Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaDialog społeczny...Aktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

 • 09-06-2020
 • Autor: Anna Teterycz
 • drukuj

Konsultacje dotyczące zniesienia nazw miejscowości: „Kłodawa”, „Kopystno” i „Małyszyn Mały” oraz zmiany nazwy „Małyszyn Wielki” - miejscowości położonych w granicach Miasta Gorzów Wielkopolski

Zgodnie z uchwałą nr XXIII/409/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2020 r. Miasto przystąpiło do procedury zniesienia niektórych miejscowości oraz zmiany nazwy miejscowości istniejących w Gorzowie Wielkopolskim.
Planowane zmiany mają polegać na:
 1. zniesieniu nazw miejscowości: Kłodawa, Kopystno i Małyszyn Mały,
 2. zmianie nazwy: Małyszyn Wielki na: Małyszyn.
Miejscowości, których nazwy mają być zniesione, obecnie nie są wyodrębnionymi jednostkami urbanistycznymi. Ich nazwy nie funkcjonują jako nazwy części Miasta i nie są używane przez mieszkańców. Zasadne jest zatem ich zniesienie.
Nazwa „Małyszyn Wielki” nie jest używana. Dawny PGR Małyszyn Wielki i osiedle obecnie określa się nazwą „Małyszyn”. Dlatego nazwę „Małyszyn Wielki” proponuje się zastąpić nazwą „Małyszyn”.
Szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian zawarte jest w uzasadnieniu uchwały nr XXIII/409/2020.
 
Jednym z warunków przygotowania wniosku o zniesienie i zmianę nazw miejscowości jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami.
Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 15 do 26 czerwca br. w formach:
   oraz w czasie trwania konsultacji na platformie  https://gorzow.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne
2. telefonicznego dyżuru konsultacyjnego w godzinach pracy urzędu, pod numerem: 957-355-572.
 
Nazwy miejscowości przewidziane do zniesienia i zmiany pokazane są na dawnej mapie topograficznej z roku 1960 r.

Załączniki

Ankieta na potrzeby Strategii elektromobilności

W odpowiedzi na wzrost w ostatnich latach poziomu zanieczyszczenia środowiska oraz w związku z wprowadzeniem regulacji prawnych na poziomie unijnym i krajowym, Urząd Miasta przystąpił do stworzenia "Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego". Aby podjęta inicjatywa była skuteczna, do stworzenia tego dokumentu niezbędna będzie opinia mieszkańców naszego miasta. W tym celu powstała e-ankieta, w której mieszkańcy mogą przekazać swoje sugestie i propozycje.
 
Ankieta znajduje się tutaj
 
Zapewniamy, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania są anonimowe i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu poznania Państwa opinii na wskazany temat. Termin zbierania opinii upływa 30 kwietnia bieżącego roku.
 
Kwestionariusz ankiety online to pierwszy etap tej inicjatywy. Na podstawie udzielonych przez mieszkańców odpowiedzi, stworzona zostanie Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Ostatnim etapem jest wdrożenie założeń tego dokumentu. W ankiecie mieszkańcy mogą m. in. przekazać opinię na temat samochodów elektrycznych i stacji ładowania tych samochodów (również ze wskazaniem propozycji lokalizacji tych stacji).
 
Elektromobilność to szereg działań, mających na celu rozpowszechnienie stosowania pojazdów elektrycznych, zarówno w komunikacji publicznej jak i prywatnej, ładowanych przy pomocy stacji ładowania zlokalizowanych w miejscach publicznych lub na terenie prywatnych posesji. To także promowanie przemieszczania się zeroemisyjnymi środkami transportu, jak np. rower lub hulajnoga oraz wszelkie działania podjęte w celu ograniczenia hałasu komunikacyjnego i emisji szkodliwych substancji pochodzących ze spalin samochodowych.
 
Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu.
 
Rafał Walentynowicz
Wydział ZIT i Programowania Strategicznego
 
Fot. Archiwum UM
 • 31-03-2020
 • Autor: Rafał Walentynowicz
 • drukuj

Konsultacje projektu „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim”.

Od dziś ruszają konsultacje projektu „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim”.
 
Pod niżej zamieszczonymi linkami dostępne są:
 
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim”.
- Projekt „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim” - podpisany przez Prezydenta Miasta.
- Projekt „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim” - wersja edytowalna z linkami.
- Formularz zgłaszania wniosków, uwag i opinii do projektu „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim”
 
"UWAGA! WYDŁUŻENIE TERMINU KONSULTACJI PLANU!
W związku z zapisami art. 51 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) zmianie ulega termin konsultacji społecznych projektu „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim”. Wnioski, uwagi i opinie do dokumentu zbierane będą drogą elektroniczną do 15 maja 2020 roku."
 
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach poprzez przekazanie w terminie do 15 maja 2020 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wypełnionego formularza na adres: zip@um.gorzow.pl

Załączniki

Konsultacje aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+ zapraszamy do wypełniania ankiety.
Link do ankiety:

Ważne zmiany w konsultacjach projektu Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym została podjęta decyzja o zmianie form konsultacji projektu Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+.
Zamiast otwartego publicznego spotkania, które było zaplanowane na 19 marca oraz dyżuru konsultacyjnego, który miał się odbyć 23 marca, zapraszamy do składania uwag w formie telefonicznej i udziału w badaniu ankietowym. 
Dyżur telefoniczny odbędzie się 31 marca w godzinach 12.00 – 17.30.
Pod numerem telefonu 95 7355 685 pracownik Biura Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji będzie czekał na uwagi i pytania mieszkańców związane
z aktualizowanym dokumentem.
Już od 28 marca na stronach internetowych miasta będzie dostępna ankieta konsultacyjna. Przedłużony został termin konsultacji – zarówno ankiety, uwagi pisemne jak i propozycje zgłoszenia nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych będą przyjmowane do 10 kwietnia bieżącego roku. Można je składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub przesłać na adres: bsr@um.gorzow.pl.
Projekt dokumentu, który jest przedmiotem konsultacji oraz formularze zgłaszania uwag są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rewitalizacja Miasta.

Raport z ewaluacji procesów konsultacyjnych przeprowadzanych w 2019r.

W ciągu minionych czterech lat od czasu wejścia w życie Regulaminu Konsultacji Społecznych, można było w praktyce ocenić skuteczność wprowadzonych w nim zasad postępowania. Efektem ewaluacji z 2017r. była zmiana Regulaminu Konsultacji w 2018r., który został dostosowany do potrzeb zarówno mieszkańców jak i koordynatorów konsultacyjnych. Na podstawie wyników otrzymanych z ewaluacji przeprowadzonej w 2018r. wprowadzono w roku 2019 formułę tzw. "Małego Dialogu", aby mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co dzieje się w ich mieście. Co należy poprawić obecnie? Zachęcamy do zapoznania się z poniższym raportem.

Załączniki

Jest odpowiedź na wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia działki 250/34 przy ul. Kazimierza Wielkiego - będzie spotkanie!

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia działki 250/34, znajdującej się przy ulicy Kazimierza Wielkiego został częściowo uwzględniony.
Uznano, iż wskazany we wniosku przedmiot konsultacji dotyczy przede wszystkim funkcjonowania mieszkańców z rejonu, w którym znajduje się zgłaszana do konsultacji nieruchomość, w związku z powyższym procedura konsultacji społecznych nie jest tu optymalnym rozwiązaniem. Miasto zaproponowało spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie w dniu 8 sierpnia 2019 roku, o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Taczaka 1.
Zgodnie z propozycją zawartą we wniosku zostanie również przeprowadzona kampania informacyjna dotycząca spotkania. Kampania będzie prowadzona poprzez strony internetowe miasta, fanpage Przystań na Konsultacje oraz w formie informacji na drzwiach klatek schodowych, w budynkach przy ulicy Kazimierza Wielkiego znajdujących się w sąsiedztwie działki nr  250/34.     

Załączniki

Wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia działki 250/34 przy ul. Kazimierza Wielkiego

W dniu 16 lipca 2019r. do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia działki nr 250/34 przy ul. Kazimierza Wielkiego.
 
Wniosek został złożony przez mieszkańca ul. Kazimierza Wielkiego. Przedmiotem konsultacji jest lokalizacja ewentualnej zabudowy oraz zakres prac i ich oddziaływanie na jakość życia mieszkańców. Konsultacje miałyby objąć swym zasięgiem nieruchomości położone wokół działki 250/34.
 
Informacje na ten temat dostępne są również od dnia 23.07.2019r. pod linkiem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/69/4681/Wniosek_o_przeprowadzenie_konsultacji_spolecznych_w_sprawie_przeznaczenia_dzialki_nr_250_2F34__przy_ul_Kazimierza_Wielkiego/
 
Wniosek oczekuje na decyzję Prezydenta Miasta.

Załączniki

 • 15-04-2019
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Raport z ewaluacji procesów konsultacji przeprowadzanych w 2018r.

Od czasu wejścia w życie Regulaminu Konsultacji Społecznych możemy w praktyce ocenić wprowadzone w nim zasady postępowania. Powyższej oceny dokonujemy za pomocą ewaluacji konsultacji społecznych. Procedurę reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia procedury planowania, prowadzenia i ewaluacji konsultacji. Ewaluacja dokonywana jest raz w roku. Za proces ten odpowiedzialne jest Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższym raportem.

Załączniki

 • 01-02-2019
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Aktualizacja planu transportowego

Od dziś mieszkańcy Gorzowa mają możliwość wglądu i wnoszenia uwag do projektu zmian w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Gorzów Wielkopolski zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2025.”
 
Zmiany te związane są z planowanym wprowadzeniem do użytkowania autobusów zeroemisyjnych określonych w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie w dniu 22 lutego 2018 r.
Projekt zmian w tzw. Planie transportowym przedstawia analizę linii autobusowych przeznaczonych do elektryfikacji oraz planowaną lokalizację stacji ładowania dla autobusów elektrycznych.
 
Projekt wyłożony został w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. w  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego przy ul. Myśliborskiej 34,  66-400 Gorzów Wlkp. Znajduje się on również na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu mieszczących się przy ul. Sikorskiego 3-4 oraz ul. Myśliborskiej 34.
Dokument w wersji elektronicznej jest dostępny poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. pod linkiem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/69/Inne_ogloszenia/
 
Uwagi dotyczące projektu zmian do planu transportowego przekazywać będzie można do dnia  21 lutego  2019 roku  w następującej formie:
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu);
 • drogą elektroniczną na adres: wgt@um.gorzow.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie zmian w planie transportowym”;
 • bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34 pok. 202 (Poniedziałek, Środa, Czwartek w godz. 7.30-15.30, Piątek w godz. 7.30-14.30;  Wtorek w godz. 7.30-16.30).

Załączniki

1 2 3 4