Gorzów Wlkp.
Przygotowanie zawodowe dla grupy opieki nad osobą zależną poprzez aktywizację społeczną
w Centrum Integracji Społecznej
144 000,00 zł
Dotacja przeznaczona
na przygotowanie zawodowe dla grupy opieki nad osobą zależną
 
 
 
Z up. Prezydenta Miasta
             (-)
          Radosław Sujak
Zastępca Prezydenta Miasta
 
Gorzów Wlkp., 02.01.2018 r.
 • 08-12-2017
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Spotkanie w sprawie przedstawienia wyników ewaluacji działań profilaktycznych realizowanych w 2016 roku

W okresie od sierpnia do grudnia br. firma „PSYCHOLOGOS” z Krakowa na zlecenie Miasta Gorzowa Wlkp. przeprowadziła ewaluację działań profilaktycznych podejmowanych w 2016 roku w ramach miejskich programów przeciwdziałania uzależnieniom, w tym zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione na konferencji w dn. 14 grudnia br. w godz. 10.00 – 12.00 w Domu Historii Miasta, ul. Sikorskiego 5 (dawny „LAMUS”). Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu proszone są o potwierdzenie swojego udziału na adres e-mailowy: monika.jozwa@um.gorzow.pl w terminie do 11 grudnia br.
 • 01-12-2017
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1828),  art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.), uchwały Nr LIV/652/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r., poz. 2306), uchwały Nr LIV/651/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018
 
 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ogłasza
w dn. 1 grudnia 2017 r.
otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania
centrum integracji społecznej
 
 
I. Rodzaj zadania: Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp., w tym:
 
 
Nr zadania
Nazwa zadania
Liczba uczestników CIS w ujęciu miesięcznym
Liczba pracowników
1.
Przygotowanie zawodowe dla grupy porządkowo - remontowej

15 osób
nie więcej niż 5 osób
2.
Przygotowanie zawodowe dla grupy opieki nad osobą zależną

15 osób
nie więcej niż 5 osób
 
Uwaga: Na każde z dwóch powyższych zadań należy złożyć oddzielną ofertę. Jeden uprawniony podmiot może złożyć jedną lub dwie oferty.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2018 na realizację ww. zadań:
 1. Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2018 planuje się przeznaczyć kwotę: 288 000,00 zł, w tym:
  1) na zadanie nr 1 – 144 000,00 zł (20 osób x 600 zł x 12 miesięcy);
  2) na zadanie nr 2 – 144 000,00 zł (20 osób x 600 zł x 12 miesięcy);
  pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie Miasta Gorzowa Wlkp.
 2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. 
 3. Postawą do wyliczenia wysokości dotacji pochodzącej z dochodów własnych Miasta Gorzowa Wlkp., przeznaczonych na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. jest kwota w wysokości 600,00 zł/miesięcznie, przypadająca na każdego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz każdego pracownika Centrum.
 4. Koszty zadania powinny być:
  1) bezpośrednio związane z jego realizacją i niezbędne do jego realizacji;
  2) racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.
 
III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta (środki własne i/lub środki z innych źródeł) powinien wynosić nie mniej niż 10% kwoty wnioskowanej dotacji.
 3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 4. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wlkp.
 6. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1828)
  po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania
 
 1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od stycznia do 31 grudnia 2018 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. W przypadku przyznania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
 4. W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/ kosztorysu/ zakresu rzeczowego zadania.
 5. Zadanie winno być realizowane poprzez prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1828) - mieszkańców Gorzowa Wlkp.,
  w szczególności dla osób uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.
 6. Zadanie powinno być realizowane w pomieszczeniu/lokalu/budynku, do którego oferent posiada tytuł prawny.
 7. Zadanie winno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z Rozdziałem 3 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1828).
 8. Centrum zostanie zobowiązane do przedłożenia po realizacji zadania liczby osób, które podczas programu reintegracyjnego poddane jednocześnie były terapii, działaniom stowarzyszeń abstynenckich, rehabilitacji lub socjoterapii oraz liczby osób, która podjęła zatrudnienie
  po programach reintegracyjnych minimum na rok.
 
