Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaAktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

 • 17-12-2015
 • Autor: Krzysztof Weber
 • drukuj

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA

OGŁOSZENIE NR 95/I/2015 PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 17 grudnia  2015 r.
 
Zgodnie z uchwałą nr XIX/215/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015 r.  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”, możliwe jest uzyskanie dofinansowania podłączeń do kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp., których nieruchomości położone są w obszarze objętym projektem pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”.
                                      
Dotację może uzyskać Wnioskodawca spełniający następujące warunki:
 • posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
 • nieruchomość Wnioskodawcy znajduje się na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
 • do dnia 30 czerwca 2016 roku zakończy inwestycję polegającą na przyłączeniu jego nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach Projektu, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru stanu technicznego sporządzonym przez PWiK,  i zawarciem  w terminie do 30 czerwca 2016 roku umowy na odbiór ścieków komunalnych  z PWiK,
 • do dnia 30 czerwca 2016 roku zlikwiduje lub zaprzestanie użytkowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli takie posiada.
Wysokość dotacji do inwestycji polegającej na podłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).
Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed rozpoczęciem inwestycji, zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami tj. m.in.:
 •  dokumentu potwierdzającego prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością lub pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
 • kserokopii odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji, jeśli Wnioskodawca nie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub Wspólnotą Mieszkaniową,
 • informacji określonych w Rozdziale IV Regulaminu, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • krótkiego opisu planowanej inwestycji polegającej na przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, z orientacyjnym kosztem jej wykonania, 
Termin przyjmowania wniosków od dnia 17.12.2015 r.
Wnioski spełniające wymogi formalne, będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., a łączna liczba zakwalifikowanych wniosków ograniczona będzie kwotą przeznaczoną w budżecie na ten cel.
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem  pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Wnioski nie uzupełnione w terminie pozostaną bez rozpoznania.
Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy o udzielenie dotacji.
Informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o terminie podpisania umowy o udzielenie dotacji będą przekazywane Wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Informacje o negatywnym rozpatrzeniu wniosku będą przekazywane Wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.
 
Formularze wniosku dostępne są w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w budynku przy ul. Sikorskiego 3-4 oraz ul. Myśliborskiej 34, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Miasta Gorzowa Wlkp. (www.gorzow.pl), Związku Celowego Gmin MG – 6 (www.zcg.net.pl),  PWiK Sp. z o.o. (www.pwikgo.pl).
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Jacek Wójcicki

Załączniki

 • 17-12-2015
 • Autor: Emilia Cepa
 • drukuj

Zdrowa Rodzina Wszystko Przetrzyma – wyniki konkursu

W imieniu Organizatorów VII Konkursu Teatralnego Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych pt. „Zdrowa Rodzina Wszystko Przetrzyma” informujemy, że uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 18 grudnia (piątek) o godz. 10.00 w sali herbowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Tegoroczni Laureaci:

I miejsce i Nagroda Publiczności: Zespół Szkół Ekonomicznych ze spektaklem pt. „Rodzina nie - na sprzedaż…”
Milena Hołody, Krzysztof Budny, Klaudia Gajda, Marceli Moczyński, Mateusz Dubanowicz, Monika Sawicka, Marceli Lipiński, Wojciech Dębicki, Szymon Michalak

II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące ze spektaklem pt. "W cieniu rodziny"
Natalia Kopniewicz, Filip Kadzikowski, Joanna Przylepa, Krystian Szeląg, Filip Lewandowski, , Karolina Godlewska, Paulina Koster, Oliwia Tracz, Karolina Szejner, Adrian Popkowski, Justyna Futkowska, Łukasz Kowalski

III miejsce – IV Liceum Ogólnokształcące z monodramem pt. „Cyberprzemoc”
Filip Szczygielski

Najlepszy aktor z Zespołu Szkół Elektrycznych - Kamil Saczkowski

Konkurs i nagrody sfinansowano ze środków Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach XIII Miejskiej Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej "Obudź się!"

