Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Przydział mieszkań

Przydział lokali komunalnych

Zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym Gmina Gorzów Wielkopolski wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które są członkami wspólnoty samorządowej Gorzowa Wielkopolskiego, nie posiadają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, a w przypadku zamieszkiwania z osobami bliskimi, tj. rodzicami lub dziećmi, gdy powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania wynosi mniej niż 5m2 oraz, których dochód nie może przekraczać w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 300% najniższej emerytury i 250% tego świadczenia na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Osoby spełniające powyższe kryteria mogą w terminie od 2 stycznia do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego złożyć formalny druk wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. deklarację o wysokości dochodów wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi ten fakt za okres 3 pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku przez wszystkich członków gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł. Do wniosku należy dołączyć deklarację PIT za rok ubiegły, po jej złożeniu w Urzędzie Skarbowym.
 2. oświadczenie o stanie majątkowym.
 3. oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
 4. orzeczenia o niepełnosprawności – dotyczy tylko orzeczeń w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz orzeczenia wydane osobie do 16 roku życia
 5. zaświadczenie lekarskie – tylko w przypadku gdy wnioskodawca lub osoby wspólnie z nim zabiegające poruszają się na wózku inwalidzkim, dotknięci są chorobą nowotworową, porażeniem mózgowym lub są po transplantacji organów
 6. w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej wnioskodawcy:
  • prawomocne orzeczenie sądów w przedmiocie rozwodu,
  • separacji małżonków,
  • podziału majątku wspólnego małżonków,
  • władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi,
  • stosowania przemocy w rodzinie,
  • inne dokumenty wydane przez organy/instytucje, które potwierdzają stan faktyczny podany przez wnioskodawcę we wniosku.
 7. prawomocne orzeczenie sądu w przedmiocie eksmisji z dotychczas zajmowanego lokalu w przypadku, gdy nakaz dotyczy wnioskodawcy, bądź którejkolwiek z osób objętych wnioskiem.
 8. potwierdzenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego wystawionego przez właściwy urząd gminy, w przypadku nie posiadania zameldowania na pobyt stały
 9. potwierdzenie zameldowania na pobyt stały, w przypadku posiadania zameldowania na terenie innej gminy niż Gorzów Wlkp.
 10. w przypadku zamieszkiwania w lokalu podnajmowanym minimum 2 lata przed dniem złożenia wniosku i systematyczne opłacanie czynszu, należy przedłożyć zgodę zarządcy i kopię umowy najmu.
 11. przebywanie w schroniskach lub innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi należy potwierdzić zaświadczeniem lub innym odpowiednim dokumentem potwierdzającym pobyt w tej placówce na terenie Gorzowa Wlkp.
Weryfikacja wniosków następuje w oparciu o punktację uzyskaną po uwzględnieniu szczegółowych kryteriów określonych w załączniku do uchwały. Złożone wnioski wraz z kompletem dokumentacji podlegają wstępnej weryfikacji przez pracowników właściwego wydziału, a następnie są kierowane do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Podanie do publicznej wiadomości zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta list przydziału na dany rok kalendarzowy następuje w terminie od dnia 02 stycznia do dnia 31 stycznia danego roku na tablicach ogłoszeń w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i w głównym budynku Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim oraz publikację na stronie internetowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Umieszczenie na liście przydziału nie rodzi zobowiązań Gminy do zawarcia umowy najmu lokalu w stosunku do wszystkich osób w danym roku, gdyż uzależnione to jest od ilości uzyskanych wolnych lokali. Osoby, rodziny, które nie otrzymają skierowania do zawarcia umowy najmu w danym roku kalendarzowym podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list przydziału na następny rok, po ponownym złożeniu wniosku.
Wnioski osób, rodzin umieszczonych na listach podlegają sprawdzeniu po złożeniu wniosku o najem mieszkania oraz przed zawarciem umowy najmu.
Sprawdzenie spełnienia warunków może być dokonywane przez cały okres oczekiwania, licząc od chwili zakwalifikowania na listę oczekujących do zawarcia umowy najmu.

Załączniki