Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaAktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

 • 24-12-2015
 • Autor: Krzysztof Weber
 • drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych.
Na realizację zadania w roku 2016 przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 600.000,00 zł. Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Koło Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp., które otrzymało dofinansowanie w wysokości 600.000,00 zł.
 
Wydział Spraw Społecznych

Załączniki

 • 23-12-2015
 • Autor: Krzysztof Weber
 • drukuj

Z pozdrowieniami od Mikołaja, Ho, Ho, Ho!

Zdjęcia z Mikołajem z Laponii, który gościł w Gorzowie podczas Jarmarku Świątecznego są już dostępne pod adresem: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1050098411696345.1073742019.177061419000053&type=1&l=d1363e40fa
Zapraszamy do oglądania, pobierania i dzielenia się nimi z bliskimi.
 
Autorem zdjęć jest Dawid Borus, info@foto-bonus.pl, 601 054 440, www.foto-borus.pl
BPR

Otwarty konkurs ofert

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.), uchwały Nr XIX/229/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015r., poz. 2208),  a także uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XIX/230/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 r.
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ogłasza
w dn. 21 grudnia 2015 r.
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu
 
I. Rodzaj zadania: Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej
Nazwa zadania:
 
 1. Zajęcia sportowe i/lub promujące zdrowy styl życia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 
Działania w ramach wyżej określonego zadania powinny zmierzać do realizacji celów i zadań określonych
w  Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, ze szczególnym uwzględnieniem zadania priorytetowego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej poprzez promocję sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspieranie różnych form aktywności fizycznej, a także celu nr 3: profilaktyka uzależnienia od alkoholu oraz edukacja zdrowotna.
 
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2016 na realizację ww. zadań:
 
 1. Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2016 planuje się przeznaczyć 1.200.000,00 PLN.
 2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 
III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania
 
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta (środki własne i/lub środki z innych źródeł) powinien wynosić nie mniej niż 5% całości kosztów realizowanego zadania.
 3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 4. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wlkp.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania
 
 1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 15 lutego do 31 grudnia 2016 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową
  oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Warunki realizacji zadania:
 1. adresaci – dzieci, młodzież i dorośli -  mieszkańcy Gorzowa Wlkp.;
 2. kwalifikacje realizatorów stosowne do charakteru realizowanego zadania.
 1. W przypadku przyznania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
 2. W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/kosztorysu/zakresu rzeczowego zadania nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zadania.
 
 
V.  Warunki i termin składania ofert
 
 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują działalność
  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 3. Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną
niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
3) informację o planowanej ewaluacji zadania (formy, metody, sposoby przeprowadzenia ewaluacji zadania).
 1. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4,
  66-400 Gorzów Wlkp., w kopertach opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert
  z zakresu „Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 12.01.2016 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
 2. Oferta może zostać dodatkowo (nieobligatoryjnie) złożona w wersji elektronicznej za pomocą Generatora eNGO, dostępnego na stronie internetowej http://gorzowwielkopolski.engo.org.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia oferty w wersji papierowej w sposób określony            w pkt. 4.
 3. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ - zakładka „Organizacje pozarządowe”/ „Ogłoszenia
  o otwartych konkursach ofert”.
 4. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 5. Dokumenty (oferta i załączniki) powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta (czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
 6. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź
  na każdej ze stron.
 7. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
 8. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 10. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone
  w rozdziale 6 uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp.
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016.
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
 5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
 1. brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
 2. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 3. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
 4. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 1. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 2. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 31 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 19 punktów nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
 3. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
 
VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2015 r. oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację.
 
Na realizację zadań tego samego rodzaju w 2015 roku przekazano 900.000,00 PLN.
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
 1. Wyłoniony pod rygorem rozwiązania umowy podmiot będzie zobowiązany do:
 1. zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Gorzów.Przystań oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wlkp.;
 2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta dokumentacji dotyczącej ewidencji uczestników realizowanych przedsięwzięć (dzienniki zajęć, listy obecności itp.);
3) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
4) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
     2. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
            oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
 
 
Prezydent Miasta
 
   Jacek Wójcicki
 

Załączniki

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „MALUCH”

 • 21-12-2015
 • Autor: Krzysztof Weber
 • drukuj

Gorzów odwiedził najprawdziwszy Św. Mikołaj z Laponii

Ten najprawdziwszy, najukochańszy i uwielbiany przez dzieci - Św. Mikołaj prosto z Laponii - odwiedził najmłodszych mieszkańców Gorzowa. Okazją do spotkania był oczywiście Jarmark Świąteczny. 

W samo południe na Starym Rynku, zaczęła się tworzyć długa kolejka. Dzieci i ich rodzice dumnie czekali na spotkanie z najprawdziwszym Mikołajem. Choć trzeba było trochę odstać zapał maluchów nie słabł. To był czas pełen entuzjazmu i radości.

Na scenie Mikołajowi towarzyszyły Elfy. Dzielnie pomagały dzieciom wspinać się na kolana i bawiły publiczność. Każdy maluch miał okazję szepnąć Świętemu kilka słów do ucha. Były certyfikaty, potwierdzające spotkanie z najprawdziwszym Mikołajem z Laponii oraz zdjęcia. – To ten, to ten najprawdziwszy, naprawdę, naprawdę – przeżywały dzieci. Rodzice także byli pod wrażeniem i nie kryli, że w dzieciństwie nie mieli takiego szczęścia, żeby spotkać tego najprawdziwszego Świętego.

Mikołaj chwalił, że w Gorzowie jest tak wiele grzecznych dzieci. Musiał wyjechać, by się spotkać z kolejnymi maluchami, ale obiecał, że jeśli zdrowie dopisze, jeszcze kiedyś wróci do naszego miasta.

W niedzielę 20 grudnia kolejny dzień Jarmarku Świątecznego. W tym dniu centrum miasta opanują anioły. Będzie też wiele konkursów, np. na najsmaczniejsze faworki i śledziki, domek z piernika, czy anioły malowane palcami. Około godz. 18:00 planowany jest pokaz teatru ognia. Szczegółowy harmonogram w załączeniu.

Jarmark Świąteczny w Gorzowie, potrwa do 23 grudnia.

Ewa Sadowska-Cieślak
Rzecznik Prasowy 

Załączniki

 • 21-12-2015
 • Autor: Krzysztof Weber
 • drukuj

Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku, w tym:
- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych;
- przeciwdziałanie narkomanii.
Szczegółowe informacje dotyczące tematyki, wysokości środków przeznaczonych
na realizację zadań, trybu i sposobu składania ofert znajdują się w załączeniu. Informacje
na temat konkursów uzyskać można również w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta, ul. Teatralna 26, tel. (95) 7355-565, 801.
Ponadto przypominamy, iż oferta może zostać dodatkowo (nieobligatoryjnie) złożona w wersji elektronicznej za pomocą Generatora eNGO, dostępnego na stronie internetowej http://gorzowwielkopolski.engo.org.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia oferty w wersji papierowej.
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. w terminie do 11 stycznia 2016 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).
 
Wydział Spraw Społecznych
 
W załączeniu:
- ogłoszenie;
- karta oceny;
- wzór oferty.

Załączniki

 • 19-12-2015
 • Autor: Krzysztof Weber
 • drukuj

Gorzów Blisko Świąt

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy, najbardziej ciepły i rodzinny czas w roku. Zanim jednak usiądziemy przy Wigilijnym stole, warto odwiedzić Stary Rynek. W mieście ruszył Jarmark Świąteczny.

Można zrobić przedświąteczne zakupy, kupić prezenty, nacieszyć oczy przepięknym rękodziełem i wysłuchać najpiękniejszych świątecznych utworów w wykonaniu lokalnych artystów. Centrum miasta tętni radością, życzliwością i ciepłem.

Gorzowianie jak zwykle nie zawiedli i tłumnie przyszli, by złożyć sobie świąteczne życzenia. Podczas corocznego Spotkania Wigilijnego z mieszkańcami był też prezydent Jacek Wójcicki, miejscy radni oraz zaproszeni goście. – Niech te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, będą czasem spokoju i radości. Niech to będzie magiczny czas pełen pokoju i jedności – życzył prezydent J. Wójcicki.  

W sobotę 19 grudnia br. kolejny dzień jarmarku. Wśród wielu atrakcji, najważniejsza czeka najmłodszych mieszkańców Gorzowa. Miasto odwiedzi najprawdziwszy Św. Mikołaj, który jedzie już do nas, prosto z Laponii. Na Starym Runku wraz ze swoimi pomocnikami będzie czekał na dzieci już od godziny 12.00. Każdy maluch może liczyć na zdjęcie z Mikołajem i oczywiście szepnąć mu kilka słów na ucho, a dla chętnych będzie też certyfikat potwierdzający spotkanie ze Świętym. Na stronie www.gorzow.pl zostanie opublikowana fotorelacja z wydarzenia. Mikołaj w Gorzowie będzie do godziny 18.00, potem pojedzie na spotkanie do kolejnych grzecznych dzieci.