Iwona Filon-Król, dyrektor Stowarzyszenia im. Brata Krystyna
 • 16-12-2015
 • Autor: Krzysztof Weber
 • drukuj

Utrudnienia związane z budową drogi ekspresowej S-3

W środę 16 grudnia br. wykonawca zadania przystąpił do rozbiórki szalunków ustroju nośnego obiektu WD-9. Prace wymagają zamknięcia połowy drogi i wprowadzenia ruchu wahadłowego na DK22 – ul. Kasprzaka w Gorzowie Wlkp.
 
Zaplanowany harmonogram prac:
 • zamknięcie jezdni w kierunku Kostrzyna nad Odrą (16.12 – 17.12),
 • zamknięcie jezdni w kierunku Gorzowa Wlkp. (18.12 – 21.12),
 • usunięcie barier betonowych etap 1(wtorek, środa).
 
Przewidywany czas wykonania zadania 16.12.2015 - 23.12.2015, w godzinach 8.00-18.00.
 
Rafał Krajczyński
Miejski Inżynier Ruchu
 • 16-12-2015
 • Autor: Krzysztof Weber
 • drukuj

Przystanki wróciły na swoje miejsce

W środę 16 grudnia br., przystanki autobusowe na ul. Jagiełły wróciły na swoje wcześniejsze miejsce. Tym samym tymczasowe przystanki autobusowe wyznaczone na czas remontu ulicy zostały zlikwidowane.
 
Do 4 stycznia 2016 r. autobusy będą zatrzymywały się na jezdni przy wyremontowanych zatokach autobusowych. Jest to związane z czasem tzw. dojrzewania betonu, z którego wykonano zatoki.
 
Rafał Krajczyński
Miejski Inżynier Ruchu
 • 15-12-2015
 • Autor: Ewa Sadowska
 • drukuj

Podsumowanie działalności Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

We wtorek 8 grudnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się otwarte spotkanie podsumowujące I kadencję Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady I i II kadencji, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Anna Bonus – Mackiewicz - dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, która w imieniu Prezydenta Miasta przekazała na ręce członków Rady mijającej kadencji 2014-2015 podziękowania za pracę. Spotkanie poprowadziła Anita Łukowiak – przewodnicząca Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która podsumowując dwuletnią kadencję, wyraziła nadzieję na kontynuowanie owocnych działań na rzecz III sektora w kolejnej kadencji Rady, która rozpocznie swoją działalność  1 stycznia 2016r. W jej skład wejdą następujące osoby:

1)    Bożena Ambroży – przedstawicielka organizacji pozarządowych; zgłoszona
przez Gorzowskie Stowarzyszenie „Amazonek”;
2)    Anita Łukowiak – przedstawicielka organizacji pozarządowych; zgłoszona przez Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej;
3)    Tadeusz Karpiński – przedstawiciel organizacji pozarządowych; zgłoszony przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
4)    Henryk Kubiak – przedstawiciel organizacji pozarządowych; zgłoszony przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
5)    Jarosław Marciniak – przedstawiciel organizacji pozarządowych; zgłoszony przez Fabrykę Aktywności Młodych;
6)    Gracjan Pawlak – przedstawiciel organizacji pozarządowych; zgłoszony przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”;
7)    Grażyna Wojciechowska – przedstawiciel Rady Miasta Gorzowa Wlkp.;
8)    Michał Szmytkowski – przedstawiciel Rady Miasta Gorzowa Wlkp.;
9)    Monika Józwa – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.;
10)  Piotr Guszpit – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 15-12-2015
 • Autor: Emilia Cepa
 • drukuj

Zmiana rozkładu jazdy linii 128

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. informuje, iż od 16 grudnia (środa) wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii autobusowej „128”, kursującego na trasie: Słowiańska – TESCO – Ustronie – Słowiańska – TESCO.
Szczegóły zmian znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.mzk-gorzow.com.pl w dziale ROZKŁADY JAZDY.

Marcin Pejski, rzecznik prasowy MZK

Załączniki

Świąteczny kiermasz w gorzowskim szpitalu

14 i 15 grudnia w gorzowskim szpitalu odbywa się kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez pacjentów. We wtorek kiermasz odbędzie się w budynku przychodni przy ul. Walczaka w godz. od 8.00 do 14.00.
Podczas kiermaszu wystawione zostaną prace wykonane w ramach zajęć terapii zajęciowej w oddziałach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Oddział Psychiatryczny Ogólny Męski – Gorzów Wlkp., Oddziału Psychiatrycznego Żeńskiego, Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu.

Agnieszka Wiśniewska, bpr
 • 15-12-2015
 • Autor: Ewa Sadowska
 • drukuj

Remont estakady coraz bliżej

Dzięki głosom o konieczności remontu gorzowskiej estakady, podnoszonym również przez władze naszego miasta, rozpoczęta została procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji gorzowskiej estakady.

Przez lata ulegała ona degradacji. Prowadzone na niej do tej pory działania miały charakter doraźny, aby utrzymać ciągłość obsługi ruchu kolejowego. Zlikwidowano jeden tor, a pozostały przeniesiono do środka osi budowli oraz sukcesywnie zmniejszano prędkość poruszających się po niej pojazdów. Tym samym powstawało wąskie gardło na kolejowej arterii miasta. 

Zawarcie umowy w grudniu 2013 roku na przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania „Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie WLKP.” pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a firmą Transprojekt Gdański było pierwszym znaczącym krokiem do poprawy sytuacji. Wciąż nie były jednak znane dalsze losy inwestycji.

12 grudnia 2015 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowały ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zadania „Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim”. Czas trwania zamówienia zleceniodawca określił na 24 miesiące. Zadanie poza robotami stricte remontowymi na gorzowskiej estakadzie obejmuje również budowę peronu przy ul. Teatralnej wraz z zadaszeniem, niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Dodatkowo przewidziane jest również wykonanie monitoringu peronów i tunelu Dworca Kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz rejestratora obrazu. 

Po szczegóły zamówienia zapraszamy na stronę Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436596-2015:TEXT:PL:HTML&tabId=1

Wydział Strategii Miasta 
 • 14-12-2015
 • Autor: Krzysztof Weber
 • drukuj

„Magazyny Świętego Mikołaja” – 12 edycja

Już po raz dwunasty w Gorzowie Wielkopolskim Fabryka Aktywności Młodych (FAM) organizuje „Magazyny Świętego Mikołaja”. Akcja polega na zaproszeniu i uaktywnieniu społeczności lokalnej do uczestnictwa w zbiórce słodyczy i używanych zabawek. Zabawki, którymi nie bawią się już Wasze dzieci mogą sprawić radość dzieciom, do których mógłby nie przyjść Święty Mikołaj. Wolontariusze FAM stworzą listę dzieci, które mogłyby nie otrzymać w te Święta prezentu, zrobią dla nich paczki i w Wigilię, jako Pomocnicy Świętego Mikołaja osobiście je dostarczą. W tym roku chcemy obdarować prezentami 1000 dzieci.

Akcja ma wywołać uśmiech na twarzy nie tylko obdarowanych dzieci. Możliwość uczestniczenia młodzieżowych wolontariuszy w tej akcji to dla nich cenne doświadczenie, które pozwala poczuć jak pozytywne emocje budzi zabawa w aktywność i pomaganie innym, umożliwia również bycie współorganizatorem ciekawej akcji, która dodatkowo przynosi radość wielu dzieciakom.

Zbiórka słodyczy i używanych zabawek potrwa do 20 grudnia 2015 r. Zebrane zabawki i słodycze można dostarczyć do Magazynu Świętego Mikołaja pod  adres: ul. Składowa 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski w godzinach 8:00 - 17:00 (lub w razie naszej nieobecności pozostawić w biurze Strefy Płatnego Parkowania OSiR pod tym samym adresem) albo skontaktować się z koordynatorem akcji Jarkiem Marciniakiem pod nr tel. 666-882-111, który odbierze je osobiście.

Fabryka Aktywności Młodych

Komunikat Słowianki o zamknięciu basenów

Szanowni Klienci!

W związku z awarią w PEC GORZÓW i brakiem dostawy ciepła zmuszeni jesteśmy do zamknięcia kompleksu basenów.
Baseny będą nieczynne od poniedziałku, 14 grudnia, od godziny 14:00 do wtorku, 15 grudnia, do godz. 14:00.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wszelkie informacje będą podawane na naszej stronie www.slowianka.pl

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka”