Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

  • 06-10-2020

STRATEGIA GORZÓW 2030

Raport z warsztatów strategicznych

Załączniki

Harmonogram prac nad Strategią rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030

Warsztaty związane ze Strategią Miasta

Proces budowy Strategii Miasta Gorzów Wielkopolski 2030 będzie postępował przy aktywnym udziale lokalnej społeczności - mieszkańców i ekspertów lokalnych, którzy są najbardziej odpowiednimi osobami do diagnozy własnej gminy, identyfikacji problemów i generowania scenariuszy.
 
W ramach prac nad Strategią przeprowadzone zostaną warsztaty w trzech grupach tematycznych, dotyczących sfery gospodarczej, społecznej oraz środowiskowej.
czytaj dalej

Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030

W związku ze zmianami, jakie zaszły w ostatnich latach w sferze społeczno-gospodarczej Miasta, a także kończącym się horyzontem czasowym „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020” oraz koniecznością uwzględnienia aktualnych, przepisów prawnych (zgodnie z przyjętym projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw), uwarunkowań ekonomicznych i zmieniających się potrzeb mieszkańców, rozpoczęto prace nad sporządzeniem „Strategii Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030”.
Dokument będzie dostosowany do dokumentów strategicznych (programowych i planistycznych) krajowych i wojewódzkich. Zapisy Strategii będą również podstawą do wydatkowania funduszy europejskich w nowej perspektywie 2021-2027.
„Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030” umożliwi wyznaczenie długofalowej wizji rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz koordynację i hierarchizację działań. Dokument ten pozwoli również we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, zanim się pojawią. 
Dzięki jej opracowaniu zwiększy się wiarygodność Miasta wobec partnerów zewnętrznych oraz, co jest warte podkreślenia, planowanie strategiczne przyczyni się do przygotowania społeczności lokalnej do nadchodzących zmian.
 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020” została uchwalona przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. w dniu 3 lutego 2010 roku. Przyjęty dokument stanowi kontynuację poprzednio obowiązującej Strategii i nawiązuje do niej choćby przez przyjęcie tego samego sformułowania wizji rozwoju miasta, którą określono jako: „Umacnianie roli Gorzowa Wlkp. jako stabilnego ośrodka o charakterze regionalnym – największego miasta środkowego pogranicza polsko-niemieckiego oraz Euroregionu Pro Europa Viadrina”. Wizja ta realizowana jest w czterech obszarach strategicznych: oświata i nauka, polityka prospołeczna, ład przestrzenny oraz ochrona środowiska. Do nich wpisane są programy, które z kolei skupiają konkretne już działania. Do realizacji poszczególnych działań wyznaczone zostały odpowiedzialne podmioty, a także mierniki i termin ich wykonania.
Zanim jednak doszło do uchwalenia miejskiej strategii rozwoju, dokument ten był szeroko konsultowany, a także przechodził procedurę oceny oddziaływania na środowisko.
 
 
Realizacja zapisów strategii jest monitorowana, w postaci corocznych raportów. Sprawozdania powstają na podstawie informacji przekazanych od biur/wydziałów Urzędu Miasta, spółek, fundacji i zakładów budżetowych miasta Gorzowa.