Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny

Program Karta Dużej Rodziny funkcjonujący w naszym mieście od stycznia 2014 roku jest skierowany do rodzin wielodzietnych.  O Gorzowską Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się rodzina składająca się z rodziców/rodzica, posiadających/-ego na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku.  Dochody nie mają znaczenia – wystarczy spełniać dwa wymogi , czyli posiadać co najmniej troje dzieci i mieszkać na terenie Gorzowa Wielkoplskiego. Wnioski o przyznanie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny mogą składać również rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.
 

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Program Karta Dużej Rodziny funkcjonujący w naszym mieście od stycznia 2014 roku jest skierowany do rodzin wielodzietnych.  O Gorzowską Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się rodzina składająca się z rodziców/rodzica, posiadających/-ego na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku.  Dochody nie mają znaczenia – wystarczy spełniać dwa wymogi , czyli posiadać co najmniej troje dzieci i mieszkać na terenie Gorzowa Wielkoplskiego. Wnioski o przyznanie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny mogą składać również rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.
 
Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?
 
Wypełniony wniosek o przyznanie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny (wzór w załączniku poniżej) wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4, Sala Obsługi Klienta.
 
Wymagane dokumenty do wglądu (załączniki):
 1. dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem) osoby składającej wniosek i odbierającej kartę,
 2. akty urodzenia dzieci,
 3. w przypadku małżonka, rodzica-akt małżeństwa,
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - oświadczenie o kontynuowaniu nauki,
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie
  o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 7. w przypadku § 6 ust. 2 - dokument potwierdzający, że organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej
  jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie,
 8. w przypadku braku zameldowania  - dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta
  Gorzowa Wlkp.,
 9. w przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami UE, poza dokumentami, o których mowa
  w pkt.  1- 8, dokument potwierdzający prawo zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Co daje Karta Dużej Rodziny?
 
Każdy członek rodziny wielodzietnej, która ubiega się o przyznanie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny otrzyma imienną plastikową kartę z logo programu (wzór w załączeniu poniżej) uprawniającą do korzystania ze specjalnie przygotowanej oferty rabatów umieszczonej w zakładce „Katalog ulg i zniżek”. 
 • Rodzice otrzymują możliwość korzystania z Karty Dużej Rodziny bezterminowo.
 • Dzieci mogą korzystać z programu maksymalnie do 25 roku życia na podstawie oświadczeń rodzica lub opiekuna prawnego o kontynuowaniu nauki w szkole lub uczelni wyższej.
 • Nawet jeśli jeden członek rodziny utraci prawo do posiadania karty, reszta osób może nadal korzystać z programu.
Jak korzystać z Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny?
 • Korzystanie z ulg i zniżek możliwe jest po okazaniu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny oraz dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem).
 • W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica lub rodzeństwa i jego dokumentem tożsamości.
 • Uprawnienia wynikające z posiadania Karty nie mają zastosowania w przypadku wyjść zorganizowanych, np. przez przedszkola, szkoły oraz zakłady pracy.
 • W razie utraty uprawnień do posiadania Karty użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 • Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w każdym momencie po uprzednim zwróceniu Karty oraz złożeniu pisemnej rezygnacji w Wydziale Spraw Społecznych.
 • Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieuprawnionym osobom.
 • Karta będzie wydawana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkoplskiego nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 • Karta jest imienna i posiada numer.
 
Co w przypadku zagubienia Karty?
 • W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, duplikat z tym samym numerem wydawany jest na wniosek użytkownika (wniosek o przyznanie Gorzowskiej karty Duzej Rodziny - załączony poniżej)
 • Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł, płatnej na konto Urzędu Miasta: 16 1020 5402 0000 0002 0325 5577 i następuje po przedłożeniu dowodu opłaty.
Podstawa prawna:
 • Uchwała Nr LII/598/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny” (do pobrania poniżej)  zmieniona Uchwałą Nr LVIII/725/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LXV/801/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr LXIX/857/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r.
Kontakt:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Spraw Społecznych
Sala Obsługi Klienta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7355 565
 
Do pobrania poniżej:
 • Wniosek o przyznanie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny,
 • Uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkoplskiego,
 • Wzór karty,
 • Wniosek o wymianę Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny.

Załączniki