Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaDialog społeczny...Aktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

 • 17-09-2018
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Konsultacje dotyczące analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.

Ruszają konsultacje dotyczące Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.
Wyłącznie za pośrednictwem załączonego formularza uwag od dnia 17 września do 8 października br. zgłosić można z swoje uwagi, wnioski i opinie do opracowanej Analizy.
Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy transport@invcon.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie hasła „Konsultacje społeczne”.  Uwagi zostaną uwzględnione tylko w tych formularzach, które posiadają wypełniony punkt nr 1 (podmiot zgłaszający uwagę).

Załączniki

 • 06-09-2018
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Informacja o rozpoczęciu konsultacji

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr XIX/233/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji i zapraszam do zgłaszania uwag do następujących projektów:
1) Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2019;
2) Projektu Gorzowskiego Wolontariatu 2019-2023;
3) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2019.

Zasady i harmonogram konsultacji:
1. Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., tel. 95 7355 801, e-mail: wss@um.gorzow.pl
2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 03.09.2018 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 24.09.2018 r.
3. Harmonogram konsultacji:
 
Lp.
Termin
Sposób działania, w tym metody i formy konsultacji
Miejsce konsultacji
1.
03.09.2018r. – 24.09.2018r.
zbieranie uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną, za pomocą załączonego formularza
formularz można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy
ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać e-mailowo na adres: wss@um.gorzow.pl
2.
03.09.2018r. – 24.09.2018r.
konsultacje z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego – przekazanie projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Uzależnieniom na rok 2019 oraz Projektu Gorzowskiego Wolontariatu 2019-2023 z prośbą o ich zaopiniowanie do dnia 24.09.2018r.
opinię można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać e-mailowo na adres: wss@um.gorzow.pl
3.
03.09.2018r. – 17.09.2018r.
konsultacje z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego – przekazanie projektu Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 z prośbą o jego zaopiniowanie do dnia 17.09.2018r.
opinię można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać e-mailowo na adres: wss@um.gorzow.pl
4.
11.09.2018r.,
godz. 15.00 – 16.00
osobisty dyżur konsultacyjny w siedzibie organizacji pozarządowej
Związek Romów Polskich
Świetlica Ćhaworytko
ul. Chrobrego 28
Gorzów Wlkp.
5.
19.09.2018r.,
godz. 15.30 – 17.00
protokołowane publiczne spotkanie konsultacyjne, umożliwiające dyskusję
Budynek Urzędu Miasta
(dawny „Lamus”)
ul. Sikorskiego 5, parter
Gorzów Wlkp.
 
4. Projekt Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, Projekt Gorzowskiego Wolontariatu 2019-2023 oraz projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na  rok 2019, będące przedmiotem konsultacji, dostępne będą od 03.09.2018 r. do 24.09.2018 r., w następujących miejscach:
1) na stronie internetowej Miasta: www.gorzow.pl ;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe/Konsultacje”.
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4;
4) w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26.
5. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Gorzowska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
6. Po zakończeniu konsultacji – w terminie nie późniejszym niż 30 dni – sporządzony i upubliczniony zostanie raport z ich przebiegu.
 
 
 
                                                                                                Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                   Eliza Rudnicka

Załączniki

 • 30-05-2018
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Ruszają konsultacje dotyczące zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.

          Od 14 czerwca do 5 lipca br. można zgłosić swoje uwagi, wnioski i opinie do propozycji zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
          Osobiście swoje propozycje będzie można zgłosić  21 czerwca 2018r. podczas otwartego  spotkania publicznego, które odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 w godz. 16:30 – 17:30 lub w dniu 25.06.2018r. podczas dyżuru konsultacyjnego w siedzibie Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji przy ul. Sikorskiego 5, I piętro pok. 5 w godz. 7:30 – 15:30.
           Jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniach, swoje uwagi może złożyć na piśmie przy pomocy załączonego formularza, który do 5 lipca 2018r. można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przy ul. Myśliborskiej 34, a także przesłać w formie elektronicznej na adres:bsr@um.gorzow.pl
           Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji odpowiedzialne jest Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, tel. 95 7355 893, e mail: bsr@um.gorzow.pl .

Załączniki

 • 07-05-2018
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Zmiana granic Miasta, zgodnie z uchwałą nr LX/751/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r.

Miasto Gorzów Wielkopolski przystąpiło do procedury zmiany granicy, zgodnie z uchwałą nr LX/751/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r.
 
Planowana zmiana ma polegać na włączeniu do Miasta działek: 165/12, 166/10, 174/1, 175/1, 176/3 i 176/5 z Wawrowa, gmina Santok, o łącznej powierzchni 0,1151 ha.
 
Zmiana jest konieczna w celu ujednolicenia sposobu zarządzania drogą wojewódzką W-158 (ulica Podmiejska). Aktualnie droga ma dwóch zarządców: Prezydenta Miasta i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Przyłączenie działek spowoduje, że na całym odcinku drogi zarządcą będzie Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
W ramach przygotowania wniosku o zmianę granicy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami. Konsultacje będą przeprowadzone w formach:
 
1. spotkania publicznego, które odbędzie się 22 maja br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta
ul. Sikorskiego 3 -4 w godzinach od 16.00 do 17.00;
 
2. dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się od 9 do 30 maja br. w pok. 413 Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 w godzinach pracy urzędu;
 
3. ankiety on-line, do której link zostanie aktywowany od 9 do 30 maja br.
 
Projekt zmiany granicy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały nr LX/751/2018.
 
Zapraszamy wszystkich gorzowian do udziału w konsultacjach.
 
Jerzy Oleksiewicz
Wydział Geodezji i Katastru
Urzędu Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Załączniki

Raport z konsultacji społecznych nt. przyszłości miejsc wspólnych przeprowadzonych w ramach projektu Miastowizja

Na przestrzeni od września do grudnia 2017 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w ramach projektu Miastowizja. Ich celem było poznanie opinii mieszkańców na temat przestrzeni publicznych w mieście, znalezienie odpowiedzi na pytania o to jak obecnie funkcjonują i jak w przyszłości powinny zostać zagospodarowane.
 
Dodatkowo w ramach konsultacji odbyły się warsztaty, w trakcie których, wraz z mieszkańcami, zostały wypracowane modele zagospodarowania przykładowych przestrzeni wspólnych.
 
Barbara Kazimierczak
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 28-02-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Raport z ewaluacji procesów konsultacyjnych przeprowadzonych w 2017 r.

W 2017 roku przeprowadzono 12 procesów konsultacyjnych, które zostały poddane ocenie
za pomocą ankiet zebranych wśród uczestników konsultacji oraz koordynatorów konsultacyjnych.
 
Celem badań ewaluacyjnych było zebranie informacji o charakterystyce uczestników konsultacji, ocena skuteczności kanałów informacyjnych, ocena poszczególnych procesów konsultacyjnych na podstawie oceny uczestników, a także zebranie wniosków i propozycji, które mogą przyczynić się do poprawy jakości i skuteczności organizowanych procesów konsultacyjnych.
 
Dodatkowo na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród koordynatorów konsultacyjnych zebrano informacje o ocenie procesu planowania działań konsultacyjnych, osiągnięciu zamierzonego celu konsultacji, procesu przeprowadzania działań konsultacyjnych oraz udziału mieszkańców w procesach konsultacyjnych.
 
Małgorzata Tillmann
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 

Załączniki

 • 04-10-2017
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących inicjatywy lokalnej

W załączeniu przedstawiamy raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących inicjatywy lokalnej.

Załączniki

 • 18-09-2017
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Ankieta dla gorzowskich seniorów 60+

Zwracamy się z prośbą do gorzowskich seniorów 60+ o wypełnienie skierowanej do nich ankiety, która znajduje się w załączeniu poniżej. Badanie ankietowe jest elementem konsultacji społecznych w sprawie polityki senioralnej Miasta Gorzowa Wlkp. Konsultacje mają na celu zebranie wniosków, uwag i opinii, które posłużą do opracowania głównych założeń do projektu wieloletniej polityki senioralnej Gorzowa Wlkp.
 
Wypełnione ankiety należy składać w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3–4 lub w formie elektronicznej na adres: wss@um.gorzow.pl.
 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gorzowa Wlkp. 60+ do wzięcia udziału w ankiecie i pomocy w wyznaczeniu właściwych kierunków rozwoju polityki senioralnej w naszym mieście.

Załączniki

 • 05-09-2017
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Porozmawiajmy o inicjatywie lokalnej

Zapraszamy do rozmowy o trybie i szczegółowych kryteriach oceny wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej.
 
          Od 8 do 30  września br.  można zgłosić swoje uwagi, propozycje do  projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
          Osobiście swoje propozycje do projektu uchwały będzie można zgłosić  19 września br. w Domu Historii Miasta przy ul. Sikorskiego 5 o godz. 17.00 podczas otwartego spotkania publicznego lub 26 września br., w godz. 17.00-18.00, podczas dyżury konsultacyjnego w  siedzibie Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda przy ul. Śląskiej 7a.
          Jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniach, swoje uwagi może złożyć na piśmie przy pomocy formularza, który do 30 września br. należy oddać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać na adres bsr@um.gorzow.pl 
 
          Poniżej: Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących inicjatywy lokalnej, projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz formularz zgłaszania uwag.
 
Anna Zaleska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 01-09-2017
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Porozmawiajmy o polityce senioralnej

Wydział Spraw Społecznych zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie polityki senioralnej Miasta Gorzowa Wlkp. Konsultacje odbędą się na wniosek Zachodniego Biura Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą przy ul. Składowej 11 w Gorzowie Wlkp.
Planowane jest powstanie wieloletniej polityki senioralnej Miasta Gorzowa Wlkp., a konsultacje z mieszkańcami mają na celu zebranie wniosków, uwag i opinii, które posłużą do opracowania głównych założeń tego dokumentu.
Celem konsultacji jest również określenie głównych problemów, które dotyczą społeczność gorzowskich seniorów oraz zaproponowanie ich rozwiązania w perspektywie długoterminowej.
 
W Gorzowie Wlkp. mieszka 31 500 seniorów, co stanowi blisko ¼ wszystkich mieszkańców miasta. Teraz jest najlepszy czas na to, aby osoby starsze mogły partycypować w tworzeniu polityki nastawionej na poprawę ich sytuacji w celu zapewnienia aktywnego i zdrowego starzenia się.
 
Szczegółowy harmonogram konsultacji:
 
Lp.
Rodzaj działania
Termin
Sposób działania,
w tym metody i formy konsultacji
Miejsce konsultacji
1.
Akcja informacyjna
01.09.2017 r.
17.09.2017 r.
Rozpowszechnianie informacji
o przedmiocie konsultacji, w tym m.in.: poprzez upublicznienie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na profilu społecznościowym „Przystań na konsultacje”, na gorzowskich portalach internetowych, w mediach lokalnych, wśród gorzowskich organizacji zrzeszających seniorów i działających na rzecz seniorów
 
-
2.
 
Konsultacje:
18.09.2017 r. -
09.10.2017 r.
Zbieranie opinii poprzez ankietę skierowaną do gorzowskich seniorów
Wypełnione ankiety należy składać w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26 lub w  Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3–4
21.09.2017 r.
godz. 13.00
Spotkanie z Gorzowską Radą Seniorów umożliwiające dyskusję, wymianę opinii i argumentów
Siedziba Domu Historii Miasta, ul. Sikorskiego 5
26.09.2017 r.
godz. 15:30 – 16:30
Dyżur konsultacyjny w Wydziale Spraw Społecznych
Wydział Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, tel. 95 7355 971
09.10.2017 r.
godz. 17.00
Protokołowane publiczne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami umożliwiające dyskusję, wymianę opinii i argumentów
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, sala sesyjna (niski parter). Wygodne dojście dla seniorów od strony dziedzińca.
 
Zapraszamy mieszkańców Gorzowa Wlkp. do udziału w konsultacjach.
 
W załączeniu:
 • Zarządzenie Nr 300/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych;
 • Materiały informacyjne.

Załączniki

1 2 3 4