Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
slider - park siemiradzkiego
slider - katedra
slider - kwadrat
slider - klodawka
slider - murawy
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaDialog społeczny...Aktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Jest odpowiedź na wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia działki 250/34 przy ul. Kazimierza Wielkiego - będzie spotkanie!

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia działki 250/34, znajdującej się przy ulicy Kazimierza Wielkiego został częściowo uwzględniony.
Uznano, iż wskazany we wniosku przedmiot konsultacji dotyczy przede wszystkim funkcjonowania mieszkańców z rejonu, w którym znajduje się zgłaszana do konsultacji nieruchomość, w związku z powyższym procedura konsultacji społecznych nie jest tu optymalnym rozwiązaniem. Miasto zaproponowało spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie w dniu 8 sierpnia 2019 roku, o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Taczaka 1.
Zgodnie z propozycją zawartą we wniosku zostanie również przeprowadzona kampania informacyjna dotycząca spotkania. Kampania będzie prowadzona poprzez strony internetowe miasta, fanpage Przystań na Konsultacje oraz w formie informacji na drzwiach klatek schodowych, w budynkach przy ulicy Kazimierza Wielkiego znajdujących się w sąsiedztwie działki nr  250/34.     

Załączniki

Wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia działki 250/34 przy ul. Kazimierza Wielkiego

W dniu 16 lipca 2019r. do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia działki nr 250/34 przy ul. Kazimierza Wielkiego.
 
Wniosek został złożony przez mieszkańca ul. Kazimierza Wielkiego. Przedmiotem konsultacji jest lokalizacja ewentualnej zabudowy oraz zakres prac i ich oddziaływanie na jakość życia mieszkańców. Konsultacje miałyby objąć swym zasięgiem nieruchomości położone wokół działki 250/34.
 
Informacje na ten temat dostępne są również od dnia 23.07.2019r. pod linkiem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/69/4681/Wniosek_o_przeprowadzenie_konsultacji_spolecznych_w_sprawie_przeznaczenia_dzialki_nr_250_2F34__przy_ul_Kazimierza_Wielkiego/
 
Wniosek oczekuje na decyzję Prezydenta Miasta.

Załączniki

 • 15-04-2019
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Raport z ewaluacji procesów konsultacji przeprowadzanych w 2018r.

Od czasu wejścia w życie Regulaminu Konsultacji Społecznych możemy w praktyce ocenić wprowadzone w nim zasady postępowania. Powyższej oceny dokonujemy za pomocą ewaluacji konsultacji społecznych. Procedurę reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia procedury planowania, prowadzenia i ewaluacji konsultacji. Ewaluacja dokonywana jest raz w roku. Za proces ten odpowiedzialne jest Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższym raportem.

Załączniki

 • 01-02-2019
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Aktualizacja planu transportowego

Od dziś mieszkańcy Gorzowa mają możliwość wglądu i wnoszenia uwag do projektu zmian w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Gorzów Wielkopolski zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2025.”
 
Zmiany te związane są z planowanym wprowadzeniem do użytkowania autobusów zeroemisyjnych określonych w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie w dniu 22 lutego 2018 r.
Projekt zmian w tzw. Planie transportowym przedstawia analizę linii autobusowych przeznaczonych do elektryfikacji oraz planowaną lokalizację stacji ładowania dla autobusów elektrycznych.
 
Projekt wyłożony został w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. w  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego przy ul. Myśliborskiej 34,  66-400 Gorzów Wlkp. Znajduje się on również na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu mieszczących się przy ul. Sikorskiego 3-4 oraz ul. Myśliborskiej 34.
Dokument w wersji elektronicznej jest dostępny poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. pod linkiem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/69/Inne_ogloszenia/
 
Uwagi dotyczące projektu zmian do planu transportowego przekazywać będzie można do dnia  21 lutego  2019 roku  w następującej formie:
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu);
 • drogą elektroniczną na adres: wgt@um.gorzow.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie zmian w planie transportowym”;
 • bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34 pok. 202 (Poniedziałek, Środa, Czwartek w godz. 7.30-15.30, Piątek w godz. 7.30-14.30;  Wtorek w godz. 7.30-16.30).

Załączniki

 • 17-09-2018
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Konsultacje dotyczące analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.

Ruszają konsultacje dotyczące Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.
Wyłącznie za pośrednictwem załączonego formularza uwag od dnia 17 września do 8 października br. zgłosić można z swoje uwagi, wnioski i opinie do opracowanej Analizy.
Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy transport@invcon.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie hasła „Konsultacje społeczne”.  Uwagi zostaną uwzględnione tylko w tych formularzach, które posiadają wypełniony punkt nr 1 (podmiot zgłaszający uwagę).

Załączniki

 • 06-09-2018
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Informacja o rozpoczęciu konsultacji

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr XIX/233/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji i zapraszam do zgłaszania uwag do następujących projektów:
1) Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2019;
2) Projektu Gorzowskiego Wolontariatu 2019-2023;
3) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2019.

Zasady i harmonogram konsultacji:
1. Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., tel. 95 7355 801, e-mail: wss@um.gorzow.pl
2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 03.09.2018 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 24.09.2018 r.
3. Harmonogram konsultacji:
 
Lp.
Termin
Sposób działania, w tym metody i formy konsultacji
Miejsce konsultacji
1.
03.09.2018r. – 24.09.2018r.
zbieranie uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną, za pomocą załączonego formularza
formularz można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy
ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać e-mailowo na adres: wss@um.gorzow.pl
2.
03.09.2018r. – 24.09.2018r.
konsultacje z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego – przekazanie projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Uzależnieniom na rok 2019 oraz Projektu Gorzowskiego Wolontariatu 2019-2023 z prośbą o ich zaopiniowanie do dnia 24.09.2018r.
opinię można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać e-mailowo na adres: wss@um.gorzow.pl
3.
03.09.2018r. – 17.09.2018r.
konsultacje z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego – przekazanie projektu Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 z prośbą o jego zaopiniowanie do dnia 17.09.2018r.
opinię można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać e-mailowo na adres: wss@um.gorzow.pl
4.
11.09.2018r.,
godz. 15.00 – 16.00
osobisty dyżur konsultacyjny w siedzibie organizacji pozarządowej
Związek Romów Polskich
Świetlica Ćhaworytko
ul. Chrobrego 28
Gorzów Wlkp.
5.
19.09.2018r.,
godz. 15.30 – 17.00
protokołowane publiczne spotkanie konsultacyjne, umożliwiające dyskusję
Budynek Urzędu Miasta
(dawny „Lamus”)
ul. Sikorskiego 5, parter
Gorzów Wlkp.
 
4. Projekt Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, Projekt Gorzowskiego Wolontariatu 2019-2023 oraz projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na  rok 2019, będące przedmiotem konsultacji, dostępne będą od 03.09.2018 r. do 24.09.2018 r., w następujących miejscach:
1) na stronie internetowej Miasta: www.gorzow.pl ;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe/Konsultacje”.
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4;
4) w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26.
5. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Gorzowska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
6. Po zakończeniu konsultacji – w terminie nie późniejszym niż 30 dni – sporządzony i upubliczniony zostanie raport z ich przebiegu.
 
 
 
                                                                                                Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                   Eliza Rudnicka

Załączniki

 • 01-08-2018
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.

Od 14 czerwca do 5 lipca 2018r. można było zgłosić swoje uwagi, wnioski i opinie do propozycji zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
 W ramach konsultacji odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami oraz dyżur konsultacyjny. Przez cały czas trwania konsultacji mieszkańcy Gorzowa Wlkp. mieli również możliwość zgłosić swoje wnioski i uwagi na specjalnym formularzu.
 
Małgorzata Tillmann
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 30-05-2018
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Ruszają konsultacje dotyczące zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.

          Od 14 czerwca do 5 lipca br. można zgłosić swoje uwagi, wnioski i opinie do propozycji zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
          Osobiście swoje propozycje będzie można zgłosić  21 czerwca 2018r. podczas otwartego  spotkania publicznego, które odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 w godz. 16:30 – 17:30 lub w dniu 25.06.2018r. podczas dyżuru konsultacyjnego w siedzibie Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji przy ul. Sikorskiego 5, I piętro pok. 5 w godz. 7:30 – 15:30.
           Jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniach, swoje uwagi może złożyć na piśmie przy pomocy załączonego formularza, który do 5 lipca 2018r. można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przy ul. Myśliborskiej 34, a także przesłać w formie elektronicznej na adres:bsr@um.gorzow.pl
           Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji odpowiedzialne jest Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, tel. 95 7355 893, e mail: bsr@um.gorzow.pl .

Załączniki

 • 07-05-2018
 • Autor: Małgorzata Tillmann
 • drukuj

Zmiana granic Miasta, zgodnie z uchwałą nr LX/751/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r.

Miasto Gorzów Wielkopolski przystąpiło do procedury zmiany granicy, zgodnie z uchwałą nr LX/751/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r.
 
Planowana zmiana ma polegać na włączeniu do Miasta działek: 165/12, 166/10, 174/1, 175/1, 176/3 i 176/5 z Wawrowa, gmina Santok, o łącznej powierzchni 0,1151 ha.
 
Zmiana jest konieczna w celu ujednolicenia sposobu zarządzania drogą wojewódzką W-158 (ulica Podmiejska). Aktualnie droga ma dwóch zarządców: Prezydenta Miasta i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Przyłączenie działek spowoduje, że na całym odcinku drogi zarządcą będzie Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
W ramach przygotowania wniosku o zmianę granicy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami. Konsultacje będą przeprowadzone w formach:
 
1. spotkania publicznego, które odbędzie się 22 maja br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta
ul. Sikorskiego 3 -4 w godzinach od 16.00 do 17.00;
 
2. dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się od 9 do 30 maja br. w pok. 413 Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 w godzinach pracy urzędu;
 
3. ankiety on-line, do której link zostanie aktywowany od 9 do 30 maja br.
 
Projekt zmiany granicy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały nr LX/751/2018.
 
Zapraszamy wszystkich gorzowian do udziału w konsultacjach.
 
Jerzy Oleksiewicz
Wydział Geodezji i Katastru
Urzędu Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Załączniki

Raport z konsultacji społecznych nt. przyszłości miejsc wspólnych przeprowadzonych w ramach projektu Miastowizja

Na przestrzeni od września do grudnia 2017 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w ramach projektu Miastowizja. Ich celem było poznanie opinii mieszkańców na temat przestrzeni publicznych w mieście, znalezienie odpowiedzi na pytania o to jak obecnie funkcjonują i jak w przyszłości powinny zostać zagospodarowane.
 
Dodatkowo w ramach konsultacji odbyły się warsztaty, w trakcie których, wraz z mieszkańcami, zostały wypracowane modele zagospodarowania przykładowych przestrzeni wspólnych.
 
Barbara Kazimierczak
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

1 2