Gorzów – Azbest
Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Koniec Lata Party
Nawigatorzy biznesu
jazda2018
Zostań ambasadorem naszego miasta
Slider-wgs-spam
sns 2018
JUSCINSKI_SLIDER
Footsteps-slider
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiasto...Azbest
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Azbest

CZYM  JEST  AZBEST ?
JAKI  MA  WPŁYW  NA  NASZE  ZDROWIE ?
 
AZBEST (od greckiego słowa asbestos – niezniszczalny) jest nazwą ogólną obejmującą włókniste minerały z grupy serpentynów i amfiboli naturalnie występujących w przyrodzie.  
 
Azbest jest znany i wykorzystywany przez człowieka od tysiącleci, ale surowcem powszechnie stosowanym stał się dopiero w XX wieku.
 
Azbest posiada wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne. Jest niemal niezniszczalnym tworzywem o wielu zaletach:
 • odporność na działanie bardzo wysokich temperatur (temperatura rozkładu
  i topnienia najbardziej popularnego azbestu białego - chryzotylu - wynosi 1500-1550 °C), działanie mrozu, kwasów, substancji żrących,
 • dźwiękochłonność,
 • elastyczność,
 • wytrzymałość na rozciąganie,
 • niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne,
 • łatwość łączenia się z innymi materiałami takim jak tworzywa sztuczne, cement.
WPŁYW  AZBESTU  NA  ZDROWIE  LUDZKIE
Azbest jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka oraz o działaniu toksycznym przy narażeniu przewlekłym.
 
Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego - przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej strukturze. Niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku włókna azbestu są najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie, które mają tendencję do wielokrotnego rozwarstwiania się – dzięki temu mogą być dziesiątki a nawet setki razy cieńsze od ludzkiego włosa. Po przedostaniu się z wdychanym powietrzem do układu oddechowego, zostają najczęściej wydalone przez organizm. Jednakże istnieją takie włókna, których organizm nie potrafi się pozbyć. Są to tzw. włókna respirabilne – ich długość przekracza 5 mikrometrów   (1 μm - 1 mikrometr to milionowa część metra), zaś średnica jest mniejsza od 3μm. Włókna te gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia, powodując zmiany chorobowe (azbestozależne): pylica azbestowa (azbestozy),  rak płuc, zmian opłucnowych, międzybłoniaka opłucnej. Organizm nie jest w stanie rozpuścić włókien azbestu ze względu na ich dużą odporność chemiczną.
 
Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby zawierające azbest nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.
 
Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien oraz długotrwały i utajony rozwój choroby. Przez długi okres choroba może się nie ujawniać – pierwsze jej objawy mogą dać o sobie znać po okresie dwudziestu, a nawet czterdziestu lat od pierwszego kontaktu z pyłem azbestowym. Pamiętaj! Jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia.
 
Według Państwowego Zakładu Higieny każdy kontakt z azbestem może być niekorzystny i należy go unikać, chociaż nie musi on wywołać skutków chorobowych. Możliwość kontaktu z azbestem należy zatem ograniczyć do minimum. 
 
Materiały zawierające azbest jeśli są właściwie użytkowane i dobrze zabezpieczone nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi.
 
Istnieje kilka odmian azbestu, różniącego się m.in. składem chemicznym oraz rodzajem włókien. Największe znaczenie przemysłowe w Polsce i około 95 % udział w ogólnej masie stosowanych minerałów azbestowych miał azbest biały (chryzotyl - uwodniony krzemian magnezu). Rzadziej stosowane, choć dużo bardziej niebezpieczne dla zdrowia są: – azbest niebieski – krokydolit, – azbest brązowy – amozyt.
 
W przeważającej części azbest używany był do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych, głównie lekkiej, wytrzymałej, trwałej i niepalnej płyty azbestowo-cementowej – eternitu do pokryć dachowych i elewacyjnych oraz różnego rodzaju rur. Ponadto azbest stosowany był m.in. do produkcji wyrobów włókienniczych (przędza, sznury), wyrobów ciernych (klocki hamulcowe, tarcze sprzęgłowe), wyrobów hydroizolacyjnych (lepiki, papy dachowe, płytki podłogowe).
 
 
Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r.                
 
W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła krajowy„Program usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest  stosowanych na terytorium Polski”.
 
Program powstał w wyniku przyjęcia Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  w sprawie wycofywania azbestu z gospodarki, a także realizacji ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest. Przepisy prawa nakazują ich wykorzystywanie, przemieszczanie i usuwanie przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Wskazano termin usunięcia azbestu do 2032 roku, na użytkowników i właścicieli nieruchomości  nałożone zostały konkretne obowiązki związane z dokumentowaniem rodzaju, ilości  i miejsc występowania tych wyrobów i ocenie ich stanu oraz przekazywaniem tych informacji marszałkowi województwa i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
Miasto jest w dobrej sytuacji, ponieważ posiada w ZUO składowisko do składowania tego typu odpadów. Odpowiednie składowanie odpadów azbestowych jest jedyną metodą ich bezpiecznego unieszkodliwiania.
Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest jest możliwe po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji włókien azbestu do środowiska.
 
Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.
 
Transport wyrobów azbestowych może być wykonywany jedynie przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenie. Firma zajmująca się usuwaniem azbestu przed przystąpieniem do robót winna zawiadomić PINB oraz PIP, natomiast właściciel nieruchomości winien zgłosić ten fakt organowi administracji budowlanej. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest właściciele (użytkownicy) nieruchomości winni przeprowadzać coroczne oceny stanu tych wyrobów i przekazywać te informacje odpowiednim organom (osoby fizyczne Prezydentowi Miasta a inne jednostki Marszałkowi Województwa).
Szczegółowe sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 649), natomiast wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia  2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 31).
 
OBOWIĄZKI właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, a także obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych miejsc zawierających azbest.
 1. Przy wykorzystywaniu azbestu lub wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać okres upływu gwarancji producenta wyrobu oraz wyniki przeprowadzanych kontroli i oceny stanu wyrobu.
 2. Prowadzenia kontroli stanu wyrobów zawierających azbest w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.
 3. Pierwszej kontroli należało dokonać w terminie do 5 listopada 2004 roku.
 4. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić w dwóch egzemplarzach ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wzór oceny przedstawiono w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz.U. Nr 71, poz. 649 ze zm.)
 5. Jeden egzemplarz oceny należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej, drugi egzemplarz oceny należy przekazać właściwemu organowi nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.
 6. Wyroby nie zakwalifikowane do wymiany w ocenie, o której mowa w pkt 4 należy zabezpieczyć zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
 7. Wyroby zakwalifikowane zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia powinny być usunięte zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia i zastąpione wyrobami nie zawierającymi azbestu.
 8. Prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest należy zgłosić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.
 9. Dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest należy sporządzać corocznie plan kontroli jakości powietrza obejmujący pomiary stężenia azbestu. W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy dalsze wykorzystywanie instalacji lub urządzenia jest niedopuszczalne i podlegają one oczyszczeniu poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę.
 10. W pomieszczeniach, w których był lub jest użytkowany azbest umieszcza się w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznego postępowania i oznakowanie według wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
 11. Miejsca występowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest lub wyrobów zawierających azbest należy zaznaczyć w planach sytuacyjnych.
 12. Należy dokonać inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
 13. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji według wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
 14. Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden przekazuje się Marszałkowi Województwa Lubuskiego, drugi przechowuje się przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji.
 15. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację prezydentowi miasta.
 16. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.
Należy zaznaczyć, iż nie wykonywanie nałożonych obowiązków wiąże się z określonymi sankcjami. Art. 346 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, że kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto w wymaganym zakresie nie dokumentuje rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz sposobów ich eliminowania. Orzekanie w sprawach, o których mowa następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 
 
Przeprowadzona Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest z września 2016 r. wskazuje, iż na terenie Miasta znajduje się  2 001,37 Mg azbestu w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, w gospodarstwach rolnych, rodzinnych ogrodach działkowych, budynkach użyteczności publicznej jak również azbestu zmagazynowanego na posesjach.
W ramach zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2017” Miasto usunęło 50,876 ton wyrobów zawierających azbest. Działaniami projektu objętych zostało ogółem 27 nieruchomości, w tym 19 nieruchomości należących do osób fizycznych, 1 należąca do Miasta, 3 budynki wielorodzinne Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczyn”, 1 budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, 1 szkoła, Rodzinne Ogrody Działkowe oraz nieruchomości należące do podmiotów gospodarczych. Zadanie obejmowało demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 
Na realizację ww. zadania w 2017 r. Miasto uzyskało dofinansowane w kwocie 32 967,65 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 

 
 
INFORMACJA o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowanych przez Miasto w latach ubiegłych:
 
Całkowity koszt zrealizowanych zadań w latach 2014-2017 -  215 690,19  zł
2014 r.    61 871,58 zł   dotacja WFOŚiGW
2015 r.    60 412,00 zł   dotacja WFOŚiGW
2016 r.    60 438,96 zł   dotacja WFOŚiGW
2017 r.    32 967,65 zł   dotacja WFOŚiGW
 
Całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu [Mg] w ramach dotacji
2014 r. -   89,50 Mg
2015 r. - 109,84 Mg 
2016 r. -   93,27 Mg
2017 r. -   50,88 Mg
W ramach dotacji w latach 2014-2017 unieszkodliwiono 343,49 Mg azbestu.
 
PROGRAM usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gorzowa Wlkp. – zasady uczestnictwa
 
W celu realizacji postanowień „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” miasto Gorzów Wlkp. realizuje w cyklach rocznych Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gorzowa Wlkp.
Program jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków NFOŚIGW.
Celem Programu jest udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest osobom fizycznym i prawnym wykorzystującym wyroby zawierające azbest lub posiadającym odpady azbestowe na terenie Gorzowa Wlkp.
Dofinansowaniem objęte są koszty demontażu, zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Termin składania dokumentów na dany rok kalendarzowy jest ogłaszany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Realizacja Programu nie obejmuje kosztów związanych z zastąpieniem usuniętych wyrobów zawierających azbest wyrobami bezazbestowymi. Nie obejmuje również refinansowania wydatków związanych z usuwaniem azbestu poniesionych wcześniej przez użytkowników wyrobów zawierających azbest.
Prace polegające na usuwaniu azbestu wykonuje Wykonawca wybrany przez Miasto w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie dokonania zgłoszenia prac polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub uzyskać pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego.
 
Wymagane wnioski i dokumenty:
2.1  Osoby fizyczne:
 • wniosek przystąpienia do programu,
 • oświadczenie o wykorzystywaniu lub niewykorzystywaniu obiektu zawierającego wyroby azbestowe na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu,
 • Informację o wyrobach zawierających azbest.
2.2  Pozostałe podmioty /osoba prawna, jednostka organizacyjna, inne/:
 • wniosek przystąpienia do programu,
 • oświadczenie o wykorzystywaniu lub niewykorzystywaniu obiektu zawierającego wyroby azbestowe na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • potwierdzenie przedłożenia Marszałkowi Województwa Lubuskiego Informacji o wyrobach zawierających azbest.
2.3  Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji przedkładają, oprócz wymienionych w punkcie 2.1 lub 2.2, dodatkowo dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007, Nr 59, poz. 404 ze zm.)
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (wzór formularza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis).
2.4  Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji prowadzący działalność w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa przedkładają oprócz wymienionych w punkcie 2.1 lub 2.2, dodatkowo dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wzór formularza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)
Za przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów wspólnotowych uznaje się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą tj. oferujący towary i/lub usługi na rynku, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, a także niezależnie od tego czy przepisy krajowe przyznają czy nie danemu podmiotowi status przedsiębiorstwa. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. Prawo wspólnotowe nie wyłącza żadnego rodzaju podmiotów z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a w konsekwencji z możliwości uznania za „przedsiębiorstwo”.
Przykładowo za przedsiębiorstwo w powyższym rozumieniu  możemy uznać:
 1. osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, bądź wspólników spółki cywilnej albo niepubliczną jednostkę oświatową w rodzaju przedszkola z akcesoryjną działalnością gospodarczą, prowadzoną przez osobę fizyczną, a także osobę świadczącą  najem prywatny,
 2. osobę prawną (w szczególności kapitałową spółkę handlową, fundację albo stowarzyszenie rejestrowe, które prowadzą działalność gospodarczą, Europejską Spółkę Akcyjną (SE), spółdzielnie prowadzące działalność gospodarczą i Spółdzielnię Europejską (SCE)
 3. podmiot określony w art. 331 k.c. (np. osobowe spółki handlowe bądź spółki kapitałowe w organizacji, Europejskie Zgrupowanie (Ugrupowanie) Interesów Gospodarczych.
Zasady udzielania pomocy de minimis przedsiębiorstwom określone zostały w Rozporządzeniach Komisji (UE):
 1. Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107  i  108  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej do  pomocy  de  minimis  ( Dz. Urz.  L  352 z 24.12.2013,str.1).
 2. Rozporządzeniu  Komisji  ( UE )  Nr  1408/2013  z  dnia  18  grudnia  2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  w  sektorze  rolnym  (Dz.Urz.  L 352,  z  24.12.2013,  str.9),
 3. Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury(Dz. Urz. L 190, z 28.06. 2014,str.45).
Pomoc de minimis, o której mowa w ww. Rozporządzeniach (UE) stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość (do 200 tys. Euro – przemysł, drogowy transport pasażerski; do 100 tys. Euro - drogowy transport towarowy; do 15 tys. Euro rolnictwo – produkcja pierwotna produktów rolnych – hodowla zwierząt, uprawa zbóż, sadownictwo, ogrodnictwo, 30 tys. Euro rybołówstwo i akwakultura) nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym, w związku z czym, nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie
i skorzystania z możliwości złożenia wniosku
o dofinansowanie usunięcia azbestu
 
WNIOSKI NA  ROK 2018 MOŻNA SKŁADAĆ DO 16 LUTEGO 2018 r.
 
O zakwalifikowaniu wniosku o przystąpienie do Programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów formalnych.
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
W WYDZIALE OCHRONY SRODOWISKA I ROLNICTWA
URZĘDU MIASTA GORZOWA WLKP.
ul. Myśliborska 34 pok. 20
tel. 95/ 7355 809
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Załączniki