Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aglomeracja Gorzowska

 • 23-07-2015
 • Autor: Wydział Strategii Miasta
 • drukuj

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – najważniejsze informacje
 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. ZIT, zgodnie z koncepcją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, stanowić ma odejście od sztywnych granic administracyjnych JST i zwiększyć możliwości oddziaływania projektów unijnych.
Zgodnie z założeniami „Umowy Partnerstwa”, ZIT skierowane mają być do miejskich obszarów funkcjonalnych. Fakt ten wynika z silniejszego w obecnym programowaniu ukierunkowania na rozwój obszarów miejskich na szczeblu strategicznym. Adresatami ZIT-ów są między innymi miasta wojewódzkie i obszary z nimi powiązane, które charakteryzują się podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi. Podstawowym warunkiem realizacji formuły ZIT jest Strategia ZIT, określająca zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych. Podstawą do wyznaczania obszaru realizacji „ZIT wojewódzkiego” jest dokument przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich”, który przekazany został samorządom województw w lutym 2013 r. W naszym województwie jako jedynym w kraju funkcjonować będą dwa ZIT-y. Powodem jest to, że obie stolice regionu dzieli zbyt duża odległość, stąd trudno mówić o jednym obszarze funkcjonalnym. W północnej części województwa Miejski Obszar Funkcjonalny tworzą Gorzów - rdzeń, gminy w strefie oddziaływania: Kłodawa, Santok, Deszczno i Bogdaniec. Natomiast w południowej części MOF Zielonej Góry tworzą miasto Zielona Góra i gminy: Świdnica, Czerwieńsk, Sulechów i Zabór. Na realizację ZIT na terenie MOF GW przeznaczono prawie 50 mln euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla MOF Gorzowa Wlkp. będą wykorzystane na:
 • Zbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych (w tym na obszarze zdegradowanym lub na obszarze typu brown field). Przeprowadzane będą również kampanie promocyjne dotyczące terenów przeznaczonych pod inwestycje.– 4.000.000 EUR dotacji.
 • Promocję gospodarczą regionu, w tym organizację szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym na rynkach międzynarodowych, a także organizację krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, w ramach szerokiej lub kierunkowej kampanii promocyjnej regionu dla MŚP – 1.000.000 EUR dotacji.
 • Wspieranie efektywności energetycznej tj. głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach - 5.756.170 EUR dotacji.
 • Ograniczanie niskiej emisji w miastach poprzez  budowę lub przebudowę infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe czy  modernizację systemów oświetlenia ulic - 7.169.750 EUR dotacji.
 • Ochronę zasobów kultury i dziedzictwa naturalnego poprzez ochronę i zachowanie obiektów zabytkowych, przebudowę instytucji kultury, dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej oraz wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i zasobów kultury do rozwoju turystyki - 2.745.000 EUR dotacji.
 • Transport drogowy. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-, w tym z węzłami multimodalnymi - 6.500.000 EUR dotacji.
 • Rozwój obszarów zmarginalizowanych (rewitalizacja). Kompleksowa rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna zdegradowanych obszarów, w tym przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów i terenów, a także  inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej i uporządkowania przestrzeni publicznej - 8.084.025 EUR dotacji.
 • Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym i ogólnym. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  i ponadgimnazjalnego – 2.341.065 EUR dotacji.
 • Doskonalenie edukacji zawodowej poprzez rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz programy wspierające kształcenie zawodowe - 4.489.500 EUR dotacji.
 • Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego – 7.196.812 EUR dotacji.
Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa oraz wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury bi Rozwoju, zawartymi w „Zasadach realizacji ZIT w Polsce”, aby  środki na realizację ZIT miast wojewódzkich i powiązanych z nimi funkcjonalnie obszarów mogły zostać uruchomione, muszą zostać spełnione określone warunki. Są to:
 • Zawiązanie partnerstwa, czyli powołanie tzw. Związku ZIT.
Miasto Gorzów zawarło stosowne Porozumienie międzygminne 18 grudnia 2013 r. Porozumienie to było jednym z pierwszych zawiązanych partnerstw ZIT w Polsce
 • Posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej.
Na potrzeby realizacji zadań przyjętych przez Miasto Gorzów Wlkp. oraz przekazanych przez pozostałe gminy MOF w strukturach Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. powołany został Referat ZIT, który jest częścią Wydziału Strategii Miasta Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., który w zakresie swoich kompetencji ma m.in. zadania związane z planowaniem strategicznym, współpracą z partnerami zewnętrznymi na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Gorzowa Wlkp., a także współdziałaniem z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami zrzeszającymi samorządy. Referat ZIT umiejscowiony został w otoczeniu instytucjonalnym, które sprzyjać będzie realizacji powierzonych zadań.
 • Przygotowanie Strategii ZIT.
W styczniu 2013 r. Miasto Gorzów, złożyło wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach I edycji „Konkursu dotacji na działania wspierające JST w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”. W ramach projektu, Gorzów wspólnie z gminami MOF GWprzygotował m.in. Strategię ZIT MOF GW oraz Strategię Rozwoju MOF GW. Zgodnie z harmonogramem prace nad Strategią ZITzakończono w maju 2015r. i przekazano dokument do oceny do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju orazUrzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 • Podpisanie porozumienia dot. realizacji ZIT pomiędzy Związkiem ZIT, a InstytucjąZarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym.
Warunki porozumienia są negocjowane z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Planowany termin podpisania porozumienia – lipiec 2015 r.
 • Zawarcie stosownych zapisów w Regionalnym Programie Operacyjnym.
W przyjętym w dniu 16 grudnia 2014 r. RPO-L 2020 zawarto zapisy spełniające wymogi Komisji Europejskiej oraz zgodne z Umową Partnerstwa (wskazano przewidywany obszar realizacji ZIT,wartość środków UE (EFRR oraz EFS), pochodzących z poszczególnych osi priorytetowych RPO i wskazano zakres zadań przekazywanych do poszczególnych Związków ZIT).
                                                                                                              
AKTUALNOŚCI
 • W związku z wymogami unijnymi i krajowymi dotyczącymi realizacji ZIT oraz zaleceniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju koniecznym stało się uaktualnienie Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., zawartego w dniu 18 grudnia 2013 r., o zapisy dot. min. nadania Miastu Gorzów roli Instytucji Pośredniczącej ZIT. Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego ZIT, które odbyło się  22 maja 2015 r. w sali herbowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., członkowie ZIT MOF GW podpisali zaktualizowane Porozumienie międzygminne.
 • W piątek 26 czerwca br. Wydział Strategii Miasta Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. złożył wniosek o przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dotacja umożliwi m.in. dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników zajmujących się wdrażaniem instrumentu ZIT, zakup wyposażenia oraz dostosowanie miejsc pracy, a także pokrycie części kosztów stałych ponoszonych przez Urząd Miasta. W ramach dotacji planowane jest także sfinansowanie w 90 % wykonania analiz i ekspertyz, które są niezbędne w celu prawidłowego przygotowania się Miasta Gorzowa Wlkp. do realizacji projektu strategicznego z zakresu komunikacji miejskiej, planowanego ze środków POIŚ 2014-2020. Dotacja przyznawana jest na lata 2015-2018.
 
Dokumenty
 1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.
 2. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.
 3. Porozumienie dotyczące wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. z dnia 22 maja 2015 r.
 4. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie- 2020
 • 23-07-2015
 • Autor: Wydział Strategii Miasta
 • drukuj

Aglomeracja Gorzowska

Aglomeracja Gorzowska to samorządy, które znajdują się na najniższych szczeblach drabiny organizacyjnej państwa i zadeklarowały wolę oraz ustaliły zasady wzajemnej współpracy. Formuła przełamuje pewne schematy, ponieważ np. w związek mogą się organizować tylko gminy między sobą, lub tylko powiaty między sobą. Dlatego też, stworzyliśmy płaszczyznę do współpracy samorządów zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym.
Rada Aglomeracji Gorzowskiej nie jest organizacją stanowi stałą konferencję złożoną z Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., burmistrzów, wójtów oraz starostów reprezentujących samorządy. Jest platformą współpracy. Jej funkcjonowanie przyczyniać ma się do identyfikacji i realizacji  wspólnych projektów.
 
Uczestnikami tworzącymi Radę Aglomeracji Gorzowskiej są:
 
Miasto Gorzów Wlkp.
 • 24 gminy województwa lubuskiego.
 • 4 gminy województwa zachodniopomorskiego
 • 5 starostw powiatowych województwa lubuskiego oraz 1 starostwo z województwa zachodniopomorskiego. Wszyscy członkowie tworzą Radę Aglomeracji, która wybiera Prezydium Aglomeracji Gorzowskiej składającą się z Przewodniczącego, dwóch zastępców oraz trzech członków. Rada Aglomeracji Gorzowskiej może obradować również jako Rada Tematyczna.
Mapa - Aglomeracja Gorzowska