Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Wybrane przedsięwzięcia

  • 26-06-2015
  • Autor: Edyta Wyborska
  • drukuj

Wybrane przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska realizowane w ostatnich latach

Inspiracją do działań mających na celu rozwiązywanie istniejących problemów dotyczących stanu środowiska miasta, a tym samym zmniejszenie uciążliwości, na które narażeni są mieszkańcy zurbanizowanego obszaru, są wnioski wypływające z przeprowadzanych ocen i analiz zawarte w strategicznych dokumentach. Najważniejsze z nich to:
  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza rozbudowuje się sieć ciepłowniczą miasta; modernizuje się kotłownie opalane paliwem stałym, zastępując je kotłowniami opalanymi gazem lub podłączając obiekty do sieci ciepłowniczej. W ten sposób w ostatnich latach zniknęło kilkanaście emitorów, a inne znacznie ograniczyły emisje szkodliwych związków. Wyraźnemu zmniejszeniu uległa emisja zanieczyszczeń do powietrza dzięki budowie bloku parowo-gazowego oraz modernizacji elektrofiltrów w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów. Trwają prace nad budową nowego bloku parowo-gazowego. Planuje się, że zastąpi on stare urządzenia 1 stycznia 2016 roku. Realizowany jest Program likwidacji niskiej emisji KAWKA.
  • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu komunikacyjnego przez modernizację układu komunikacyjnego miasta i budowę tras średnicowych i obwodnic. Układ komunikacyjny miasta nie był przystosowany do ruchu wielu pojazdów, co wiąże się z określonymi uciążliwościami związanymi z emisją zanieczyszczeń do powietrza, hałasem i przenoszonymi wibracjami. Stąd też prowadzono modernizację i budowę nowych dróg, przede wszystkim obwodnicy zachodniej Gorzowa, której zadaniem jest wyeliminowanie z centrum miasta ruchu tranzytowego Pn-Pd. Wykonana została też wschodnia obwodnica miasta, której realizację rozpoczęto od budowy nowego mostu na Warcie, a której rolą jest wyprowadzenie z centrum ruchu z przejścia granicznego w Kostrzynie w kierunku na Bydgoszcz i Gdańsk. Władze miasta nie zapominają też o tym, że sami mieszkańcy Gorzowa, posiadacze ponad 77 tys. pojazdów, generują ogromne potoki ruchu. By zmniejszyć jego uciążliwość, wybudowano dwupasmową trasę średnicową, wyremontowano Most Staromiejski, zmodernizowano układ komunikacyjny, przejście przez Park Kopernika, przebudowano ulicę Walczaka. Wykonano też wiele przedsięwzięć o mniejszym zakresie, dotyczących modernizacji i remontów poszczególnych ulic. Wszystkie te działania sprawiają, że miasto staje się przyjazne dla mieszkańców i kierowców. Miasto posiada mapę akustyczną, która charakteryzuje klimat akustyczny Gorzowa w sposób globalny. Mapa akustyczna nie jest pojedynczą mapą lecz zbiorem informacji opisowych i graficznych. Wyniki mapy akustycznej jednoznacznie wskazują, że głównym źródłem zagrożeń klimatu akustycznego Gorzowa Wlkp. jest hałas drogowy. Mapa akustyczna była punktem wyjścia do opracowania programu naprawczego (programu ochrony środowiska przed hałasem) dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, a którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.
  • Ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do wód. To zadanie sukcesywnie realizowane jest przez budowę sieci kanalizacyjnych w peryferyjnych dzielnicach miasta w ramach zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Gorzowa i gmin ościennych wchodzących w skład Związku Celowego Gmin MG-6. Aby zmniejszyć zanieczyszczenie wód powierzchniowych, rozpoczęto budowę osadników i separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej. Dzięki wykonanej modernizacji oczyszczalni ścieków odprowadzane do Warty ścieki odpowiadają normom również pod względem wskaźników biogennych.
  • Kompleksowe rozwiązanie zagadnienia gospodarki odpadami komunalnymi. W mieście funkcjonuje Zakład Utylizacji Odpadów, w którym zebrane niesegregowane odpady komunalne poddawane są segregacji. Wydzielona z odpadów masa organiczna kompostowana jest w warunkach tlenowych. Wysegregowane inne frakcje podlegają doczyszczaniu i przekazywane są do odzysku lub wykorzystywane są bezpośrednio na składowisku (frakcja mineralna). Zakład stale się modernizuje i rozbudowuje. Została uruchomiona linia do doczyszczania i rozdrabniania odzyskanych surowców wtórnych, działa centrum recyklingu materiałów budowlanych, zainstalowano linię do belowania surowców wtórnych, linię do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, wybudowano nowe kwatery na odpady niebezpieczne oraz na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Miasto już osiągnęło poziom dopuszczalnej ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania przewidziany w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami na 2020 r. Istniejący system gospodarki odpadami komunalnymi w Gorzowie, oparty na sprawnym systemie gromadzenia i wywozu odpadów, a także ich sortowania i kompostowania, uzupełniony systemem selektywnej zbiórki odpadów u źródła powstawania daje gwarancję racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi.
Równolegle z działaniami inwestycyjnymi władze miasta podejmują inne działania poprawiające stan środowiska. Należą do nich działania kontrolne i edukacyjno- popularyzacyjne.