Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • 27-07-2020
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Bazy teleadresowe i wykazy instytucji, które udzielają pomocy rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:
 
2. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dane teleadresowe  osób realizujących w LUW zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informacje o specjalistycznym Ośrodku dla Ofiar Przemocy i realizatorach programów korekcyjno-edukacyjnych, a także wykaz ośrodków interwencji kryzysowej na terenie województwa lubuskiego :
 
3. Rejstry Wojewody Lubuskiego, w tym Rejestr Jednstek Specjalistycznego Poradnictwa i miejsc tymczasowego schronienia:
 
4. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi, m.in. na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - wyszukiwarka:
 
 • 16-03-2020
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Koronawirus - zmiany w pracy Komisji

Z dniem 01 czerwca 2020 r., przy zachowaniu reżimu saniatrnego, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wznawia rozmowy z osobami, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Wznowione zostały także kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Osoby zainteresowane działalnościa Komisji mogą także uzyskać informacje telefoniczne pod nr 95 7355 806.

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZADANIA MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (druk wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego jest dostępny do pobrania poniżej);
 • kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta w sprawie limitów punktów sprzedaży i zasad usytuowania;
 • inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Nadzór merytoryczny i finansowy nad  realizacją zadań MKRPA sprawuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
ORGANIZACJA PRACY KOMISJI:
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się przy ul. Teatralnej 26 (I piętro, pokój nr 1), tel. 95 7355 806).
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.
Rozmowy z osobami wezwanymi: od poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 15:30 – 17:30.
Dyżury Przewodniczącego Komisji: środy w godz. 15:30 – 17:30.
 
SKŁAD MKRPA:
 1. Przewodniczący Komisji – Tomasz Manikowski
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Aleksandra Cichowlas
 3. Sekretarz Komisji – Anna Sokołowska
 4. Członek Komisji – Krzysztof Ratajczak
 5. Członek Komisji – Iwona Dobrzyńska
 6. Członek Komisji – Sylwia Krasińska
 7. Członek Komisji – Aleksander Łuczak
 8. Członek Komisji – Eliza Filińska
 9. Członek Komisji – Łukasz Krzeszowski
 10. Członek Komisji - Katarzyna Pawłowska
PODSTAWA PRAWNA:
 1. Regulamin pracy MKRPA w Gorzowie Wielkopolskim (Regulamin jest dostępny do pobrania poniżej);
 2. Zarządzenie Nr 322/W/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 06 grudnia 2019 roku w sprawie powołania członków MKRPA;
 3. Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp nr LXXI/873/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2019;
 4. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm);
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).

Załączniki