V.  Warunki i termin składania ofert
 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  - jeżeli ich cele statutowe obejmują działalność w zakresie wspierania zatrudnienia socjalnego;
  - posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz w prowadzeniu reintegracji społecznej i zawodowej;
  - posiadają status centrum integracji społecznej przyznany w trybie art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1828).
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1300).
 3. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
  1) kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta;
  2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru;
  3) decyzję wojewody nadającą status Centrum;
  4) koncepcję funkcjonowania centrum integracji społecznej na rok 2018;
  5) wykaz sprzętu, w ujęciu ilościowym i rodzajowym będący w dyspozycji oferenta, który wykorzystany będzie przy realizacji zadania zgodnie z koncepcją funkcjonowania Centrum przedstawioną przez oferenta;
  6) wykaz osób przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami;
  7) referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w zakresie pracy z osobami uzależnionymi oraz w zakresie prowadzenia reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej we współpracy z administracją publiczną lub oświadczenie oferenta o prowadzeniu takich zadań bez współpracy z administracją publiczną;
  8) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym będzie realizowane zadanie;
  9) oświadczenie oferenta, że pomieszczenia/lokale/budynki dostosowane są do potrzeb prowadzenia reintegracji zawodowej i społecznej;
  10) informację o przeprowadzonej ewaluacji zadania – w przypadku jego realizowania w latach ubiegłych;
  11) koncepcję ewaluacji realizacji zadania, w tym propozycję narzędzi ewaluacji procesu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonego w CIS w odniesieniu do każdego z uczestników, w tym okresowych – sześciomiesięcznych ocen uczestnictwa w CIS dokonywanych co najmniej przez pracownika socjalnego oraz instruktorów zawodu stanowiących podstawę działań proponowanych uczestnikowi w kolejnych okresach udziału w Centrum;
  12) w przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami należy załączyć dokument potwierdzający współpracę.
 4. Oferta winna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 22 grudnia 2017 r. do godz. 12.00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 5. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 6.
 6. Ofertę w wersji papierowej wraz załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie CIS, zadanie nr …” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 22 grudnia 2017 r. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
 7. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 8. Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
 9. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
 10. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
 11. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 12. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu maksymalnie 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały Nr LIV/652/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2018  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017r., poz. 2306).
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
  1) niezłożenie oferty w formie papierowej;
  2) brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
  3) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
  4) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
  5) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 6. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 35 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 21 punktów nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
 8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w latach 2015 - 2017 oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację
 
W roku 2015 (przekazana dotacja na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej) – 117.600,00 zł.
W roku 2016 (przyznana dotacja na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej) – 299.900,00 zł.
W roku 2017 (przyznana dotacja na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej) – 264.000,00 zł.
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
      2. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
 
                                                                                                                                                 Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                               (-)
                                                                                                                                                     Radosław Sujak
                                                                                                                                               Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki

 • 30-11-2017
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku

Na podstawie art. 14  w związku z art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916 ze zm.) oraz Uchwały Nr LIV/651/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916 ze zm.), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następujących obszarach:
 
I. Rodzaj zadania: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:
 1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
Numer zadania
Tematyka zadania
Uwagi/ rekomendacje
1/ A
Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania
i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji
 
Rekomendowane jest upowszechnianie
i wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, które biorą
pod uwagę wspólne czynniki chroniące
i czynniki ryzyka używania alkoholu,
w szczególności zalecanych
w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
 
2/A
Realizacja programów profilaktyki selektywnej i środowiskowej
o udowodnionej skuteczności
lub gwarantujących satysfakcjonujący poziom realizacji wyznaczonych celów
Rekomendowane jest poszerzanie
i udoskonalanie oferty i wspieranie programów o naukowych podstawach
lub o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do środowisk, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób używających alkoholu w sposób okazjonalny.
 
3/A
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci
i młodzieży
 
Należy zadbać, aby projekt był szczegółowo opisany i zaplanowany oraz by jego skuteczność była poddawana ocenie. Rekomendowane jest finansowanie działań długofalowych i systematycznych, kierowanych w szczególności do dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, np. programy animatorów podwórkowych, pedagogów ulicy, kluby młodzieżowe. Rekomendowana jest realizacja profilaktyki środowiskowej w postaci programów liderów rówieśniczych na terenie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
 
4/A
Realizacja spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
z włączeniem osób dorosłych (rodziców, nauczycieli)
Rekomendowane jest włączenie dzieci
i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od alkoholu  w proces powstania spektaklu (np. opracowanie scenariusza, przygotowanie scenografii, kostiumów, itp., warsztaty teatralne, udział w próbach do spektaklu, występy na scenie).
Bardzo ważnym elementem jest dostosowanie grup wiekowych do danego spektaklu.
 
5/A
Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych skierowanych do osób pijących ryzykownie lub szkodliwie,
oraz uzależnionych od alkoholu
(profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód)
Rekomendowane jest poszerzanie
i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej
o naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i zdrowia psychicznego.
W ramach zadania rekomendowana jest realizacja programów skierowanych do osób,
które prowadziły pojazdy, będąc
pod wpływem alkoholu.
 
