Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Gorzów Bliżej Świąt
Misza i Masza budują nowy dom
Slajdowisko MultiKulti: Everest 1999
Tapas Music Festival // Limboski “Ucieczka Saula”
Klucz do kariery
Koncert Kolęd Gorzowskiej Orkiestry Dętej
Reneta Gorzowska - masło
COVERY ETC. - RADOSŁAW CZARKOWSKI
OEES_2019_Gorzow_2_baner_1180x380px
dziejesie.art
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Przydział mieszkań

Przydział lokali komunalnych

Zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym Gmina Gorzów Wlkp. wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które są członkami wspólnoty samorządowej Gorzowa Wlkp., nie posiadają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, a w przypadku zamieszkiwania z osobami bliskimi, tj. rodzicami lub dziećmi, gdy powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania wynosi mniej niż 5m2 oraz, których dochód brutto nie może przekraczać w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 250% najniższej emerytury i 200% tego świadczenia na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Osoby spełniające powyższe kryteria mogą w terminie od 2 stycznia do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego złożyć formalny druk wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów w okresie ostatnich 3 pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć deklarację PIT za rok ubiegły, po jej złożeniu w Urzędzie Skarbowym. Dochody brutto ze wszystkich źródeł muszą przedłożyć osoby dorosłe zabiegające
  o przydział lokalu komunalnego wraz z wnioskodawcą.
 2. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dokumentacją medyczną określającą typ schorzenia, gdy stan zdrowia ma znaczenie dla sprawy mieszkaniowej.
 3. w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej wnioskodawcy:
  • prawomocne orzeczenie sądów w przedmiocie rozwodu,
  • separacji małżonków,
  • podziału majątku wspólnego małżonków,
  • władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi,
  • stosowania przemocy w rodzinie,
  • inne dokumenty wydane przez organy/instytucje, które potwierdzają stan faktyczny podany przez wnioskodawcę we wniosku.
 4. prawomocne orzeczenie sądu w przedmiocie eksmisji z dotychczas zajmowanego lokalu w przypadku, gdy nakaz dotyczy wnioskodawcy, bądź którejkolwiek z osób objętych wnioskiem.
 5. w przypadku osoby nieposiadającej zameldowania na pobyt stały – potwierdzenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego wystawionego przez właściwy urząd gminy.
 6. w przypadku braku zameldowania na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – dokumenty potwierdzające, iż centrum życiowe wnioskodawcy znajduje się na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
 7. w przypadku zamieszkiwania w lokalu podnajmowanym minimum 2 lata przed dniem złożenia wniosku - należy przedłożyć zgodę zarządcy i kopię umowy najmu.
 8. przebywanie w schroniskach lub innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi należy potwierdzić zaświadczeniem lub innym odpowiednim dokumentem potwierdzającym pobyt w tej placówce na terenie Gorzowa Wlkp.
Weryfikacja wniosków następuje w oparciu o punktację uzyskaną po uwzględnieniu szczegółowych kryteriów określonych w załączniku do uchwały. Złożone wnioski wraz z kompletem dokumentacji podlegają wstępnej weryfikacji przez pracowników właściwego wydziału a następnie są kierowane do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Podanie do publicznej wiadomości zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta list przydziału na dany rok kalendarzowy następuje w terminie od dnia 02 stycznia do dnia 31 stycznia danego roku na tablicach ogłoszeń w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i w głównym budynku Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. oraz publikację na stronie internetowej Miasta Gorzowa Wlkp.
Umieszczenie na liście przydziału nie rodzi zobowiązań Gminy do zawarcia umowy najmu lokalu w stosunku do wszystkich osób w danym roku, gdyż uzależnione to jest od ilości uzyskanych wolnych lokali. Osoby, rodziny, które nie otrzymają skierowania do zawarcia umowy najmu w danym roku kalendarzowym podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list przydziału na następny rok, po ponownym złożeniu wniosku.
Wnioski osób, rodzin umieszczonych na listach podlegają sprawdzeniu po złożeniu wniosku o najem mieszkania oraz przed zawarciem umowy najmu.
Sprawdzenie spełnienia warunków może być dokonywane przez cały okres oczekiwania, licząc od chwili zakwalifikowania na listę oczekujących do zawarcia umowy najmu.

Załączniki