W niedzielę 20 grudnia br., centrum miasta opanują anioły. Będzie też wiele konkursów, np. na najsmaczniejsze faworki i śledziki, domek z piernika, czy anioły malowane palcami. Około godz. 18:00 planowany jest pokaz teatru ognia. Szczegółowy harmonogram w załączeniu.

Jarmark Świąteczny w Gorzowie potrwa do 23 grudnia.

Ewa Sadowska-Cieślak
Rzecznik Prasowy

Załączniki

 • 19-12-2015
 • Autor: Krzysztof Weber
 • drukuj

Fundacja Czysta Woda serdecznie zaprasza na wręczenie paczek świątecznych

Fundacja Czysta Woda serdecznie zaprasza na wręczenie paczek świątecznych dla uczniów szkół gorzowskich i ich rodzin, które odbędzie się dnia 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11.45 w sali sportowej Zespołu Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33.  

Program uroczystości:

1.      Powitanie zaproszonych gości i uczestników spotkania.

2.      Jasełka Bożonarodzeniowe i kolędy w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych, IV LO oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

3.      Wręczenie paczek świątecznych przez Mikołaja z pomocą Elfów.

4.      Sesja zdjęciowa z Mikołajem, Elfami oraz młodymi żużlowcami ze Stali Gorzów.

5.      Życzenia świąteczne i noworoczne.

6.      Zakończenie około godz. 13.30.

Fundacja Czysta Woda

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2016.
 
Oferty można składać do 11 stycznia 2016 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Decyduje data wpływu do urzędu.

Ponadto przypominamy, że oferta może zostać dodatkowo (nieobligatoryjnie) złożona w wersji elektronicznej za pomocą Generatora eNGO, dostępnego na stronie internetowej http://gorzowwielkopolski.engo.org.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia oferty w wersji papierowej.

Treść ogłoszenia w załączniku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Sportu, ul. Okólna 2, tel. 95 7 355 840.

Wydział Kultury i Sportu

Załączniki

 • 18-12-2015
 • Autor: Monika Józwa, Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • drukuj

Konkurs teatralny dla szkół ponadgimnazjalnych - informacja

Miasto Gorzów realizuje co roku Miejską Kampanię Edukacyjno – Informacyjną “Obudź się”, która ma za zadanie przeciwdziałać uzależnieniom i wszelkim przejawom wykluczenia społecznego. W tym roku odbywa się jej trzynasta edycja. Inicjatywa kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, obejmuje swoim zasięgiem także nauczycieli i rodziców.
 
Jednym z tegorocznych działań w ramach kampanii „Obudź się” był konkurs teatralny dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, który zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Głównym celem przedsięwzięcia było promowanie wartości rodzinnych oraz kształtowanie pozytywnej i odpowiedzialnej postawy wobec życia każdego człowieka.

10 grudnia br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorzowie odbył się konkurs teatralny pod hasłem “Zdrowa rodzina – wszystko przetrzyma”. Młodzi artyści prezentowali aktorskie talenty, promując jednocześnie wśród swoich rówieśników zdrowy styl życia, wolny od nałogów oraz uniwersalne wartości, takie jak miłość , przyjaźń, rodzina. Gestem, słowem, mimiką, ruchem i muzyką ostrzegali przed zachowaniami ryzykownymi i zachęcali do ciepłych, pełnych zrozumienia i szacunku relacji rodzinnych. W rywalizacji wzięło udział osiem gorzowskich szkół średnich (I Społeczne Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektrycznych), które zaprezentowały przygotowane przez siebie spektakle. Jury oceniało m.in. dobór repertuaru do możliwości wykonawcy, scenariusz, reżyserię, kulturę żywego słowa, bogactwo środków artystycznych, wymiar etyczny spektaklu.

Zwycięzcą konkursu został Zespół Szkół Ekonomicznych, na drugim miejscu uplasowało się II Liceum Ogólnokształcące, trzecie miejsce przypadło w udziale IV Liceum Ogólnokształcącemu. Najlepszym aktorem w opinii jury był Kamil Saczkowski z Zespołu Szkół Elektrycznych.

Przedsięwzięcia zostało dofinansowane z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
 
Monika Józwa, Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji