Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Stefania kłania się na Chrobrego
FESTIWAL MW
teatr xxxv
sniadanie
ROBIMY_TO_MOS
Z Gorzowa dookoła (ś)fiata
ZIT
krol_gof_2018
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Walczymy ze smogiem

Termomodernizacja budynków, czyszczenie ulic w celu ograniczania wtórnej emisji zanieczyszczeń, wymiana autobusów na niskoemisyjne, czy likwidacja zdekapitalizowanej zabudowy, co wpływa na lepsze przewietrzanie w mieście - to jedne z wielu działań, jakie podejmuje Miasto dla poprawy jakości powietrza.
 
Na jakość powietrza pośrednio wpłynie także modernizacja i rozbudowa linii tramwajowej oraz planowana rozbudowa systemu ścieżek rowerowych.
Miasto wraz z gorzowską Elektrociepłownią przystąpiło do programu KAWKA; przez niemal trzy lata jego prowadzenia zlikwidowano ok. 2861 pieców kaflowych i 78 opalanych węglem instalacji centralnego ogrzewania. Obecnie do miejskiego ciepłociągu przyłączonych jest 236 budynków wielorodzinnych z Nowego Miasta, czyli dzielnicy opisanej ulicami: Jagiełły, Wybickiego, Kosynierów Gdyńskich, Mickiewicza, Wyszyńskiego i Drzymały. Likwidacja pieców kaflowych przyczyniła się do redukcji znacznej ilości zanieczyszczeń (której efektem jest mniej aż o ok. 166 ton pyłów na Nowym Mieście) i widocznej poprawy komfortu życia mieszkańców.
 
Przyczyną złej jakości powietrza w okresie grzewczym nie zawsze jest spalanie odpadów. Znaczące ilości szkodliwych substancji powstają w wyniku spalania złej jakości paliw w przestarzałych, o małej sprawności kotłach, piecach i kominkach. W przypadku, gdy dołożą się do tego niesprzyjające warunki pogodowe mamy do czynienia z nagłym wzrostem stężeń szkodliwych substancji w powietrzu, tak jak to miało miejsce w ostatnich dniach w wielu miastach w kraju.
 
W Gorzowie mamy dwie stacje pomiarowe: przy ulicy Kosynierów Gdyńskich oraz przy ulicy Piłsudskiego. Żadne inne punkty pomiarowe do badania jakości powietrza, zlokalizowane na terenie Gorzowa, nie posiadają akredytacji.
 
Stacja pomiarowa przy ul. Kosynierów Gdyńskich prowadzi monitoring jakości powietrza w sposób automatyczny (dokonuje pomiarów takich parametrów jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, tlenek azotu, ozon, tlenek węgla, benzen, pył zawieszony PM10, temperaturę, promieniowanie globalne, ciśnienie atmosferyczne, ksylen, opad atmosferyczny, toluen, wilgotność względną, kierunek wiatru, etylobenzen, prędkość wiatru) oraz manualny (dokonuje pomiarów takich parametrów jak: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren w PM10, arsen w PM10, kadm w PM10, nikiel w PM10 i ołów). Natomiast stacja przy ulicy Piłsudskiego tylko w sposób manualny (dokonuje pomiarów takich parametrów jak: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren w PM10, arsen w PM10, kadm w PM10, nikiel w PM10 i ołów.
 
W automatycznym monitoringu powietrza pomiar próbek gazowych wykonywany jest w sposób ciągły, a dzięki bezpośredniej analizie ich w urządzeniach, możliwe jest na bieżąco uzyskiwanie wyników pomiarowych.
 
Pomiary pyłu PM10 ze stacji przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie od 1 października 2017 r. nie wykazały, aby została przekroczona dopuszczalna wartość godzinowa wynosząca 280 µg/m3 (najwyższe stężenie pyłu PM10 wystąpiło 12 listopada br. o godz. 20.00 i wyniosło 94 µg/m3). Także średnia wartość dobowa nie została przekroczona; najwyższa wartość miała miejsce 17 października br. i wyniosła 48 µg/m3 przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 50 µg/m3.
 
Stacja pomiarowa przy ul. Kosynierów Gdyńskich
 
Pył PM10
Pomiary automatyczne
 
Najwyższa wartość godzinowa
Średnia wartość dobowa
 
µg/m3
µg/m3
wartość dopuszczalna
280
50
01.10.2017
42
34
02.10.2017
46
24
03.10.2017
26
14
04.10.2017
28
18
05.10.2017
14
9
06.10.2017
9
6
07.10.2017
15
9
08.10.2017
10
4
09.10.2017
12
7
10.10.2017
34
17
11.10.2017
18
14
12.10.2017
19
13
13.10.2017
42
20
14.10.2017
34
22
15.10.2017
33
25
16.10.2017
79
43
17.10.2017
76
48
18.10.2017
66
46
19.10.2017
66
45
20.10.2017
53
44
21.10.2017
61
28
22.10.2017
32
22
23.10.2017
67
20
24.10.2017
58
26
25.10.2017
14
9
26.10.2017
29
13
27.10.2017
18
9
28.10.2017
12
7
29.10.2017
8
4
30.10.2017
13
7
31.10.2017
26
12
wartość średnia w październiku
34
20
ilość dni, w których wystąpiły przekroczenia
0
0
01.11.2017
22
14
02.11.2017
20
13
03.11.2017
50
17
04.11.2017
57
35
05.11.2017
78
32
06.11.2017
53
20
07.11.2017
32
23
08.11.2017
48
38
09.11.2017
60
46
10.11.2017
48
21
11.11.2017
15
6
12.11.2017
94
32
wartość średnia w listopadzie
48
25
ilość dni, w których wystąpiły przekroczenia
0
0
 
 
Natalia Chyża
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Daniel Adamski
 
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją