Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Informacje dotyczące zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Estetyka pod lupą - wyniki ankiety

Ankieta obejmowała okres od 26 sierpnia do 30 września 2016 r. i została przygotowana na potrzeby powstającej Lokalnej Uchwały Krajobrazowej. Zależy nam, aby przyszłe regulacje wprowadzone Lokalną Uchwałą Krajobrazową wpływały na estetykę przestrzeni i jednocześnie odpowiadały oczekiwaniom mieszkańców Gorzowa.
 
Ankieta była dostępna na stronie internetowej w wersji elektronicznej oraz tradycyjnie w wersji papierowej. W badaniu wzięło udział 841 mieszkańców. Największe zaangażowanie można zauważyć u osób w wieku 30-45 lat.
Okazuje się, że dla 83% mieszkańców, którzy wzięli udział w ankiecie, reklamy są zauważalne. Większa część respondentów (tj. 63%) uważa, że konieczna jest regulacja prawna dotycząca zasad sytuowania reklam w mieście, w tym również dostrzega ich nadmiar, m.in. w takich miejscach jak okolice ronda Piłsudskiego, Wyszyńskiego i Santockiego, w pobliżu boiska przy Placu Jana Pawła II, w rejonie Katedry, Białego Kościółka, wzdłuż ul. Sikorskiego, ul. Chrobrego, na dawnym kinie Słońce, Arsenale, Nova Park, Park 111, Askanie, ul. Słonecznej, trasach wylotowych w kierunku Szczecina, Gdańska, Chwalęcic, Lubniewic, Zielonej Góry, Poznania, Kostrzyna. Jednocześnie 45% respondentów ocenia negatywnie wpływ reklam na odbiór przestrzeni publicznej; 38% ocenia korzystnie, a 17% uzależnia to od takich czynników jak: estetyka, technika wykonania, wielkość, kolor, jakość, kontekst urbanistyczny, lokalizacja, ilość, kwalifikacje reklamodawców, wzornictwo, treść, czytelność.
 
Ponadto 50% respondentów sygnalizuje potrzebę uregulowania zasad sytuowania ogrodzeń i obiektów małej architektury w przestrzeni miejskiej w zakresie gabarytów, standardów jakościowych i materiałów, w szczególności wymieniano ławki (36%) i kosze na śmieci (38%). Pośród innych obiektów małej architektury respondenci wskazywali m.in. rzeźby, elementy maskujące duże śmietniki, stojaki rowerowe w kształcie kasety stilon, poidła dla ptaków, zegary, pergole i trejaże, elementy wyposażenia ogródków gastronomicznych i stoisk handlowych. Duża część z zaproponowanych przez respondentów przykładów nie mieści się w definicji prawnej obiektów małej architektury, ale w ogólnie przyjętej definicji mebli miejskich jak np. słupy oświetleniowe, wiaty przystankowe, pomniki. Wymieniono tu również chodniki, kioski, toalety miejskie, ogrodzenia i barierki oraz elementy systemu informacji miejskiej - tablice z mapą miasta, tablice / gabloty informacyjne, słupy ogłoszeniowe, tabliczki z nazwami i numerami ulic.
 
Podsumowując, wyniki badania wyraźnie wskazują na aktualne postrzeganie wspólnej przestrzeni, a tym samym na konieczność jej uporządkowania.

Pełne wyniki badania ankietowego prezentują się następująco:

 
I  REKLAMY
1.        Czy podczas poruszania się po mieście są dla Pana/Pani zauważalne reklamy?
NIE
17 %
TAK
83 %
2.        Czy zauważa Pan/Pani nadmiar reklam na terenie miasta Gorzowa Wlkp.?
NIE
41 %
TAK
59 %
2a. W których częściach miasta Gorzowa Wlkp. zauważa Pan/Pani nadmiar reklam?
       (odpowiedź udzieliły osoby, które zaznaczyły pole TAK w pytaniu nr 2)
Centrum miasta
98 %
Osiedla mieszkaniowe wielorodzinne
26 %
Osiedla mieszkaniowe jednorodzinne
7 %
Strefy przemysłowe
6 %
Trasy wylotowe
21 %
Tereny zielone
6 %
3.        Jak Pana/Pani zdaniem reklamy wpływają na odbiór przestrzeni publicznej?
Korzystnie
38 %
Negatywnie
45 %
To zależy od...
17 %
4.        Czy Pana/Pani zdaniem uchwała powinna wskazywać miejsca wyłączone ze stosowania reklamy wielkoformatowej?
NIE
38 %
TAK
59 %
NIE WIEM
3 %
5.        Czy Pana/Pani zdaniem w miejscach o dużych walorach krajobrazowych oraz wartościach historycznych powinno się wprowadzić zakaz lokalizacji reklam?
NIE
36 %
TAK
63 %
NIE WIEM
1 %
6.        Czy Pana/Pani zdaniem w centrum powinno się zakazać reklam zasłaniających całe elewacje budynków (siatek)?
NIE
39 %
TAK
58 %
NIE WIEM
3 %
7.        Czy Pana/Pani zdaniem powinno się zakazać banerów reklamowych związanych ze sprzedażą lub wynajmem nieruchomości lokalizowanych na elewacjach budynków?
NIE
56 %
TAK
38 %
NIE WIEM
6 %
8.        Czy Pana/Pani zdaniem reklamy umieszczane na ogrodzeniach powinny zostać uregulowane przepisami prawa lokalnego?
NIE
39 %
TAK
57 %
NIE WIEM
4 %
9.        Czy zgodziłby się Pan/Pani na umieszczenie reklam na ogrodzeniu placówek oświaty/kultury i innych obiektów użyteczności publicznej?
NIE
50 %
TAK
45 %
NIE WIEM
5 %
10.     Czy Pana/Pani zdaniem przepisy powinny regulować sytuowanie reklam na terenach w najbliższym otoczeniu miejsca kultu religijnego oraz na terenach miejsc pamięci i ich otoczeniu?
NIE
32 %
TAK
63 %
NIE WIEM
5%
11.     Czy zgodziłby się Pan/Pani na umieszczenie reklam wielkoformatowych na budynku, w którym Pan/Pani mieszka lub w bezpośrednim sąsiedztwie?
NIE
52 %
TAK
44 %
NIE WIEM
4 %
12.     Czy zgodziłby się Pan/Pani na umieszczenie reklam świetlnych typu LED na budynku, w którym Pan/Pani mieszka lub w bezpośrednim sąsiedztwie?
NIE
60 %
TAK
38 %
NIE WIEM
2 %
13.     Czy uważa Pan/Pani, że reklamy dekoncentrują kierowców?
NIE
29 %
TAK
59 %
NIE WIEM
12 %
14.     Czy Pana/Pani zdaniem konieczna jest regulacja prawna dotycząca zasad sytuowania reklam w przestrzeni miejskiej (w zakresie gabarytów, standardów jakościowych i materiałów)?
NIE
32 %
TAK
63 %
NIE WIEM
5 %
II  OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
15.     Czy Pana/Pani zdaniem konieczna jest regulacja prawna dotycząca zasad sytuowania obiektów małej architektury w przestrzeni miejskiej (w zakresie gabarytów, standardów jakościowych i materiałów)?
NIE
37 %
TAK
50 %
NIE WIEM
13 %
16.     Które z wymienionych niżej obiektów małej architektury Pana/Pani zdaniem powinny zostać uregulowane przepisami prawa miejscowego?
Ławki
36 %
Kosze na śmieci
38 %
 Stojaki rowerowe
30 %
Kraty ochronne wokół drzew
26 %
Donice
24 %
Fontanny
33 %
Elementy wyposażenia placu zabaw (tj. piaskownice, huśtawki, drabinki)
33 %
Żadne
37 %
Inne
8 %
III OGRODZENIA
17.     Czy Pana/Pani zdaniem konieczna jest regulacja prawna dotycząca zasad sytuowania ogrodzeń w przestrzeni miejskiej (w zakresie gabarytów, standardów jakościowych i materiałów)?
NIE
39 %
TAK
50 %
NIE WIEM
11 %
18.     Czy uważa Pan/Pani, że powinna być uregulowana kwestia demontażu zdewastowanych ogrodzeń, które wpływają negatywnie na odbiór przestrzeni publicznej?
NIE
22 %
TAK
66 %
NIE WIEM
12 %
IV METRYCZKA
19.     Proszę zaznaczyć obszar miasta, w którym Pan/Pani mieszka:
Śródmieście (Stare Miasto, Nowe Miasto, Górne Miasto)
23 %
Górczyn / Chemik / Ustronie / Sady / Zacisze
23 %
Janice / Dolinki
9 %
Piaski / Chwalęcice
10 %
Staszica / Os. Europejskie
14 %
Baczyna / Chróścik / Małyszyn
4 %
Wieprzyce / Osiedle Słoneczne
7 %
Zamoście (Zawarcie)
6 %
Zakanale / Karnin / Nowy Dwór / Siedlice / Zieleniec
4 %
20a.   Wiek ?
poniżej 19 lat
6 %
20 – 29 lat
21 %
30 – 45 lat
40 %
46 – 60 lat
22 %
powyżej 61 lat
11 %
20b.   Płeć ?
kobieta
55 %
mężczyzna
45 %
20c.   Kierowca / pieszy / rowerzysta ?
Kierowca
69 %
Pieszy
68 %
Rowerzysta
34 %
20d.   Przedsiębiorca?
NIE
78 %
TAK
22 %
 
Marta Danielak
Wydział Urbanistyki i Architektury
 
Fot. Daniel Adamski 
Wydział Promocji i Informacji
LogoDobre Praktyki

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją