Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
slider - park siemiradzkiego
slider - katedra
slider - kwadrat
slider - klodawka
slider - murawy
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZADANIA MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (druk wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego jest dostępny do pobrania poniżej);
 • kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta w sprawie limitów punktów sprzedaży i zasad usytuowania;
 • inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Nadzór merytoryczny i finansowy nad  realizacją zadań MKRPA sprawuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
ORGANIZACJA PRACY KOMISJI:
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się przy ul. Teatralnej 26 (I piętro, pokój nr 1), tel. 95 7355 806).
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.
Rozmowy z osobami wezwanymi: od poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 15:30 – 17:30.
Dyżury Przewodniczącego Komisji: środy w godz. 13:30 – 15:30.
 
SKŁAD MKRPA:
 1. Przewodniczący Komisji – Tomasz Manikowski
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Aleksandra Cichowlas
 3. Sekretarz Komisji – Anna Sokołowska
 4. Członek Komisji – Krzysztof Ratajczak
 5. Członek Komisji – Iwona Dobrzyńska
 6. Członek Komisji – Sylwia Krasińska
 7. Członek Komisji – Aleksander Łuczak
 8. Członek Komisji – Eliza Filińska
 9. Członek Komisji – Łukasz Krzeszowski
 10. Członek Komisji - Katarzyna Pawłowska
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Regulamin pracy MKRPA w Gorzowie Wielkopolskim (Regulamin jest dostępny do pobrania poniżej);
 2. Zarządzenie Nr 11/W/II/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania członków MKRPA, zmienione Zarządzeniem Nr 120/W/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2019 roku, Zarządzenie Nr 322/W/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 06 grudnia 2019 roku w sprawie powołania członków MKRPA;
 3. Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp nr LXXI/873/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2019;
 4. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm);
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 646).

Załączniki