6/A
Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci
i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu
lub zagrożonych uzależnieniem
od alkoholu, z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych
 
Programy powinny opierać się
na pisemnych konspektach
do poszczególnych, zaplanowanych
do realizacji zajęć. W ich ramach możliwe jest prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci  (np. teatralnych, komputerowych, tanecznych, sportowych).
Obozy socjoterapeutyczne powinny być integralnym elementem i stanowić uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą.
 
7/A
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu  oraz ich rodziny
 
Zadanie powinno być ewaluowane przez kluby i stowarzyszenia pod kątem reguł postępowania zawartych w „standardach działań stowarzyszeń abstynenckich”.
8/A
Prowadzenie punktów konsultacyjnych
i pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu, a także dla osób doświadczających przemocy
i stosujących przemoc
Bardzo ważne jest, aby zadanie realizowane było przez doświadczoną kadrę, przeszkoloną w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, posiadającą m.in. umiejętności w obszarze nawiązywania kontaktu, przeprowadzania interwencji kryzysowej, udzielenia wsparcia, motywowania i poradnictwa.
 
2. Przeciwdziałanie narkomanii:
Numer zadania
Tematyka zadania
Uwagi
1/N
Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji
 
 
Rekomendowane jest upowszechnianie
i wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, które biorą
pod uwagę wspólne czynniki chroniące
i czynniki ryzyka używania narkotyków,
w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
 
2/N
Realizacja programów profilaktyki selektywnej i środowiskowej
o udowodnionej skuteczności lub gwarantujących satysfakcjonujący poziom realizacji wyznaczonych celów
Rekomendowane jest poszerzanie
i udoskonalanie oferty i wspieranie programów o naukowych podstawach
lub o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do środowisk,
w których występuje problem uzależnienia od narkotyków, lub zagrożonych uzależnieniem od  narkotyków, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób używających i narkotyków w sposób okazjonalny.
 
3/N
Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci
i młodzieży
 
Należy zadbać, aby projekt był szczegółowo opisany i zaplanowany oraz by jego skuteczność była poddawana ocenie. Rekomendowane jest finansowanie działań długofalowych i systematycznych, kierowanych w szczególności do dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, np. programy animatorów podwórkowych, pedagogów ulicy, kluby młodzieżowe. Rekomendowana jest realizacja profilaktyki środowiskowej w postaci programów liderów rówieśniczych na terenie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
 
4/N
Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami oraz uzależnionych od narkotyków (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód)
Rekomendowane jest poszerzanie
i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej
o naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i zdrowia psychicznego.
 
5/N
Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci
i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków, lub zagrożonych uzależnieniem
od narkotyków, z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych
 
Programy powinny opierać się na pisemnych konspektach do poszczególnych, zaplanowanych do realizacji zajęć. W ich ramach możliwe jest prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci (np. teatralnych, komputerowych, tanecznych, sportowych).
Obozy socjoterapeutyczne powinny być integralnym elementem i stanowić uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą.
 
6/N
Prowadzenie punktów konsultacyjnych
i pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych od narkotyków
Bardzo ważne jest, aby zadanie realizowane było przez doświadczoną kadrę, przeszkoloną w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, posiadającą m.in. umiejętności w obszarze nawiązywania kontaktu, przeprowadzania interwencji kryzysowej, udzielenia wsparcia, motywowania i poradnictwa.
 
 
II. Adresaci konkursu
Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta Gorzowa Wlkp., niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z  dziedziną powierzanego zadania.
 
 III. Sposób wykorzystania dotacji, kwalifikowalność i rodzaje kosztów
1. Wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być:
1) niezbędne dla realizacji zadania objętego konkursem,
2) racjonalne i efektywne oraz spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat),
3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem,
4) odpowiednio udokumentowane,
5) zgodne z zatwierdzonym harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania.
2. Dotacji nie można wykorzystać na:
1) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.,
2) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
3) prowadzenie działalności politycznej.
3. Rodzaje kosztów:
1) koszty merytoryczne – bezpośrednio związanie z realizacją zadania,
2) koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne – pośrednio związane z realizacją zadania - do 10% całości kosztów realizacji zadania,
3) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji koszty promocji zadania
(np. przygotowanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, druki materiałów, usługi poligraficzne) - do 10% całości kosztów realizacji zadania.
 
IV. Termin realizacji zadania
1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie między 15 luty a 31 grudnia 2018 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 
V. Warunki realizacji zadania
1. Oferent nie może powierzyć realizacji zadania innemu podmiotowi.
2. Oferent powinien dysponować odpowiednio doświadczoną, wykwalifikowaną  kadrą do wykonania zadania.
3. Adresatami zadań są mieszkańcy Gorzowa Wlkp.
4. Podstawą realizacji zadania będzie umowa  z wybranymi oferentami.
5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
                                                     
VI. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu
1. Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2018 planuje się przeznaczyć kwotę:  400 000,00 zł, w tym:
1) na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 210 000,00 zł;
2) na przeciwdziałanie  narkomanii – 190 000,00 zł;
pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. 
 
VII. Zasady powierzenia zadań i przekazania dotacji
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do oferty dołącza się:
1)   aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
2)   oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
3)   oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę 
o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)   oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku,
na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
5)   oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł;
3. W przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami można załączyć dokument potwierdzający współpracę.
4. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w odpowiednim rejestrze lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
5. Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
6. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
7. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
8. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
9. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
10. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.
12. Realizacja zadania ma formę współfinansowania zadania publicznego.
13. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwoty wnioskowanych środków finansowych. Oferty nie zawierające wymaganego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.
14. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna kwota na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
15.  W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
16.  W przypadku przyznania środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
17. W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/ kosztorysu/ zakresu rzeczowego zadania nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zadania.
18.  Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
19.  Od wyników konkursu można odwołać się do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezydent w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
1) powierzyć realizację zadania;
2) zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta, powierzy mu realizację zadania;
3) podtrzymać decyzję o niepowierzaniu zadania oferentowi.
20.  Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadań zostaną zamieszczone
w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.,  ul. Sikorskiego 3-4.
21. Warunkiem przekazania środków finansowych  jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
22. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 21.
23. Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych  z tych środków wydatków.
24. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, podmiot realizujący sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 02.01.2018 r. o godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, opatrzonej napisem „Konkurs ofert – przeciwdziałanie uzależnieniom” wraz z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz numeru (np. 1/A) i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
IX. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu maksymalnie 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3. Oceny formalnej ofert dokonuje pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., z zastrzeżeniem art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
5. Oferty nieuzupełnione w terminie określonym w ust. 4, będą odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
1) brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
2) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
3) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
4) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
7. Merytorycznej oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., złożona z przedstawicieli Prezydenta Miasta i organizacji pozarządowych.
8. Pracą komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, wskazany przez Prezydenta Miasta.
9. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
10. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorących udział w konkursie.
11. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 35 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 21 punktów nie będą rekomendowane przez komisję konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
12. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
1) organizacyjne – zasoby rzeczowe i kadrowe, współpraca z innymi podmiotami;
2) sposób realizacji zadania – uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego, zasięg oddziaływania i dostępność dla odbiorców, adekwatność działań względem potrzeb lokalnych, trwałość i ciągłość rezultatów realizacji zadania, wartość społeczna projektu i efektywność wykorzystania dotacji, atrakcyjność, innowacyjność i oryginalność projektu;
3) finansowe – rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość  wnioskowanej dotacji, udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, wkład osobowy – świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków;
4) dotychczasowa realizacja zadań publicznych, zleconych przez Miasto (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji.
14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
15. Środki finansowe udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
16. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta,
2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 
X. Postanowienia końcowe
 
Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 
 
 
                              Z up. Prezydenta Miasta
                                           (-)
                                  Radosław Sujak
                          Zastępca Prezydenta Miasta
 
 Gorzów Wlkp., 30.11.2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

 • 06-11-2017
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Zaproszenie do składania uwag do oferty Fundacji "Pozytywka"

Ogłoszenie
 
Wydział Spraw Społecznych zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez  Fundację „Pozytywka” w Gorzowie Wlkp.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26, pod nr tel. 95 735 59 09 lub drogą mailową, pisząc na adres: wss@um.gorzow.pl
 
Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
                                                                                                                                 Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                               (-)
                                                                                                                                      Eliza Rudnicka
                                                                                                                    Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
 
Gorzów Wlkp., 03.11.2017 r.
 
 
 
 

Załączniki

 • 09-10-2017
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Zaproszenie do składania uwag do oferty Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Ogłoszenie
 
Wydział Spraw Społecznych zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez  Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26, pod nr tel. 95 735 59 09 lub drogą mailową, pisząc na adres: wss@um.gorzow.pl
 
Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
                                                                                                                                 Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                (-)
                                                                                                                                      Eliza Rudnicka
                                                                                                                      Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
 
Gorzów Wlkp., 06.10.2017 r.
 
 
 

Załączniki

1 2