Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Wnioski do Studium - do 15 grudnia

Ogłoszenie prezydenta miasta Gorzowa o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
​Przypominamy o możliwości składania wniosków do Studium do 15 grudnia ​2017 r.
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. Uchwały Nr LXXIII/786/2014  z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Z wyżej wymienioną uchwałą wraz z załącznikiem graficznym można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Myśliborska 34, pokój 8 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (www.bip.gorzow.pl).
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do studium:
 
-        na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
-        za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mali.
-        ustnie do protokołu,
-        za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
 
w terminie do 15 grudnia 2017 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
 
​Fot. Daniel Adamski
 
Gorzów

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją