Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Plan konsultacji

  • 14-12-2017
  • Autor: Małgorzata Tillmann
  • drukuj

Znamy już Plan Konsultacji Społecznych na 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z Planem Konsultacji Społecznych na 2018r.

Załączniki

  • 05-01-2017
  • Autor: Małgorzata Tillmann
  • drukuj

Plan Konsultacji na 2017 rok

L.p.
Tematyka konsultacji
Planowany termin przeprowadzenia konsultacji
Uczestnicy konsultacji
Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
1.
Budżet Obywatelski 2018
styczeń  – listopad 2017r.
mieszkańcy Gorzowa Wlkp.
Uchwała Nr XX/258/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia
21 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
2.
Komitet Rewitalizacji – zasady wyznaczania składu oraz zasady działania
I kwartał 2017r.
mieszkańcy Gorzowa Wlkp.
Uchwała Nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
3.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy
ul. Sulęcińską,
ul. Poznańską
i południową granicą miasta
I kwartał 2017r.
konsultacje otwarte dla wszystkich zainteresowanych
w ustawowej formie wyłożenia projektu
do publicznego wglądu
i dyskusji publicznej
nad projektem
1) Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
 
Uchwała intencyjna:
Uchwała Nr XLIV/520/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
27 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy
ul. Sulęcińską, ul. Poznańską
i południową granicą miasta
Wydział Urbanistyki
i Architektury
4.
Projekt uchwały
w sprawie Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta
I kwartał 2017r.
środowisko kulturalne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające
w sferze kultury
i sztuki, niezależni artyści, mieszkańcy miasta (konsultacje otwarte dla wszystkich zainteresowanych)
Uchwała Nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
Wydział Kultury
i Sportu
5.
Projekt uchwały
w sprawie trybu postępowania
o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane
z realizacją zadań miasta innych niż określone
w ustawie
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych
i niedziałających
w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
I kwartał 2017r.
mieszkańcy miasta (konsultacje otwarte
dla wszystkich zainteresowanych)
Uchwała Nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
Wydział Kultury
i Sportu
6.
Polityka Mieszkaniowa
marzec 2017r.
mieszkańcy Gorzowa Wlkp.
Uchwała Nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
 
 
 
 
 
Wydział Spraw Społecznych
7.
Projekt uchwały
w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zdania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
marzec – kwiecień 2017r.
1) organizacje pozarządowe
2) Gorzowska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Uchwała Nr XIX/233/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
8.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego pomiędzy
ul. Strzelecką,
ul. Wybickiego
i rzeką Kłodawką
I - II kwartał
2017r.
konsultacje otwarte dla wszystkich zainteresowanych
w ustawowej formie wyłożenia projektu
do publicznego wglądu
i dyskusji publicznej
nad projektem
1) Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
 
Uchwała intencyjna:
Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia
27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy
ul. Strzelecką, ul. Wybickiego
i rzeką Kłodawką
Wydział Urbanistyki
i Architektury
9.
Uchwała
w sprawie zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych
oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane
II kwartał 2017r.
konsultacje otwarte dla wszystkich zainteresowanych
1) Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) Ustawa  o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
 
Uchwała intencyjna: Uchwała
Nr XVIII/206/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
28 października 2015r. w sprawie przygotowanie projektu uchwały
w sprawie ustalenia zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w obszarze Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Urbanistyki
i Architektury
10.
Projekt Wieloletniego Programu Działań na Rzecz Seniorów – Polityki Senioralnej
kwiecień – maj 2017r.
mieszkańcy Gorzowa Wlkp.
Uchwała Nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
Wydział Spraw Społecznych
we współpracy
z Biurem Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
 
11.
Częściowa (punktowa) zmiana studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.
III kwartał 2017r.
konsultacje otwarte dla wszystkich zainteresowanych
w ustawowej formie wyłożenia projektu
do publicznego wglądu
i dyskusji publicznej
nad projektem
1) Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
 
Uchwała intencyjna:
Uchwała Nr XXXIII/396/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Urbanistyki
i Architektury
12.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego
w rejonie
ul. Kasprzaka, pomiędzy Kanałem Ulgi, a drogą ekspresową S3
III kwartał 2017r.
konsultacje otwarte
dla wszystkich zainteresowanych
w ustawowej formie wyłożenia projektu
do publicznego wglądu
i dyskusji publicznej
nad projektem
1) Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
 
Uchwała intencyjna:
Uchwała Nr XXXIII/397/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego w rejonie
ul. Kasprzaka, pomiędzy Kanałem Ulgi, a drogą ekspresową S3
 
Wydział Urbanistyki
i Architektury
13.
Nowa edycja studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.
II – III kwartał 2017r.
konsultacje otwarte
dla wszystkich zainteresowanych, w tym
w ustawowej formie zbierania wniosków
do projektu,  wyłożenia projektu do publicznego wglądu
i dyskusji publicznej nad projektem
1) Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
 
Uchwała intencyjna:
Uchwała Nr LXXIV/800/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
29 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Urbanistyki
i Architektury
14.
Projekt Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowym
na rok 2018
wrzesień/
październik 2017r.
1) organizacje pozarządowe
2) Gorzowska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Uchwała Nr XIX/233/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
15.
Projekt Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
październik/
listopad 2017r.
mieszkańcy Gorzowa Wlkp.
Uchwała Nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych
z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
Wydział Spraw Społecznych
16.
Projekt Planu Konsultacji Społecznych
na 2018 rok
listopad – grudzień 2017r.
mieszkańcy Gorzowa Wlkp.
Uchwała Nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
Biuro Konsultacji Społecznych
i Rewitalizacji
 

Załączniki