Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Kultura

Zaproszenie na odsłonięcie tablicy

W piątek, 21 grudnia 2018 r., w drugą rocznicę śmierci Anny Makowskiej – Cieleń, z inicjatywy Obywatelskiej Kapituły Nagrody im. Janusza Słowika, na ścianie Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa jej poświęcona. Autorką projektu tablicy odlanej z brązu jest art. pl. - Zofia Bilińska. 
 
Odsłonięcie tablicy odbędzie się o godz. 12.00 przed siedzibą Biblioteki Pedagogicznej WOM w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Łokietka 20 A). Tablicę sfinansowano ze środków budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
Anna Makowska-Cieleń – była wybitną gorzowską regionalistką, związaną z Gorzowem Wlkp. od 1957, tuż po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Drezdenku. Tam (na Balu Maturalnym!) otrzymała od reżysera i kier. artystycznego Teatru Miejskiego w Gorzowie Wlkp. A. Herbrycha propozycję zagrania głównej roli w sztuce Barry Conera „Roxy”. Okres prób i występów na scenach miasta i okolic łączyła z pracą w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
 
Po ukończeniu filologii polskiej (WSP Opole) w 1964 r. rozpoczęła pracę w II LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp. Pracę pedagogiczną łączyła skutecznie z edukacją kulturalną młodzieży. Działalność założonego przez nią Klubu Miłośników Teatru Telewizji zaowocowała nagrodą, jak też wycieczką zagraniczną dla najaktywniejszych uczniów KMTT. Recenzje młodzieży ukazywały się w Tygodniku Kulturalnym (niektórzy debiutowali w ten sposób jako dziennikarze i wykonywali lub wykonują nadal ten zawód). Prowadziła z uczniami różne formy sceniczne, otrzymując najwyższe wyróżnienia. (N.b. wielu z nich zostało uznanymi dziś aktorami). Kłopoty z gardłem spowodowały przejście do pracy w administracji państwowej, ale nie przerwało to inicjowania i tworzenia faktów kulturotwórczych, np. konkurs „Na wypowiedź o spektaklu Teatru im. J. Osterwy”, założenie Gorzowskiego Towarzystwa Kultury, którego Sekretarzem i Dyrektorem Biura była ponad 11 lat. To kolejny, ważny okres pracy zawodowej i pasji społecznikowskiego działania.
 
Jej ogromną zasługą jest stworzenie przy GTK dwóch serii wydawniczych (ok. 40 wydanych książek): Biblioteka Literacka GTK i Biblioteka Regionalna GTK. Pierwsza dawała m.in. możliwość debiutu (dziś liczących się autorów, z których kilkunastu to m.in. członkowie ZLP, związków twórczych, pracowników naukowych). Druga seria wydawnicza dała początek badaniom nad historią i kulturą Gorzowa, upamiętniała zasłużonych mieszkańców. Przy GTK utworzyła Szkolne Koła Miłośników Regionu z autonomicznym sejmikiem, w których młodzież poznawała swój region i uczyła się samorządności. Potwierdzeniem dorobku GTK i zasług pani Anny była I Nagroda Ministra Kultury i Sztuki „Za wyróżniające dokonania w regionalnych towarzystwach kultury” (1988).
 
Była organizatorem kilku znaczących konferencji popularno - naukowych; wśród nich: „50 lat osadnictwa na Ziemiach Zachodnich i Północnych” (Rogi k. Gorzowa Wlkp.), gdzie m.in. uchwalono Posłanie do regionalistów polskich o współpracę z mniejszościami narodowymi i etnicznymi - ph. „Wielość w jedności”, czy owocnej konferencji „Działalność towarzystw miłośników miejscowości i różnych dziedzin sztuki”.
 
Była jedną z głównych organizatorek VII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury w Gorzowie Wlkp. z udziałem 350 regionalistów z całej Polski. Ten kulturotwórczy fakt stawiany był za wzorzec dla przyszłych inicjatyw i często powtarzany jest na Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. W tym gremium pani Anna reprezentowała Gorzów Wlkp. i Ziemię Lubuską przez kilka kadencji, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu programu tego ogólnopolskiego Ruchu regionalistów, będąc tym samym wzorem społecznej aktywności w kraju oraz na Ziemi Lubuskiej. Inicjowała i zakładała wiele stowarzyszeń miłośników miast i gmin – owych „Małych Ojczyzn”, którym służyła radom i doświadczeniem.
 
Na emeryturę przechodzi jako pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej (1997). Tu organizowała także spotkania autorskie z gorzowskimi pisarzami. W plebiscycie czytelników Gazety Lubuskiej znalazła się w „Złotej Dziesiątce” ludzi szczególnie zasłużonych dla kultury Gorzowa, zorganizowanego z okazji 50-lecia miasta nad Wartą.
 
Warto przypomnieć, że w 1989 r. włącza się aktywnie w tworzenie gorzowskich struktur Związku Sybiraków. Przez 12 lat była prezesem gorzowskiego Koła, liczącego w stadium organizacji ok. 1000 członków! Zasiadała też we władzach Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie, będąc wieloletnią przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego tego gremium.
 
Pomnik Ofiar Stalinizmu na Cmentarzu Komunalnym (wg projektu art. pl. Zofii Bilińskiej) - to kolejna zrealizowana inicjatywa p. Anny. Pod jej kierownictwem gromadzone są fundusze, pozyskiwani sponsorzy, organizuje rocznicowe i okolicznościowe uroczystości. Z jej też inicjatywy o wydano też drukiem wspomnienia pt. „Przeżyliśmy”. Kilkunastu Sybiraków było bohaterami audycji radiowych. Kierując się sugestią rodziny i znajomych pisze własne wspomnienia, wszak z rodziną przebywała na zesłaniu w latach 1940 - 1946. Mimo przejścia na emeryturę była nadal aktywna w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Współpracując z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym opracowała i przeprowadzał kursy dla nauczycieli pt. „Lubuskie środowisko literackie”. Przy współpracy z uczestnikami w/w kursu zostało napisanych kilkanaście scenariuszy lekcji nt. twórczości regionalnych pisarzy. Jest autorką scenariusza edukacyjnej wycieczki „Śladami pisarzy gorzowskich” realizowanej od lat w szkołach i placówkach kultury. Nb. jest inicjatorką upamiętnienia pisarki gorzowskiej Ireny Dowgielewicz (tablica na Starym Rynku, obelisk z medalionem pisarki (przed domem autorki), sesja popularno-naukowa „Nobilitacja codzienności w utworach I. Dowgielewicz”. Była częstym gościem w szkołach z prelekcjami o I. Dowgielewicz, Papuszy (A.M.C znała je osobiście i odwiedzała), Wł. Korsaku i in.
 
Za swoje ważniejsze osiągnięcia w zakresie popularyzacji utworów gorzowskich autorów uważała wydanie przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego zbioru opowiadań „Wujaszek Snep i inni przyjaciele”. Jest to autorski wybór p. Anny, w których zamieściła opowiadania I. Dowgielewicz dotychczas niepublikowane, a ich bohaterami są zwierzęta. Inne publikacje warte zauważenia to m.in. redakcja wzruszających, debiutanckich wierszy Elżbiety Skorupskiej – Raczyńskiej (dziś rektor Akademii Gorzowskiej), nieżyjącej nauczycielki Teresy Kostrzewskiej-Kruszyńskiej „Odejść w milczeniu”, czy ostatniego tomiku Kazimierza Furmana „Brzemię” i inne. Współpracowała z czasopismem „Romano Atmo”, („Cygańska dusza”), „Nadwarciańskim Rocznikiem Historyczno-Archiwalnym”. Od 10 lat, wg jej pomysłu przyznawana jest „Nagroda Kulturalna im. Janusza Słowika” (była przewodniczącą Kapituły tej Nagrody). Laureaci są wspaniałą wizytówką kultury Gorzowa Wlkp. i ludzi wspierających kulturę grodu nad Wartą. Jako członek i założyciel Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej włączała się w organizację Festiwalu „Romane Dyvesa” prowadząc przez wiele lat „Spotkania z poezją cygańską”. Od początku istnienia „Kresoviany” (była też członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wsch) pracuje społecznie w jury konkursowego przeglądu pieśni kresowej w Gorzowie.
 
Pracując w resorcie oświaty i kultury zawsze łączyła edukację kulturalną, regionalną z wychowaniem młodzieży.
 
Odznaczona wieloma medalami państwowymi i regionalnymi oraz prestiżowymi nagrodami resortu oświaty i kultury.
 
Tablica pamiątkowa na ścianie Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego grodu nad Wartą przypominać będą Annę Makowską – Cieleń jako wybitną wychowawcę młodzieży, regionalistki z pasją twórczego działania i kochającą swoje „Małe Ojczyzny”.
 
 
Leszek Bończuk 
OBYWATELSKA KAPITUŁA NAGRODY IM. JANUSZA SŁOWIKA W GORZOWIE

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją