Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Gorzów dla biznesu

Mikroporady.pl

Mikroporady.pl powstały i są rozwijane w ramach Projektu wspierania rozwoju mikro firm Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacji dr Bogusława Federa. Więcej o działalności  Fundacji: http://wiedza3g.pl.
 
Serwis dostarcza bezpłatnego wsparcia na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia.
Zawiera wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach ). Wszystkie dokumenty zostały opatrzone dodatkowymi uwagami,  odniesieniami do orzecznictwa oraz komentarzy. Ponadto każda umowa i regulamin mają opracowaną instrukcję korzystania.
Wszystkie treści są przygotowywane i aktualizowane przez zespół prawników i ekspertów z dziedziny zarządzania.
 
Mikroporady.pl to:
 • ponad 1400 wyjaśnień, uwag, komentarzy prawnych i orzeczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • ponad 180 wzorów dokumentów w wielu wariantach i wersjach do natychmiastowego zastosowania i bezpłatnego pobrania,
 • ponad 70 rodzajów umów niezbędnych dla prowadzenia mikro i małej firmy, przydatnych na każdym etapie prowadzenia firmy,
 • ponad 260 rekomendacji, porad i instrukcji przygotowanych przez ekspertów z dziedziny prawa, zarządzania, marketingu i innych, uwzględniających specyfikę prowadzenia małej firmy.
 • prawie 40 kazusów obrazujących „przykłady z życia" na podstawie orzeczeń SN i NSA w sprawach gospodarczych dotyczących mikro firm,
 • ponad 190 wyjaśnień potrzebnych i niezbędnych pojęć, definicji,
 • ponad 33 400 zarejestrowanych użytkowników cotygodniowych bezpłatnych Biuletynów Aktualizacyjnych. 
  Mikroporady.pl zawierają treści dotyczące m.in. następujących zagadnień:
 • rejestracja przedsiębiorcy - wybór formy,
 • uruchomienie przedsiębiorstwa - podstawowe regulacje wewnętrzne,
 • zatrudnianie - w tym umowa o prace sezonowe, w niepełnym wymiarze, na zlecenie, o dzieło,
 • wybór formy ksiąg rachunkowych/dokumentacji,
 • wybór opodatkowania,
 • ochrona i zarządzanie informacją, ochrona danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy,
 • standardowe umowy w działalności,
 • marketing i promocja,
 • korzystanie z Internetu,
 • zarządzanie i administracja,
 • ubezpieczenia,
 • ściąganie wierzytelności, restrukturyzacja długu,
 • sądy polubowne, ugody, mediacja arbitraż,
 • postępowanie pojednawcze, uproszczone, nakaz zapłaty,
 • zawieszenie, likwidacja,
 • tytuły egzekucyjne, wykonawcze, egzekucje.
Zapraszamy także do odwiedzenia strony: http://mikroporady.pl/o-serwisie.html
Dostępna jest również wersja mobilna (http://m.mikroporady.pl), która działa na wszystkich najpopularniejszych smartphone'ach.

Lubuski Fundusz Pożyczkowy

Lubuski Fundusz Pożyczkowy działający w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze udziela przedsiębiorcom działającym na terenie Województwa Lubuskiego pożyczek obrotowych do 120 tys. zł i inwestycyjnych do 400 tys. zł. w tym również przeznaczonych na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych.

Fundusz stanowi alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego. Udziela pożyczek, które przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Finansuje również podmioty z krótkim stażem działania (do 1 roku do kwoty pożyczki 50 tys. zł).
Fundusz posiada akredytację Krajowego Systemu Usług oraz certyfikat ISO zgodny z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2009.
 
Fundusz udziela pożyczek przeznaczonych na cele związane z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na:
 • finansowanie inwestycji,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup maszyn i urządzeń,
 • rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych,
 • zakup towarów, materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego.
Udzielane pożyczki, skierowane są do MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Lubuskiego znajdujących się w fazie rozwoju lub ekspansji, przy czym udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej, niż marża plus stopa bazowa, określona przez Komisję Europejską opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki.
 
Szczegółowe informacje o pożyczkach można uzyskać kontaktując się z pracownikami Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego:
 
Zielona Góra, ul. Chopina 14
tel. 68 329 78 27-28; fax. 68 329 78 35

Gorzów Wlkp, ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 95 739 03 16
e-mail: k.szwajkowska@region.zgora.pl
 
Zapraszamy także do odwiedzania naszej strony internetowej:
www.lfp.region.zgora.pl.
 

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Powstał w 2002 roku z inicjatywy Sejmiku Województwa Lubuskiego, mając za zadanie ułatwienie lub umożliwienie lubuskim firmom skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania (np. kredytów, pożyczek) poprzez udzielenie poręczeń zabezpieczających zwrot produktów kredytowych oferowanych przez Instytucje Finansowe współpracujące z LFPK.
 
Obecnie w swojej ofercie LFPK udziela poręczeń na zabezpieczenie kredytów, pożyczek, leasingów i wadiów dedykowanych  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców województwa lubuskiego. Poręcza zarówno kredyty/ pożyczki obrotowe jak i inwestycyjne, w tym przeznaczane na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych oraz leasingi operacyjne, finansowe i zwrotne.
 
Fundusz poręcza do 80% wnioskowanej kwoty kredytu, pożyczki lub wartości leasingu. Poręczenia udzielane są na okres maksymalnie 60 miesięcy w przypadku kredytów i pożyczek i na 66 miesięcy w przypadku poręczeń leasingów. Za udzielone poręczenie LFPK pobiera prowizję zgodnie z tabelą opłat i prowizji, w zależności od poręczanego zobowiązania, ryzyka związanego z poręczeniem, zwrotu na kapitale i okresu, na jaki poręczenie jest udzielane. Wysokość minimalnej kwoty jednostkowego poręczenia wynosi 10.000,00 zł. Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Funduszu jest standardowo weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Wnioskodawcę. W przypadku poręczeń o wyższym stopniu ryzyka, Fundusz może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.
 
Zapraszamy do odwiedzenia strony  www.lfpk.pl

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie działa na rynku usług wspierających prowadzenie działalności gospodarczej od 1994 roku i jest zarejestrowane jako ośrodek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Działalność Stowarzyszenia obejmuje:
 1. Usługi szkoleniowe
 2. Usługi finansowe
 3. Usługi informacyjne
 4. Usługi doradcze o charakterze ogólnym
Usługi doradcze i informacyjne prowadzone są nieodpłatnie.

Obecnie podstawowym celem jest udzielanie wsparcia dla MŚP w udzielaniu pomocy finansowej na zasadach preferencyjnych. Realizowane są w tym zakresie trzy programy dotyczące zwrotnej inżynierii finansowej (udzielanie pożyczek). W zakresie usług informacyjnych i doradczych udzielanych jest od 300-400 porad w skali roku dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak również osób bezrobotnych pragnących rozpocząć własny biznes. Stowarzyszenie jest znaczącym elementem wsparcia mikro przedsiębiorczości na terenie północnej części Województwa Lubuskiego obejmującym swym zasięgiem od Dobiegniewa po Międzyrzecz, Słubice i Kostrzyn Wielkopolski.

Wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.swmpdobiegniew.pl