Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiasto...Informacje ogólne
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Informacje ogólne

  • 26-06-2015
  • Autor: Edyta Wyborska
  • drukuj

Wstęp

Gorzów Wielkopolski jest miastem o powierzchni ok. 86 km2, liczącym ok. 125 tys. mieszkańców, położonym w północnej części Województwa Lubuskiego, w malowniczej okolicy nad Wartą na wzgórzach, wśród lasów i przepięknych jezior. Ze względu na ilość i rodzaj występującej tu zieleni nazywany jest miastem parków i ogrodów.
W Gorzowie Wlkp., jak w każdym dużym ośrodku miejskim istnieją problemy dotyczące ochrony środowiska, a ich rozwiązywanie wiąże się z potrzebą inwestowania i koniecznością podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta.
Władze miasta przywiązują dużą wagę do tych zagadnień, co uwidacznia się w konkretnych działaniach inwestycyjnych dotyczących ochrony powietrza, ochrony wód, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem oraz monitoringu stanu środowiska, a także działaniach administracyjnych. Równocześnie zdając sobie sprawę, że „cywilizacja jest wyścigiem między edukacją, a katastrofą” prowadzone są działania edukacyjne i popularyzujące zagadnienia ochrony środowiska.
Wszystkie działania władz miasta podejmowane są zgodnie z zasadą, że „Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, a tylko pożyczyliśmy ją od naszych dzieci”, a ich podstawą jest wiedza o istniejących zagrożeniach. Źródłem tej wiedzy są wyniki badań stanu środowiska, prowadzonych w ramach monitoringu krajowego, regionalnego i lokalnego, które wykorzystywane są przy podejmowaniu konkretnych decyzji mających na celu poprawę istniejącego stanu środowiska. Z danych tych wynika, że wpływ miasta na środowisko w ostatnich latach znacznie się zmniejszył, przede wszystkim dzięki prowadzonym inwestycjom proekologicznym.
Odprowadzane przez oczyszczalnię do rzeki Warty ścieki odpowiadają normom również pod względem wskaźników biogennych, co jest efektem przeprowadzonej modernizacji oczyszczalni. Wyraźnemu zmniejszeniu uległa też emisja zanieczyszczeń do powietrza dzięki budowie bloku parowo – gazowego w Elektrociepłowni, zmianie sposobu ogrzewania i termoizolacji budynków, wymianie taboru MZK. rozbudowie i modernizacji układu komunikacyjnego miasta, a także budowie zachodniej obwodnicy Miasta.
Te wszystkie przedsięwzięcia, choć spowodowały znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, nie wpłynęły jednak w znaczący sposób na imisję zanieczyszczeń pyłu PM10, PM2,5 i benzo-a-pirenu, przede wszystkim w centrum miasta (Nowe Miasto). Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest niska emisja to znaczy koncentracja na stosunkowo małym obszarze dużej ilości choć niewielkich źródeł emisji - indywidualnych pieców i lokalnych kotłowni. Niekorzystne położenie (w dolinie Kłodawki) i niesprzyjające warunki atmosferyczne  powodują, że utrudnione jest przemieszczanie się zanieczyszczeń, co powoduje w sezonie grzewczym przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 i PM2,5 oraz  docelowych benzo-a-pirenu. Ogłoszony  w lutym 2013 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”, stał się ogromną szansą dla Miasta, dlatego podjęto decyzję wspólnie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów o przystąpieniu do Programu i po zaakceptowaniu przez WFOŚiGW wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia rozpoczęto jego realizację.
Radykalnej zmianie uległa gospodarka odpadami komunalnymi, poprzez modernizację i rozbudowę Zakładu Utylizacji Odpadów, w którym zmieszane odpady poddawane są segregacji, w wyniku której wyodrębnione zostają surowce wtórne i odpady organiczne (poddawane procesowi kompostowania). Jedynie pozostała część odpadów jest składowana. Zakład Utylizacji Odpadów pełni funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów. W 2013 roku stworzony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zadanie to realizowane jest przez Związek Celowy Gmin MG-6. Modernizowana i rozbudowywana jest sieć ciepłownicza i kanalizacyjna. Prowadzone są prace przy porządkowaniu układu komunikacyjnego miasta.
 
Miasto posiada dokumenty strategiczne m.in. Strategię zrównoważonego rozwoju, Plan rozwoju lokalnego, Wieloletni pan inwestycyjny, Program rozwoju i utrzymania zieleni, Plan zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Program ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami, Program ochrony środowiska przed hałasem, Program Usuwania Azbestu, Programy Ochrony Powietrza.

Załączniki