Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Drzewa
Paweł Matyszewski_Gorzow_PL
mos-polityka strachu 8 gru
Nosek
Footsteps-slider
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny

Program Karta Dużej Rodziny funkcjonujący w naszym mieście od stycznia 2014 roku jest skierowany do rodzin wielodzietnych.  O Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się rodzina składająca się z rodziców/rodzica, posiadających/-ego na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku.  Dochody nie mają znaczenia – wystarczy spełniać dwa wymogi , czyli posiadać co najmniej troje dzieci i zamieszkiwać na terenie Gorzowa Wlkp. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą składać również rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.
 
Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?
 
Wypełniony wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (wzór w załączniku poniżej) wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Teatralnej 26, I piętro.
 
Wymagane dokumenty:
 • Dowód osobisty osoby składającej wniosek do wglądu
 • Kserokopie aktów urodzenia dzieci oraz oryginały do wglądu
W szczególnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, tj.:
 • W przypadku dzieci w przedziale wiekowym 18 - 25 – zaświadczenie ze szkoły o planowanym terminie ukończenia nauki
 • W przypadku rodziny zastępczej – kserokopie postanowienia sądu lub umowy o ustanowienie rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka
 • W przypadku braku zameldowania – kserokopie dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
 • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – stosowny dokument
Co daje Karta Dużej Rodziny?
 
Każdy członek rodziny wielodzietnej, która ubiega się o przyznanie Karty Dużej Rodziny otrzyma imienną plastikową kartę z logo programu (wzór w załączeniu poniżej) uprawniającą do korzystania ze specjalnie przygotowanej oferty rabatów umieszczonej w zakładce „Katalog ulg i zniżek”. 
 • Rodzice otrzymują możliwość korzystania z Karty Dużej Rodziny bezterminowo, tj. dożywotnio.
 • Dzieci mogą korzystać z programu maksymalnie do 25 roku życia na podstawie zaświadczeń ze szkoły.
 • Nawet jeśli jeden członek rodziny utraci prawo do posiadania karty, reszta osób może nadal korzystać z programu.
Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
 • Korzystanie z ulg i zniżek możliwe jest po okazaniu Karty Dużej Rodziny oraz dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem).
 • W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica lub rodzeństwa i jego dokumentem tożsamości.
 • Uprawnienia wynikające z posiadania Karty nie mają zastosowania w przypadku wyjść zorganizowanych, np. przez przedszkola, szkoły oraz zakłady pracy.
 • W razie utraty uprawnień do posiadania Karty użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 • Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w każdym momencie po uprzednim zwróceniu Karty oraz złożeniu pisemnej rezygnacji w Wydziale Spraw Społecznych.
 • Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieuprawnionym osobom.
 • Karta będzie wydawana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 • Karta jest imienna, wydawana na czas określony, z terminem ważności do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego oraz posiada numer.
 • Aby przedłużyć ważność Karty wystarczy wypełnić wniosek o przedłużenie terminu ważności w terminie do 30 dni przed upływem daty ważności.
Przedłużanie ważności Karty:
 
Gorzowska Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom z rodzin wielodzietnych z datą ważność na dany rok kalendarzowy. Zapraszamy w miesiącach listopad-grudzień każdego roku do składania wniosku o przedłużenie ważności kart. Po weryfikacji uprawnień do korzystania z programu, z tyłu karty będą naklejane hologramy przedłużające jej ważność na kolejny rok. Wniosek do poprania poniżej.   
 
Co w przypadku zagubienia Karty?
 • W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, duplikat z tym samym numerem wydawany jest na wniosek użytkownika (wniosek o duplikat do pobrania w załączeniu poniżej)
 • Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł, płatnej na konto Urzędu Miasta: 16 1020 5402 0000 0002 0325 5577 i następuje po przedłożeniu dowodu opłaty.
Podstawa prawna:
 • Uchwała Nr LVIII/661/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Programu „Karta Dużej Rodziny”, zmieniona uchwałą nr XIII/119/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 czerwca 2015r. (do pobrania poniżej).
 • Zarządzenie Nr 345/I/2015 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ustalenia logo Programu „Karta Dużej Rodziny” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Karty Dużej Rodziny” (do pobrania poniżej).
Kontakt:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7355 565
 
Do pobrania poniżej:
 • Wniosek o wydanie / przedłużenie terminu ważności karty
 • Wniosek o wydanie duplikatu karty
 • Uchwały
 • Zarządzenie
 • Wzór karty

Załączniki