Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiasto...Kontrole biletów
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Kontrole biletów

Kontrola biletów

          Zadania kontroli biletów realizowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego w oparciu o przepisy określone w ustawie Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. 2015 poz. 915) w uchwałach Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przepisów porządkowych oraz w sprawie opłat, ulg i zwolnień w opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp. Zgodnie z Art. 33a ust 1 i 2 ustawy Prawo przewozowe kontrolerzy biletów zostali upoważnieni przez organizatora do prowadzenia kontroli biletów w lokalnym transporcie zbiorowym Miasta Gorzowa Wlkp. i posiadają wymagane prawem identyfikatory.
 
Wzór identyfikatora kontrolera obowiązujący w 2015 roku:
 
 
Wysokość opłat dodatkowych liczonych jako wielokrotność ceny biletu jednorazowego ulgowego obowiązującego na liniach specjalnych:
 
Lp.
Opłaty dodatkowe -
liczone jako wielokrotność biletu jednorazowego ulgowego obowiązującego na liniach specjalnych
Płatne w terminie
do 7 dni
Płatne w terminie
powyżej 7 dni
Krotność
Kwota
Krotność
Kwota
2.
Za:
  • brak numeru legitymacji do biletu miesięcznego na znaczku,
  • za bilet okresowy zniszczony, nieczytelny,
  • bilet okresowy bez zdjęcia posiadacza, jego imienia i nazwiska
15
45,00 zł
20
60,00 zł
3.
Za niezapłacenie należności za zabranie ze sobą do środka przewozu zwierząt lub roweru, albo naruszenie przepisów o ich przewozie
15
45,00 zł
20
60,00 zł
4.
Za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego
30
90,00 zł
45
125,00 zł
 
Odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej.
 
Odwołanie może złożyć pasażer, który nie zgadza się z nałożoną opłatą dodatkową lub z przedsądowym wezwaniem do zapłaty, jak również pasażer, który posiada ważny dokument przewozu (bilet okresowy, którego ważność rozpoczęła się przed dniem kontroli) lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, jednakże w momencie kontroli nie posiadał go przy sobie.
Odwołanie powinno zawierać (wzory odwołań do pobrania):
  • datę sporządzenia,
  • imię i nazwisko oraz adres osoby składającej,
  • numer do opłaty dodatkowej,
  • opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających odwołanie,
  • roszczenie wraz z uzasadnieniem,
  • wykaz załączonych dokumentów,
  • podpis osoby składającej.
Do odwołania powinny zostać dołączone również oryginały biletów lub dokumenty uprawniające do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów (ewentualnie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem tych dokumentów).
Jeśli w imieniu pełnoletniego pasażera reklamację składa inna osoba, wymagane jest dołączenie odpowiedniego pełnomocnictwa.
W przypadku odwołania nie zawierającego danych, o których mowa powyżej, pasażer może zostać poproszony o uzupełnienie brakujących informacji w terminie 14 dni. Wówczas za datę wniesienia odwołania przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionego odwołania.

Załączniki